Organy Senatu RP

Konwent Seniorów

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
Wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski
Wicemarszałek Senatu Grażyna Anna Sztark
Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski
Przedstawiciele klubów senackich, parlamentarnych oraz porozumień:
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
reprezentant Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Stanisław Karczewski
Klub Senatorów Platforma Obywatelska
przewodniczący Klubu Marek Dariusz Rocki
 
 

Konwent Seniorów jest regulaminowym organem zapewniającym współdziałanie klubów senackich i kół senackich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Senatu. Konwent Seniorów tworzą: Marszałek, wicemarszałkowie oraz senatorowie - przedstawiciele klubów senackich oraz przedstawiciele porozumień ustanawianych dla wspólnej reprezentacji w Konwencie, a także klubów parlamentarnych, jeżeli skupiają co najmniej 7 senatorów.

Konwent Seniorów:
- opiniuje projekty porządku obrad Senatu,
- opiniuje plan pracy oraz wypowiada się w sprawie terminów posiedzeń Senatu,
- wskazuje potrzebne inicjatywy ustawodawcze,
- rozpatruje oraz przedstawia wnioski w sprawie sposobu prowadzenia dyskusji lub obrad Senatu,
- rozpatruje inne sprawy przedstawione przez Marszałka Senatu, Prezydium Senatu lub przedstawicieli klubów i porozumień.

Konwent Seniorów zwołuje Marszałek Senatu z inicjatywy własnej, Prezydium Senatu lub na wniosek klubu albo jednego z porozumień.