Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 26
5 stycznia 2009 r.

obejmuje okres od 15 do 31 grudnia 2008 r.

 

24 . posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Debata nad programem działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2009 r. - "Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy"
 • Drugie czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • Pozostałe prace Izby:
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 31. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 16 grudnia 2008 r.
 • 17 grudnia 2008 r.
 • 18 grudnia 2008 r.
 • Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"