Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

1 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza kontynuowała rozpatrywanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2007 r., dotyczącego ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

Przewodniczący komisji senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że kwestia przedwojennych obligacji, której dotyczy wyrok, była przedmiotem posiedzenia 27 marca br. Komisja postanowiła wówczas wystąpić do marszałka Senatu z prośbą o wystosowanie do prezesa Rady Ministrów pisma o podjęcie współpracy w celu wykonania rozpatrywanego orzeczenia. Senator omówił treść pisma ministra finansów z 19 czerwca br., w którym stwierdzono, że obecnie brak jest uzasadnienia dla tworzenia specjalnych przepisów prawnych dotyczących przedwojennych obligacji Skarbu Państwa. Minister finansów wskazał także, że rozpatrywany wyrok nie wpływa na bieg okresu przedawnienia, a ponadto daje jedynie możliwość, a nie powoduje obowiązku podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu uporządkowanie sytuacji posiadaczy przedwojennych obligacji Skarbu Państwa. Ich posiadacze mają bowiem od 11 maja br. możliwość dochodzenia przed sądami powszechnymi swoich roszczeń dotyczących zwaloryzowania ich wartości.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz stwierdził, że w związku z otrzymaniem pisma ministra finansów Komisja Ustawodawcza ma teraz obowiązek udzielenia odpowiedzi marszałkowi Senatu, czy będzie występowała z inicjatywą ustawodawczą, czy też nie widzi takiej potrzeby lub zaproponuje ministrowi podjęcie określonych rozwiązań prawnych. W opinii P. Radziewicza, komisja powinna zwrócić się do marszałka, by zgodnie z art. 85b Regulaminu Senatu wystąpił do prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości opracowania aktu normatywnego, na którego podstawie zostałaby przeprowadzona akcja rejestracji przedwojennych obligacji skarbowych (wzorem akcji przedwojennych i powojennych z lat czterdziestych ubiegłego wieku). Rejestracja pozwoliłaby ocenić skalę wydatków budżetu państwa na wykup obligacji, a także określić przybliżony termin ich wykupu. Przyjęcie jednakowych zasad ustawowych uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje skarbowe pozwoliłoby na ustalenie wysokości zapłaty do odpowiedniego ułamka wartości praw inkorporowanych w obligacjach, stosowanie do aktualnych możliwości budżetowych.

Senator K. Kwiatkowski podzielił opinię senackiego biura legislacyjnego i zaproponował, by Komisja Ustawodawcza wystąpiła do marszałka Senatu z prośbą o wystosowanie do prezesa Rady Ministrów pisma o podjęcie współpracy w celu wykonania rozpatrywanego orzeczenia. W głosowaniu senatorowie jednomyślnie poparli przedstawiony wniosek. W związku z tym komisja odroczyła decyzję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej realizującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2007 r., dotyczący ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie przystąpili do rozpatrywania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r., dotyczącego ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. W orzeczeniu trybunał stwierdził, że art. 135 tej ustawy odnoszący się do asesorów sądowych jest niezgodny z konstytucją.

Jak przypomniał przewodniczący Komisji Ustawodawczej, kwestia statusu ustrojowego asesora sądowego, a także reformy systemu naboru kadr do organów wymiaru sprawiedliwości w świetle rozpatrywanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego była przedmiotem seminaryjnego posiedzenia komisji 25 kwietnia br., w którym wzięło udział wielu gości, przedstawicieli różnych zawodów prawniczych. Senator stwierdził, że obecnie należałoby podjąć działania zmierzające do wydania postanowienia sygnalizacyjnego.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego P. Radziewicz wskazał, iż orzekając o niekonstytucyjności art. 135 prawa o ustroju sądów powszechnych, trybunał nie wykluczył możliwości istnienia instytucji asesora sądowego. Zakwestionował natomiast jej normatywny charakter, mając na uwadze okoliczność powierzania asesorom (przez ministra sprawiedliwości, a więc przedstawiciela egzekutywy) orzekania, czyli wykonywania funkcji wymiaru sprawiedliwości, bez niezbędnych konstytucyjnie gwarancji niezawisłości i niezależności. Z powodu wagi społecznej zakwestionowanej regulacji, jej systemowego charakteru, a także ze względu na kluczowe znaczenie dla przyszłego modelu naboru kadr do organów wymiaru sprawiedliwości wydaje się, że opracowanie ustawy wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r. powinno zostać poprzedzone wystąpieniem marszałka Senatu (na podstawie art. 85b regulaminu Izby) do prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie współpracy w celu wykonania tego orzeczenia.

Propozycję przedstawioną przez P. Radziewicza poparł senator K. Kwiatkowski i zaproponował, aby komisja wystąpiła w tej sprawie do marszałka Senatu. W głosowaniu Komisja Ustawodawcza jednomyślnie poparła ten wniosek, jednocześnie odraczając decyzję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej realizującej wykonanie rozpatrywanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

2 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Sejmową nowelizację, uchwaloną na podstawie trzech projektów poselskich i projektu wniesionego przez radę Ministrów, omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. W swoim wystąpieniu wiceminister zwróciła uwagę na duże zróżnicowanie materii proponowanych zmian.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które wskazało na szereg nieścisłości w sformułowaniu niektórych przepisów rozpatrywanej ustawy i przedstawiło propozycje wprowadzenia poprawek.

Rozpatrywana nowela sejmowa zawiera szeroki zakres tematyczny zmian i obejmuje m.in. kwestie dotyczące prowadzenia szkół zawodowych (rolniczych, leśnych i morskich), kompetencji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wynagrodzeń egzaminatorów i nauczycieli z tytułu udziału w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów, realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zasad ustalania zestawów programów wychowania przedszkolnego, szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników, zniesienia ustawowego obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju szkolnego, a także finansowania szkół oraz pomocy stypendialnej.

Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada obowiązek przedstawiania informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karalnego przez nauczyciela przy nawiązywaniu stosunku pracy oraz objęcie przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej wszystkich nauczycieli (dotychczas odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegali jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani).

Zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich mają charakter porządkujący i zmierzają do usunięcia z ustawy ośrodków szkolno-wychowawczych, ponieważ podmioty te obecnie nie istnieją w systemie oświaty, a tym samym nie powinny być wykazywane wśród placówek systemu oświaty, w których sąd może umieścić małoletniego.

W trakcie dyskusji uzgodniono na podstawie opinii senackiego biura legislacyjnego treść poprawek porządkujących do rozpatrywanej, które zgłosił następnie senator Kazimierz Wiatr. Komisja poparła jednomyślnie zgłoszone zmiany i postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na sprawozdawcę stanowiska Komisji Nauki, Edukacji i Sportu podczas posiedzenia plenarnego wybrano senatora Sławomira Kowalskiego.

3 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Przyjęcie ustawy, wniesionej do Sejmu przez Radę Ministrów jako projekt pilny, rekomendował i uzasadniał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak. Jak stwierdził, zaproponowane w nowelizacji rozwiązania mają zachęcić rolników i zakłady ubezpieczeń do powszechnego zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od powodujących straty zdarzeń losowych. Wiele z przyjętych zmian zmierza do doprecyzowania istniejących przepisów, dotyczących wysokości dopłat do składek, dotacji celowej, a także ubezpieczenia obowiązkowego.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, którego przedstawicielka omówiła przebieg prac sejmowych nad pilnym projektem rządowym oraz zaproponowała wprowadzenie 2 poprawek do rozpatrywanej nowelizacji.

W toku prac sejmowych wprowadzono m.in. nową definicję przymrozków wiosennych oraz rozszerzono w sposób odmienny od propozycji rządowej skład Komisji ds. Oceny Ofert.

