Poprzednia część, następna część, spis treści


22. posiedzenie Prezydium Senatu

10 lipca 2008 r. odbyło się 22. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium, na wniosek przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, wyraziło zgodę na zorganizowanie 23 września br. konferencji "Zasada pomocniczości w polskim życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczenia społecznego". Jej celem jest przygotowanie założeń przyszłych prac ustawodawczych nad rozwiązaniami instytucjonalnymi służącymi stosowaniu zasady pomocniczości w obszarze polityki społecznej. Konferencja ma także duże znaczenie dla kontynuowania i rozwijania współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją o powstaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Prezydium przyjęło do wiadomości regulaminy i składy obu zespołów.

Prezydium Senatu omówiło projekt obchodów Roku Polskiej Demokracji w 2009 r., przygotowany przez wicemarszałek Krystynę Bochenek we współpracy z Biurem Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu.

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił uwagę, że szczególną uwagę należy zwrócić na planowane wydarzenia o charakterze międzynarodowym:

 • Zgromadzenie Trójstronne (polsko-litewsko-ukraińskie) planowane wstępnie na maj 2009 r.,
 • spotkanie przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej planowane na 4 czerwca 2009 r.,
 • spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy planowane na wrzesień 2009 r.

Dyrektor Biura Informacji i Dokumentacji Andrzej Dziubecki poinformował, że zaplanowane na 5 grudnia br. otwarcie wystawy "Tradycje polskiego parlamentaryzmu" w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego zostanie przesunięte na styczeń lub luty przyszłego roku, w Senacie wystawa zostanie natomiast pokazana na przełomie grudnia br. i stycznia 2009 r.

Wicemarszałek K. Bochenek zobowiązała się do przygotowania projektu uchwały Senatu w sprawie ustanowienia roku 2009 - Rokiem Polskiej Demokracji. Zaproponowała także, że przygotuje projekt konkursu dla młodzieży dotyczącego edukacji obywatelskiej, który zakończyłby się zorganizowaniem w Senacie konferencji.

Oddzielną inicjatywą będzie konkurs na plakat poświęcony obchodom Roku Polskiej Demokracji, który zostanie ogłoszony już we wrześniu br.

Prezydium zdecydowało, że te inicjatywy zostaną wpisane do harmonogramu wydarzeń planowanych na 2009 r. w ramach obchodów Roku Polskiej Demokracji.

Prezydium Senatu wstępnie zaakceptowało projekt przyszłorocznych obchodów. Zdecydowano także o możliwości wprowadzania do niego zmian oraz powracania do tego tematu raz w miesiącu podczas posiedzeń prezydium.

Sprawy polonijne:

I. Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: "Barwy ziemi naszej". Całkowity koszt realizacji zadania - 225 000 zł, postulowana kwota dotacji - 190 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 95 000 zł.
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Miłośników Kołomyi "Pokucie" we Wrocławiu: warsztaty artystyczne i obóz letni dla polskiego zespołu młodzieżowego "Kołomyjka" z Kołomyi (Ukraina). Całkowity koszt realizacji zadania - 32 000 zł, postulowana kwota dotacji - 20 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 20 000 zł.
 • Caritas Polska w Warszawie: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 880 000 zł, postulowana kwota dotacji - 800 000 zł. Prezydium postanowiło odłożyć rozpatrzenie wniosku.
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu: III Bukowińskie Spotkania ze Sztuką na Ukrainie, Mołdawii i Polsce z udziałem artystów niepełnosprawnych pod hasłem "Polscy artyści Polonii na Wschodzie". Całkowity koszt realizacji zadania - 36 289 zł, postulowana kwota dotacji - 27 356 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 27 356 zł.
 • Fundacja "Centrum Twórczości Narodowej" w Warszawie: "Ojczyzna - Polszczyzna" - letni obóz językowy. Całkowity koszt realizacji zadania - 45 500 zł, postulowana kwota dotacji - 41 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Centrum Twórczości Narodowej" w Warszawie: "Kultura i nauka - tradycją i przyszłością" - cykl jesiennych paneli naukowych na pograniczu kultur. Całkowity koszt realizacji zadania - 95 280 zł, postulowana kwota dotacji - 88 980 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi: paczki z darami świątecznymi (żywność, książki, kalendarze, odzież, leki, artykuły higieniczne i gospodarcze, w tym artykuły gospodarstwa domowego) dla polskich kombatantów żyjących na Syberii, Wschodniej Ukrainie i w Republice Mołdawii. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 230 zł, postulowana kwota dotacji - 57 778 zł. Prezydium postanowiło odłożyć rozpatrzenie wniosku.
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: "Dzieje Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju" - konferencja popularnonaukowa dedykowana pamięci ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego. Całkowity koszt realizacji zadania - 32 000 zł, postulowana kwota dotacji - 9600 zł. Prezydium przyjęło do wiadomości informację, że wnioskodawcy zwrócili się o wycofanie wniosku.
 • Unia Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie: obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie - Lwów, Mościska, Połupanówka, Żytomierz, Kijów. Całkowity koszt realizacji zadania - 51 280 zł, postulowana kwota dotacji - 42 700 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 42 700 zł.
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: wsparcie metodyczne harcerstwa polskiego na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 90 300 zł, postulowana kwota dotacji - 81 200 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: uzupełnienie bazy informatycznej w Średniej Szkole Polskiej im. J. Piłsudskiego w Daugavpils, na Łotwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 000 zł, postulowana kwota dotacji - 60 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 28 442 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1422 zł).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie "II polonijnych spotkań z historią najnowszą" - kursu organizowanego przez IPN. Całkowity koszt realizacji zadania - 162 154 zł, postulowana kwota dotacji - 88 564 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 81 434 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 6000 zł).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: organizacja obozu - konferencji "Wartości narodowe w kulturze młodzieżowej Polaków na Litwie". Całkowity koszt realizacji zadania - 49 720 zł, postulowana kwota dotacji - 49 720 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: pomoc humanitarna "Wigilijna Paczka". Całkowity koszt realizacji zadania - 30 000 zł, postulowana kwota dotacji - 27 000 zł. Prezydium postanowiło odłożyć rozpatrzenie wniosku.
 • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: polonijny obóz psychologiczny. Całkowity koszt realizacji zadania - 36 800 zł, postulowana kwota dotacji - 27 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Uczniowski Klub Sportowy "Bursa - Puławy" w Puławach: obóz sportowo-wypoczynkowy - Puławy 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 40 850 zł, postulowana kwota dotacji - 28 150 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 28 150 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. (nowe zadania). Całkowity koszt realizacji zadania - 879 089 zł, postulowana kwota dotacji - 293 949 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 130 307 zł (w tym koszty pośrednie liczone zgodnie ze stawką dla danego regionu).
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 3 570 671 zł, postulowana kwota dotacji - 87 351 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 19 729 zł (w tym koszty pośrednie liczone zgodnie ze stawką dla danego regionu).
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej w Białymstoku: prezentacja polskiej muzyki klasycznej wśród Polonii ukraińskiej - koncerty symfoniczne Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej we Lwowie, Chmielnickim i Kijowie. Całkowity koszt realizacji zadania - 236 896 zł, postulowana kwota dotacji - 212 896 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.

II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją dotyczącą wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 8 lipca br.:

 • Wniosek Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków w Ząbkach: serwis internetowy dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w Polsce "Student polonijny". Całkowity koszt realizacji zadania - 11 000 zł, postulowana kwota dotacji - 11 000 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków w Ząbkach: obóz integracyjno-kulturoznawczy. Całkowity koszt realizacji zadania - 28 500 zł, postulowana kwota dotacji - 28 500 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Fundacji "Wileńszczyzna" w Warszawie: "Festiwal Kresowy" na Nowym Świecie, w Warszawie. Całkowity koszt realizacji zadania - 155 350 zł, postulowana kwota dotacji - 47 850 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.
 • Wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: studium folklorystyczne dla instruktorów zespołów polonijnych. Całkowity koszt realizacji zadania - 160 660 zł, postulowana kwota dotacji - 160 660 zł. Prezydium nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.

III. Sprawy różne:

 • Prezydium wyraziło zgodę na przedyskutowanie na swoim następnym posiedzeniu sprawy dotyczącej szkoły w Jekabpils, na Łotwie.
 • Marszałek B. Borusewicz przekazał członkom prezydium - do zapoznania się i rozpatrzenia na następnym posiedzeniu - projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009-2011 oraz projekt uchwały w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.

Przedyskutowano także kwestię oświadczeń senatorskich, składanych przez senatorów podczas posiedzeń plenarnych Senatu. Prezydium zdecydowało, aby nie dołączać kopii tych oświadczeń do wersji roboczej protokołu z posiedzenia Senatu, natomiast dołączać je jedynie do jego wersji oficjalnej.

Wicemarszałek K. Bochenek poinformowała, że mecz piłki nożnej "Senat kontra Senat" odbędzie się 4 października br. na stadionie Górnika Zabrze w Zabrzu.

Marszałek B. Borusewicz zasygnalizował potrzebę zmiany Regulaminu Senatu dotyczącą usprawiedliwiania nieobecności senatorów, którym przysługuje dodatek za pracę w Komisji Ustawodawczej i Komisji Spraw Unii Europejskiej. Marszałek zobowiązał szefa Kancelarii Senatu minister Ewę Polkowską do przygotowania projektu uchwały w tej sprawie.


Poprzednia część, następna część, spis treści