Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


Odpowiedzi na oświadczenia senatorów:

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Pieniążka, wygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, dnia 9.07.98 r.

Pan
Jerzy Pieniążek
Senator Rzeczypospolitej

Szanowny Panie Senatorze,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwagą przeanalizował Pana oświadczenie złożone na 14 posiedzeniu Senatu w dniu 19 czerwca br. Rozumiemy Pana troskę o źródła finansowania oczyszczalni ścieków na terenach słabo zurbanizowanych. Istniejąca sytuacja wynika z olbrzymich potrzeb inwestycyjnych występujących w ochronie wód w zakresie budowy oczyszczalni cieków i kanalizacji powstałych na skutek wieloletnich zaniechań.

Pana wezwanie o umożliwienie Zarządowi Narodowego Funduszu udzielania pomocy wszystkim przygotowanym do inwestowania gminom III Rzeczypospolitej jest w Narodowym Funduszu bardzo dobrze rozumiane. Jednakże system dofinansowania inwestycji poprzez fundusze ekologiczne posiada swoje ograniczenia.

Ograniczenie Narodowego Funduszu wynika z ustawowego podziału zadań pomiędzy poszczególne fundusze. Narodowy Fundusz ma od wielu lat zapisany w kryteriach wyboru zadań do finansowania - zadania o zasięgu krajowym lub regionalnym. Oczyszczalnie ścieków o bardzo małej wydajności tego kryterium nie spełniają. Kontrolująca działalność Narodowego Funduszu Najwyższa izba Kontroli wielokrotnie postulowała przeznaczanie przez Narodowy Fundusz swych środków na zadania o znaczeniu krajowym. Postulaty te były składane przez Najwyższą Izbę Kontroli na posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska Sejmu i Senatu i były przez te Komisje przyjmowane do wiadomości.

Ograniczenie pojedynczego dofinansowania przez Narodowy Fundusz małych zadań nie oznacza pozostawienia ich bez możliwości dofinansowania. Jeżeli w województwie nie ma priorytetowych zadań o zasięgu regionalnym, a środki funduszu wojewódzkiego nie wystarczają na dofinansowanie większej ilości zadań drobnych, których konieczność realizacji wynika z polityki ekologicznej państwa, Narodowy Fundusz może udzielić funduszowi wojewódzkiemu dofinansowania. Biorąc pod uwagę obawy pana Senatora odnośnie nałożenia na pożyczkę podwójnego oprocentowania zarówno funduszu wojewódzkiego jak i Funduszu Narodowego, Zarząd Narodowego Funduszu podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania tego rodzaju pożyczek tak, że nie będzie ono wyższe od oprocentowania wynikającego z zasad Narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Oprócz tego Narodowy Fundusz w dalszym ciągu znacząco wspomaga inwestycje ekologiczne w województwach, w których fundusze wojewódzkie uzyskują dochody niższe od przeciętnych. Do takich województw należy województwo sieradzkie, w którym przeciętny dochód funduszu wojewódzkiego przypadający na 1 mieszkańca województwa wynosi 42% przeciętnej krajowej.

W latach 1994-1997 Narodowy Fundusz:

33,7 mln zł,

10,5 mln zł.

W 1998 r. do końca miesiąca maja Narodowy Fundusz uzyskał wpływy z woj. sieradzkiego w wysokości

0,86 mln zł,

a wypłacił na zadania realizowane w województwie kwotę

11,32 mln zł

tj. ponad 13 razy więcej. W tej sytuacji pozostały niewielkie możliwości dalszego zwiększania pomocy dla inwestorów tego województwa.

Narodowy Fundusz przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu zadań bierze pod uwagę najważniejsze zadania wytypowane zgodnie z Ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska przez fundusze wojewódzkie. W sytuacji tak dużego zaangażowania Narodowego Funduszu na inwestycje ekologiczne w woj. sieradzkim fundusz wojewódzki dokonał weryfikacji priorytetów. Zadania wymienione przez Pana Senatora w "Oświadczeniu" nie znalazły się na zweryfikowanej liście priorytetów funduszu wojewódzkiego.

W celu zilustrowania opisywanej sytuacji pozwalam sobie przesłać wydruk pokazujący dofinansowanie zadań woj. sieradzkiego, na które zgodnie z już podpisanymi umowami wypłacono w br. 11.322 tys. zł, a dalsze zobowiązania Narodowego Funduszu na ten rok wynoszą 2.093 tys. zł. Ponadto Zarząd przyjął do realizacji w br. dalsze zadania na kwotę 5.864 tys. zł i przyjął do szczegółowego rozpatrzenia dofinansowanie jednego zadania na kwotę 594 tys. zł.

