Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 63
5 czerwca 2004 r.

obejmuje okres od 16 do 31 maja 2004 r.

 

62.posiedzenie Senatu
sko Senatu w sprawie ustawy o funduszach inwestycyjnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Drugie czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie transmitowania przez Telewizję Polską obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Zmiany w składzie komisji senackich
Powołanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej
Wybór przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

Oświadczenia złożone przez senatorów na 62.posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
67.posiedzenie

Z prac komisji senackich
18 maja 2004 r.
19 maja 2004 r.
26 maja 2004 r.
27 maja 2004 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"