Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z prac komisji senackich

17 września 2003 r.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Ochrony Środowiska.

Tematem posiedzenia były:

- aktualny stan techniczny oraz zagrożenia wynikające z funkcjonowania zapory wodnej we Włocławku,

- prezentacja lokalizacji przewidywanego stopnia wodnego Ciechocinek - Nieszawa.

Było to kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska poświęcone sprawie zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku. Pierwsze odbyło się 8 lipca 2003 r. i w jego wyniku przyjęto stanowisko komisji w tej sprawie.

W posiedzeniu wyjazdowym udział wzięli m.in. wicemarszałek Ryszard Jarzembowski, senator Dorota Kempka, wiceminister środowiska Ewa Symonides, posłowie Lech Kuropatwiński, Krystian Łuczak, Marek Olewiński, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Romuald Kosieniak, prezydent Włocławka Władysław Skrzypek, Leszek Bagiński z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wiktor Śliwiński z Biura Projektu, burmistrz Nieszawy Andrzej Nawrocki, przedstawiciele regionalnych władz administracyjnych i samorządowych.

W programie posiedzenia znalazły się m.in.: przedstawienie informacji o stanie zapory we Włocławku, zwiedzanie obiektów zapory i elektrowni wodnej we Włocławku, zwiedzanie miejsca planowanej budowy stopnia wodnego w Nieszawie połączone z prezentacją projektu stopnia wodnego.

Podsumowując, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska senator Adam Graczyński stwierdził, że konieczne jest wypracowanie ostatecznych wniosków, dyskusje na temat rozwiązań zabezpieczeń wodnych w tym regionie trwają już bowiem około 14 lat. W opinii senatora prace remontowe prowadzone są w stopniu wystarczającym. Sprawą nadrzędną jest bezpieczeństwo mieszkańców. Nadal aktualne są postulaty zawarte w stanowisku komisji z 8 lipca br. i należy je zrealizować.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Miało ono charakter seminaryjny i poświęcone było znaczeniu profilaktyki wobec zagrożenia chorobami układu krążenia w Polsce. Współorganizatorem posiedzenia, które związane było z obchodami Światowego Dnia Serca przypadającego 28 września, było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Podczas posiedzenia wysłuchano następujących wystąpień:

- Cele i możliwości Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w usprawnianiu profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce - prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Adam Torbicki.

- Działania mające na celu zapewnienie obywatelom polskim równego dostępu do nowoczesnych metod leczenia w zakresie kardiologii i kardiochirurgii - senator prof. Zbigniew Religa, dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie.

- Działania na rzecz ochrony serca: Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego (POLKARD) 2003-2005 - krajowy konsultant ds. kardiologii prof. Grzegorz Opolski.

- Stan zdrowia Polaków - omówienie wyników Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Polscreen - przewodniczący Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Jerzy Adamus.

- Zapadalność na schorzenia układu krążenia wśród kobiet - omówienie wyników badania POLMONICA - przewodnicząca Sekcji Chorób Układu Krążenia u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dr Jadwiga Kłos.

- Światowy Dzień Serca, zarys problemów i zadań kardiologii w Europie - przedstawiciel Światowej Federacji Serca (World Heart Federation).

Podstawowe wnioski płynące z wygłoszonych podczas posiedzenia referatów i przeprowadzonej dyskusji to m.in. stwierdzenie, że w najbliższym czasie należy się spodziewać w Polsce wzrostu zachorowań na choroby układu krążenia. Szacuje się to na mniej więcej 1 mln osób, a koszty systemu opieki zdrowotnej - około 8,5 mld zł.

Najważniejszy wniosek dotyczył stwierdzenia, że mimo iż Polska znajduje się w światowej czołówce pod względem standardów leczenia i zastosowania nowoczesnych metod w kardiologii (tzw. grupa G6), stosunkowo niska składka na ubezpieczenie zdrowotne ogranicza finansowanie systemu ochrony zdrowia, co powoduje utrudnienia w dostępie do usług kardiologicznych. Może to oznaczać, że wysoki odsetek obywateli, którzy zapadną na choroby układu krążenia, nie będzie leczony.

Na zakończenie ustalono, że Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, uwzględniając wnioski z odbytego posiedzenia, podejmie uchwałę w sprawie znaczenia profilaktyki wobec zagrożenia ze strony chorób układu krążenia w Polsce.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrywała ustawę o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji.