W podobnej sytuacji znajdują się inne województwa o niskich dochodach z opłat i kar ekologicznych. Poniżej podaję otrzymane wpływy Narodowego Funduszu na zadania realizowane na ich terenach w latach 1994-1997:

województwo

wpływy do NFOŚiGW

dofinansowanie przez NFOŚiGW

bialskopodlaskie

3,7 mln zł

12,5 mln zł

ciechanowskie

5,7 mln zł

33,7 mln zł

przemyskie

6,5 mln zł

13,9 mln zł

siedleckie

7,6 mln zł

22,4 mln zł

skierniewickie

7,0 mln zł

23,0 mln zł

słupskie

7,3 mln zł

21,5 mln zł

zamojskie

6,7 mln zł

39,6 mln zł

Dane powyższe zostały zamieszczone w sprawozdaniu z działalności Narodowego Funduszu w 1997 roku przekazanym Komisjom Ochrony Środowiska Sejmu i Senatu.

Licząc, że powyższe dane znajdą zrozumienie Pana Senatora pozostaję z uszanowaniem.

Prezes Zarządu
Maria Zajączkowska

* * *

Prezes Krajowego Urzędu Pracy przesłał odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Suchańskiego wygłoszone podczas 15. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, 1998.07.10

Pani
Prof. dr hab. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Po zapoznaniu się z oświadczeniem Pana Jerzego Suchańskiego - Senatora RP, załączonym przy Pani piśmie, wyjaśniam, że Pan Marek Gębski został odwołany ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w trybie określonym w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128). Artykuł ten stanowi, że dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy powołuje i odwołuje Prezes Krajowego Urzędu Pracy na wniosek wojewody lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii wojewody. Wniosek Wojewody Kieleckiego w sprawie odwołania Pana Marka Gębskiego ze stanowiska dyrektora WUP wpłynął do Krajowego Urzędu Pracy 9 marca br.

Pismem z dnia 12 marca br. Krajowy Urząd Pracy wystąpił do Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Kielcach o przedłożenie opinii WRZ w sprawie odwołania Pana Gębskiego - stosownie do art. 8 ust. 2 przywołanej ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. Podkreślam jednak w tym miejscu, że zasady współpracy wojewodów z ich organami opiniodawczodoradczymi, jakimi są rady zatrudnienia, nie są ustalane przez Krajowy Urząd Pracy i nie podlegają naszej ocenie.

Nadrzędną dla KUP sprawą jest efektywna realizacja ustawowych zadań przez podległe urzędy, w tym w województwie kieleckim. Możliwa jest ona jedynie przy wzajemnej akceptacji i współdziałaniu wszystkich partnerów na lokalnym rynku pracy, a w tym kontekście znacząca rola przypada wojewodom.

Z poważaniem

Grażyna Zielińska

* * *

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Państwowej Jerzy Stępień nadesłał wyjaśnienia w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Suchańskiego złożonym podczas 13. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 1998.07.15

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z oświadczeniem Pana Senatora Jerzego Suchańskiego złożonym podczas 13. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 maja 1998 r. uprzejmie informuję, że sprawę pracowników likwidowanych Urzędów Wojewódzkich nowelizować będzie ustawa, przepisy wprowadzające wdrożenie reformy administracji publicznej, której projekt jest obecnie opracowywany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pracownicy urzędów zatrudnieni przy wykonywaniu zadań, które staną się zadaniem jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej w województwie, mają być przejmowani przez właściwe urzędy stosownie do nowego podziału kompetencji pomiędzy organy administracji publicznej. Tam, gdzie wykonywane zadania mają charakter zadania administracji rządowej, pracownik realizujący je stanie się pracownikiem tworzonego urzędu wojewódzkiego. Projektowanie rozwiązania nie przewidują powszechnych wypowiedzeń, lecz tam gdzie jest to możliwe, przekazanie pracowników wraz z przejmowanymi zadaniami.

Z poważaniem

Jerzy Stępień

* * *

Odpowiedź na oświadczenie senatora Henryka Stokłosy, wygłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" Nr 17) przesłał wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Warszawa, dn. 15.07.98 r.