W trakcie dyskusji senatorowie wskazywali na niski poziom powszechności ubezpieczeń w sferze rolniczej. Interesowali się także zasadami ubezpieczeń oraz dopłatami do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dodatkowych informacji udzielała wicedyrektor Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grażyna Madej. Dopłaty do ubezpieczeń rolniczych są nowym, dotychczas niestosowanym w Polsce rozwiązaniem. Intencją autorów ustawy było stworzenie podstaw prawnych, umożliwiających stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z zakładami ubezpieczeń, chroniących przed skutkami wystąpienia zdarzeń losowych powodujących straty w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Przewodniczący komisji ubezpieczeń rolnych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń Konrad Rojewski omówił zasady ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.

Senatorowie Jadwiga Rotnicka, Jerzy Chróścikowski, Henryk Górski i Marian Cichosz zaproponowali wprowadzenie poprawek doprecyzowujących przepisy rozpatrywanej ustawy.

W głosowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska poparła poprawki zaproponowane w opinii senackiego biura legislacyjnego, a także zmiany zgłoszone przez senatorów J. Rotnicką i M. Cichosza. Akceptacji komisji nie uzyskały poprawki postulowane przez senatorów J. Chróścikowskiego i H. Górskiego. Ogółem komisja postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 3 zmian do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Ustalono, że w imieniu komisji postulowane poprawki zarekomenduje Izbie senator Zdzisław Pupa.

8 lipca 2008 r.

W pierwszym punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrywali ustawę o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

Rozwiązania przyjęte w przedmiotowym protokole przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski oraz wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Łącki. Dokument z 2003 r. wszedł w życie 3 marca 2005 r. Obecnie stronami protokołu jest 21 państw, a ratyfikowało go 14 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ma on zastosowanie wyłącznie do szkód spowodowanych zanieczyszczeniem, powstałych na terytorium umawiających się państw, łącznie z morzem terytorialnym i wyłączoną strefą ekonomiczną. W protokole rozszerzono możliwość otrzymania odszkodowania przez osoby, które doznały szkód w wyniku zanieczyszczeń olejami ze statków.

Rekomendując przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej, przedstawiciele rządu podkreślali znaczenie przedmiotowej konwencji dla Polski ze względu na zagrożenia wynikające z faktu, iż Morze Bałtyckie jest praktycznie akwenem zamkniętym. Wskazywano ponadto na konieczność wprowadzenia zmian w kodeksie morskim, uwzględniających utworzenie Międzynarodowego Dodatkowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych, na wniosek senatora Leona Kieresa, jednomyślnie poparła rozpatrzoną ustawę ratyfikacyjną. Jej przyjęcie zarekomenduje Izbie w imieniu komisji senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Następnie senatorowie przystąpili do rozpatrywania ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

Przedmiotową konwencję, która weszła w życie 4 listopada 2005 r., omówili podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski i wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ J. Łącki. Jak poinformowali, instytut prowadzi badania nad polityką leśną, ekologią, różnorodnymi sposobami użytkowania, zasobami i zdrowotnością lasów europejskich oraz nad podażą i popytem na drewno i inne produkty i usługi leśne. Podejmowane przez instytut działania promują ochronę lasów oraz trwałą i zrównoważoną gospodarkę leśną. W opinii przedstawicieli rządu, ratyfikacja Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa jest potrzebna ze względu na wysoki poziom polskiego leśnictwa.

Senatorowie zapoznali się także z pozytywną opinią o ustawie, przedstawioną przez senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu komisja jednomyślnie poparła wniosek senatora L. Kieresa o przyjęcie ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Marka Rockiego

Kolejnym rozpatrywanym aktem prawnym była ustawa o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

Założenia przedmiotowej konwencji przedstawili wiceminister środowiska J. Zaleski i wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ J. Łącki. Jak poinformowali, konwencja została już ratyfikowana przez 150 państw. Potrzeba jej ratyfikacji wynika z postanowień Traktatu Akcesyjnego, zgodnie z którym Polska jest zobowiązana przystąpić do konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Celem konwencji jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska przed trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi. Zobowiązuje ona do utrzymania przyjętych ograniczeń w produkcji i użytkowaniu wskazanych w niej substancji toksycznych, unieszkodliwiania ich zapasów oraz odpadów zawierających te substancje, ograniczenia emisji, a także monitorowania i kontroli ich występowania w środowisku.

Do rozpatrywanej ustawy ratyfikacyjnej żadnych uwag nie zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu senatorowie jednomyślnie zaakceptowali wniosek senatora L. Kieresa o przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek. Ustalono, że sprawozdanie w tej sprawie złoży podczas posiedzenia plenarnego senator Janusz Rachoń.

W czwartym punkcie porządku dziennego Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

Rozwiązania zawarte w przedmiotowym dokumencie omówił wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych J. Łącki. Jak poinformował, kartę sporządzono pod auspicjami Rady Europy, a Polska podpisała ją 12 maja 2003 r. Podstawowe cele karty to uznanie języków regionalnych lub mniejszościowych za bogactwo kulturowe, promocja tych języków oraz ułatwianie kontaktów kulturalnych między osobami używającymi ich w mowie i piśmie, w życiu prywatnym i publicznym, a także unikanie rozwiązań wprowadzających podziały administracyjne, mogących stanowić przeszkodę dla promocji języków regionalnych lub mniejszościowych oraz zapewnienie działań zmierzających do prowadzenia badań nad tymi językami oraz ich nauczania.

Postanowienia karty nie nakładają obowiązku stosowania całości dokumentu. Przepisy, które Polska zdecyduje się stosować, zostały określone w oświadczeniu, które zostanie złożone wraz z dokumentem ratyfikacyjnym.

Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym

W głosowaniu, na wniosek senatora L. Kieresa, komisja postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek sejmowej ustawy ratyfikacyjnej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora L. Kieresa.

Ponadto Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

Z założeniami przedmiotowej umowy międzynarodowej zapoznali senatorów wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ J. Łącki i dyrektor Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Nogaj. Jak poinformowali, umowa odnosi się do handlu drewnem tropikalnym produkowanym w krajach leżących między równoleżnikami Raka i Koziorożca, a jej stronami są państwa produkujące i użytkujące drewno. Jej celem jest promowanie zasad zrównoważonego obrotu tym surowcem, a także wspieranie działań związanych z ponownym zalesianiem drzewami tropikalnymi oraz rekultywacją i odnawianiem zdegradowanych obszarów leśnych. W celu realizacji postanowień umowy powołano Międzynarodową Organizację ds. Drewna Tropikalnego. Związanie się przez Polskę tą umową należy traktować jako zobowiązanie wynikające z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

W głosowaniu, na wniosek senatora L. Kieresa, komisja jednomyślnie poparła rozpatrzoną ustawę sejmową. Ustalono, że jej przyjęcie zarekomenduje Izbie senator Krzysztof Zaremba.

Tego samego dnia senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych zapoznali się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat V szczytu szefów państw
i rządów UE - Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył się w stolicy Peru, Limie, 16 i 17 maja br. Informację, w szerszym kontekście ewolucji polskiej polityki zagranicznej po 1990 r. ze szczególnym uwzględnieniem polityki wobec państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, przedstawił podsekretarz stanu Ryszard Schnepf.

Wiceminister podkreślił znaczenie szczytu przede wszystkim ze względu na przyszłe kontakty gospodarcze i polskie inwestycje w tym regionie. Zwrócił również uwagę na możliwość wielostronnych kontaktów międzynarodowych podczas takich imprez.

W swoim wystąpieniu wiceminister spraw zagranicznych mówił o najważniejszych problemach i wyzwaniach, związanych ze zmianą priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Podkreślił znaczenie polityki rozwojowej jako jednego z głównych instrumentów współczesnej polityki zagranicznej. Omówił także najważniejsze aspekty strategii polskiej polityki promocyjnej w kontekście najważniejszych obchodów państwowych.

Wiceminister zapowiedział m.in., że pod koniec lipca br. do Wenezueli ma udać się polityczno-gospodarcza misja w sprawie rynku energetycznego i stoczni, mająca na celu przede wszystkim zwiększenie obecności polskich firm na tamtym rynku.

W dyskusji senatorowie negatywnie ocenili działania resortu spraw zagranicznych zmierzające do likwidacji niektórych polskich placówek pozaeuropejskich, m.in. w Kongo i Mongolii.

Zdaniem senatora Włodzimierza Cimoszewicza, należałoby jeszcze raz przyjrzeć się liście likwidowanych placówek, ponieważ Polski nie stać na takie pozorne oszczędności. Jak stwierdził, aktywna polityka europejska Polski zależy od tego, jakie mamy źródła informacji w różnych regionach.

Wiceminister R. Schnepf zapewnił, że przekaże opinię senatorów w MSZ. Jak zauważył, zdecydowano się na likwidację m.in. dwóch placówek, gdzie on był ambasadorem - w Urugwaju i Kostaryce. Ale, jak podkreślił, nie może polemizować z szefem MSZ, ponieważ resort otrzymał zadanie wygenerowania oszczędności. Poinformował, że w ministerstwie istnieje pomysł ustanowienia ambasadora przebywającego w Warszawie, któremu podlegałby np. region Karaibów. Taki ambasador odwiedzałby region raz w roku, tak by utrzymać tam polską obecność.

Wiceminister spraw zagranicznych zwrócił także uwagę, że Polska nie ma ustawy o pomocy rozwojowej, co stanowi przeszkodę m.in. w realizacji długoletnich projektów pomocowych i współpracy z innymi krajami. Jako przykład takiego projektu podał budowanie przez stronę polską sierocińca w Palestynie. Wiceminister zapowiedział, że taki projekt ustawy pojawi się po wakacjach.

Podczas posiedzenia wiceszef MSZ mówił także o promowaniu Polski za granicą. Przyznał, że jest problem z całościową koncepcją polskiej promocji. Dodał jednak, że czekają nas dwa lata ważnych dla Polski rocznic: w 2009 r. - 70. rocznica wybuchu II wojny światowej i 20. rocznica polskich przemian, a w 2010 r. - obchody 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina. Jak poinformował R. Schnepf, placówki dyplomatyczne otrzymały już pierwsze instrukcje dotyczące Roku Chopinowskiego, m.in. w sprawie tworzenia komitetów obchodów.

9 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki Narodowej. W pierwszym punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób.

Na temat rozwiązań przyjętych w nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego, głos zabrał dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Paweł Wilczak. Jak poinformował, sejmowa nowela dotyczy przepisów ułatwiających dostęp szwajcarskim przedsiębiorcom do określonych sektorów działalności gospodarczej, przede wszystkim w charakterze osób zarobkujących samodzielnie.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało wprowadzenie jednej poprawki o charakterze legislacyjnym.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości nie zgłosili zastrzeżeń do zmiany postulowanej przez senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu Komisja Gospodarki Narodowej poparła proponowaną poprawkę. Ustalono, że stanowisko komisji w tej sprawie zarekomenduje Izbie senator Marek Trzciński.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

Ustawę omówił dyrektor Departamentu Polityki Handlowej w Ministerstwie Gospodarki Mieczysław Nogaj, który zwrócił uwagę, że ratyfikacja przedmiotowej umowy międzynarodowej będzie kontynuacją zobowiązań, jakie Polska przyjęła na siebie, stając się członkiem Unii Europejskiej

W opinii przedstawionej senatorom senackie biuro legislacyjne nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

Ponieważ ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów, przewodniczący komisji senator Tomasz Misiak poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora Stanisława Bisztygę.

Senatorowie rozpatrzyli także ustawę o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. Jej cele omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko. Jak poinformowała, dotyczy ona wspierania inicjatyw zmierzających do kompleksowego uregulowania zagadnień odpowiedzialności i odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniami oleju.

Pozytywną opinię na temat sejmowej ustawy ratyfikacyjnej przedstawiło senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu Komisja Gospodarki Narodowej jednomyślnie opowiedziała za przyjęciem rozpatrywanej ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Władysława Ortyla.

Następnie senatorowie przystąpili do rozpatrywania ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Jej przyjęcie rekomendowała wiceminister infrastruktury A. Wypych-Namiotko. Jak poinformowała, ustawa określa zasady ochrony żeglugi morskiej i portów morskich, ochrony życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie portów i na statkach zgodnie z wymaganiami zawartymi w Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, międzynarodowym kodeksie ochrony dla statków i obiektów portowych, a także w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych. Wiceminister zwróciła uwagę, że Polska jako państwo członkowskie UE jest już spóźniona w wprowadzeniu tych przepisów w życie.

Do rozpatrywanej ustawy uwagi o charakterze legislacyjnym zgłosiło senackie biuro legislacyjne. Proponowane w opinii poprawki pozytywnie oceniła wiceminister infrastruktury A. Wypych-Namiotko.

W głosowaniu Komisja Gospodarki Narodowej postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich wraz 8 zmianami, postulowanymi przez biuro legislacyjne. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Kazimierza Kleinę.

W piątym punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

Rozwiązania przyjęte w sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu rządowego, omówiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury A. Wypych-Namiotko. Jak poinformowała wiceminister, ustawa zmierza m.in. do rozszerzenia katalogu wykroczeń i ustawowego ich usankcjonowania w żegludze śródlądowej. Transponuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie. Powoływany nowelizacją system RIS będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw transportu i udostępniany użytkownikom śródlądowych dróg wodnych. Łączna długość dróg wodnych nim objętych wyniesie 97,3 km. System RIS ma na celu wsparcie śródlądowego transportu wodnego w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnienie współdziałania z innymi rodzajami transportu, w szczególności przez udostępnianie użytkownikom informacji mających wpływ na warunki żeglugowe oraz tzw. taktycznych i strategicznych informacji o ruchu wodnym.

Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które zgłosiło szereg uwag o charakterze legislacyjnym.

W przyjętym jednomyślnie projekcie uchwały dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej Komisja Gospodarki Narodowej zaproponowała Senatowi wprowadzenie 7 poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego wybrano senatora Wiesława Dobkowskiego.

Kolejnym rozpatrywanym aktem prawnym była ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Stanowisko rządu w sprawie rozpatrywanej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, przedstawił wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński. Sejmowa nowela wydłuża do trzech lat ważność pozwolenia na budowę. Obecnie pozwolenie na budowę jest ważne dwa lata, a jego uzyskanie obowiązkowe dla inwestorów. Jak napisali w uzasadnieniu autorzy ustawy, formalności związane z realizacją inwestycji publicznych powodują, że - zwłaszcza w wypadku dużych inwestycji - wyłonienie wykonawcy robót trwa bardzo długo. Procedura zamówień publicznych, zwłaszcza dla dużych i drogich obiektów, jest długotrwała, m.in. z uwagi na terminy wynikające z konieczności ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prawo do zadawania pytań przez wszystkich uczestników przetargów, a także ze względu na ich prawo do protestów.

Zdaniem projektodawców, rola zamawiającego ogranicza się do roli widza, który nie ma wpływu na tok procedury i nie może przewidzieć, kiedy i czy w ogóle będzie można podpisać umowę.

Pozytywną opinię o ustawie sejmowej przedstawiło senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu Komisja Gospodarki Narodowej opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Ustalono, że sejmową nowelizację zarekomenduje Izbie senator M. Trzciński.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także ustawę o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Ustawę, uchwaloną na podstawie projektu rządowego, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski. Jak poinformował, reguluje ona zasady i tryb komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska". Według ustawy Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem poczty. Nowa spółka, która powstanie w wyniku komercjalizacji, przejmie prawa i zobowiązania dawnej Poczty Polskiej. Będzie ona mogła używać wyrazu "poczta" w nazwie oraz posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym. Obowiązek przeprowadzenia komercjalizacji ma spoczywać na ministrze właściwym do spraw łączności (minister infrastruktury). Komercjalizacja ma zostać przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Reprezentantem Skarbu Państwa będzie minister skarbu, choć rząd proponował, by był to minister do spraw łączności. Rada nadzorcza spółki będzie liczyła 5 osób, powoływanych przez walne zgromadzenie spośród osób wskazanych przez ministrów: do spraw łączności, Skarbu Państwa oraz finansów publicznych. Pracowników spółki w radzie nadzorczej będą reprezentować dwie osoby.