Senatorowie wysłuchali informacji na temat sejmowej ustawy, które przedstawili wiceminister spraw zagranicznych Sławomir Dąbrowa oraz wiceminister sprawiedliwości Sylweriusz Królak.

Projekt ten reguluje kwestie związane z ekstradycją osób znajdujących się w danym państwie na wniosek drugiego, jeżeli osoby te są ścigane w celu przeprowadzenia przeciwko nim postępowania karnego lub w celu wykonania kary w tym państwie.

W wyniku głosowania komisja postanowiła przyjąć rozpatrywaną ustawę bez poprawek. Na sprawozdawcę wyznaczono senatora Zbigniewa Kulaka.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzono ustawę o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.

Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych S. Dąbrowa ratyfikowana ponad 70 lat temu konwencja reguluje m.in. takie kwestie, jak:

- osiedlanie się, przebywanie przyjazd i wyjazd,

- posiadanie, nabywanie, wynajmowanie wszelkich ruchomości i nieruchomości oraz rozporządzanie nimi,

- niepodleganie służbie wojskowej i kontrybucjom,

- dostęp do sądów.

Ze względu na okres podpisania konwencji oraz zmiany geopolityczne i gospodarcze, jakie nastąpiły od tamtego okresu, postanowienia obecnie obowiązującej konwencji są w większości nieaktualne, co uzasadnia jej wypowiedzenie.

W głosowaniu komisja zdecydowała o przyjęciu rozpatrywanej ustawy. Ustalono, że sprawozdanie na ten temat przedstawi Izbie senator Bogusław Litwiniec.

Następnie w obecności wiceministra spraw zagranicznych S. Dąbrowy Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej przyjęła uchwałę w sprawie przyszłego traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. W podjętej przez komisję uchwale stwierdzono:

"Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej:

- mając na względzie znaczenie jakie dla procesu integracji europejskiej miało
przeprowadzenie w ramach Konwentu Europejskiego szerokiej debaty nad kształtem przyszłej, rozszerzonej do 25 państw Unii Europejskiej,

- uwzględniając potrzebę wzmocnienia legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, uproszczenia unijnego systemu decyzyjnego, a także umocnienia pozycji Unii w świecie,

- oceniając pozytywnie całość projektu traktatu konstytucyjnego, wypracowanego przez Konwent Europejski, jako dokumentu określającego zasady i charakter Unii
Europe
jskiej, a także wzmacniającego rolę parlamentów narodowych w systemie europejskiej integracji,

1. w pełni popiera przyjęte przez Rząd RP stanowisko, które zostanie zaprezentowane na rozpoczynającej się 4 października 2003 r. w Rzymie konferencji międzyrządowej w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, podkreślając konieczność:

- zachowania w porządku prawnym Unii Europejskiej, także po roku 2009, postanowień Traktatu Nicejskiego regulujących mechanizm podejmowania decyzji w Radzie UE większością kwalifikowaną;

- przyznania wszystkim państwom UE prawa do posiadania pełnoprawnego komisarza w Komisji Europejskiej;

- zapisania w preambule traktatu konstytucyjnego odwołania do tradycji chrześcijańskiej;

- utrzymania otwartego charakteru współpracy w zakresie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony,

2. wyraża przekonanie, że dla zachowania demokratycznego porządku i wzmocnienia efektywności działania Unii Europejskiej oraz dbałości o respektowanie tożsamości państw członkowskich, zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie do przyszłej konstytucji takich rozwiązań, które uwzględnią zarówno interesy narodowe, jak i dobro całej europejskiej wspólnoty.

Mając powyższe na uwadze Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o kontynuowanie działań mających na celu realizację przyjętego stanowiska".

Podczas posiedzenia komisji rozpatrzono także ustawę o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw.

Informacji na temat ustaleń przyjętych w rozpatrywanej nowelizacji udzielali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Jerzy Majka i Barbara Krakowska. Swoją opinię przedstawili także przedstawiciele UKIE i Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana ustawa była projektem rządowym i zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej. Nowelizacja wprowadza do prawa polskiego przepisy dyrektywy UE, a także wprowadza do ustawy o kosmetykach, ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o produktach biobójczych - obowiązek wykonywania badań produktów regulowanych tymi ustawami zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

W głosowaniu senatorowie poparli zmiany o charakterze legislacyjnym sugerowane w opinii biura legislacyjnego. Ustalono, że stanowisko komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw zarekomenduje Izbie senator B. Litwiniec.