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Henryka Stokłosę podczas 14 posiedzenia Senatu RP w dniu 19.06.1998 r., w sprawie skutków reformy administracyjnej w województwie pilskim, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Prezesem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, przedkładam poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z obecnymi założeniami nowego układu wojewódzkiego kraju planuje się, iż miasto Piła utraci status miasta wojewódzkiego. Nie oznacza to jednak, iż dotychczasowy obszar województwa pilskiego może zostać pozbawiony możliwości dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Istnieją bowiem takie dziedziny życia, którymi nie da się dobrze zarządzać ani z centrum regionu ani z poziomu lokalnego, nawet powiatowego.

Tutaj właśnie trzeba dostrzegać możliwości zaistnienia wszystkich tych ośrodków, które wprawdzie utracą status miasta wojewódzkiego, ale będą miały nadal realne możliwości koordynowania lub oddziaływania na planowanie i realizację zadań istotnych dla danego obszaru. Trudno bowiem wyobrazić sobie, ażeby można było pominąć dotychczasowy ośrodek wojewódzki np. przy realizacji rozpoczętej wcześniej inwestycji lub przy planowaniu kolejnych zamierzeń. Miasto Piła posiada rozwiniętą bazę lokalową, jest siedzibą wielu instytucji oraz administracji specjalnych. Dysponuje także wykwalifikowaną kadrą urzędniczą. Te czynniki zapewniają obecnie prawidłowe funkcjonowanie regionu i są tego gwarantem w przyszłości.

Chcę zapewnić Panią Marszałek, iż na obecnym etapie prac związanych z reformą ustrojową rozważane są rozwiązania zapobiegające degradacji byłych ośrodków tracących status wojewódzki. Jednym z nich jest projekt tworzenia w tych ośrodkach powiatów grodzkich, a także ekspozytur nowych województw z wicewojewodą na czele.

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych opracowało dokument pn. "Dialog i rozwój. Działania na rzecz utrzymania warunków rozwoju obszarów i miast tracących status województwa". Jest to program rządowy, przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 31.03.1998 r. Został on skierowany do Marszałka Sejmu RP, z prośbą o przekazanie go posłom, jako materiał uzupełniający do projektów ustaw reformujących ustrój państwa.

Program ten realizowany jest zgodne z założeniami RCSS, w ścisłej współpracy rządu i samorządów miast tracących status miast wojewódzkich. Kontrolę nad jego realizacją przyjęło Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.

Pragnę zapewnić Panią Marszałek, iż Rząd RP z całą wnikliwością i odpowiedzialnością będzie szukał i proponował takie rozwiązania, które nie tylko, że będą przeciwdziałać ewentualnym zjawiskom degradacji określonych obszarów kraju, ale będą także ułatwiać ich dalszy społeczno-gospodarczy rozwój.

Z poważaniem

Janusz Tomaszewski

* * *

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przesłał odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Suchańskiego, wygłoszone na 14. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, 16.07.1998 r.

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Odpowiadając na pismo z dnia 25.06.1998 r. SJB 440-131/98, a dotyczącego oświadczenia złożonego w Senacie RP przez Senatora Jerzego Suchańskiego na 14 posiedzeniu Senatu w dniu 19.06.1998 r. wyjaśniam co następuje:

 1. Zgodnie z § 11 statutu Fundacji jednym z jej organów jest Kapituła Fundacji. Kapituła Fundacji jest organem kolegialnym składającym się z 3 - 4 osób, której decyzje zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu. Kapituła wybierana jest przez Fundatora w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
  Podstawowym celem działan
  ia Kapituły jest sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej.
  Szczególny zakres kompetencji Kapituły Fundacji określa § 3 pkt 2 Regulaminu Kapituły Fundacji na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej.
  Organ ten nie p
  osiada żadnych kompetencji zarządzających i w niczym nie ogranicza kompetencji Zarządu Fundacji.
  Statut Fundacji w tym również przepisy dotyczące jej organów jest zarejestrowany w Sądzie i wszelkie zmiany tego statutu odbywają się pod kontrolą Sądu.
 2. Składając powyższą informację i odpowiadając na zarzuty w oświadczeniu Senatora stwierdzam:
  a) Kapituła nie przejęła nadzoru i kontroli nad majątkiem Fundacji a jedynie kontroluje organy Fundacji.
  b) Żaden majątek nie został przekazany do dysponowania prz
  ez osoby fizyczne i w żadnym zakresie nie została ograniczona dyspozycyjność organów Fundacji.
 3. Prezesem Zarządu Fundacji jest członek Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Pan Wojciech Dobrzyński.
 4. Nieprawdą jest, iż Pan Wojciech Dobrzyński jest jednocześnie Dyrektorem Kapituły Fundacji, takie stanowisko w Fundacji nie istnieje.
 5. Nieprawdą jest oświadczenie, że Pan Wojciech Dobrzyński był związany wcześniej z tzw. "sprawą Telegraf".
 6. Powołanie Kapituły nie tylko nie narusza interesów Skarbu Państwa, ale zostało spowodowane koniecznością ochrony tego interesu - bowiem wstępne analizy działalności Fundacji przed powołaniem Kapituły oraz analiza działalności Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. dają podstawy do stwierdzenia iż interes Skarbu Państwa nie był w tym okresie należycie chroniony.
 7. Zmian w statucie Fundacji w wyniku, których powołano Kapitułę Fundacji dokonała zgodnie z ówczesnymi kompetencjami Rada Fundacji przy akceptacji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Agencji Rynku Rolnego.

Przedkładając powyższą odpowiedź oświadczam, że działalność Fundacji na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem a jej organizacja skutecznie zabezpiecza interes Skarbu Państwa.

Z poważaniem

Jacek Janiszewski

* * *

Wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Adamskiego, wygłoszonym na 14. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17) złożył Minister Skarbu Państwa:

Warszawa, 17.07.98

Pani
Prof. dr hab. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzec
zypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania skierowane pod adresem Prezesa Rady Ministrów, zawarte w oświadczeniu złożonym przez senatora Jerzego Adamskiego na 14. Posiedzeniu Senatu w dniu 19.06.98, a dotyczące "podpisania porozumienia o współpracy między dyrektorem KWB "Bełchatów" a NSZZ "Solidarność" tego Przedsiębiorstwa".

Z upoważnienia Pana Premiera, przekazuję na ręce Pani Marszałek wyjaśnienia dotyczące pytań zawartych w oświadczeniu Pana Senatora Jerzego Adamskiego.

Dyrektor każdego podmiotu gospodarczego, w tym dyrektor KWB "Bełchatów", winien postępować w myśl ogólnych zasad prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności, zasady jednakowego traktowania obywateli, w tym pracowników, bez względu na narodowość, wyznanie, przynależność partyjną, związkową etc. Złamanie tej zasady obliguje stosowne władze (w tym organ założycielski) do wyciągania wszelkich konsekwencji przewidzianych prawem w stosunku do osób ją łamiących.

W ramach obowiązującego systemu prawnego, dyrektor przedsiębiorstwa jest jego jednoosobowym reprezentantem, do uprawnień i obowiązków którego należy zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa bez powiadamiania o tym organu założycielskiego, w tym przypadku Ministra Skarbu Państwa.

Z tego powodu w Ministerstwie Skarbu Państwa nie jest prowadzony żaden rejestr umów podpisywanych przez dyrektorów przedsiębiorstw i nie ma możliwości oceny ich zgodności z obowiązującym prawem.

Łamanie wyżej omawianej zasady ma miejsce raczej sporadycznie i informacje o tym przekazywane są zainteresowanym organom najczęściej w formie skarg obywateli lub interwencji radnych lub posłów. Tak jest również w tym przypadku. O podpisanym "porozumieniu w zakresie współpracy pomiędzy dyrektorem Jerzym Ptakiem a NSZZ "Solidarność" reprezentowanym przez Józefa Pólkowskiego, Minister Skarbu Państwa został poinformowany przez Komisję Zakładową WZZ "Sierpień 80" w dniu 09.06.98 r. tj. po wprowadzeniu zarządu komisarycznego w KWB "Bełchatów". Przedstawiony dokument praktycznie nie kwalifikuje się do oceny pod względem jego skuteczności, bowiem z mocy prawa, w rozumieniu art. 58 Kodeksu cywilnego (nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą) zawarta umowa jest sprzeczna z art. 1 ust. 3 i art. 3 ustawy o związkach zawodowych.

Pozyskanie informacji o podpisanym "porozumieniu" dodatkowo potwierdza słuszność decyzji o odwołaniu z dniem 8.06.1998 r. dyrektora Jerzego Ptaka i ustanowienia zarządu komisarycznego w KWB "Bełchatów" z wyznaczeniem na zarządcę komisarycznego dotychczasowego dyrektora ds. technicznych Kopalni - Pana Czesława Wojciechowskiego.

Z poważaniem

Emil Wąsacz

* * *

Informację w związku z oświadczeniem senator Jadwigi Stokarskiej, wygłoszonym na 15. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18) przesłał przedstawiciel Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okręgowego.

Gdynia, 18.07.1998 r.

