Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 47
5 października 2003 r.

obejmuje okres od 16 do 30 września 2003 r.

 

45. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy oo zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie felczera
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o o ratyfikacji Dodatkowego Protokołu do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, z dnia 13 października 1995 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości
Drugie czytanie projektu ustawy w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej
Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2002 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

Oświadczenia złożone przez senatorów na 45.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu

Z prac komisji senackich
17 września 2003 r.
18 września 2003 r.
19 września 2003 r.
30 września 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"