W kolejnym punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Senatorowie wysłuchali wiceministra finansów Roberta Kwaśniaka i następnie zobowiązali go do pisemnego wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

Rozpatrywana ustawa, będąca projektem rządowym, zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej. Projekt określa zasady udzielania pomocy obcemu państwu przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na jego terytorium oraz zasady korzystania z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu takich należności powstałych na terytorium RP.

W głosowaniu komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej i zarekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Genowefę Ferenc.

Na zakończenie posiedzenia Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Po wysłuchaniu wiceministra edukacji narodowej i sportu Franciszka Potulskiego, przedstawicieli UKIE oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu w głosowaniu komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do rozpatrywanej ustawy i zarekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek. Na sprawozdawcę wyznaczono senatora Bernarda Drzęźlę.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury rozpatrywała ustawę o wykonywaniu prac podwodnych.

Senatorowie wysłuchali opinii o ustawie, które przedstawili wiceminister infrastruktury Witold Górski oraz dyrektor departamentu w tym resorcie Ireneusz Bulski. Swoje uwagi zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Uchwalona przez Sejm, z przedłożenia rządowego, ustawa uwzględnia zmiany organizacyjne oraz postęp techniczny i technologiczny, który nastąpił w zakresie wykonywania prac podwodnych. Zawarte w ustawie rozwiązania dotyczą m.in. ustanowienia obligatoryjnej certyfikacji organizatorów prac podwodnych w zakresie spełnienia wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem prac podwodnych, określenia podstawowych obowiązków organizatora prac podwodnych, wprowadzenia wymogu projektowania i budowy obiektów zanurzalnych pod nadzorem instytucji klasyfikacyjnej oraz zasady, że dopuszczenie ich do użytkowania może nastąpić dopiero po sprawdzeniu przez państwową inspekcję pracy, inspekcję sanitarną oraz Urząd Morski w Gdyni, unormowania czasu pracy nurków pod powierzchnią wody, określenia zasad nadzoru medycznego nad pracami podwodnymi, wskazania kwalifikacji zawodowych nurków, kierowników prac podwodnych i operatorów systemów nurkowych oraz wprowadzenia zasady, zgodnie z którą uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych przez obywateli państw Unii Europejskiej będzie się odbywało na warunkach określonych w ustawie o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

W głosowaniu Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 2 poprawek o charakterze legislacyjnym, sugerowanych w opinii biura legislacyjnego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych wybrano senator Czesławę Christową.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, która była projektem rządowym wniesionym do Sejmu 27 czerwca br.

W imieniu rządu projekt przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Mazurek, wyjaśnień udzielał także dyrektor Departamentu Prawnego w tym resorcie Marcin Wereszczyński.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie fachowego nadzoru nad środkami publicznymi ulokowanymi w spółkach przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nowelizacja wprowadza obowiązek ustanowienia rady nadzorczej w każdej spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Członkowie rady reprezentujący w spółce jednostkę samorządu będą powoływani spośród osób, które złożyły egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. W myśl ustawy rada nadzorcza będzie powoływała i odwoływała członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja członka rady nadzorczej w spółce z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego będzie trwać 3 lata.

Aby zapobiec obchodzeniu prawa, nowelizacja zobowiązuje do stosowania wyżej określonych zasad także spółki zależne od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

W już istniejących spółkach rady nadzorcze będą musiały być ustanowione w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Członkowie rad nadzorczych powołani przed dniem wejścia w życie ustawy, którzy przed tym dniem nie złożyli egzaminu na członka rady nadzorczej, będą obowiązani do złożenia tego egzaminu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W głosowaniu Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 4 poprawek o charakterze legislacyjnym, zasugerowanych w opinii biura legislacyjnego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Mieczysława Mietłę.

18 września 2003 r.

Senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zebrali się w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rozpatrywana ustawa była projektem rządowym. Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych upoważniony był minister edukacji narodowej i sportu, którego reprezentował sekretarz stanu w tym resorcie Franciszek Potulski. Na posiedzeniu obecna była także dyrektor Departamentu Prawnego w MENiS Joanna Rozwadowska.

Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej, do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/19/WE z 14 maja 2001 r., która zmienia dyrektywy Rady w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady dotyczące zawodów pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza.