Wielce Szanowna Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu

Wielce Szanowna Pani Marszałek,

Najuprzejmiej dziękuję za przesłane oświadczenie Pani Senator Jadwigi Stokarskiej w sprawie naszego Komitetu (Pismo Senatu RP z dn. 07.07.98 r. AG/043/110/98/IV).

Uprzejmie informuję, że Komitet działa na zasadzie dobrowolności i może jedynie przyjąć do wiadomości stanowisko Pani Senator.

Z wyrazami osobistego szacunku

Szczęść Boże

Bolesław Hutyra

* * *

Minister Skarbu Państwa złożył wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Adama Glapińskiego, wygłoszonym podczas 15. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, dnia 20 lipca 1998 r.

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Pana Adama Glapińskiego na 15 posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 1998 r. otrzymanym przy piśmie Pani Marszałek nr AG/043/130/98/IV z dnia 30 czerwca pragnę wyjaśnić co następuje:

 1. Sprzedaż będących w dyspozycji Skarbu Państwa 266.773 akcji Philips Lighting Poland S.A. na podstawie umowy nr MPW/113/95 w dniu 27 stycznia 1995 r. była dokonana bez naruszenia obowiązujących wówczas przepisów prawa.
  Uchwały Rady Ministrów nr 26/91 z dnia 26 lutego 1991 r. i 74/91 z dnia 14 maja 1991 r. zezwalające na sprzedaż tych akcji zawierają wady prawne, nie określają innego niż przewidziany przez ustawę z dnia 13 lipca 1990 r. o
  prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych trybu zbycia akcji. Wymienione uchwały zezwalały na zbycie akcji spółki w ilości ustalonej w drodze rokowań bez obowiązku dokonania publicznego zaproszenia. Powodowało to, iż mogły być stosowane różne interpretacje tego zagadnienia.
  Prokuratura Wojewódzka w Warszawie w powyższej sprawie postanowieniem z dnia 26 czerwca 1998 r. odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego na podstawie art. 258 § 1 k.p.k.
  Prokuratura stwierdziła, że w sprzedaży akcji dokonanej w
  dniu 27 stycznia 1995 r. przez Ministra Przekształceń Własnościowych nie było działania na szkodę interesu społecznego a wykonana czynność nie zawiera ustawowych znamion przestępstwa.
 2. Zarządzeniem Nr 19 Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 4 października 1993 r. w sprawie utworzenia rezerw akcji i udziałów Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji wyodrębniono na ten cel 100 tys. akcji "Polam-Piła" S.A.
  Minister Przekształceń Własnościowych umową z dnia 27 stycznia 1995 r. sprzedał wszystkie akcje Skarb
  u Państwa w spółce Philips Lighting Poland S.A. Sprawa ta także była badana przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie.
  Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 1.2 i 1.4 umowy sprzedaży akcji Skarbu Państwa w spółce "Polam-Piła" S.A. dokonanej w dniu 23 maja 199
  1 r. nr D3-AS-91/04 z dniem tym spółka o tej nazwie przestała istnieć. Powstała spółka Philips Lighting Poland S.A. w której to Skarb Państwa miał 266.773 akcje.
  Prokuratura uznała, że Minister Przekształceń Własnościowych Zarządzeniem nr 19 z dnia 4 paźdz
  iernika 1993 r. wyodrębniając na cele reprywatyzacji 100 tys. Akcji w "Polam-Piła" S.A. dokonał tego na nie istniejącej spółce.
  Podniosła, że w spółce Philips Lighting Poland S.A. której akcje Skarbu Państwa sprzedano umową z dnia 27 stycznia 1995 r. wyodrębnienia akcji na cele reprywatyzacji nie było.
  Powyższe stanowisko jest zaprezentowane w uzasadnieniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 3. Na stanowisku dyrektora Departamentu Kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa rzeczywiście zatrudniono osobę która była funkcjonariuszem organów porządku publicznego. Zajmowała się problematyką kontroli wewnętrznej w tym majątkowej i gospodarczej oraz działalnością profilaktyczną. Osoba ta nigdy nie pełniła służby w milicyjnym ZOMO ani też w przemianowanych z tej funkcji policyjnych Oddziałach Prewencji.

Emil Wąsacz

* * *

Informację w związku z oświadczeniem senatora Macieja Świątkowskiego, wygłoszonym podczas 15. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18), nadesłał Minister Zdrowia i Opieki Społecznej:

Warszawa, dnia 20.07.1998 r.

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 7.02.1998 r. znak: AG/043/118/98/IV tekstem oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Macieja Świątkowskiego podczas 15. posiedzenia Senatu RP w dniu 2 lipca 1998 r. uprzejmie informuję Panią Marszałek, że poruszone w oświadczeniu sprawy wymagają porozumienia się z innymi resortami, w tym z Ministerstwem Finansów, do którego kompetencji należy sprawa ustalania wysokości marż na leki.