Wiceminister infrastruktury M. Jankowski zapowiedział, że komercjalizacja jest etapem wiodącym do częściowej prywatyzacji Poczty Polskiej. W dalszym ciągu przewiduje się utrzymanie pakietu kontrolnego przez Skarb Państwa. Rząd chce, żeby była to spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, z czym wiąże się wykorzystanie przez pracowników uprawnienia do przydziału darmowych akcji.

Wiceminister przypomniał także, że zgodnie z zaleceniem UE rynek pocztowy w Polsce ma być w pełni otwarty do 2012 r.

Według stanu na koniec ubiegłego roku w Poczcie Polskiej pracowało około 101 tys. osób, w tym około 26 tys. listonoszy; firma ma ponad 8,5 tys. placówek. Przychody w 2007 r. wyniosły ponad 6,6 mld zł, a zysk brutto ponad 125 mln zł. Zysk netto sięgnął około 61 mln zł. Poczta Polska jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1 stycznia 1992 r.; wówczas podzielono przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską.

W dyskusji senatorowie zadawali pytania dotyczące m.in. Banku Pocztowego i jego największego udziałowca Banku PKO BP oraz reprezentacji Skarbu Państwa w skomercjalizowanej Poczcie Polskiej.

Do rozpatrywanej ustawy żadnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu senatorowie postanowili zarekomendować Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska". Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Andrzeja Owczarka.

W ósmym punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Rozwiązania zawarte w sejmowej ustawie, uchwalonej na podstawie projektu rządowego, omówił prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy. Jak stwierdził, celem nowelizacji jest usprawnienie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, a także zmiana przepisów, które - w ocenie zamawiających i wykonawców - wywoływały wątpliwości interpretacyjne. W opinii prezesa, ustawa poprawi efektywność w wydatkowaniu środków publicznych oraz skróci czas od momentu wyboru oferty do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ustawa zmienia również system kontroli prowadzonych przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W ustawie uproszczono procedury przetargowe, co powinno spowodować zmniejszenie liczby odrzucanych ofert i unieważnionych postępowań. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo w zakresie zamówień publicznych do przepisów unijnych.

Przebieg prac legislacyjnych w Sejmie omówił poseł sprawozdawca Janusz Cichoń. Jak poinformował, Sejm wprowadził zmiany do projektu rządowego. Utrzymał m.in. zasadę zmuszającą samorządy do zlecania w drodze przetargu zadań powoływanym przez siebie spółkom komunalnym. Rząd, projektując zmiany, chciał dać samorządom prawo zlecania spółce komunalnej zadań bez postępowania przetargowego.

Sejm zdecydował także, że wadium zabezpieczające wykonanie zamówienia będzie wynosiło do 3% wartości kontraktu, a nie jak chciał rząd do 4%.

W regulacji wydłużono do 10 dni termin na wniesienie protestu i odwołania w postępowaniach powyżej określonych kwot. Są to: 133 tys. euro dla dostaw, 206 tys. euro dla usług oraz 5 mln 150 tys. euro dla robót budowlanych.

Według nowych przepisów zamówienia na dostawy, usługi oraz roboty budowlane mają być udzielane również w trybie licytacji elektronicznej, wykonawca nie będzie musiał jednak posługiwać się podpisem elektronicznym.

Senatorowie wysłuchali także informacji podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycji Wolińskiej o udziale resortu w pracach nad rozpatrywaną nowelizacją.

Podczas posiedzenia senackie biuro legislacyjne zgłosiło do noweli sejmowej szereg zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. Wątpliwości co do proponowanych w opinii poprawek przedstawił prezes Urzędu Zamówień Publicznych J. Sadowy.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator T. Misiak poinformował, że do sekretariatu komisji wpłynęły wnioski dotyczące wprowadzenia zmian do rozpatrywanej noweli sejmowej, nadesłane przez różne instytucje i podmioty. W związku z tym senator zaproponował, by prace nad ustawą odłożyć do czasu wspólnego opracowania tych wniosków przez Urząd Zamówień Publicznych i senackie biuro legislacyjne. Kolejne posiedzenie w tej sprawie zostałoby zwołane 22 lipca br. Przewodniczący komisji zaproponował też, aby w pierwszej kolejności 22 lipca br. ustawę rozpatrzyła Podkomisja "Przyjazne Państwo". Dopiero po zapoznaniu się z opinią podkomisji Komisja Gospodarki Narodowej zajmie stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Senatorowie zgodzili się z propozycją przewodniczącego i postanowili, że komisja będzie kontynuowała prace nad ustawą sejmową 22 lipca br.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej.

Sejmową nowelizację, uchwaloną z przedłożenia Rady Ministrów, przedstawił doradca ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojciech Wiewiórowski. Jak poinformował, konieczność przyjęcia tego dokumentu wynika z potrzeby ujednolicenia terminologii informatycznej zawartej w szeregu obowiązujących ustaw. Proponowane zmiany obejmują 33 ustawy i polegają na wprowadzeniu w miejsce dotychczasowych nowych określeń takich, jak informatyczny nośnik danych, dokument elektroniczny, system teleinformatyczny czy środki komunikacji elektronicznej.

Do rozpatrywanej nowelizacji uwagi o charakterze legislacyjnym zgłosiło senackie biuro legislacyjne. W przedstawionej senatorom opinii zwrócono m.in. uwagę na nieścisłości związane z definiowaniem pojęć "nośnik danych" i "informatyczny nośnik danych". Wskazano, że zawarta w nowelizacji definicja tych pojęć powinna skutkować zmianami w innych ustawach, m.in. w kodeksie karnym. Z tą opinią nie zgodzili się obecni na posiedzeniu przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości.

W kolejnych głosowaniach Komisja Gospodarki Narodowej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 3 poprawek, postulowanych w opinii senackiego biura legislacyjnego. Ustalono, że proponowane zmiany zarekomenduje Izbie w imieniu komisji senator Stanisław Jurcewicz.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu wnioskodawców projekt przedstawił senator Andrzej Owczarek. Jak stwierdził, proponowane zmiany zmierzają do doprecyzowania zakresu odpowiedzialności za uiszczanie opłat z tytułu używania lokalu i opłat pośrednich osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym na podstawie decyzji administracyjnej, stanowiącej podstawę prawną do jego zajmowania.

Do rozpatrywanego projektu żadnych uwag nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Opinię Ministerstwa Obrony Narodowej na temat rozpatrywanego projektu przedstawił radca generalny Krzysztof Sikora. Jak podkreślił, jest on zgodny z opracowaną w resorcie obrony obszerną nowelizacją, która wkrótce będzie przedmiotem ustaleń międzyresortowych.

W dyskusji przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie rozpatrywanego projektu bez poprawek. Odnosząc się do wypowiedzi przedstawiciela MON, stwierdził, że senacka inicjatywa nie będzie przeszkodą w pracach parlamentarnych nad projektem rządowym.

W głosowaniu połączone komisje: Obrony Narodowej i Ustawodawcza jednomyślnie poparły wniosek senatora K. Kwiatkowskiego i wniosły o jego przyjęcie przez Senat. Na sprawozdawcę połączonych komisji podczas drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wybrano senatora A. Owczarka.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2007 r., dotyczący ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Uzasadnienie i sentencję tego orzeczenia omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz. Jak wyjaśnił, trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją następujących zapisów:

 • art. 80 § 2f i 2g ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim wyklucza kontrolę sądu nad wyłączeniem przez prokuratora udostępnienia dokumentów sędziemu poddanemu uchyleniu immunitetu;
 • art. 80a § 1 i 3, art. 80b § 1 i 3-4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • art. 1 pkt 30 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przez to, że został uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego wydania.

P. Radziewicz poinformował senatorów, że rozpatrywany wyrok nie został dotychczas wykonany, ani żaden podmiot nie wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. Jak stwierdził, celowe jest podjęcie stosownych działań przez Komisję Ustawodawczą. Następnie zapoznał senatorów z przygotowanym przez biuro legislacyjne projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W głosowaniu, na wniosek senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, komisja postanowiła jednomyślnie podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zmierzającą do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2007 r. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniono senatora Leona Kieresa.

W drugim punkcie porządku dziennego Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r., dotyczący ustawy - Kodeks pracy.

Rozpatrywane orzeczenie omówił przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego Marek Jarentowski. W swoim wyroku trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją art. 58 w związku z art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, rozumianego w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych niż określone w art. 58 kodeksu pracy roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jak poinformował M. Jarentowski, wyrok nie został dotychczas wykonany, ani żaden podmiot nie wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. W związku z tym celowe jest podjęcie przez Komisję Ustawodawczą stosownej inicjatywy ustawodawczej. Następnie senatorowie zapoznali się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, przygotowanym przez senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu, na wniosek senatora K. Kwiatkowskiego, komisja jednomyślnie opowiedziała się za podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, mającej na celu wykonanie wyroku z z 27 listopada 2007 r. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniono senator Grażynę Sztark.

* * *

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zwołano w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przyjęcie ustawy sejmowej, uchwalonej z przedłożenia rządowego, rekomendowała senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak. Jak przypomniała wiceminister, ustawa nowelizowana powołuje zlikwidowany w 2004 r. fundusz alimentacyjny i ma wejść w życie 1 października br. Rozpatrywana nowelizacja, wprowadzana w okresie trwania jej vacatio legis, jest konieczna ze względu na potrzebę usunięcia błędów oraz zapewnienie lepszej jej realizacji. Wprowadzane zmiany mają charakter merytoryczny, prawny i legislacyjny. W opinii wiceminister pracy, ważną zmianą jest likwidacja centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych jako rozwiązania niecelowego i kosztownego. Informacje na ten temat będą przekazywane do rejestru gospodarczego, co spowoduje poprawę egzekwowania zobowiązań płatniczych od dłużników alimentacyjnych.

Ponadto nowelizacja wprowadza określenie jej zakresu podmiotowego; precyzuje i porządkuje zastosowaną terminologię, dotyczącą m.in. definicji rodziny czy nienależnego świadczenia, a także eliminuje pojęcia zbędne (np. umiarkowany stopień niepełnosprawności).

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zapoznała się również z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało wprowadzenie 1 poprawki do ustawy sejmowej.

Opinii tej nie podzielili senatorowie oraz obecna na posiedzeniu wiceminister pracy i polityki społecznej. W głosowaniu, na wniosek senatora Rafała Muchackiego, komisja jednomyślnie postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Piotra Kaletę.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Obrony Narodowej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Przyjęcie nowelizacji, uchwalonej przez Sejm z przedłożenia rządowego, rekomendował senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski. Ustawa ma umożliwić wyznaczenie na stanowiska służbowe żołnierzy, którzy pełnili służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych i złożyli wnioski o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu Wojskowego, a których wnioski nie zostały rozpatrzone przez Komisję Weryfikacyjną z powodu upływu terminu jej działalności, określonego w zarządzeniu prezesa Rady Ministrów.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało wprowadzenie poprawek do rozpatrywanej ustawy sejmowej.

W opinii stwierdzono m.in., że podstawową wadą ustawy jest niewyznaczenie przez ustawodawcę organu przejmującego obowiązki dotychczasowej Komisji Weryfikacyjnej. Ponieważ faktu zakończenia jej działalności nie można odwrócić, w przepisach przejściowych do rozpatrywanej nowelizacji należałoby powołać organ, który wykona zadania Komisji Weryfikacyjnej w zakresie badania zgodności z prawdą złożonych już oświadczeń. Termin zakończenia prac tego organu powinien upływać z chwilą rozpatrzenia ostatniego złożonego oświadczenia.

Zdaniem senackiego biura legislacyjnego, wątpliwości budzi również retroaktywność przepisu o wejściu ustawy w życie. Wydaje się, że nie ma potrzeby nadawania mocy wstecznej przepisom, ponieważ szefowie SKW i SWW i tak nie mogą, do dnia wejścia ustawy w życie, powoływać nowych funkcjonariuszy tych służb.

Do propozycji poprawek przedstawionych przez senackie biuro legislacyjne negatywnie odniósł się dyrektor Biura Prawnego w Ministerstwie Obrony Narodowej Piotr Pabisiak-Karwowski.

W trakcie dyskusji senator Henryk Górski zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy, natomiast senator Andrzej Owczarek zaproponował przyjęcie rozpatrywanej nowelizacji bez poprawek.

W głosowaniu Komisja Obrony Narodowej odrzuciła wniosek senatora H. Górskiego przy 3 głosach za i 6 przeciw. Wniosek poparła mniejszość komisji, której sprawozdawcą został senator H. Górski.

Wniosek o przyjęcie sejmowej nowelizacji bez poprawek poparło 6 senatorów, a 3 osoby były przeciw.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego wybrano senatora Andrzeja Owczarka.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Proponowany projekt, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą, stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2007 r. i zmierza do wzmocnienia gwarancji procesowych oskarżonego (podejrzanego), który ma zostać poddany obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym.

W dyskusji swoje opinie o projekcie zaprezentowali przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Adam Bodnar, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości - podsekretarz stanu Zbigniew Wrona i dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Wojciech Sadrakuła.

Przewodniczący obradom senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował również o opiniach nadesłanych przez Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Stowarzyszenie Sędziów "Iustitia" oraz Naczelną Izbę Adwokackiej.

W wyniku dyskusji, a następnie głosowania, przyjęto cztery poprawki do rozpatrywanego projektu. Następnie przegłosowano wniosek o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawkami jako tekstu jednolitego. Tę propozycję połączone komisje poparły jednomyślnie. Na sprawozdawcę projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego podczas drugiego czytania wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrywano ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób.

Przyjęcie sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego przez rząd, rekomendowała senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska. Jak stwierdziła wiceminister, ustawa zmierza do dostosowania polskiego prawa do postanowień umowy między Wspólnotą Europejską i państwami członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską w sprawie swobodnego przepływu osób oraz uzupełniającego ją protokołu w związku z udziałem w charakterze umawiających się stron: Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w następstwie ich przystąpienia Unii Europejskiej.

Przedmiotowe umowy stanowią podstawę stosowania wobec Konfederacji Szwajcarskiej przepisów wspólnotowych o swobodnym przepływie osób. Dotyczą one m.in. warunków wjazdu i pobytu obywateli jednej ze stron i członków ich rodzin na terenie drugiej strony oraz ich uprawnień w zakresie podejmowania i wykonywania pracy najemnej lub działalności gospodarczej na własny rachunek. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, a ponadto postanowienia dotyczące nabywania nieruchomości.

W przedstawionej senatorom opinii Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zwróciło uwagę na potrzebę wprowadzenia w art. 9 rozpatrywanej ustawy poprawki, która odnosiłaby się do art. 34a ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Polsce. Z tą uwagą zgodziła się wiceminister pracy C. Ostrowska.

W głosowaniu Komisja Praw człowieka i Praworządności, na wniosek senatora Stanisława Piotrowicza, zaakceptowała proponowaną poprawkę. Ustalono, że jej przyjęcie zarekomenduje Izbie senator S. Piotrowicz.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw.

Sejmową nowelizację, uchwaloną na podstawie dwóch projektów - rządowego i poselskiego, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak. Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu rządowego, zasadniczym celem nowelizacji jest usunięcie barier utrudniających pełne wykorzystanie zastawu rejestrowego. Usprawnienie jego funkcjonowania jest niezbędne, gdyż występujące problemy interpretacyjne nie pozwalają na przeprowadzenie szybkiego i sprawnego postępowania rejestrowego. W ustawie wprowadzono także zmiany, które pozwolą na wykonanie obowiązku nałożonego na organy władzy publicznej na podstawie art. 58 ustawy o podpisie elektronicznym poprzez umożliwienie skutecznego składania drogą elektroniczną wniosków i dokumentów do sądów prowadzących rejestr zastawów oraz do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także doręczania wnioskodawcom tą drogą orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji przez sądy oraz centralną informację.

Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, w której zgłoszono uwagi szczegółowe dotyczące potrzeby wprowadzenia poprawek do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Do sugerowanych zmian odnieśli się w dyskusji wiceminister Ł. Rędziniak oraz ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prof. Tomasz Stawecki.

W głosowaniu, na wniosek senatora S. Piotrowicza, Komisja Praw Człowieka i Praworządności postanowiła zarekomendować Senatowi wprowadzenie 5 poprawek, doprecyzowujących zapisy ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Jana Wyrowińskiego.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej przeprowadzono pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem proponowanych zmian oraz z pozytywną opinią Ministerstwa Finansów połączone komisje postanowiły zarekomendować Senatowi obie proponowane nowelizacje. Ustalono, że podczas drugiego czytania sprawozdanie na temat zaakceptowanych projektów przedstawi Izbie senator Henryk Woźniak

Ponadto połączone komisje przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgłoszonego przez grupę senatorów, których reprezentował senator Tomasz Misiak.

W głosowaniu połączone komisje postanowiły poprzeć przedstawiony projekt, zaproponowały jednak nowe jego brzmienie. Ustalono, że sprawozdanie komisji w tej sprawie przedstawi Izbie podczas drugiego czytania senator T. Misiak.

Celem nowelizacji jest umożliwienie stosowania tzw. metody memoriałowej przy rozliczaniu kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS tym pracodawcom, którzy wypłacają wynagrodzenia regularnie, lecz w miesiącu następującym po miesiącu, którego wynagrodzenia dotyczą oraz opłacających terminowo składki ZUS. W opinii wnioskodawców, takie rozwiązanie zdyscyplinuje jednocześnie podatników do regularnego i terminowego wypłacania wynagrodzeń oraz opłacania składek ZUS.

Do wynagrodzeń oraz składek ZUS stosowana jest tzw. metoda kasowa. Skutkiem tego kosztem uzyskania przychodów są dopiero wynagrodzenia (składki) zapłacone, w związku z czym ważny jest miesiąc, w którym faktycznie zostały poniesione wydatki z tego tytułu, a nie miesiąc wynikający z opracowanej listy płac.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Zdrowia zapoznali się z dorobkiem zespołu ds. opracowania założeń do projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym. Prace zespołu omówiła prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Jak podkreśliła, zdarzenia losowe zagrażające zdrowiu i życiu, zdolności do pracy czy samodzielnej egzystencji powodują często nieodwracalne skutki, z którymi człowiek nie jest w stanie sam sobie poradzić. Dlatego wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego może zapewnić w podstawowym stopniu zabezpieczenie potrzeb osób niesamodzielnych, które w wyniku utraty niezależności fizycznej, psychicznej lub umysłowej w następstwie chorób lub urazów wymagają niezbędnej opieki i pomocy w codziennych czynnościach życiowych.

Prof. A. Wilmowska-Pietruszyńska podkreśliła, że podstawą ubezpieczenia pielęgnacyjnego byłby solidaryzm społeczny, podobnie jak ochrona osób przed ryzykiem chorób, urazów i ich następstw, gdyż jako obywatele mamy obowiązek solidarności z innymi. Ubezpieczenie pielęgnacyjne przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób ubezpieczonych i godnego życia osób niesamodzielnych.

Ubezpieczenie to jest szczególnie ważne dla osób, których świadczenia emerytalne lub rentowe z tytułu niepełnosprawności są niskie. Potrzeba jego wprowadzenia wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby osób niesamodzielnych, które w następstwie chorób lub urazów wymagają pomocy osób drugich.

Zgodnie z definicją osoby niesamodzielnej oraz ubezpieczonego świadczenia przysługiwałyby osobom pełnoletnim - ubezpieczonym, niesamodzielnym, które przez określony czas - od 1 roku do 5 lat od daty wprowadzenia ubezpieczenia pielęgnacyjnego - opłacały składkę na ubezpieczenie pielęgnacyjne (z zastrzeżeniem rozwiązań, o których mowa w projekcie ustawy - stopniowe wprowadzenie ubezpieczonych do systemu).

W projekcie określono katalog świadczeń z ubezpieczenia pielęgnacyjnego, które przysługują osobie niesamodzielnej. Osobie niesamodzielnej przysługiwałyby świadczenia rzeczowe, w tym świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz finansowe.

W opinii prof. A. Wilmowskiej-Pietruszyńskiej, ubezpieczenie pielęgnacyjne ma sens tylko wtedy, gdy ryzyko rozłożone zostanie na wszystkich, a składka będzie powszechna i obowiązkowa. Obecnie osoba powyżej 75. roku życia automatycznie, jeżeli złoży odpowiedni wniosek, otrzymuje co miesiąc dodatek pielęgnacyjny. O tym, czy świadczenie z tytułu ubezpieczenia pielęgnacyjnego będzie przyznane, zdecydują lekarze orzecznicy, którzy na podstawie dokumentacji medycznej oraz, ewentualnie dodatkowych badań, będą mogli ocenić i stwierdzić stopień niesamodzielności.

W dyskusji senatorowie wyrażali uznanie dla pracy zespołu i podkreślali, że należy podjąć działania legislacyjne, które umożliwią wprowadzenie w życie zmian zaproponowanych przez zespół.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się ze sprawozdaniem senator Barbary Borys-Damięckiej z jej pobytu w Katanii i Kalabrii w dniach 11-15 czerwca br. Senator wzięła udział w uroczystym otwarciu biblioteki polskiej w Reggio Calabria, a także w walnym zebraniu Związku Polaków we Włoszech. W swoim sprawozdaniu omówiła najważniejsze problemy poruszane podczas zebrania, dotyczące m.in. usprawnienia współpracy między organizacjami polonijnymi oraz pomocy nowo przybyłym emigrantom zarobkowym.

W drugim punkcie porządku dziennego senatorowie zapoznali się z informacją sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika na temat cmentarza wojennego na Monte Cassino. Jego zdaniem, wygląd cmentarza nie jest zły. Pomniki, płyty nagrobne i krzyże są w całkiem dobrym stanie, o wiele lepszym niż na wielu cmentarzach w Polsce. Już podczas obchodów 60. rocznicy bitwy postanowiono, że w ciągu najbliższych pięciu, sześciu lat zostanie przeprowadzony generalny remont nekropolii. Wystąpiły jednak niespodziewane trudności. Okazało się, że rząd londyński nie zadbał o pełne udokumentowanie budowy cmentarza, nie zachowały się plany i dokumentacja obiektu, brak jest informacji o kanałach irygacyjnych i odpływach. Jak stwierdził A. Przewoźnik, skompletowanie całości planów cmentarza jest niemożliwe. Wzgórze, na którym położony jest cmentarz, osuwa się. Sytuacja i tak jest lepsza niż w Loreto, gdzie wzgórze cmentarne po prostu pękło.

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa poinformował, że Polska podejmuje wysiłki w celu podpisania z Włochami umowy dwustronnej o włoskiej opiece nie tylko nad cmentarzem Monte Cassino, ale również nad pomnikami otaczającymi nekropolię. 16 lipca mają się odbyć kolejne rozmowy w tej sprawie, o których wynikach obiecał poinformować senatorów.

A. Przewoźnik zwrócił uwagę, że dbałość o polskie cmentarze wojenne na terenie Włoch jest bardzo utrudniona ze względu na panujący tam klimat, kłopoty z utrzymaniem zieleni oraz niewystarczające zainteresowanie tamtejszej Polonii. Dlatego Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa stale wynajmuje miejscowych robotników do opieki nad wszystkimi polskimi cmentarzami wojennymi. A. Przewoźnik poinformował także, że w kwestii punktu informacyjnego w okolicach cmentarza Monte Cassino porozumiało się z Polonią i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie on wybudowany do maja 2009 r., kiedy przypada 65. rocznica bitwy.

A. Przewoźnik przedstawił także senatorom stan prac nad polskimi nekropoliami, miejscami pochówku i pomnikami pamięci narodowej na świecie, szczególnie na Wschodzie. Jak poinformował, po raz pierwszy od dziesięciu lat powrócono do rozmów z Białorusinami, co daje nadzieję, że być może uda się usystematyzować działania dotyczące remontowania położonych tam polskich grobów i cmentarzy, a strona białoruska zacznie realizować umowę dwustronną. Sekretarz ROPWiM podkreślił nieustające problemy z polskimi miejscami pamięci na Ukrainie, gdzie występują one najliczniej. Omówił także działania rady na Litwie, wskazując na coraz bardziej obiecujące zaangażowanie strony litewskiej w opiekę nad polskimi cmentarzami.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzono także wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski przedstawił opinię kancelarii dotyczącą wniosków skierowanych do komisji, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych 1 lipca br.

W głosowaniu komisja jednomyślnie poparła przedstawioną opinię wraz ze zmianami zaproponowanymi w dyskusji przez senatorów Ryszarda Bendera i Romana Ludwiczuka:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego w Kielcach: "Barwy ziemi naszej". Całkowity koszt realizacji zadania - 225 000 zł, postulowana kwota dotacji - 190 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 95 000 zł.
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Miłośników Kołomyi "Pokucie" we Wrocławiu: warsztaty artystyczne i obóz letni dla polskiego zespołu młodzieżowego "Kołomyjka" z Kołomyi (Ukraina). Całkowity koszt realizacji zadania - 32 000 zł, postulowana kwota dotacji - 20 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Caritas Polska w Warszawie: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 880 000 zł, postulowana kwota dotacji - 800 000 zł. Komisja zaproponowała, aby odłożyć rozpatrywanie wniosku.
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział w Przemyślu: III Bukowińskie Spotkania ze Sztuką na Ukrainie, w Mołdawii i Polsce z udziałem artystów niepełnosprawnych pod hasłem "Polscy artyści Polonii na Wschodzie". Całkowity koszt realizacji zadania - 36 289 zł, postulowana kwota dotacji - 27 356 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.

 • Fundacja "Centrum Twórczości Narodowej" w Warszawie: "Ojczyzna - Polszczyzna" - letni obóz językowy. Całkowity koszt realizacji zadania - 45 500 zł, postulowana kwota dotacji - 41 000 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Fundacja "Centrum Twórczości Narodowej" w Warszawie: "Kultura i nauka - tradycją i przyszłością" - cykl jesiennych paneli naukowych na pograniczu kultur. Całkowity koszt realizacji zadania - 95 280 zł, postulowana kwota dotacji - 88 980 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.

 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi: paczki z darami świątecznymi (żywność, książki, kalendarze, odzież, leki, artykuły higieniczne i gospodarcze, w tym artykuły gospodarstwa domowego) dla polskich kombatantów żyjących na Syberii, Wschodniej Ukrainie i w Republice Mołdawii. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 230 zł, postulowana kwota dotacji - 57 778 zł. Komisja zaproponowała, aby odłożyć rozpatrywanie wniosku.
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: "Dzieje Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju" - konferencja popularnonaukowa dedykowana pamięci ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego. Całkowity koszt realizacji zadania - 32 000 zł, postulowana kwota dotacji - 9600 zł. Wnioskodawcy zwrócili się o wycofanie wniosku.
 • Unia Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie: obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie - Lwów, Mościska, Połupanówka, Żytomierz, Kijów. Całkowity koszt realizacji zadania - 51 280 zł, postulowana kwota dotacji - 42 700 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: wsparcie metodyczne harcerstwa polskiego na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 90 300 zł, postulowana kwota dotacji - 81 200 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: uzupełnienie bazy informatycznej w Średniej Szkole Polskiej im. J. Piłsudskiego w Daugvapils na Łotwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 000 zł, postulowana kwota dotacji - 60 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 28 442 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie "II polonijnych spotkań z historią najnowszą" - kursu organizowanego przez IPN. Całkowity koszt realizacji zadania - 162 154 zł, postulowana kwota dotacji - 88 564 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 81 434 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: organizacja obozu - konferencji "Wartości narodowe w kulturze młodzieżowej Polaków na Litwie". Całkowity koszt realizacji zadania - 49 720 zł, postulowana kwota dotacji - 49 720 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Fundacja Wileńszczyzna w Warszawie: pomoc humanitarna "Wigilijna Paczka". Całkowity koszt realizacji zadania - 30 000 zł, postulowana kwota dotacji - 27 000 zł. Komisja zaproponowała, aby odłożyć rozpatrywanie wniosku.
 • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: polonijny obóz psychologiczny. Całkowity koszt realizacji zadania - 36 800 zł, postulowana kwota dotacji - 27 500 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Uczniowski Klub Sportowy "Bursa - Puławy" w Puławach: obóz sportowo-wypoczynkowy - Puławy 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 40 850 zł, postulowana kwota dotacji - 28 150 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. (nowe zadania). Całkowity koszt realizacji zadania - 879 089 zł, postulowana kwota dotacji - 293 949 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 152 854 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 3 570 671 zł, postulowana kwota dotacji -
  87 351 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 19 729 zł.

 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej w Białymstoku: prezentacja polskiej muzyki klasycznej wśród Polonii ukraińskiej - koncerty symfoniczne Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej we Lwowie, Chmielnickim i Kijowie. Całkowity koszt realizacji zadania - 236 896 zł, postulowana kwota dotacji - 212 896 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Stowarzyszenie na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie: udział Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w IX Światowym Festiwalu Chórów w Puebla, w Meksyku. Całkowity koszt realizacji zadania - 109 200 zł, postulowana kwota dotacji - 24 200 zł. Komisja zaproponowała, odrzucić wniosek.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Ryszard Bender zwrócił się o przeanalizowanie przez komisję kwestii polskiej pisowni nazwisk polskich na Litwie.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Sejmową nowelizację omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. W swoim wystąpieniu wiceminister zwróciła uwagę na duże zróżnicowanie materii zmienianych ustaw. Dotyczy ona m.in. zniesienia obowiązku noszenia mundurków we wszystkich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, czy przywrócenia szkołom prawa swobodnego wyboru podręczników. W nowelizacji zapisano także upoważnienie ministra edukacji do wydania rozporządzenia regulującego kwestię wynagrodzeń nauczycieli i egzaminatorów pracujących przy egzaminach zewnętrznych, w tym przy ustnych maturach. Rozszerzono odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Określono też, że przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której wskazano na szereg nieścisłości w zapisach przyjętych przez Sejm i zaproponowano wprowadzenie odpowiednich poprawek.

W dyskusji senatorowie interesowali się m.in. swobodnym wyborem podręczników przez szkoły oraz kwestią różnic programowych. Pytano o opinię samorządów przedstawioną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także o skutki finansowe dla samorządów po wprowadzeniu tej ustawy. Senatorowie pytali o koszty wprowadzenia jednolitego stroju uczniowskiego, poniesione przez budżet państwa, a także o środki przewidziane w przyszłorocznym budżecie na podwyższenie subwencji oświatowej, o programy dla małych szkół oraz subwencję na dzieci uczęszczające do szkół niepublicznych.

Senatorów interesowały też wnioski samorządów dotyczące liczby obowiązujących godzin, wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz realizacja zapowiedzi premiera o posiłku w szkole dla każdego dziecka.

Odpowiadając na pytania senatorów, wiceminister edukacji narodowej K. Szumilas poinformowała, że przygotowano dwa dokumenty, których celem jest zapewnienie jednolitości programowej. Dotyczą one podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz standardów egzaminacyjnych. Jak zapowiedziała, trwają prace nad rządowym projektem "Dożywianie ucznia". Ponadto w budżecie są środki na zajęcia pozalekcyjne, a także na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

W głosowaniu, na wniosek przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Mariusza Witczaka, senatorowie postanowili zaproponować Izbie wprowadzenie 10 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Jadwigę Rotnicką.

* * *

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwołano w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o paszach.

Przyjęcie ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu wniesionego przez rząd, rekomendował senatorom sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. Jak stwierdził wiceminister, zawarte w nowelizacji zmiany zmierzają do przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku wewnętrznego. Zgodnie z rozpatrywana nowelizacją zakaz będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., a nie jak przewidywała dotychczas obowiązująca ustawa - od 12 sierpnia br. Zezwolenia na wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski produktów GMO, będących paszami genetycznie zmodyfikowanymi lub organizmami genetycznie zmodyfikowanymi przeznaczonymi na pasze, zostaną uchylone 31 grudnia 2011 r.

Wiceminister rolnictwa stwierdził, że rząd po wielomiesięcznej analizy zaproponował takie rozwiązanie, ponieważ Polska nie jest obecnie przygotowana, by od sierpnia br. pozbawić przemysł surowców do produkcji pasz. Poinformował także, że Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zwrócił uwagę, że istniejący przepis jest sprzeczny z przepisami Unii Europejskiej, która dopuszcza stosowanie organizmów genetycznie modyfikowanych na swoim terenie. Jak dodał, rząd przyjął wieloletni program prowadzenia badań naukowych dotyczących oddziaływania roślin genetycznie modyfikowanych na zdrowie ludzi i zwierząt przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach i Instytut Zootechniki w Balicach. Na realizację programu przeznaczono 4,5 mln zł, w br. - 2 mln zł.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której zaproponowano wprowadzenie 1 poprawki o charakterze redakcyjnym. W dyskusji postulowana zmiana nie uzyskała akceptacji komisji.

Podczas dyskusji senatorowie wskazywali, że brak jest danych wskazujących na negatywny wpływ GMO na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko naturalne. Proponowano, by środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyć na sfinansowanie różnicy cenowej między paszami genetycznie modyfikowanymi a niemodyfikowanymi genetycznie. Tę propozycję negatywnie ocenił sekretarz stanu w resorcie rolnictwa K. Plocke.

Przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski postulował wprowadzenie dwóch poprawek do ustawy o zmianie ustawy o paszach. W głosowaniu nie uzyskały one poparcia komisji i zostaną zgłoszone jako wniosek mniejszości, którego przyjęcie zarekomenduje Izbie senator Zdzisław Pupa.

Ostatecznie w głosowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek sejmowej nowelizacji ustawy o paszach. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Stanisława Gorczycę.

10 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Podkomisja "Przyjazne Państwo". W pierwszym punkcie porządku dziennego dyskutowano na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmierzającego do rozszerzenia kręgu podatników uprawnionych do korzystania z ulgi podatkowej na dzieci. Założenia przygotowywanego przez podkomisję projektu omówiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Następnie opinię o projekcie przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch. Wiceminister stwierdziła, że resort popiera kierunek proponowanych zmian. Jednocześnie poinformowała, że ministerstwo przygotowało projekt, który w szerszy sposób niż inicjatywa podkomisji wprowadza zmiany w zakresie korzystania z ulgi podatkowej na dzieci.

W wyniku dyskusji, a następnie głosowania, podkomisja, na wniosek senatora Kazimierza Kleiny, postanowiła jednomyślnie zawiesić prace nad projektem do 15 września br. Ustalono, że jeśli do tego czasu nie rozpoczną się prace w Sejmie nad projektem rządowym, podkomisja wznowi pracę nad własnym projektem.

Następnie Podkomisja "Przyjazne Państwo" przystąpiła do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Przedmiot i cel nowelizacji przedstawiło senackie biuro legislacyjne. Proponowana nowela wprowadza do kodeksu zapis stanowiący podstawę do zwolnienia pracownika jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Przepis ten zapewnia pracownikowi zwolnionemu z obowiązku wykonywania pracy prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Pozytywną opinię o projekcie przedstawiła dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Eugenia Gienieczko. Zaproponowała również poprawki porządkujące do projektu. W swoim wystąpieniu postulowała, by pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy otrzymywał jednorazowo całość przysługującego mu wynagrodzenia.

Ta propozycja nie spotkała się z poparciem senatorów, negatywnie oceniła ją także Grażyna Spytek-Bandurska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

W głosowaniu Podkomisja "Przyjazne Państwo" postanowiła jednomyślnie skierować projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy wraz z poprawkami do Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono, że w dalszych pracach nad projektem podkomisję będzie reprezentować senator Stanisław Jurcewicz.

W trzecim punkcie porządku dziennego podkomisja rozpatrzyła drugi projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Jak stwierdził przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego, proponowana nowelizacja ma celu przede wszystkim doprecyzowanie przepisów dotyczących pracy w święta w placówkach handlowych. Jak wskazał, zakaz pracy w święta w placówkach handlowych nie dotyczy wykonywania w nich każdej pracy, lecz tylko pracy przy prowadzeniu handlu. Nowela zmierza także do złagodzenia powszechnego zakazu handlu w placówkach handlowych w święta poprzez wyłączenie spod jego rygorów takich placówek, jak stacje paliw czy cukiernie.

Do przedstawionego projektu poprawki o charakterze legislacyjnym zgłosiła przedstawicielka resortu pracy, dyrektor E. Gienieczko.

W głosowaniu podkomisja postanowiła jednomyślnie skierować projekt ustawy wraz z poprawkami do Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono, że podczas posiedzenia komisji projekt zaprezentuje senator Tomasz Misiak.

Na zakończenie posiedzenia senatorowie z Podkomisji "Przyjazne Państwo" zapoznali się z opinią prawną senackiego biura legislacyjnego dotyczącą propozycji poprawki do ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, złożonej do podkomisji przez senatora Eryka Smulewicza.

W wyniku dyskusji podkomisja postanowiła, że senator K. Kleina złoży oświadczenie senatorskie skierowane do ministrów skarbu i spraw wewnętrznych, w którym zapyta, czy wojewodowie działający w imieniu Skarbu Państwa przekazują grunty spółdzielniom mieszkaniowym z bonifikatą.

Następnie podkomisja zapoznała się z opinią biura legislacyjnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów. Podkomisja postanowiła, że projekt zostanie przesłany do zaopiniowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, a także organizacje zrzeszające adwokatów, radców prawnych, notariuszy i doradców podatkowych.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa Etyki i Spraw Senatorskich, zgodnie z art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, przygotowała projekt uchwały w sprawie odwołania senatora Macieja Klimy z funkcji przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Na sprawozdawcę wniosku komisji w tej sprawie wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Projekt Rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników; Projekt Rozporządzenia Rady w sprawie zmian Wspólnej Polityki Rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz WE nr [...]/2008; Projekt Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); Decyzja Rady zmieniająca Decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013). (COM(2008)306), sygn. Rady UE 9656/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Grzegorz Wojciechowski.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Andrzej Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt aktu prawnego i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wniosek w sprawie decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji. (COM (2008) 346), sygn. Rady UE 10467/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Stanisław Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego. (COM(2008) 336), sygn. Rady UE 10351/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt aktu prawnego i wyraziła opinię, że nie popiera tego dokumentu.

Rozpatrzenie w trybie art. 8 ust.1

 • Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. (COM(2007) 766, sygn. Rady UE 16488/07.

Instytucja wiodąca: Urząd Zamówień Publicznych.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: prezes Jacek Sadowy.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt i poparła stanowisko rządu w tej sprawie.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- art. 6 ust. 1 - COM(2008) 308, 311, 314, 318, 324, 335, 342, 343, 348, 350,

- art. 6 ust. 4 - COM(2008) 363,

- art. 8 ust. 1 - propozycja Rozporządzenia Rady rozszerzającego ostateczne środki antydumpingowe na przywóz nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych (KMS) z Chin oraz kończącego postępowanie w sprawie potencjalnego obejścia środków antydumpingowych na import chińskich kołowych mechanizmów segregatorowych dostarczanych z Tajlandii.


Poprzednia część, następna część, spis treści