Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 68
20 sierpnia 2004 r.

obejmuje okres od 1 do 15 sierpnia 2004 r.

 

68. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w maju i czerwcu 2004 roku (od dnia przystąpienia RP do UE do końca Prezydencji Irlandzkiej
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do integracji europejskiej w obszarze wspierania oraz wykorzystania prac naukowo - badawczych i wdrożeniowych w gospodarce
Zmiana w składzie komisji senackiej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 68. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
72.posiedzenie

Z prac komisji senackich
4 sierpnia 2004 r.
5 sierpnia 2004 r.
6 sierpnia 2004 r.
10 sierpnia 2004 r.
11 sierpnia 2004 r.

Odpowiedzi na oświadczenia


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"