Przewiduję, że ostatecznej odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Macieja Świątkowskiego udzielę w terminie około 1 miesiąca.

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Maksymowicz

* * *

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów złożył wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Kopaczewskiego, wygłoszonym podczas 15. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, dnia 21.07.1998 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rze
czypospolitej Polskiej

W nawiązaniu do przekazanego, przy piśmie z dnia 7 lipca br. Nr AG/043/122/98/IV, tekstu oświadczenia złożonego przez senatora Jerzego Kopaczewskiego na 15 posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 1998 roku w sprawie nie zrealizowania przez Ministerstwo Finansów wnioskowanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej przesunięcia środków finansowych z dotacji dla Funduszu Pracy do budżetów wojewodów, w tym również do budżetu Wojewody Włocławskiego, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, a w szczególności zasiłków okresowych dla osób bezrobotnych - uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień:

Zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 2 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 z późniejszymi zmianami) Minister Finansów, za zgodą zainteresowanych ministrów (wojewodów), może przenosić wydatki między częściami budżetu państwa w obrębie jednego działu. Oznacza to, że Minister Finansów na wnioski wojewodów i za zgodą Prezesa Krajowego Urzędu Pracy może dokonać w budżecie państwa zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w dziale 86 - Opieka społeczna w części 46 - Krajowy Urząd Pracy i zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale w budżetach właściwych wojewodów. Wprowadzane w budżecie zmiany muszą być poprzedzone analizą co do możliwości i zasadności ich dokonania.

Do wniosku Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 czerwca 1998 r. (a nie 5 maja 1998 r. jak podano w oświadczeniu) nie zostały jednak załączone wnioski wojewodów, ani też uzasadnienie zwiększenia wydatków na zasiłki z pomocy społecznej w budżetach poszczególnych wojewodów.

W związku z powyższym Minister Finansów zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o przekazanie wniosków wojewodów o zwiększenie wydatków na zasiłki odpowiednio uzasadnionych. Większość wniosków od wojewodów wpłynęła do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej pod koniec czerwca, a wniosek od Wojewody Włocławskiego dopiero 3 lipca br. Nowy wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej opracowany na podstawie wniosków wojewodów, po uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Urzędu Pracy został przekazany do Ministerstwa Finansów w dniu 14 lipca br.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1998 r. Nr FS10-453-450/98 zostały zwiększone budżety wojewodów w dziale 86 - Opieka społeczna, rozdziale 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę wnioskowaną przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, tj. o 150.000 tys. zł, w tym budżet Wojewody Włocławskiego o 6.494 tys. zł.

Chciałbym wyjaśnić, że w żadnym z województw nie zostały dotychczas wyczerpane, ujęte w ustawie budżetowej na 1998 r., kwoty przeznaczone na zasiłki z pomocy społecznej.

Uważam więc, że postawiony w oświadczeniu zarzut dotyczący opieszałości urzędniczej i bezwładności resortu finansów nie znajduje potwierdzenia faktograficznego.

Z wyrazami szacunku

Leszek Balcerowicz

* * *

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Ryszarda Jarzembowskiego, wygłoszone podczas 15. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, 1998.07.21

Pani
Prof. dr hab. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów zawartego w piśmie Dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca br. znak: SJB440-142/98, przy którym otrzymałem wystąpienie Pani Marszałek wraz z tekstem oświadczenia Pana senatora Ryszarda Jarzembowskiego w sprawie zachowania dotychczasowych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych, uprzejmie informuję, co następuje.

W końcowej fazie prac nad ustawą budżetową na 1998 r. w czasie omawiania budżetu Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej zapadła decyzja o przygotowaniu przez Ministerstwo TiGM wspólnie z ministerstwem Finansów nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 54, poz. 254 z późn. zm.) ograniczającej dotychczasowy zakres uprawnień do ulg przejazdowych. Celem ograniczeń miało być zmniejszenie wydatków budżetu państwa na częściową rekompensatę utraconych przez przewoźników wpływów z tytułu obowiązku honorowania uprawnień do ulg przejazdowych we wszystkich rodzajach pociągów oraz wszystkimi rodzajami międzymiastowej komunikacji autobusowej.