Ponadto ma ona na celu wyeliminowanie nieścisłości w ustawie nowelizowanej, które powstały wskutek nieprecyzyjnego tłumaczenia dyrektyw unijnych, uściślenie niektórych przepisów ustawy nowelizowanej w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych.

Dostosowanie przepisów krajowych do wymienionej dyrektywy polega na wprowadzeniu przepisów do ustawy nowelizowanej umożliwiających uznanie kształcenia regulowanego na trzecim poziomie kwalifikacji, w wypadku uznawania kwalifikacji na poziomie trzecim - pozwalających na odstąpienie od wymogu dwuletniego doświadczenia zawodowego pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia regulowanego, umożliwiających uznanie zdobytego przez wnioskodawcę doświadczenia zawodowego za wystarczające do wyrównania różnic programów kształcenia i szkolenia, pozwalających na uznawanie, w postępowaniu dotyczącym podjęcia wykonywania zawodu regulowanego, zaświadczeń o sytuacji finansowej wnioskodawcy wydawanych przez banki prowadzące działalność w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także przepisów pozwalających na uznawanie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawieranych przez osoby wykonujące zawód regulowany z zakładem ubezpieczeń z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Ponadto w nowelizacji rozstrzygnięto, że koszty odbywania stażu adaptacyjnego albo przeprowadzania testu umiejętności ponosi wnioskodawca. Sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności, a także tryb ponoszenia tych kosztów określą ministrowie kierujący działami administracji rządowej, właściwi w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do danego działu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

W głosowaniu, na wniosek senatora Kazimierza Drożdża, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustalono, że sprawozdawcą komisji na posiedzeniu plenarnym Izby będzie senator Irena Kurzępa.

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, podczas którego przeprowadzono pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej.

Rozpatrywany projekt 4 września 2003 r., zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu, marszałek przesłał do obu komisji. W imieniu senatorów wnioskodawców projekt przedstawił senator Edmund Wittbrodt.

Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej poinformowała, że prowadzona przez nią komisja podjęła na posiedzeniu 17 września br. uchwałę w sprawie w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

W wyniku dyskusji, a następnie głosowania połączone komisje przyjęły sprawozdanie o projekcie uchwały w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej.

Komisje, po rozpatrzeniu projektu w pierwszym czytaniu, wprowadziły poprawki do projektu przedstawionego przez wnioskodawców, uwzględniając jako bazę projekt Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, i wniosły o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały:

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

- mając na względzie znaczenie, jakie dla procesu integracji europejskiej miało przeprowadzenie w ramach Konwentu Europejskiego szerokiej debaty nad kształtem przyszłej, rozszerzonej do 25 państw Unii Europejskiej,

- uwzględniając potrzebę wzmocnienia legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej, uproszczenia unijnego systemu decyzyjnego, a także umocnienia pozycji Unii w świecie,

- oceniając pozytywnie projekt traktatu konstytucyjnego, wypracowany przez Konwent Europejski, jako dokument określający zasady i charakter Unii Europejskiej, a także wzmacniający rolę parlamentów narodowych w systemie europejskiej integracji,

1. zwraca się do Rządu RP, aby na rozpoczynającej się 4 października 2003 r. w Rzymie konferencji międzyrządowej w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, zgodnie z przyjętym dotychczas własnym stanowiskiem, konsekwentnie zabiegał w szczególności o:

zachowanie w porządku prawnym Unii Europejskiej, także po roku 2009, postanowień Traktatu Nicejskiego regulujących mechanizm podejmowania decyzji w Radzie UE większością kwalifikowaną, które stanowiły jeden z podstawowych argumentów przy podejmowaniu decyzji podczas referendum akcesyjnego;

przyznanie wszystkim państwom UE prawa do posiadania pełnoprawnego komisarza w Komisji Europejskiej;

zapisanie w preambule traktatu konstytucyjnego odwołania do tradycji chrześcijańskiej, co stanowi odzwierciedlenie bogactwa dziedzictwa kulturowego i historycznego Europy;

utrzymanie otwartego charakteru współpracy w zakresie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;

2. wyraża przekonanie, że dla zachowania demokratycznego porządku i wzmocnienia efektywności działania Unii Europejskiej oraz dbałości o respektowanie tożsamości państw członkowskich, zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie do przyszłej konstytucji takich rozwiązań, które uwzględnią zarówno interesy narodowe, jak i dobro całej europejskiej wspólnoty".

