Spis treści

72. posiedzenia Senatu w dniach 20, 21, 22 i 23 grudnia 2000 r.

Uwaga!

Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.

Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.

Otwarcie posiedzenia

Wyznaczenie sekretarzy

wicemarszałek Marcin Tyrna

harcmistrzyni Teresa Hernik

Przekazanie przez przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskiego Światła Pokoju

Porządek obrad siedemdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu

wicemarszałek Marcin Tyrna

Wniosek formalny w sprawie zmiany brzmienia punktu dziesiątego porządku obrad: ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa

senator Mieczysław Janowski

senator Genowefa Ferenc

senator Piotr Andrzejewski

senator Mieczysław Janowski

Głosowanie nr 1

Odrzucenie wniosku formalnego w sprawie zmiany brzmienia punktu dziesiątego porządku obrad

Wniosek formalny w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu dziesiątego

senator Mieczysław Janowski

Przyjęcie wniosku formalnego w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu dziesiątego

wicemarszałek Marcin Tyrna

Wniosek formalny w sprawie uzupełnienia porządku obrad o punkt w brzmieniu: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami

senator Stanisław Majdański

Przyjęcie wniosku formalnego w sprawie uzupełnienia porządku obrad

wicemarszałek Marcin Tyrna

Wniosek formalny w sprawie uzupełnienia porządku obrad o punkt w brzmieniu: informacja rządu o wynikach negocjacji z pielęgniarkami i przedstawienie programu rządowego na wyjście z sytuacji kryzysowej

senator Grzegorz Lipowski

senator Tomasz Michałowski

senator Ryszard Jarzembowski

senator Tomasz Michałowski

senator Grzegorz Lipowski

senator Tomasz Michałowski

Głosowanie nr 2

Odrzucenie wniosku formalnego w sprawie uzupełnienia porządku obrad

Wniosek formalny w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

senator Dariusz Kłeczek

senator Zbigniew Romaszewski

senator Dariusz Kłeczek

senator Zbigniew Romaszewski

Głosowanie nr 3

Przyjęcie wniosku formalnego w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad

Przyjęcie uzupełnionego porządku obrad

Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

wicemarszałek Marcin Tyrna

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

Sprawozdanie wniosku mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca mniejszości
Genowefa Ferenc

senator Krzysztof Kozłowski

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Dorota Kempka

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Jerzy Cieślak

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Krzysztof Lipiec

senator sprawozdawca mniejszości
Genowefa Ferenc

senator Jerzy Adamski

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Jerzy Adamski

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Krystyna Czuba

senator sprawozdawca mniejszości
Genowefa Ferenc

senator Dorota Kempka

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Jerzy Pieniążek

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Zdzisław Jarmużek

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Zdzisław Jarmużek

senator Dorota Kempka

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

senator Dorota Kempka

senator sprawozdawca mniejszości
Genowefa Ferenc

senator Jerzy Pieniążek

senator sprawozdawca
Stanisław Jarosz

sekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Rudowski

senator Jerzy Cieślak

sekretarz stanu Jan Rudowski

senator Jerzy Cieślak

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
Piotr Kołodziejczyk

senator Jerzy Cieślak

senator Krzysztof Majka

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Lech Sprawka

senator Jerzy Adamski

podsekretarz stanu
Piotr Kołodziejczyk

senator Marian Żenkiewicz

sekretarz stanu Jan Rudowski

senator Jerzy Adamski

podsekretarz stanu
Piotr Kołodziejczyk

sekretarz stanu Jan Rudowski

senator Krzysztof Lipiec

sekretarz stanu Jan Rudowski

podsekretarz stanu Lech Sprawka

senator Marian Żenkiewicz

sekretarz stanu Jan Rudowski

senator Jerzy Suchański

podsekretarz stanu Lech Sprawka

senator Jerzy Suchański

podsekretarz stanu Lech Sprawka

senator Lech Feszler

sekretarz stanu Jan Rudowski

senator Krzysztof Majka

podsekretarz stanu Lech Sprawka

senator Jerzy Pieniążek

sekretarz stanu Jan Rudowski

senator Stanisław Jarosz

podsekretarz stanu
Piotr Kołodziejczyk

senator Stanisław Jarosz

senator Wiesław Pietrzak

sekretarz stanu Jan Rudowski

senator Jerzy Chróścikowski

podsekretarz stanu Lech Sprawka

sekretarz stanu Jan Rudowski

senator Adam Graczyński

podsekretarz stanu Lech Sprawka

senator Jerzy Pieniążek

podsekretarz stanu
Piotr Kołodziejczyk

Otwarcie dyskusji

senator Jerzy Suchański

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski)

senator Marian Żenkiewicz

senator Jerzy Cieślak

senator Jerzy Pieniążek

senator Zdzisław Maszkiewicz

senator Stanisław Cieśla

senator Jerzy Chróścikowski

senator Dorota Kempka

Zamknięcie dyskusji

sekretarz stanu Jan Rudowski

Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu

senator sprawozdawca
Marek Waszkowiak

Sprawozdanie wniosku mniejszości połączonych komisji

senator sprawozdawca mniejszości
Maciej Świątkowski

sprawozdanie wniosku mniejszości
połączonych komisji

senator sprawozdawca mniejszości
Jerzy Suchański

senator Andrzej Krzak

senator sprawozdawca mniejszości
Maciej Świątkowski

senator Elżbieta Płonka

senator sprawozdawca mniejszości
Jerzy Suchański

senator sprawozdawca mniejszości
Maciej Świątkowski

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca
Marek Waszkowiak

senator Zbigniew Kulak

senator sprawozdawca
Marek Waszkowiak

senator Zbigniew Kulak

senator sprawozdawca
Marek Waszkowiak

senator Zbigniew Romaszewski

senator sprawozdawca mniejszości
Maciej Świątkowski

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca mniejszości
Maciej Świątkowski

senator Jerzy Cieślak

senator sprawozdawca
Marek Waszkowiak

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca
Marek Waszkowiak

senator Zbigniew Kulak

senator sprawozdawca
Marek Waszkowiak

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Knysok

senator Jerzy Cieślak

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Marian Żenkiewicz

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Jerzy Suchański

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Tomasz Michałowski

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Tomasz Michałowski

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Zbigniew Kulak

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Zbigniew Kulak

senator Jan Chojnowski

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Grzegorz Lipowski

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Grzegorz Lipowski

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Dorota Kempka

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Marian Żenkiewicz

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Janusz Bielawski

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Janusz Bielawski

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Adam Graczyński

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Adam Graczyński

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Elżbieta Płonka

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Janusz Bielawski

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Zdzisław Jarmużek

podsekretarz stanu Anna Knysok

Otwarcie dyskusji

senator Zbigniew Kulak

senator Marian Żenkiewicz

senator Jerzy Cieślak

senator Dorota Czudowska

senator Jerzy Cieślak

senator Janusz Bielawski

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Sławomir Willenberg

senator Tomasz Michałowski

senator Dorota Czudowska

senator Jerzy Cieślak

senator Jerzy Suchański

senator Dorota Czudowska

senator Zbigniew Kulak

senator Piotr Andrzejewski

senator Maciej Świątkowski

senator Jan Chojnowski

senator Dorota Czudowska

senator Zdzisław Jarmużek

senator Dorota Czudowska

senator Grzegorz Lipowski

senator Dariusz Kłeczek

senator Zdzisław Jarmużek

senator Dariusz Kłeczek

senator Grzegorz Lipowski

senator Zbigniew Kulak

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Grzegorz Lipowski

senator Zbigniew Kulak

Zamknięcie dyskusji

podsekretarz stanu Anna Knysok

senator Jerzy Cieślak

(Przerwa w obradach)

Wznowienie obrad

wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski

Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Genowefa Ferenc

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

sekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
Ewa Lewicka

senator Genowefa Ferenc

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Zbigniew Kruszewski

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Jerzy Suchański

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

sekretarz stanu Ewa Lewicka

senator Jolanta Danielak

sekretarz stanu Ewa Lewicka

senator Jolanta Danielak

sekretarz stanu Ewa Lewicka

senator Genowefa Ferenc

sekretarz stanu Ewa Lewicka

senator Genowefa Ferenc

sekretarz stanu Ewa Lewicka

senator Jerzy Suchański

sekretarz stanu Ewa Lewicka

senator Zbigniew Kruszewski

sekretarz stanu Ewa Lewicka

Otwarcie dyskusji

senator Jerzy Suchański

Przemówienie złożone do protokołu

Przemówienie senatora Henryka Stokłosy
w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad

Zamknięcie dyskusji

Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca
Tadeusz Kopacz

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Jerzy Suchański

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

Otwarcie dyskusji

wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Ewa Bończak-Kucharczyk

senator Lech Feszler

Zamknięcie dyskusji

Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Stanisław Gogacz

senator Jolanta Danielak

senator sprawozdawca
Stanisław Gogacz

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz

senator Jerzy Suchański

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz

senator sprawozdawca
Stanisław Gogacz

senator Genowefa Ferenc

senator sprawozdawca
Stanisław Gogacz

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz

senator Jolanta Danielak

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Janusz Niemcewicz

senator Genowefa Ferenc

podsekretarz stanu
Janusz Niemcewicz

senator Jolanta Danielak

podsekretarz stanu
Janusz Niemcewicz

senator Jerzy Suchański

podsekretarz stanu
Janusz Niemcewicz

Komunikaty

Przerwa w posiedzeniu

Wznowienie posiedzenia

wicemarszałek Donald Tusk

Wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach

senator Marcin Tyrna

Przyjęcie wniosku formalnego

wicemarszałek Donald Tusk

(Przerwa w obradach)

Wznowienie obrad

wicemarszałek Donald Tusk

Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Genowefa Ferenc

Sprawozdanie wniosku mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca mniejszości
Stanisław Jarosz

senator Jerzy Cieślak

senator Jerzy Suchański

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu

senator sprawozdawca
Marek Waszkowiak

Sprawozdanie wniosku mniejszości połączonych komisji

senator sprawozdawca mniejszości
Jerzy Suchański

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

(Przerwa w obradach)

Wznowienie obrad

wicemarszałek Donald Tusk

Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności

senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski

Sprawozdanie wniosku mniejszości Komisji Praw Człowieka i Praworządności

senator sprawozdawca mniejszości
Anna Bogucka-Skowrońska

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Stefan Konarski

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski

senator Andrzej Krzak

senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski

senator sprawozdawca mniejszości
Anna Bogucka-Skowrońska

podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kazimierz Ferenc

senator Marian Żenkiewicz

podsekretarz stanu
Kazimierz Ferenc

senator Marian Żenkiewicz

podsekretarz stanu
Kazimierz Ferenc

Otwarcie dyskusji

senator Marian Żenkiewicz

senator Anna Bogucka-Skowrońska

senator Zbigniew Romaszewski

senator Anna Bogucka-Skowrońska

senator Krzysztof Piesiewicz

Zamknięcie dyskusji

podsekretarz stanu
Kazimierz Ferenc

senator Marian Żenkiewicz

senator Anna Bogucka-Skowrońska

Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca
Jacek Sauk

senator Kazimierz Drożdż

senator sprawozdawca
Jacek Sauk

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca
Jacek Sauk

senator Zbigniew Kruszewski

senator sprawozdawca
Jacek Sauk

senator Jerzy Suchański

senator sprawozdawca
Jacek Sauk

podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Arkadiusz Rybicki

senator Dorota Kempka

podsekretarz stanu
Arkadiusz Rybicki

senator Jerzy Suchański

podsekretarz stanu
Arkadiusz Rybicki

senator Marian Żenkiewicz

podsekretarz stanu
Arkadiusz Rybicki

senator Zbigniew Kruszewski

podsekretarz stanu
Arkadiusz Rybicki

Otwarcie dyskusji

senator Marian Żenkiewicz

senator Ryszard Sławiński

senator Dorota Kempka

senator Wiesław Chrzanowski

senator Jerzy Suchański

senator Andrzej Mazurkiewicz

Zamknięcie dyskusji

Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyścigach konnych

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Drożdż

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Marcin Tyrna)

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca
Paweł Abramski

senator Grzegorz Lipowski

senator sprawozdawca
Kazimierz Drożdż

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Feliks Klimczak

senator Józef Frączek

podsekretarz stanu
Feliks Klimczak

senator Jan Chodkowski

podsekretarz stanu
Feliks Klimczak

senator Jerzy Pieniążek

podsekretarz stanu
Feliks Klimczak

senator Jerzy Pieniążek

podsekretarz stanu
Feliks Klimczak

Otwarcie dyskusji

senator Henryk Stokłosa

senator Grzegorz Lipowski

senator Józef Frączek

senator Zdzisław Jarmużek

senator Józef Frączek

Zamknięcie dyskusji

podsekretarz stanu
Feliks Klimczak

Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami

wicemarszałek Marcin Tyrna

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca
Stanisław Majdański

senator Jerzy Pieniążek

senator sprawozdawca
Stanisław Majdański

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Feliks Klimczak

senator Jerzy Pieniążek

podsekretarz stanu
Feliks Klimczak

Komunikaty

(Przerwa w posiedzeniu)

Treść

72. posiedzenia Senatu w dniu 22 grudnia 2000 r.

