Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


Kronika senacka

Marszałek Longin Pastusiak przesłał list gratulacyjny w związku z ponownym objęciem przez Edwarda Moskala funkcji Prezesa Związku Narodowego Polskiego w USA.

W liście marszałek Senatu napisał:

"W imieniu swoim i Senatu V Kadencji składam Panu gratulacje z okazji objęcia po raz kolejny urzędu prezesa Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych.

Związek Narodowy Polski, jako jedna z liczniejszych polskich organizacji na obczyźnie, jest jedną z tych struktur, do których funkcjonowania Senat, tradycyjny opiekun Polonii przywiązuje szczególną wagę.

Chciałbym, aby nowa kadencja pozwoliła Panu prezesowi wzmocnić Związek, zwiększyć jego liczebność, aby ten czas też posłużył wzmocnieniu współpracy Związku z Macierzą. Choć nie zawsze byliśmy podobnego zdania, chciałbym Pana zapewnić, że w pełni doceniam Jego wieloletnie zaangażowanie w sprawy polskie.

Proszę przekazać Członkom nowych władz Związku, a za ich pośrednictwem - także Rodakom uczestniczącym w jego pracach moje serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności oraz gorący apel, aby utrzymywali jak najsilniejszy kontakt z Polską, naszym językiem i kulturą.

Z niepokojem odebrałem informacje o Pana kłopotach zdrowotnych. Mam nadzieję, że najgorsze już minęło i że nie traci Pan pogody ducha".

* * *

17 września 2003 r. senatorowie: Olga Krzyżanowska, Grażyna Staniszewska, Dorota Simonides i Andrzej Wielowieyski poinformowali marszałka Senatu, że jako członkowie Unii Wolności postanowili wystąpić z Klubu Senackiego "Blok Senat 2001" i utworzyli Koło Senackie Unii Wolności.

18 września ukonstytuowały się władze koła. Przewodniczącym został senator A. Wielowieyski, a wiceprzewodniczącą senator O. Krzyżanowska.

* * *

22 września 2003 r. stacjonująca w Topolczanach (środkowa Słowacja) czesko-polsko-słowacka brygada otrzymała sztandar, potwierdzający jej status jednostki wojskowej, m.in. przeznaczonej do misji pokojowych. W imieniu prezydenta RP sztandar wręczyli wicemarszałek Jolanta Danielak oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. Czesław Piątas.

Sztab międzynarodowej brygady w Topolczanach powstał w maju ubiegłego roku. W jej skład wchodzą polscy żołnierze z jednostki w Gliwicach, Czesi z Pardubic i Słowacy z Martina. Są przygotowywani do działań wojskowych, w tym misji pokojowych.

* * *

28 września 2003 r. zmarł prof. Tadeusz Zieliński, senator I kadencji Senatu RP.

Urodzony w 1926 roku prof. Tadeusz Zieliński był prawnikiem. Specjalizował się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W latach 1969-1981 był profesorem Uniwersytetu Śląskiego, a od 1982 roku - Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał na uniwersytecie w Nanterre (pod Paryżem), wygłaszał też odczyty na wielu innych uczelniach.

W latach 1980-1989 był doradcą NSZZ "Solidarność", członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

W latach 1989-1991 był senatorem, przewodniczącym senackiej Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, członkiem senackiej Komisji Konstytucyjnej.

W roku 1992 został rzecznikiem praw obywatelskich. Funkcję tę pełnił do 1996 roku.

W latach 1996-1998 był członkiem Rady Służby Cywilnej.

Od stycznia do października 1997 był ministrem pracy i polityki socjalnej.

Prof. T. Zieliński był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, przewodniczył Komitetowi Nauk Prawnych oraz Komitetowi Problemów Prawa Pracy i Polityki Społecznej PAN. Był też członkiem-założycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Oprócz około 200 prac naukowych z zakresu prawa pracy i polityki społecznej napisał ponad 150 publikacji popularnonaukowych.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment