Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 7
20 lutego 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lutego 2008 r.

 

5. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach , Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny", Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie", Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich
 • Wybór Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
 • Pozostałe prace Izby
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 10. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 5 lutego 2008 r.
 • 6 lutego 2008 r.
 • 7 lutego 2008 r.
 • 13 lutego 2008 r.
 • Kontakty miedzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"