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności przystąpiła do pierwszego czytania projektu ustawy o amnestii dla osób, które z przyczyn ekonomicznych blokowały ruch na drodze publicznej.

Projekt, na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, zgłosiła grupa senatorów, których podczas posiedzenia reprezentował senator Sławomir Izdebski.

W uzasadnieniu projektu stwierdzono, że od stycznia do marca br. na terenie całej Polski miały miejsce protesty rolnicze w formie czasowego blokowania dróg publicznych. Rolnicy, którzy w ten sposób sprzeciwiali się rządowej polityce rolnej, skutkującej drastycznym pogorszeniem ich sytuacji bytowej, wcześniej wykorzystali łagodniejsze i mniej uciążliwe formy protestów.

Ponieważ rolnicze postulaty kierowane do najwyższych władz państwowych (również za pośrednictwem parlamentarzystów) nie zostały uwzględnione w działaniach rządu, rolnicy zdecydowali o zaostrzeniu protestu - w formie tzw. blokad dróg. Jak stwierdzili projektodawcy, protesty te prowadzone były przez rolników w sposób kulturalny, zdyscyplinowany i jak najmniej uciążliwy dla użytkowników dróg. Blokady powstawały spontanicznie, oddolnie i w porozumieniu z policją, dlatego - w opinii projektodawców - muszą być traktowane jako wiarygodne i ze szczególnym zrozumieniem.

Zdaniem wnioskodawców, polscy rolnicy, uczestnicząc w blokadach, wykazali patriotyczną odpowiedzialność za losy narodu i państwa. Poprzez drastyczną formę protestu sygnalizowali społeczeństwu i rządzącym zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego naszej ojczyzny. W swoich postulatach rolnicy upominali się o godne życie dla wszystkich współobywateli, apelowali o walkę z bezrobociem i ratowanie polskiej gospodarki.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, organy stanowiące prawo w Rzeczypospolitej Polskiej winny w swej pracy uwzględniać czynnik społeczny oraz szerszy kontekst aktualnej rzeczywistości. Ostatnie blokady i protesty rolników, choć niewątpliwie naruszały obowiązujące prawo, miały swoje głębokie społeczne i socjalne uzasadnienie.

Zdaniem autorów rozpatrywanego projektu, ukaranie rolników za to, że wyrazili swój protest przeciw polityce rządu, że wyrazili swój sprzeciw wobec biedy na wsi byłoby aktem niesprawiedliwym.

W tym stanie faktycznym stosowanie wszelkich represji wobec protestujących jest moralnie niesłuszne. Zdaniem wnioskodawców, jest rzeczą absolutnie konieczną, aby dokonać aktu amnestii wobec członków blokad rolniczych. Byłaby to, choć cząstkowa, forma rekompensaty oraz sygnał, że dostrzega się powagę problemów polskiej wsi.

Projekt ustawy reguluje tryb postępowania w sprawach amnestii wobec protestujących rolników.

Przyjęcie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa wspólnotowego i obowiązkiem dostosowawczym wynikającym z Układu Europejskiego.

W dyskusji senator Andrzej Jaeschke zgłosił wniosek o odrzucenie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o amnestii dla osób, które z przyczyn ekonomicznych blokowały ruch na drodze publicznej. W głosowaniu nie uzyskał on akceptacji Komisji Ustawodawstwa i Praworządności. W związku z tym komisja postanowiła kontynuować pracę nad rozpatrywanym projektem, a także zwrócić się o ekspertyzy prawne. Ustalono także, iż na następne posiedzenie komisji w tej sprawie zostaną zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

19 września 2003 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jego porządku znalazły się następujące punkty:

- wdrażanie programu SAPARD- problemy i perspektywy działania,

- aktualny stan prac przy budowie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS),

- rozpatrzenie ustawy z 19 września br. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Podczas posiedzenia problemy związane z dwoma pierwszymi punktami szczegółowo omówili wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zofia Krzyżanowska oraz wiceprezesi Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa Krzysztof Brdyś i Zdzisław Siwierski.

Następnie komisja przystąpiła do rozpatrzenia ustawy z 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Opinię na temat ustawy sejmowej przedstawił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jerzy Pilarczyk.

