Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

POSIEDZENIA

29 lipca 2004 r. odbyło się 72. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o negatywnym stanowisku Rady Ministrów wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Prezydium uznało, że Rada Ministrów podeszła jednostronnie do sprawy, i informację przyjęło z dezaprobatą. Podkreślono, że sprawą zajmuje się jeszcze Trybunał Konstytucyjny i Sejm czeka z podjęciem decyzji na jego orzeczenie.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

I Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym

A. AKCJA LETNIA

1. (nr wniosku 252) Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie - kolonie dla dzieci polonijnych z Ukrainy w Grotnikach - 23 000 zł. Wniosek został odrzucony.

2. (nr wniosku 253) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie - kolonie letnie leczniczo-wypoczynkowe 2004 w Polsce - 83 050 zł. Wniosek został odrzucony.

B. EDUKACJA

3. (nr wniosku 251) Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie - doposażenie 6 szkół polskich na Litwie i 2 na Białorusi, drużyn harcerskich w Grodnie i oświaty polskiej w 10 miejscowościach województwa mińskiego na Białorusi - 33 366 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

C. KULTURA

4. (nr wniosku 238) Związek Literatów Polskich w Warszawie - XXXIII Warszawska Jesień Poezji - 15 000 zł. Wniosek został odrzucony.

D. WSPIERANIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH

5. (nr wniosku 245) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie widowiska teatralnego "W hołdzie warszawskim powstańcom" - 20 690 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

6. (nr wniosku 246) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą (Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii "Forum Polonii") - 39 080 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

7. (nr wniosku 249) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą (Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary) - 40 230 zł. Wniosek został odrzucony.

8. (nr wniosku 250) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą (Związek Polaków w Austrii "Strzecha") - 25 862 zł. Przyznano dotację w wysokości 18 103 zł.

E. POMOC CHARYTATYWNA

9. (nr wniosku 189) Fundacja POMOST Pomoc Polakom na Wschodzie w Radomiu - pomoc charytatywna dla organizacji polonijnej "Centrum Kultury Polskiej KOPERNIK" - 236 008 zł. Wniosek został odrzucony.

10. (nr wniosku 190) Fundacja POMOST Pomoc Polakom na Wschodzie w Radomiu - opieka nad Polonią - charytatywna pomoc dla Związku Polaków na Ukrainie - 172 412 zł. Wniosek został odrzucony.

11. (nr wniosku 248) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - pobyty w Polsce osób starszych, ubogich i weteranów wojny z Białorusi i Litwy (w ramach Programu pomocy charytatywnej) - 20 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

F. VARIA

12. (nr wniosku 238) Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie - polonijna integracyjna Gwiazdka na sportowo - 49 000 zł. Przyznano dotację w wysokości 24 500 zł.

13. (nr wniosku 244) Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie - dofinansowanie pomocy świątecznej dla Polaków na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie, Rumunii i Mołdowie - 100 000 zł. Wniosek został odrzucony.

14. (nr wniosku 254) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie spotkania na Litwie członków stałej Komisji ds. Młodzieży, działającej przy EUWP (w ramach "Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą") - 11 494 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

15. (nr wniosku 255) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - zakup komputera dla Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Władysława Warneńczyka w Sofii (w ramach "Programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą") - 4597 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

II Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym

1. (nr wniosku 76) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie - dofinansowanie remontu pomieszczeń Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, na Litwie - 16 400 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości zmiany zaproponowane do umowy nr 55 z 27 kwietnia br. Zmiany te dotyczą pochodzenia części uczestników biorących udział w turnusie rehabilitacyjnym "Dajmy uśmiech", którego realizację prezydium zleciło Fundacji "Wszystko dla Dzieci". Zgodnie z tą umową w turnusie rehabilitacyjnym miało wziąć udział 49 osób polskiego pochodzenia z Syberii. Ze względu na trudności z uzyskaniem przez część uczestników z Syberii paszportów organizatorzy zwrócili się jednak do Kancelarii Senatu z prośbą o wyrażenie zgody na zaproszenie na miejsce Polaków z Syberii 14 Polaków z Białorusi.

Prezydium wysłuchało informacji na temat spraw sądowych prowadzonych przez pełnomocników Kancelarii Senatu. Część z nich dotyczy osób, które zostały zwolnione z pracy w Kancelarii Senatu i nie mogą się z tym pogodzić.

Pojawiła się też nowa kategoria spraw, związana z działalnością legislacyjną Senatu. Obywatele domagają się zadośćuczynienia od Sejmu, Senatu, Skarbu Państwa za decyzje, które, ich zdaniem, wyrządziły im krzywdę, pozbawiły pieniędzy. Chodzi m.in. o niewykonanie ustawy przyznającej 203 zł podwyżki dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Opinie prawników jednoznacznie mówią, że skargi te są bezpodstawne. Podkreślono, że z tą kategorią spraw Senat będzie miał coraz częściej do czynienia.

Omawiani też sprawę dotyczącą godła znajdującego się w Senacie. Pojawiły się sugestie, że jest ono niezgodne z ustawą i narusza uczucia godności narodowej. Ekspertyzy wykazały jednak, że godło jest zgodne z ustawą.

Poruszono również kwestię postępowania komorniczego o odzyskanie pieniędzy od skazanego prawomocnym wyrokiem sądu byłego senatora Aleksandra Gawronika, który nie rozliczył się z Kancelarią Senatu z pieniędzy na prowadzenie biura senatorskiego.

Prezydium nie przychyliło się do prośby senatora Janusza Bargieła o przyznanie dodatkowych kopert. Prezydium podjęło decyzję, że od drugiego półrocza br., w związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą, nie będzie przyznawało dodatkowych kopert, z wyjątkiem wypadków losowych.

Prezydium wysłuchało informacji na temat zarządzenia nr 11 z 28 sierpnia br. marszałka Sejmu Józefa Oleksego w sprawie rozliczania posłów z wydatków na biura tylko na podstawie faktur VAT. Zauważono, że w Senacie od dawna jest taka praktyka. Mówiono także o próbach uregulowania w Sejmie limitów samochodowych dla posłów. Prezydium uznało, że sprawa rozliczania z limitów samochodowych przyznawanych senatorom powinna być uregulowana zarządzeniem marszałka Senatu.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment