Poprzednia część, spis treści


Kronika senacka

1 lipca 2008 r. w Senacie odbyła się konferencja "Droga kariery prawnika w Polsce", zorganizowana przez Komisję Ustawodawczą we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką.

W debacie wzięli udział parlamentarzyści i przedstawiciele środowiska akademickiego, prawniczych samorządów zawodowych, administracji rządowej, instytucji centralnych. Uczestnicy konferencji podjęli próbę odpowiedzi na pytania dotyczące modelu kariery prawnika w naszym kraju.

Otwierając konferencję, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że podjęty temat - droga kariery prawnika w Polsce - jest zagadnieniem zasadniczym. Zdaniem marszałka, nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest zawód prawnika. Marszałek wyraził przekonanie, że konferencja będzie impulsem do konkretnych rozwiązań legislacyjnych i wskaże kierunek działań, które sprawią, że zawód prawnika będzie bardziej otwarty, jasno określona zostanie droga awansu zawodowego, łatwiejsze stanie się przejście z jednego zawodu prawniczego do drugiego, a prawnicze organizacje zawodowe staną się bardziej dostępne.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że przygotowując konferencję, organizatorzy mieli na uwadze wyjątkową sytuację, w jakiej znajduje się polski prawodawca. "Stoimy dzisiaj wobec konieczności podjęcia strategicznej decyzji, dotyczącej systemu kształcenia osób wykonujących zawody prawnicze oraz określenia ustroju instytucji - szeroko pojętego - wymiaru sprawiedliwości" - powiedział.

Senator K. Kwiatkowski przypomniał też, że w ostatnich latach Trybunał Konstytucyjny wydał szereg orzeczeń, a wiele przepisów przez niego uchylonych nadal czeka na podjęcie przez ustawodawcę merytorycznych decyzji, opracowanie projektów aktów normatywnych i wprowadzenie ich w życie. Wyraził nadzieję, że efekty konferencji będą miały wymiar praktyczny i pozwolą parlamentarzystom podjąć racjonalne decyzje legislacyjne. Senat - podkreślił senator K. Kwiatkowski - jest strażnikiem jakości stanowionego prawa.

Senackie spotkanie wpisało się w formułę posiedzenia zorganizowanego przez Komisję Ustawodawczą w kwietniu br., poświęconego zagadnieniu statusu ustrojowego asesora sądowego oraz reformie systemu naboru kadr do organów wymiaru sprawiedliwości.

* * *

2 lipca 2008 r. w Senacie odbyła się konferencja "Przyszłość polskiej piłki nożnej", zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Otwierając konferencję, przewodniczący Komisji Nauki Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr podkreślił, że sprawy sportu należy rozpatrywać w trzech wymiarach: emocji, które wyzwala i których właśnie doświadczamy po niedawno zakończonych mistrzostwach Europy w piłce nożnej, efektów zdrowotnych, jakie daje jego uprawianie, a także znaczenia formacyjnego - sport powszechny sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi. Te różne obszary - jak stwierdził senator - stanowią nierozłączną całość. W Senacie - nie bez powodu - sprawy sportu, oświaty i wychowania powierzono jednej komisji. Jak stwierdził senator, Izba została powołana do stanowienia prawa, ale parlamentarzyści czują się też w obowiązku inspirować i pomagać w rozwiązywaniu problemów i z takim nastawieniem chcemy rozmawiać o sporcie, o piłce nożnej

Wicemarszałek Krystyna Bochenek podkreśliła, że w atmosferze przygotowań do tego, co ma się wydarzyć w Polsce i na Ukrainie za 4 lata, trudno nie rozmawiać o przyszłości polskiej piłki nożnej. Wyraziła nadzieję, że zmiany, które nastąpią, sprawią, iż polska piłka nożna nie będzie się kojarzyła z tyloma negatywnymi emocjami, towarzyszącymi nam w ostatnich miesiącach. Wicemarszałek poinformowała o utworzeniu w Senacie drużyny piłkarskiej, do której akces zgłosiła prawie jedna trzecia senatorów.

W senackiej konferencji udział wzięli przedstawiciele nauki, organizacji i klubów sportowych, a także polscy selekcjonerzy: senator Antoni Piechniczek, Andrzej Strejlau i Jerzy Engel.

Prof. Wojciech Przybylski mówił o zasadach fair play, które powinny obowiązywać nie tylko piłkarzy, ale także kibiców. Mecenas Michał Tomczak przedstawił prawne przesłanki kryzysu organizacyjnego polskiej piłki nożnej. Wskazał na przyczyny korupcji w środowisku piłkarskim, potrzebę nie personalnych a systemowych zmian w strukturach organizacji sportowych, a także wprowadzenia nowych standardów finansowania sportu i stworzenia mechanizmów kontroli organizacji piłkarskiej.

Profesor R. Panfil, mówiąc o przygotowaniu menedżerskim trenerów, zwrócił uwagę, że piłka nożna dla wszystkich i piłka nożna jako biznes to dwie dziedziny, które organizacje sportowe usiłują godzić, choć są one różne, wręcz przeciwstawne. Profesor wskazywał na potrzebę nowoczesnego podejścia do sportu.

W dyskusji uczestniczyli senatorowie i goście Senatu. Trener A. Strejlau apelował o regulacje prawne i współdziałanie na rzecz poprawy sytuacji w polskiej piłce. Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej J. Engel przedstawił narodowy program wspierania rozwoju piłkarskiego dzieci i młodzieży.


Poprzednia część, spis treści