Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

POSIEDZENIA

15 lipca br. odbyło się 34. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium Senatu większością głosów (przeciw - wicemarszałek Donald Tusk) zaakceptowało wniosek Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i przyznało dofinansowanie w wysokości 13 tys. zł na częściowe pokrycie kosztów podróży chóru "Echo" ze Lwowa do Rzymu.

Rozpatrzono wniosek Polskiego Związku Katolicko-Społecznego i przyznano dotację w wys. 20 tys. zł. na pobyt i wyżywienie dzieci polskich z Wileńszczyzny na kolonii rehabilitacyjno - leczniczej w Szczawnicy.

Prezydium wyraziło zgodę na członkostwo senatorów Pawła Abramskiego i Janusza Lorenza w trzeciej komisji senackiej - Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wnioski senatorów zostaną przekazane do rozpatrzenia do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.

Wicemarszałek Andrzej Chronowski poruszył sprawę obecności senatorów - Sekretarzy Plenum w czasie posiedzenia plenarnego, proponując ustalenie gratyfikacji finansowej za pełnienie tego obowiązku. Stwierdzono, że na spełnienie tego postulatu nie pozwalają przepisy prawa budżetowego. Szef Kancelarii przypomniał, źe sekretarze zostali wyróżnieni przez przyznanie im na początku kadencji poza losowaniem (obejmującym większość senatorów) pokoi hotelowych w Nowym Domu Poselskim.

* * *

29 lipca br. odbyło się 35. posiedzenie Senatu.

Prezydium, na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu Senatu, postanowiło skierować do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich sprawę senatora Ryszarda Gibuły celem rozpatrzenia.

W związku ze złożeniem przez senatora Krzysztofa Majkę pisma dotyczącego odwołania do Senatu w sprawie nałożonych na niego sankcji z tytułu niezłożenia w terminie oświadczenia, ponownie została przedyskutowana sprawa dotycząca opóźnień w składaniu przez senatorów oświadczeń o stanie majątkowym. Stwierdzono, iż należałoby zwrócić się do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich o opinię - czy jest w tym wypadku możliwe złożenie odwołania do Senatu, skoro regulamin jest aktem podustawowym, a nałożenie kary jest ustawowo obligatoryjne. Ewentualne zwrócenie się do komisji jest uzależnione od rozmowy z senatorami, jaką ma przeprowadzić wicemarszałek Andrzej Chronowski.

Odrzucono wniosek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Oddział Kraków, o sfinansowanie badań nad dziedzictwem architektonicznym polskiej emigracji w Brazylii w stanie Parana.

Rozpatrzono wniosek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Przyznano 10 000 zł na wydawanie czasopisma "Rozmaitości Wileńskie" oraz wymienionych we wniosku książek.

Rozpatrzono pismo Marszałka Sejmu w sprawie przedstawienia kandydatur 2 senatorów do Rady Ochrony Pracy na nową kadencję. Prezydium wyłoniło kandydatów na nową kadencję, senatorów Genowefę Ferenc oraz Stefana Konarskiego.

Prezydium wyraziło zgodę na członkostwo senatora Dariusza Kłeczka w Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Wniosek senatora zostanie przekazany do rozpatrzenia do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich z prośbą o przygotowanie stosownej uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.

UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 40

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 lipca 1998 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce niepaństwowej, wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 1998 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 10.000 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek niepaństwowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką niepaństwową, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 40
Prezydium Senatu RP
z dnia 8 lipca 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1998 r.

1.

Fundacja "Oświata Polska za Granicą"

sakw. Kardynała Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Dofinansowanie kosztów wysyłki czasopism krajowych dla środowisk polonijnych na Wschodzie.

10.000 zł

     

----------------

 

razem:

 

10.000 zł

UCHWAŁA NR 41

PREZYDIUM SENATU

z dnia 15 lipca 1998 r.
w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych
Stowarzyszeni
u "Wspólnota Polska" w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania państwowe zlecane Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r., określone w załączniku do uchwały nr 20 Prezydium Senatu z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie zlecenia zadań państwowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 r. na realizację zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały w wysokości 13.780 zł.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały nr 41
Prezydium Senatu RP
z dnia 15 lipca 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych do wykonania Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

1.

Sfinansowanie kosztów transportu dla pielgrzymki do Rzymu organizowanej przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie dla członków chóru ECHO przy TKPZL

13.780 zł

   

---------------

Razem:

 

13.780 zł

UCHWAŁA NR 42

PREZYDIUM SENATU

z dnia 15 lipca 1998 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce niepaństwowej, wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 1998 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 20.000 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek niepaństwowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką niepaństwową, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 42
Prezydium Senatu RP
z dnia 15 lipca 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1998 r.

1.

Polski Związek Katolicko-Społeczny

ul. Nowogrodzka 4/3

01-513 Warszawa

Dofinansowanie kosztów pobytu polskich dzieci z Litwy na koloniach rehabilitacyjno - leczniczych w Szczawnicy.

20.000 zł

     

----------------

 

razem:

 

20.000 zł

UCHWAŁA NR 43

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 lipca 1998 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce niepaństwowej, wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 1998 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 10.000 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek niepaństwowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką niepaństwową, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 43
Prezydium Senatu RP
z dnia 29 lipca 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1998 r.

1.

Towarzystwo Miłośników Wilna

i Ziemi Wileńskiej

ul. Przedzamcze 3

87-100 Toruń

Dofinansowanie wydawania w 1998 r dwumiesięcznika "Rozmaitości Wileńskie" oraz wydania 5 książek o tematyce kresowej.

10.000 zł

     

----------------

 

Razem:

 

10.000 zł


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment