Senatorowie

Marek Rocki

Marek Rocki

Okręg wyborczy nr 18 (Warszawa I)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 14 maja 1953 r. w Warszawie.

W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii, a w 1988 - tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonometrii SGH.

W latach 1977-1978 był specjalistą ds. planowania i analiz ekonomicznych w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego w Warszawie, następnie adiunktem w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ w Warszawie (1981 r.).

W latach 80. i 90. wykładał ekonometrię w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz w Collegium Civitas w Warszawie.

Od 1981 r. jest pracownikiem naukowym SGPiS - SGH. Początkowo był sekretarzem naukowym Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS (1982-1988). W latach 1984-1994 trzykrotnie pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonometrii SGPiS. Piastował funkcje dziekana Studium Podstawowego (1991-1992), prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych SGH (1990-1993), prorektora ds. zarządzania (1993-1996), a następnie dziekana Studium Dyplomowego SGH (1996-1999).

W latach 1999-2005 był dwukrotnie wybrany na stanowisko rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest współtwórcą systemu edukacyjnego tej uczelni, dającego każdemu studentowi możliwość studiowania od I roku w indywidualnym toku studiów.

Od 2005 r. jest dziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 2002-2005 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych oraz Komisji ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Jest specjalistą w dziedzinie makroekonomicznych analiz zmian strukturalnych i badań nad bezrobociem. Pracował jako główny specjalista w Zespole Studiów i Planów Długookresowych w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (1988-1996) oraz jako specjalista w Departamencie Polityki Przestrzennej i Regionalnej w Centralnym Urzędzie Planowania (1990-1996).

Jest prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego oraz członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W latach 2005 - 2006 był przewodniczącym Rady Służby Cywilnej.

Członek Platformy Obywatelskiej RP.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Spraw Zagranicznych.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (o Komisji)

Przewodniczący Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Oświadczenia senatorskie