Rozpatrywana ustawa była projektem rządowym, mającym na celu wydłużenie z 12 do 24 miesięcy okresu stosowania dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów zaciągniętych przez producentów rolnych na zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, w wypadku gdy w gospodarstwach tych przedsiębiorców wystąpiły poważne szkody spowodowane przez suszę, która miała miejsce w bieżącym roku.

Wiceminister J. Pilarczyk podkreślił, że ustawa nie wywoła dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa i resort rolnictwa nie zamierza występować do Ministerstwa Finansów o jakiekolwiek zmiany w przyszłorocznym budżecie, dokona natomiast odpowiednich przesunięć w ramach swojego projektu budżetu.

W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek omawianej nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcę wybrano senatora Tadeusza Bartosa.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrywała ustawę ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej.

Ustawa była projektem rządowym i do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych upoważniony został minister spraw wewnętrznych i administracji. Była ona konsekwencją realizacji programu Rady Ministrów "Strategia antykorupcyjna". Nowelizacja wprowadza rozwiązania mające na celu objęcie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego fachowym nadzorem rad nadzorczych, tak jak ma to miejsce w wypadku spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W głosowaniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 6 poprawek do ustawy sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Andrzeja Spychalskiego.

Podczas posiedzenia komisji rozpatrzono także ustawę o wypowiedzeniu Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.

Ustawa była projektem rządowym i do reprezentowania rządu w toku prac parlamentarnych upoważniono ministra spraw zagranicznych.

W głosowaniu komisja opowiedziała się za przyjęciem ustawy sejmowej bez poprawek. Zgodnie z decyzją senatorów stanowisko komisji w tej sprawie przedstawi Izbie senator Apolonia Klepacz.

30 września 2003 r.

Komisja Ustawodawstwa i Praworządności na swym posiedzeniu rozpatrzyła ustawy:

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji,

- o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r.,

- o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

Wszystkie ustawy komisja przyjęła bez poprawek. Stanowisko komisji w sprawie tych ustaw podczas posiedzenia plenarnego Izby przedstawi senator Andrzej Jaesche.

W ostatnim punkcie porządku posiedzenia Komisja Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. W tej części posiedzenia uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marek Sadowski.

Po dyskusji członkowie komisji postanowili rekomendować Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek. Stanowisko komisji w tej sprawie przedstawi Izbie senator Aleksandra Koszada.

* * *

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W posiedzeniu komisji wzięli udział zaproszeni goście: Michał Sobolewski - dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, Ryszard Purski - główny specjalista w Departamencie Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, Krzysztof Jop - kierownik Wydziału Prawnego oraz Jaworska-Łuczak - kierownik Wydziału Produktów Biobójczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorz Gancarz - specjalista w Departamencie Prawa Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Janusz Andryszak - sekretarz generalny Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej.

Uchwalona przez Sejm 10 września br. z przedłożenia rządowego ustawa zmierza do dostosowania do prawa wspólnotowego przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, ustawy o kosmetykach, ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o produktach biobójczych.

W ustawie zaproponowano w szczególności: rozszerzenie katalogu zadań Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych o współpracę z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską; wprowadzenie obowiązku wykonywania badań substancji i preparatów chemicznych, kosmetyków, produktów leczniczych i leczniczych weterynaryjnych oraz produktów biobójczych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej; nałożenie na osobę wprowadzającą do obrotu substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny obowiązku bezpłatnego udostępnienia odbiorcy karty charakterystyki takiej substancji lub preparatu, najpóźniej w dniu ich pierwszej dostawy; wprowadzenie wymogu, aby osoba odpowiedzialna za ocenę wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi posiadała wykształcenie wyższe i kwalifikacje w zakresie, w jakim dokonuje oceny.

Po dyskusji i głosowaniu komisja jednomyślnie postanowiła wprowadzić 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na sprawozdawcę komisji wyznaczono senator Krystynę Sienkiewicz.

* * *

W porządku posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych przewidziano rozpatrzenie czterech ustaw:

- ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych,

- ustawy o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

- ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W posiedzeniu komisji wzięli udział zaproszeni goście, m.in. Elżbieta Mucha - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Elżbieta Ostrowska - wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Sadowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Po dyskusji komisja postanowiła rekomendować Izbie przyjęcie wszystkich rozpatrzonych ustaw bez poprawek.

* * *

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w pierwszym punkcie porządku posiedzenia rozpatrzyła ustawę. o zmianie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu. W tej części posiedzenia komisji wziął udział Adam Giersz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.

Istotą zmian wprowadzanych ustawą jest rezygnacja z likwidacji Centralnego Ośrodka Sportu (zmiana zawarta w art. 1 w pkt 6, polegająca na uchyleniu art. 24). Likwidacja ta miała nastąpić z dniem 1 stycznia 2004 roku, a składniki likwidowanej jednostki miały stać się nieodpłatnie własnością Polskiej Konfederacji Sportu.

Zmiany te powodują, że Centralny Ośrodek Sportu będzie funkcjonował w dotychczasowej formie organizacyjno-prawnej, tj. państwowego zakładu budżetowego, nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

Konsekwencją tych rozwiązań jest rezygnacja z możliwości tworzenia oddziałów przez Polską Konfederację Sportu. Jak wynika z uzasadnienia do projektu rządowego, umożliwienie Polskiej Konfederacji Sportu tworzenia oddziałów wiązało się z koniecznością zagospodarowania majątku przejętego od Centralnego Ośrodka Sportu oraz realizacją zadania związanego z utrzymaniem i udostępnieniem przejętej przez konfederację bazy sportowej. W związku z pozostawieniem dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej Centralnego Ośrodka Sportu przepisy o tworzeniu oddziałów są zbędne.

Po rozpatrzeniu przedstawionej nowelizacji członkowie komisji postanowili przyjąć ją bez poprawek. Stanowisko komisji w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym Izby przedstawi senator Grzegorz Lato.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła ponadto ustawę o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z protokołem stanowiącymi jej integralną część. W posiedzeniu uczestniczył Krzysztof Krystowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Po dyskusji senatorowie postanowili przyjąć ustawę bez poprawek. Stanowisko komisji w tej sprawie przedstawi Izbie senator January Bień.

* * *

Komisja Ustawodawstwa i Praworządności odbyła posiedzenie wyjazdowe w Siedlcach. Przedmiotem posiedzenia była próba rozwiązań systemowych w dziedzinie orzekania środków probacji, kar alternatywnych, organizacji ich wykonania i nadzoru w ścisłej współpracy pomiędzy sądami powszechnymi, samorządem terytorialnym, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościelnymi oraz pożytku publicznego.

W posiedzeniu komisji wzięli udział zaproszeni goście, m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Łankiewicz, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej Marek Szostek, wicedyrektor departamentu w NIK Urszula Gałan, przedstawiciele samorządowych władz Siedlec, sędziowie, kuratorzy i prokuratorzy, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Miasta.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z problematyką wdrażania i realizacji środków probacyjnych, kar alternatywnych wraz z programami prewencji kryminalnej, aktywizacji i readaptacji społecznej środowisk zagrożonych kryminalizacją i wykluczeniem społecznym na przykładzie działalności Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach (polsko-duńskiego projektu aktywizacji i działań probacyjnych opartego na metodzie "Pomocy do Samopomocy".

W ramach posiedzenia jego uczestnicy spotkali się z prezesem Sądu Okręgowego, przedstawicielami Sądu Rejonowego i kuratorami sądowymi, prezydentem Miasta Siedlce i radnymi Rady Miasta, kierownictwem jednostek samorządu terytorialnego wykonujących lub wspierających realizację środków probacyjnych, sankcji alternatywnych połączonych z programami aktywizacji społecznej i prewencji kryminalnej, przedstawicielami lokalnych instytucji rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego (dyrektorzy delegatur), reprezentantami organizacji pozarządowych uczestniczących w wykonywaniu zadań systemu probacji (przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia im. Kofoeda i in.), kadrą Instytutu im. Kofoeda, uczestnikami programów probacyjnych i aktywizujących oraz osobami odbywającymi wyroki systemu probacji - w ramach sankcji alternatywnych

* * *

Porządek posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej obejmował:

- rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym art. 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z protokołami stanowiącymi jej integralną część.

- rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r., podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2003 r.

- rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

- rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W posiedzeniu komisji wzięli udział zaproszeni goście, m.in. prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak, podsekretarz stanu w ministerstwie Spraw Zagranicznych Sławomir Dąbrowa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Krystowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marek Sadowski, przedstawiciel UKIE Grzegorz Garncarz.

Po rozpatrzeniu wymienionych ustaw i wysłuchaniu opinii przedstawicieli rządu postanowiono kontynuować posiedzenie komisji i przeprowadzić głosowania w następnym tygodniu.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment