Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 17
20 lipca 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lipca 2008 r.

 

15 . posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2007.
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
 • Pozostałe prace Izby
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 22. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 1 lipca 2008 r.
 • 2 lipca 2008 r.
 • 3 lipca 2008 r.
 • 8 lipca 2008 r.
 • 9 lipca 2008 r.
 • 10 lipca 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"