Wznowienie posiedzenia

wicemarszałek Donald Tusk

Wniosek formalny w sprawie uzupełnienia porządku obrad o punkt w brzmieniu: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

senator Dariusz Kłeczek

senator Jerzy Suchański

senator Zdzisław Jarmużek

senator Zbigniew Kulak

senator Genowefa Ferenc

Głosowanie

Przyjęcie wniosku formalnego w sprawie uzupełnienia porządku obrad

Punkt dziewiąty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Maciej Świątkowski

senator Zbigniew Kulak

senator sprawozdawca
Maciej Świątkowski

senator Zbigniew Kulak

(Przerwa w obradach)

Wznowienie obrad

wicemarszałek Donald Tusk

Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

senator Zbigniew Kulak

(Przerwa w obradach)

Wznowienie obrad

wicemarszałek Donald Tusk

Punkt dziewiąty porządku obrad

wicemarszałek Donald Tusk

senator Zbigniew Kulak

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Anna Bogucka-Skowrońska

senator Marian Żenkiewicz

Głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym

Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca
Jacek Sauk

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyścigach konnych (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca
Kazimierz Drożdż

Sprawozdanie wniosku mniejszości połączonych komisji

senator sprawozdawca mniejszości
Grzegorz Lipowski

Sprawozdanie wniosku mniejszości połączonych komisji

senator sprawozdawca mniejszości
Józef Frączek

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wyścigach konnych

Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (cd.)

wicemarszałek Donald Tusk

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca
Stanisław Majdański

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami

Komunikaty

Oświadczenia

senator Jerzy Suchański

senator Jerzy Smorawiński

senator Marian Żenkiewicz

senator Józef Frączek

(Przerwa w posiedzeniu)

Oświadczenia złożone do protokołu

Oświadczenie senatora Zbigniewa Kruszewskiego

Oświadczenie senatora Adama Graczyńskiego

Oświadczenie senatora Kazimierza Drożdża

Oświadczenie senatora Zbigniewa Zychowicza

Oświadczenie senatora Lecha Feszlera

Oświadczenie senatora Macieja Świątkowskiego

(Przerwa w posiedzeniu)

Treść

72. posiedzenia Senatu w dniu 23 grudnia 2000 r.

Wznowienie posiedzenia

wicemarszałek Marcin Tyrna 1

Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

wicemarszałek Marcin Tyrna

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Genowefa Ferenc

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Zbyszko Piwoński

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Zbyszko Piwoński

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca
sekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Tomasz Grottel

senator Marian Żenkiewicz

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Marian Żenkiewicz

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Krzysztof Kozłowski

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Jerzy Cieślak

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Jerzy Cieślak

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Zdzisław Jarmużek

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Krzysztof Majka

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Jolanta Danielak

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Genowefa Ferenc

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Zbigniew Kulak

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Andrzej Krzak

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Jerzy Adamski

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Zbigniew Kruszewski

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Jerzy Suchański

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Jerzy Pieniążek

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Marian Żenkiewicz

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Zdzisław Jarmużek

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

senator Jerzy Adamski

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Andrzej Krzak

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Jerzy Adamski

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Jerzy Adamski

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Jerzy Adamski

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Wiesław Pietrzak

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Marian Noga

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Jerzy Suchański

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Genowefa Ferenc

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Jerzy Pieniążek

senator Tomasz Michałowski

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

senator Zbigniew Kruszewski

sekretarz stanu
Tomasz Grottel

Otwarcie dyskusji

senator Jolanta Danielak

senator Jerzy Suchański

senator Marian Żenkiewicz

senator Stanisław Cieśla

senator Grzegorz Lipowski

Zamknięcie dyskusji

Komuniakty

(Przerwa w obradach)

Wznowienie obrad

wicemarszałek Marcin Tyrna

Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)

wicemarszałek Marcin Tyrna 19

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

senator sprawozdawca
Dariusz Kłeczek

Sprawozdanie wniosku mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

senator sprawozdawca mniejszości
Jolanta Danielak

senator Marian Żenkiewicz

Głosowanie nr 90

Głosowanie nr 91

Głosowanie nr 92

Głosowanie nr 93

senator Marian Żenkiewicz

Głosowanie nr 94

Głosowanie nr 95

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Zamknięcie posiedzenia