Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 19
5 sierpnia 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 31 lipca 1998 r.

 

16. posiedzenie Senatu
Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa
Ustawa o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., wraz z Porozumieniem w sprawie implementacji Części XI Konwencji, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 29 lipca 1994 r.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych
Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących gmin warszawskich
Ustawa o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie
Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Oświadczenia złożone przez senatorów na 16. posiedzeniu Senatu

17. posiedzenie Senatu
Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy karnej skarbowej
Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym
Ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi

Oświadczenia złożone przez senatorów na 17. posiedzeniu Senatu

18. posiedzenie Senatu
Ustawa o ratyfikacji Statutu Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjętego rezolucją nr 247 (1993) Organu Zarządzającego Funduszu
Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu gmin
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich
Ustawa o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych
Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych
Zmiany w składach komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 18. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
34. posiedzenie
35. posiedzenie

Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
29 czerwca 1998 r.
16 lipca 1998 r.
20 lipca 1998 r.
22 lipca 1998 r.
23 lipca 1998 r.
24 lipca 1998 r.
28 lipca 1998 r.
29 lipca 1998 r.
30 lipca 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"