Biorąc pod uwagę stan finansów państwa uznano za zasadne utrzymanie ulg o charakterze wyłącznie socjalnym, ograniczając jednocześnie zakres ich stosowania tylko do przejazdów objętych dotowaniem budżetu państwa, a więc do przejazdów w pociągach osobowych i pośpiesznych oraz autobusami w komunikacji zwykłej.

Ze względu na duży zakres zmian, przygotowany został projekt nowej ustawy, który był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz w opiniowaniu przez ogólnopolskie i branżowe związki zawodowe.

Projekt spotkał się generalnie z ostrą krytyką zarówno ze strony związków, wielu resortów, jak i różnych organizacji broniących obecnych uprawnień swoich podopiecznych.

W zakresie ograniczenia uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych negatywne stanowisko zajęły: Zarząd Główny i Zarządy okręgowe Związku Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Główny Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Biorąc pod uwagę bardzo niepopularny aspekt społeczny projektu oraz bardzo dużo uwag krytycznych, mających uzasadnienie, Minister TiGM wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie stanowiska, co do celowości prowadzenia dalszych prac nad projektem ustawy.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Minister TiGM otrzymał zalecenie wstrzymania prac nad ustawą, do czasu podjęcia przez Radę Ministrów stosownych decyzji w tym zakresie, co powinno nastąpić w toku prac nad projektem budżetu na 1999 rok.

Z poważaniem

Krzysztof J. Tchórzewski

* * *

Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przesłał informację w związku z oświadczeniem senatora Zbigniewa Antoszewskiego, wygłoszonym podczas 15. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, 1998.07.23

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Zbigniewa Antoszewskiego na 15 posiedzeniu Senatu RP w dniu 2 lipca 1998 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Pana Jerzego Buzka, informuję Panią Marszałek, co następuje:

- Posiadana przez Pana Senatora opinia prof. Izdebskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, podobnie jak szereg innych, w tym wykonane z inicjatywy Senatu RP i dla jego potrzeb, potwierdza prawomocność podejmowanych przez UKFiT działań.

- W całej rozciągłości raz jeszcze podtrzymuję moje przekonanie o legalności drogi obranej przez UKFiT w sprawie PZPN. Bezsprzecznym faktem pozostaje ustanowienie kuratora przez Sąd Wojewódzki, a z faktami trudno dyskutować.

- Nie zmieniam poglądu, że Pan Senator kieruje się racjami politycznymi, czego jednoznacznym potwierdzeniem jest fragment Jego wypowiedzi dla "Trybuny Łódzkiej" zamieszczony w piątkowym wydaniu z dna 10 lipca 1998 r. p.t. "Krótkie ręce Ministra Dębskiego! - czy w Polsce wprowadzono stan wyjątkowy?"

Zachowując oryginalną pisownię, brzmi on: - ..." - Dębski chciałby przede wszystkim unieważnić transfer Mirosława Szymkowiaka do Widzewa - ujawnił Antoszewski - być może półtora miliona dolarów, których podobno wart jest ten zawodnik, mogłoby wydatnie zasilić kampanię wyborczą AWS".

Przedkładając powyższe, pragnę poinformować Panią Marszałek, że Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki rozważa możliwość wystąpienia w tej sprawie do Senackiej Komisji Etyki Poselskiej.

Z poważaniem

Jacek Dębski

Kronika senacka

31 lipca br. na warszawskich Powązkach pochowano Zbigniewa Herberta, jednego z największych polskich poetów, eseistów i dramaturgów.

W uroczystościach, obok rodziny zmarłego, uczestniczył premier Jerzy Buzek, marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, minister kultury i sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa, szefowa Kancelarii Prezydenta Danuta Huebner. Wśród warszawiaków, którzy przyszli pożegnać Zbigniewa Herberta, byli też przedstawiciele świata kultury, m.in. Czesław Miłosz, Maja Komorowska, Przemysław Gintrowski, politycy - Jan Olszewski, Zdzisław Najder, Piotr Andrzejewski, Jarosław Kaczyński, Tadeusz Mazowiecki, Ewa Tomaszewska, Marek Jurek, dziennikarze - Tomasz Wołek - naczelny redaktor "Życia", i Andrzej Gelberg - naczelny "Tygodnika Solidarność".

Mszę św., którą odprawiali ks. Wiesław Niewęgłowski, duszpasterz środowisk twórczych, oraz ks. Zdzisław Paszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich, poprzedziła wspólna modlitwa Różańca św. Poprowadził ją prymas Polski Józef Glemp, nie mogący uczestniczyć w całej uroczystości.

"Zbigniew Herbert nie żyje. Przyciemniło się widzenie społeczne. Poeci mają ten talent, że pełniej oglądają świat i przekazują go swoim bliskim. Mają dodatkowe źródło widzenia; promień, który pochodzi z iskry Bożej, którą Stwórca obdarowuje poetę, a ten nie może nie mówić ludziom, co widzi w swoim poetyckim patrzeniu" - rozpoczął prymas Glemp.

"Zbigniew Herbert zamknął oczy na blask gwiazd i słońca; przed nim otwiera się teraz światło zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dziękuję mu za to, że pokazał naszemu trudnemu pokoleniu i pokoleniom następnym widzenie świata, widzenie przyszłości w Bogu. Proszę Boga, by objął go swoją miłością, a my abyśmy jako spadkobiercy jego patrzenia odnajdowali blask, który trwa nadal w jego poetyckim zapisie" - powiedział prymas.

W imieniu narodu Herberta pożegnał premier Jerzy Buzek. "Jego życie zaczęło się w ukochanym Lwowie, a kończy tutaj, w stolicy, w Warszawie. Zbigniew Herbert spocznie w miejscu, niedaleko którego leżą setki jego rówieśników z pokolenia Kolumbów. Oddali życie za ideały, których on stał się depozytariuszem w swojej poezji" - mówił premier.

"Jutro znowu wybije godzina W - spotkamy się znów na Powązkach. Od dziś do niewidzialnej armii dołączy kolejny żołnierz. Dzięki Bogu, Zbigneiw Herbert otrzymał inne niż tamci zadanie, które pokornie i dzielnie wykonywał. W spokoju mógłby więc powtórzyć słowa św. Pawła: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem, a na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia" - powiedział Jerzy Buzek.

Poetę żegnał też biskup Józef Zawitkowski. "Muzy milczą, gdy poeci idą do nieba. Książę poetów, największy z Orląt Lwowskich, dziś z Białym Orłem spóźnionej nagrody - odchodzi. Warszawa Cię pamięta i naród Cię pamięta, który trwa" - mówił.

Biskup przypomniał przypadającą 1 sierpnia rocznicę Powstania Warszawskiego. "Pozdrów od nas Kamila Baczyńskiego i innych Kolumbów, co szli na śmierć po kolei, jak kamienie rzucane przez Boga na szaniec, i powiedz im, że nadszedł już czas, abyśmy walczyli miłością" - mówił bp Zawitkowski. "Największy z warszawiaków - do zobaczenia" - zakończył biskup.

Po mszy świętej trumna z ciałem Zbigniewa Herberta spoczęła w grobie, posypana ziemią z Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Mogiłę pokryły kwiaty i wieńce.

* * *

31 lipca br., w 54. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, w katedrze polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę św.

W mszy, której przewodniczył kard. Józef Glemp, prymas Polski, uczestniczyli marszałek Sejmu Maciej Płażyński, marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, szefowa Kancelarii Prezydenta Danuta Huebner, przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, kombatanci, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy stolicy.

Podczas mszy w katedrze biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź powiedział, iż "dobrem, w imię którego warto było w Warszawie wzniecić powstanie, była wolność narodu i niepodległość Rzeczypospolitej. Niepodległość - to możliwość budowania gmachu ojczyzny wedle własnej woli, kształtowania młodych pokoleń w duchu ojczystych tradycji, uświęcanie polskiego życia Bożymi znakami".

Biskup zacytował słowa papieża Jana Pawła II, który wspominając przed czterema laty tragiczny los powstańców powiedział: "trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych, także rękami polskich instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu".

Zwracając się do kombatantów - uczestników powstania biskup Głódź podkreślił, że to ich pokolenie musiało przeciwstawić się zagrożeniu, jakie dla Polski niósł po wojnie komunizm, i rozpocząć walkę o jutro Polski.

"Tego dnia bardziej niż kiedykolwiek czujemy nieubłagane spojrzenie tych, co oddali za nas życie. Czy wytrzyma to spojrzenie Polska naszego czasu? Czy wytrzymają to spojrzenie ci wszyscy, co tak często nad interes Ojczyzny przedkładają własne, grupowe, partyjne interesy? Czy odczują to spojrzenie ci wszyscy, którzy nie przywiązują wagi do duchowych wartości, odwracają się od tradycji, historii" - pytał biskup.

Po mszy przy pomniku Powstania Warszawskiego odbył się apel poległych. Marszałek A. Grześkowiak złożyła pod pomnikiem wieniec. Wieńce złożyły też delegacje władz państwowych, miejskich, wojska, kombatantów i harcerzy.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment