Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

5 lutego 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (COM(2007)) 699, sygn. Rady UE 15408/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator Stanisław Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Andrzej Panasiuk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady paszy produkowanej z genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka EH92-527-1 (BPS-25271-9) i przypadkowego lub technicznie nieuniknionego występowania ziemniaka w produktach żywnościowych i innych produktach paszowych (COM(2007) 813), sygn. Rady UE 16785/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator Stanisław Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Adam Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek decyzja Rady zezwalaj¹ca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierajacych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych COM(2007) 814, sygn. Rady UE 16782/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator S. Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych (COM(2007) 815), sygn. Rady UE 16783/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator S. Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych (COM(2007) 816), sygn. Rady UE 16784/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator S. Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i przyjęła opinię, w której nie poparła tego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (COM(2007) 602), sygn. Rady UE 14236/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Edmund Wittbrodt.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

Rozpatrzenie w trybie art. 9 ust. 3

 • Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej wypowiedzenia protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową do Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (COM(2007) 782), sygn. Rady UE 16570/07.

Komisja Spraw Unii Europejskiej wysłuchała informacji na temat zajętego przez rząd stanowiska wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi przyczyn, z powodu których nie zasięgnięto opinii komisji.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek decyzja Rady w sprawie testów Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2007) 837), sygn. Rady UE 5134/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Referent: senator Mariusz Witczak.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Witold Drożdż.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie testów Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2007) 838), sygn. Rady UE 5135/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Referent: senator M. Witczak.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu W. Drożdż.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająceego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania (COM(2007) 861), sygn. Rady UE 16840/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Referent: senator S. Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu W. Drożdż.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy: COM(2007) 595, 648, 664, 665, 735, 753, 790, 792, 793, 822, 824, 839, 859,

- art. 8 ust. 1 ustawy: Propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec importu mieszaniny mocznika i saletry amonowej (UAN) z Federacji Rosyjskiej bez zmiany obowiązujących ceł antydumpingowych,

- Propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec importu saletry amonowej z Federacji Rosyjskiej bez zmiany obowiązujących ceł antydumpingowych,

- Propozycja utrzymania ceł antydumpingowych nałożonych na import części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej,

- Propozycja nałożenia ostatecznych ceł antydumpingowych na import koksu odlewniczego (80+) z Chińskiej Republiki Ludowej.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzono pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozpatrywany projekt został zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą i był realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 2007 r.

Senatorowie zapoznali się z opinią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którą przedstawił podsekretarz stanu Radosław Mleczko. Wysłuchali także informacji przedstawicieli Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu dotyczącej sentencji wyroku, a także proponowanych w projekcie zmian.

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i kierując się brzmieniem jego sentencji oraz motywami uzasadnienia, w projekcie, zaproponowano, aby wykonanie orzeczenia polegało na uchyleniu art. 8 ust. 2a, który wprowadzał ograniczenie w postaci zakazu finansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych "pozakrajowych" form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej.

Zmiana w art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych także miała na celu wyłączenie tego ograniczenia przez wykreślenie wyrazu "krajowego". Nadanie nowego brzmienia art. 8 ust. 2 miało charakter dostosowujący.

Zaproponowana nowelizacja eliminuje kategorię podmiotów, którą ustawodawca wyodrębnił w sposób wadliwy. Przyjął mianowicie, że relewantnym kryterium, decydującym o prawie uzyskania dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest miejsce spędzania urlopu.

W głosowaniu połączone komisje jednomyślnie opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek przedstawionego przez Komisję Ustawodawczą projektu oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia go do Sejmu. Ustalono, że podczas drugiego czytania sprawozdanie w tej sprawie przedstawi senator Krzysztof Kwiatkowski.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości: podsekretarz stanu Zbigniew Wrona, wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski oraz główny specjalista Wiesława Kaczorowska, a także Agnieszka Mordwińska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Senatorowie wysłuchali informacji Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu dotyczącej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r. odnośnie do kodeksu cywilnego oraz zmian zawartych w przedstawionym przez Komisję Ustawodawczą projekcie realizującym to orzeczenie.

W projekcie zaproponowano, aby art. 179 kodeksu cywilnego uzyskał następującą treść: "Art. 179. § 1. Właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że się jej zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego. Do zrzeczenia się własności nieruchomości potrzebna jest zgoda starosty wykonującego to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

§ 2. Nieruchomość, której własności właściciel się zrzekł, staje się własnością Skarbu Państwa. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nieruchomości za jej obciążenia. Jeżeli w chwili zrzeczenia się własności nieruchomości przysługiwało Skarbowi Państwa w stosunku do niej ustawowe prawo pierwokupu, odpowiedzialność ta ogranicza się do sumy, która należałaby się zrzekającemu w razie wykonania prawa pierwokupu".

Proponowana regulacja de facto przywraca przepis, który obowiązywał przed nowelizacją kodeksu cywilnego z 2003 r. (uchwaloną wówczas wersję art. 179 k.c. trybunał derogował). Spełnia ona również warunki, jakie pod adresem przyszłej zmiany kodeksu cywilnego sformułował prezydent RP, wetując ustawę z 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawiony projekt zawiera nowelizację ustawy - Prawo o notariacie, której istotą jest nałożenie na notariusza, sporządzającego akt notarialny, dotyczący zrzeczenia własności nieruchomości, obowiązku niezwłocznego przesłania (z urzędu) wypisu tego aktu właściwemu staroście.

Proponowana nowelizacja nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Tworzy ona podstawy prawne do uzyskiwania prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa. W niektórych wypadkach może się to wiązać z koniecznością poniesienia nakładów finansowych z budżetu państwa (np. za obciążenia nieruchomości), niemniej jednak wydatki te nie mogą być traktowane jako bezpośredni skutek prawny wejścia projektowanej ustawy w życie. Proponowana nowelizacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

W głosowaniu połączone komisje jednomyślnie (15 głosami) opowiedziały się za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie bez poprawek. Na senatora sprawozdawcę podczas drugiego czytania projektu wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego.

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności, zwołane w celu przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Rozpatrywany projekt, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą, zmierza do realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19 marca 2007 r.

Istotę wyroku i jego uzasadnienie oraz propozycję nowelizacji przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Senatorowie zapoznali się z opiniami o projekcie, które przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk oraz mecenas Michał Steinhagen.

W dyskusji, w której głos zabrali senatorowie Krzysztof Kwiatkowski, Zbigniew Romaszewski, Marek Trzciński, Grażyna Sztark, Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew Cichoń, Bogdan Paszkowski, a także przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego oraz wiceminister P. Stachańczyk, zwracano uwagę, że Trybunał Konstytucyjny, wydając wyrok - z uwagi na zmieniający się stan prawny oraz związanie granicami rozpatrywanego wniosku - nie uwzględnił sytuacji funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas rozpatrywania projektu senatorowie zgłaszali propozycje zmian. Wicemarszałek Z. Romaszewski zwrócił uwagę na rolę Senatu w wykonywaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego i wynikający stąd zakres wprowadzanych przez komisje senackie poprawek, ograniczający się do realizacji tych orzeczeń.

Pierwszy pod głosowanie poddano wniosek zgłoszony przez senatora K. Piesiewicza o przyjęcie rozpatrywanego projektu bez poprawek. Wniosek nie uzyskał poparcia. Następnie głosowano poprawkę zgłoszoną przez senatora Z. Cichonia. Ten wniosek również nie uzyskał poparcia połączonych komisji. Senator K. Kwiatkowski zgłosił kolejny wniosek - o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek, poparty przez senatora K. Piesiewicza. Za wnioskiem opowiedziało się 4 senatorów, 1 osoba była przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu. Wobec wyników głosowania połączone komisje wniosły o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Ustalono, że podczas drugiego czytania projektu sprawozdanie w imieniu połączonych komisji przedstawi senator G. Sztark.

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 marca 2007 r., w projekcie zaproponowano, aby w zakwestionowanych przez trybunał przepisach poszerzyć krąg osób, spośród których obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym może wybrać obrońcę (adwokaci, radcowie prawni). W projekcie zamieszczono także przepis przejściowy (art. 4), przesądzający stosowanie ustawy również do spraw, które w momencie wejścia w życie ustawy były w toku (zasada bezpośredniego działania prawa nowego).

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Rozpatrywany projekt, zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą, jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2006 r. Treść orzeczenia, a także propozycję nowelizacji ustawy z niego wynikającą omówił przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego. W imieniu resortu sprawiedliwości uwagi zgłosił wiceminister Zbigniew Wrona.

W dyskusji, w której wzięli udział senatorowie K. Kwiatkowski, K. Piesiewicz, Z. Romaszewski, Z. Cichoń, B. Paszkowski i M. Trzciński, zgłoszono propozycję wprowadzenia zmiany w treści art. 1 projektu. W głosowaniu proponowana zmiana uzyskała poparcie połączonych komisji. Komisje wniosły o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy wraz zaakceptowaną poprawką oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Ustalono, że sprawozdanie połączonych komisji podczas drugiego czytania przedstawi senator B. Paszkowski.

Zaproponowana w projekcie nowelizacja art. 226 § 1 k.k. za punkt wyjścia przyjmuje konieczność ograniczenia zakresu penalizacji przestępstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego. Pozwoli to - stosownie do ustaleń Trybunału Konstytucyjnego - wyeliminować te elementy aktualnego unormowania, które wbrew dyspozycjom art. 54 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji nadmiernie ograniczają swobodę wypowiedzi w sferze publicznej i prywatnej.

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku trybunału z 11 października 2006 r., kierując się brzmieniem jego sentencji oraz motywami uzasadnienia, w projekcie zaproponowano, aby art. 226 § 1 k.k. nadać następujące brzmienie: "Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

W ten sposób wyłączona zostałaby możliwość inicjowania odpowiedzialności karnej z oskarżenia publicznego w wypadkach zniewagi funkcjonariusza publicznego, która nie miała miejsca podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, ani też nie pozostawała z nimi w związku. Zmiana polegałaby więc na tym, że sprawca karany byłby tylko wówczas, gdyby dopuścił się zniewagi podczas pełnienia przez funkcjonariusza publicznego (osoby przybranej mu do pomocy) obowiązków służbowych i zarazem znieważenie to miałoby związek z ich pełnieniem. Zawsze musiałaby więc nastąpić kumulacja obu przesłanek prawnych z art. 226 § 1 k.k.

Trzeba również zaznaczyć, że ograniczenie zakresu penalizacji przestępstwa zniewagi funkcjonariusza publicznego zachowuje podstawowe cele prawne art. 226 § 1 k.k. To znaczy, z jednej strony, chroni godność osobistą i dobre imię osoby pełniącej funkcję funkcjonariusza publicznego (osoby przybranej mu do pomocy), a z drugiej strony - dba o zachowanie autorytetu władzy publicznej, który funkcjonariusz publiczny uosabia.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzyła wnioski o zlecenie w 2008 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedstawione przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Fundację "Semper Polonia" oraz Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski zapoznał senatorów z przebiegiem obrad Zespołu Finansów Polonijnych w dniach 28-29 stycznia i 1 lutego br. Zespół zaproponował przyznanie Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" 28 911 461 zł na realizację zadań programowych (stowarzyszenie wnioskowało o ponad 39 mln zł), 6 068 109 zł Fundacji "Semper Polonia" (wnioskowała o prawie 15 mln zł) oraz 14 999 755 zł dla Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" (wnioskowała o około 25 mln zł).

Podczas posiedzenia wnioski przedstawione przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" omówił jego prezes Andrzej Stelmachowski, a także dyrektor biura Zarządu Krajowego stowarzyszenia Andrzej Chodkiewicz. Wnioski Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" przedstawił prezes Wiesław Turzański, a w imieniu Fundacji "Semper Polonia" głos zabrał prezes Marek Hauszyld.

W trakcie dyskusji nad przedstawionymi wnioskami senator Piotr Zientarski zgłosił propozycję podwyższenia kwoty proponowanej przez zespół dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o 90 000 zł, z przeznaczeniem na Polonijne Warsztaty Chóralne w Koszalinie. W głosowaniu wniosek uzyskał poparcie większości komisji. Następnie pozytywnie przegłosowano wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym w wysokości proponowanej przez Zespól Finansów Polonijnych.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przyjęła następującą opinię dla Prezydium Senatu w sprawie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Zakup środków trwałych dla organizacji polskich i polonijnych poza granicami kraju w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 17 001 zł, wnioskowana kwota dotacji - 15 401 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponował przyznanie 15 401 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 roku. Całkowity koszt realizacji zadania - 72 703 191 zł, wnioskowana kwota dotacji - 39 486 723 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponował przyznanie 28 911 461 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu, jednocześnie - w wyniku głosowania zdecydowano o zarekomendowaniu prezydium zwiększenia kwoty dotacji o 90 000 zł z przeznaczeniem na Polonijne Warsztaty Chóralne w Koszalinie.
 • Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Program Stypendialny Fundacji "Semper Polonia" dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 4 445 467 zł, wnioskowana kwota dotacji - 4 314 821 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponował przyznanie 3 833 200 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Działania Fundacji "Semper Polonia" na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 10 415 050 zł, wnioskowana kwota dotacji - 9 901 229 zł. Zespól Finansów Polonijnych proponował przyznanie 2 234 909 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Pomoc Polakom na Wschodzie, całkowity koszt realizacji zadania: 16 580 230 zł, wnioskowana kwota dotacji 16 580 230 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponował przyznanie 8 683 255 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.

 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Pomoc Polakom na Wschodzie (środki trwałe). Całkowity koszt realizacji zadania - 1 507 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 1 507 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponował przyznanie 860 800 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Media Polskie na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 7 116 900 zł, wnioskowana kwota dotacji - 7 116 900 zł, Zespół Finansów Polonijnych proponował przyznanie 5 455 700 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu.

Podczas posiedzenia szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska podziękowała Romualdowi Łanczkowskiemu za pracę na stanowisku zastępcy szefa Kancelarii Senatu i poinformowała, że R. Łanczkowski będzie kontynuował współpracę z komisją, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora Biura Polonijnego.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywano ustawę o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Przyjęcie ustawy, uchwalonej przez Sejm z przedłożenia rządowego, rekomendowała senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek. Wiceminister zwróciła się o jak najszybsze przyjęcie ustawy, gdyż wyznaczony implementowaną dyrektywą termin na dostosowanie polskiego prawa - 20 października ub.r. - został już przekroczony.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której zaproponowano wprowadzenie do rozpatrywanej ustawy 3 poprawek o charakterze redakcyjnym i porządkującym. Podczas dyskusji senator Józef Bergier zgłosił cztery poprawki o charakterze merytorycznym.

Rozpatrywana ustawa ma na celu wdrożenie części przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa ta transponuje dotychczasowe uregulowania zawarte w dyrektywach dotyczących uznawania kwalifikacji. Wprowadza również nowe rozwiązania, do których należą m.in. przepisy dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

W głosowaniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej wraz z 7 popartymi przez komisję poprawkami. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Piotra Wacha.

Tego samego dnia Komisja Nauki, Edukacji i Sportu spotkała się z minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarą Kudrycką. Tematem spotkania były plany rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego.

Podczas posiedzenia minister zapoznała senatorów z planami i zamierzeniami kierowanego przez nią resortu. W dyskusji senatorowie zadawali pytania, przedstawiali także swoje opinie na temat różnych obszarów nauki i szkolnictwa wyższego. Senator J. Bergier poruszył problem istnienia Kolegiów Nauczycielskich. Jego zdaniem, powinny one zostać zlikwidowane lub włączone do uczelni wyższych. Senator Jan Rulewski zaproponował zorganizowanie debaty na temat oświaty i nauki. Senator Antoni Piechniczek stwierdził, że należy propagować propolski system nauczania.

Senatorowie wspólnie z szefową resortu nauki i szkolnictwa wyższego zaproponowali, aby takie debaty na forum komisji odbywały się raz w miesiącu.

W swoim wystąpieniu minister B. Kudrycka stwierdziła m.in., że obowiązujące kryteria przyznawania środków na badania naukowe są wadliwe i należy je zmienić. Korekty wymaga także sposób finansowania kształcenia na uczelniach.

Jak mówiła minister nauki, jedną z podstawowych wad obecnego systemu finansowania badań jest to, że nie ma mechanizmu kontroli merytorycznej wartości przeprowadzonych prac badawczych. Jako przykład podała ubieganie się przez naukowca o grant na stworzenie prototypu nowego silnika samochodowego. Jeśli uczony dostanie wsparcie finansowe, to po zakończeniu prac musi się rozliczyć z wydatków, ale nikt nie sprawdza, czy opracowany silnik rzeczywiście jest nowatorski i spełnia założenia projektu badawczego. "Gdyby nawet ten uczony stworzył za pieniądze z grantu silnik do odkurzacza, to ministerstwo nie ma narzędzi, aby domagać się od niego zwrotu pieniędzy. A w dodatku, zakończenie badań uznaje się za jego sukces badawczy, co daje mu większe szanse przy ubieganiu się o kolejne dofinansowanie na nowy projekt" - tłumaczyła minister B. Kudrycka.

Szefowa resortu nauki poinformowała senatorów, że powołała zespół ekspertów, których zadaniem będzie m.in. opracowanie bardziej przejrzystych i obiektywnych kryteriów przyznawania środków na badania, aby dostawali je rzeczywiście najlepsi badacze.

Minister zapowiedziała, że reforma czeka też szkolnictwo wyższe. "Musimy określić, jakie kierunki studiów są dla nas priorytetowe i wypracować mechanizmy ich wspierania" - stwierdziła. Jej zdaniem, państwo musi wspierać kierunki studiów kształcących w dziedzinach ważnych dla rozwoju gospodarki. Chodzi m.in. o to, aby zmienić obecnie panującą tendencję, że większość młodzieży wybiera studia humanistyczne, po których ma trudności ze znalezieniem pracy, a inżynierów i techników brakuje.

Minister B. Kudrycka przychyliła się do opinii senatorów, że należy zmienić również sposób finansowania kształcenia w szkołach wyższych. Obecnie funkcjonujący system, jak przyznała, jest niesprawiedliwy. "Najbardziej rażące jest to na uczelniach publicznych. Tam studenci studiów niestacjonarnych i stacjonarnych korzystają z tych samych zasobów uczelni, z tej samej kadry i jedni płacą za to, inni nie. Dwie trzecie wszystkich studiujących w Polsce osób płaci za studia" - podkreśliła. Jej zdaniem, mógłby w tej sytuacji pomóc udoskonalony system kredytów studenckich. Nie poparła pomysłu wprowadzenia na poziomie wyższym odpowiednika bonu edukacyjnego, którym student opłacałby swoją naukę.

Odpowiadając na pytania o ewentualne zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe z budżetu państwa, minister nauki i szkolnictwa wyższego stwierdziła, że ważniejsze jest zoptymalizowanie wykorzystania już dostępnych środków niż po prostu zwiększanie nakładów. Przypomniała, że Polska może na naukę i szkolnictwo wyższe wykorzystać prawie cztery miliardy euro z funduszów Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Jak podkreśliła, jeśli wykorzystamy te pieniądze właściwie, możemy liczyć na jeszcze większe fundusze w następnej perspektywie finansowej od 2014 r.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowano projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich.

Senatorowie rozpatrzyli wnioski:

 • senatora Zbigniewa Cichonia o odwołanie go z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i powołanie go do Komisji Praw Człowieka i Praworządności,
 • senatora Norberta Krajczego o odwołanie go z Komisji Spraw Zagranicznych,
 • senatora Marka Rockiego o odwołanie go z Komisji Gospodarki Narodowej,
 • senatora Kazimierza Wiatra o odwołanie go z Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Po rozpatrzeniu przedstawionych wniosków Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu, postanowiła przedłożyć Izbie projekt uchwały zgodnie z wnioskami senatorów. Ustalono, że podczas posiedzenia plenarnego sprawozdanie komisji w tej sprawie złoży senator Piotr Zientarski.

W drugiej części posiedzenia szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowała senatorów o zmianach w aktach legislacji wewnętrznej, które związane są z decyzjami dotyczącymi budżetów Kancelarii Senatu i Sejmu. Minister E. Polkowska stwierdziła m.in., że przyjęcie przez Sejm poprawki Senatu do ustawy budżetowej na rok 2008, zwiększającej o 16 mln 671 tys. zł wydatki w części: Zdrowie kosztem zmniejszenia środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich i senatorskich oznacza , że nie będzie zmienione zarządzenie Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z 1 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich. Zostaną utrzymane dotychczasowe przepisy w sprawie zasad korzystania przez wszystkich senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora mimo braku środków finansowych w budżecie Kancelarii Senatu ( około 480 tys. zł ). Utrzymane zostaną nowe zasady korzystania z samochodów. Kancelaria Senatu nie jest w stanie także podnieść limitu kopert senatorskich do 2 tysięcy. Komisja jednogłośnie zaakceptowała propozycje przedstawione przez szefa Kancelarii Senatu minister E. Polkowską.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, podczas którego rozpatrywano ustawę o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich.

W posiedzeniu wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w tym resorcie Marek Bucior, posłanka sprawozdawczyni Teresa Piotrowska, wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Elżbieta Łozińska, wicedyrektor Biura Legislacyjno-Prawnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Alicja Kępka.

Ustawę, która była projektem rządowym, przedstawił i rekomendował sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej J. Duda. Strona rządowa nie wniosła uwag do wersji uchwalonej przez Sejm. W toku prac legislacyjnych Sejm nie wprowadził zasadniczych zmian do tekstu przedłożenia rządowego. Przyjęto jednak wcześniejsze wejście w życie ustawy - po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zaś jak przewidywał projekt rządowy - po upływie roku.

W dyskusji przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu wycofał uwagi legislacyjne do ustawy zawarte we wcześniejszej opinii.

Przyjęta przez Sejm 23 stycznia br. ustawa o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich stwarza instrumenty prawne w systemie prawa polskiego, umożliwiające bezpośrednie stosowanie Rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWiS) Nr 259/68 z 29 lutego 1968 r. - Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w zakresie dotyczącym przeniesienia praw emerytalnych przez urzędnika Wspólnot Europejskich (art. 11 załącznika VIII do rozporządzenia). Przeniesienie ekwiwalentu praw może nastąpić ze Wspólnot - wówczas obejmuje prawa nabyte w systemie zabezpieczenia społecznego Wspólnot Europejskich i przeniesienie następuje do systemu ubezpieczeń społecznych (dokonuje go instytucja Wspólnot wskazana w tym Rozporządzeniu Rady do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) albo do Wspólnot - wtedy przeniesieniu podlegają prawa do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia społecznego rolników oraz środki zgromadzone na rachunku uczestnika w pracowniczym programie emerytalnym (dokonuje go Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pracodawca - odpowiednio w zakresie praw do emerytury z systemu ubezpieczeń społecznych, z ubezpieczenia społecznego rolników albo środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym). Przeniesienie ekwiwalentu praw następuje na wniosek pracownika i odbywa się tylko jeden raz. Jedynie w razie uzyskania urlopu z przyczyn osobistych w instytucji Wspólnot lub oddelegowania w trakcie służby w instytucji Wspólnot można zwrócić się o uzupełniające przeniesienie praw nabytych po dokonaniu przeniesienia.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Mieczysława Augustyna.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji senator M. Augustyn poinformował o propozycji zorganizowania w Senacie 28 lutego br., we współpracy ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, konferencji poświęconej aktywizacji osób starszych. Przewodniczący poinformował także o korespondencji, która wpłynęła do komisji. Senatorowie poparli propozycję zorganizowania konferencji.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

W imieniu wnioskodawców rozpatrywany projekt przedstawił i uzasadnił senator Piotr Zientarski. Propozycja zmierza do zniesienia stanowiska zastępcy szefa Kancelarii Senatu.

W dotychczasowym stanie prawnym marszałek Senatu - na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 19a regulaminu - powołuje i odwołuje zastępcę szefa Kancelarii Senatu, po zasięgnięciu opinii szefa Kancelarii Senatu. Utworzenie stanowiska zastępcy szefa Kancelarii Senatu nastąpiło na mocy art. 1 pkt 1 uchwały Izby z 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, która weszła w życie z  14 czerwca 2006 r. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, do tego dnia kolejni szefowie Kancelarii Senatu - z wyłączeniem okresu od 5 lipca 1996 r. do 18 grudnia 1997 r. - kierowali kancelarią samodzielnie, bez uszczerbku dla wykonywania przez ten urząd zadań organizacyjno-technicznych związanych z działalnością Izby i jego organów oraz udzielania pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego. W okresie nieobecności szefa Kancelarii Senatu instytucją kierował, zgodnie z postanowieniami jej regulaminu, wyznaczony przez szefa dyrektor statutowej jednostki organizacyjnej. W związku z tym, w opinii wnioskodawców, należy uznać, że dla należytego funkcjonowania Kancelarii Senatu oraz realizowania przez nią wyżej wymienionych zadań stanowisko zastępcy szefa Kancelarii Senatu nie jest konieczne.

Podczas dyskusji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski zadał pracownikowi Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu pytanie dotyczące uprawnień i obowiązków zastępcy szefa Kancelarii Senatu, na które uzyskał satysfakcjonującą go odpowiedź.

W wyniku głosowania Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska połączonych komisji w tej sprawie wybrano senatora P. Zientarskiego.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia senatorowie zapoznali się z informacją ministra zdrowia dotyczącą planu uszczelniania systemu służby zdrowia. Informację przedstawił sekretarz stanu w tym resorcie Krzysztof Grzegorek.

Gośćmi komisji byli także m.in. wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Grabowski, doradca prezydenta ds. zdrowia Tomasz Zdrojewski, prezes Fundacji "Propylakticos" Lech Rutkowski, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Gardias, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska, Zdzisław Bujas z Federacji Związków Zawodowych, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz, Krzysztof Filip z Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Przedstawiając informację na temat planu uszczelniania systemu służby zdrowia wiceminister K. Grzegorek podkreślił, że wprowadzenie proponowanych przez rząd reform w postaci działań uszczelniających przepływ środków finansowych jest konieczne. Zdaniem resortu, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia poprzez podniesienie wysokości obligatoryjnej składki zdrowotnej negatywnie wpłynie na sytuację makroekonomiczną. W efekcie może to prowadzić do ograniczenia poziomu wzrostu gospodarczego, a tym samym spowodować spadek realnych wpływów ze składek zdrowotnych. Aktualnie źródłem wzrostu nakładów na system ochrony zdrowia w Polsce powinny być dobrowolne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oraz racjonalizacja wydatkowania środków publicznych. Procesy te muszą przebiegać w sposób zabezpieczający system przed niekontrolowanym zadłużaniem się zakładów opieki zdrowotnej.

Wiceminister zdrowia zaznaczył, że w ocenie rządu obecnie zgłaszane roszczenia płacowe na tym etapie można zaspokajać wyłącznie kosztem pacjentów, dlatego też kwestia ta powinna być rozwiązana w dłuższej perspektywie czasowej, z wykorzystaniem dialogu społecznego. Podsumowując swoje wystąpienie, wiceminister K. Grzegorek stwierdził, że działania rządu powinny się koncentrować na długofalowych, planowych przedsięwzięciach, mających na celu uszczelnienie systemu, co doprowadzi do stabilizacji i poprawy sytuacji w służbie zdrowia. W tym też kierunku będą zmierzały działania legislacyjne rządu.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Komisji Zdrowia senator Władysław Sidorowicz omówił najważniejsze problemy związane z pracą komisji, m.in. napływającą korespondencję oraz planowane w najbliższym czasie posiedzenie seminaryjne poświęcone Narodowemu Programowi Zwalczania Chorób Nowotworowych, a także organizowane przez komisję konferencje.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.

Założenia nowelizacji, uchwalonej z przedłożenia rządowego, omówiła i uzasadniła wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. W posiedzeniu wzięły także udział posłanka sprawozdawczyni Bożena Szydłowska oraz dyrektor Departamentu Rachunkowości w resorcie finansów Joanna Dadach.

Senatorowie zapoznali się także z uwagami szczegółowymi Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Miały one charakter legislacyjny, doprecyzowujący zapisy ustawy sejmowej. Z większością proponowanych w opinii poprawek zgodziły się przedstawicielki resortu finansów.

Rozpatrywana przez Komisję Gospodarki Narodowej nowelizacja ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymagań Unii Europejskiej w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych niektórych spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń. Proponowane zapisy zmierzają do zwiększenia efektywności dotychczas obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz ułatwienia ich stosowania.

W kolejnych głosowaniach komisja postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 13 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym, w większości zbieżnych ze zmianami sugerowanymi przez senackie biuro legislacyjne. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Stanisława Jurcewicza.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Tomasz Misiak przedstawił propozycję powołania Podkomisji "Przyjazne Państwo". Do zakresu działania podkomisji należałoby przygotowywanie projektów uchwał oraz rozpatrywanie ustaw zmierzających do ograniczania biurokracji, a także zmiany niejasnych, niespójnych, nieskutecznych lub zbędnych przepisów regulujących sprawy społeczno-gospodarcze, będące przedmiotem zakresu działania Komisji Gospodarki Narodowej.

Senatorowie zgodzili się z propozycją przewodniczącego i jednogłośnie zdecydowali o wystąpieniu do marszałka Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie stałej Podkomisji "Przyjazne Państwo".

* * *

Podczas swojego posiedzenia senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznali się z informacją o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad wielkoprzemysłowymi fermami trzody chlewnej.

Informację przedstawił wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marek Zająkała. Jak stwierdził, NIK negatywnie oceniła działania organów administracji rządowej w zakresie tworzenia i realizacji polityki państwa wobec wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej. Nie stworzono właściwych warunków organizacyjnych i prawnych, zapewniających uzyskanie bieżącej, wiarygodnej informacji o liczbie wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej i skali produkcji oraz możliwości skutecznej ich kontroli. Podczas posiedzenia dodatkowych wyjaśnień udzielali sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, główny lekarz weterynarii Elżbieta Lech, zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego Paweł Ziemski, zastępca głównego inspektora sanitarnego Przemysław Biliński oraz Małgorzata Ławicka, główny specjalista w Departamencie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dyskusji podkreślano wadliwość funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zwracano także uwagę, że komisja już w poprzedniej kadencji wielokrotnie zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi uciążliwości zapachowej.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej rozpatrzono trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego:

 • wyrok z 30 maja 2007 r. dotyczący ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 68/06),
 • wyrok z 22 maja 2007 r. dotyczący ustawy o doradztwie podatkowym (sygn. akt K 42/05),
 • wyrok z 29 maja 2007 r. dotyczący ustawy o świadczeniach rodzinnych (sygn. akt P 8/06).

Senatorowie zapoznali się z przedstawioną przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu osnową rozpatrywanych wyroków oraz projektami zmian wykonujących te orzeczenia. W głosowaniach jednomyślnie uznano, że wejście w życie przedmiotowych wyroków nie wymaga interwencji prawodawcy i wobec tego uznano za niecelowe podejmowanie działań ustawodawczych.

W pierwszym z rozpatrywanych wyroków Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją art. 3989 § 2 zdanie drugie kodeksu postępowania cywilnego. Zakwestionowany przepis był jednym z elementów tzw. przedsądu kasacyjnego w procedurze cywilnej. Uznano, że jest on niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 konstytucji.

Wyrok wywołuje skutki prawne z dniem publikacji (15 czerwca 2007 r.). Trybunał nie zdecydował się na odsunięcie w czasie terminu utraty mocy obowiązującej przepisu.

W uzasadnieniu wyroku trybunału napisano: "Stwierdzając niezgodność przepisu poddanego kontroli, Trybunał Konstytucyjny nie przesądza metod, jakimi ustawodawca winien się posłużyć dla zapewnienia przejrzystości informacyjnej przy ocenie zasadności przyjmowania skarg kasacyjnych do rozpoznania w ramach przedsądu. Z orzeczenia Trybunału nie wynika w szczególności, że obowiązek taki może być spełniony wyłącznie przez ustanowienie przepisu nakładającego na Sąd Najwyższy powinność uzasadniania wydawanych w tej mierze postanowień odmownych. Ustawodawca korzysta w tym zakresie ze swobody. Konstruując na nowo instytucję przedsądu, ustawodawca może zatem zrezygnować z wymogu uzasadniania postanowień wydawanych w tym postępowaniu przewidując inne gwarancje obowiązku informacyjnego. [...] Wyeliminowanie z systemu obowiązującego prawa normy szczególnej, wyrażonej w art. 3989 § 2 zdanie drugie k.p.c., spowoduje powrót do uregulowania o charakterze ogólnym.

Wobec utraty mocy obowiązującej przez przepis uznany w niniejszym postępowaniu za niekonstytucyjny wchodzi w życie ogólna zasada uzasadniania orzeczeń przez Sąd Najwyższy [...]. Jak bowiem wskazano powyżej, powinność uzasadniania przez Sąd Najwyższy postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, wydanego w ramach przedsądu, jest jednym z możliwych sposobów realizacji obowiązku informacyjnego w tym zakresie".

Uwzględniając brzmienie sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz motywy jego uzasadnienia, komisja uznała, że wejście w życie wyroku z 30 maja 2007 r. nie wymaga interwencji prawodawcy.

Uchylenie art. 3989 § 2 zdanie 2 k.p.c. wyeliminowało niekonstytucyjną regulację, nie tworząc jednocześnie luki konstrukcyjnej w prawie. Wyrok spowodował, że do postanowień o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania zaczęły się odnosić ogólne przepisy o uzasadnianiu postanowień przez sąd.

W wyroku z 22 maja 2007 r. dotyczącym ustawy o doradztwie podatkowym Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją art. 1 pkt 1 i art. 1 pkt 9 lit. a ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości. Zarzut postawiony zaskarżonym przepisom dotyczył naruszenia procedury ustawodawczej (wady formalne ustawy). W opinii trybunału, oba wskazane przepisy pozostają w sprzeczności z art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 121 ust. 2 konstytucji, ponieważ wprowadzono je jako poprawki Senatu wykraczające poza materię ustawy uchwalonej przez Sejm.

Trybunał Konstytucyjny zdecydował się przesunąć termin utraty mocy obowiązującej art. 1 pkt 1 i art. 1 pkt 9 lit. a ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości na 4 grudnia br.

7 listopada ub.r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym. Projekt został uchwalony i opublikowany w Dzienniku Ustaw jako ustawa z 24 listopada 2007 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym. Komisja uznała, że wymieniona ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 r.

W ostatnim z rozpatrywanych wyroków - z 29 maja 2007 r. - trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją art. 3 pkt 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Technika orzecznicza zastosowana w tym wypadku, tzw. wyrok zakresowy, spowodowała, że z ustawy o świadczeniach rodzinnych uchylona została norma prawna zawarta w zaskarżonym przepisie (w brzmieniu określonym w sentencji wyroku). W treści ustawy pozostawiono natomiast sam przepis (jednostka redakcyjna tekstu), który był podstawą do rekonstrukcji normy. Artykuł 3 pkt 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązuje wyłącznie w zakresie, w jakim trybunał nie stwierdził jego niekonstytucyjności - tzw. częściowa niekonstytucyjność przepisu.

Zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowił, że: "Ilekroć w ustawie jest mowa o: [...] osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się".

Przedmiotem rozpoznania trybunału było pytanie prawne sądu dotyczące zróżnicowania praw osób uczących się do otrzymywania zasiłku rodzinnego w zależności od tego, czy przyznanie alimentów na ich rzecz nastąpiło w drodze wyroku sądowego czy ugody sądowej.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ugoda zawarta przed sądem (art. 223 § 1 k.p.c.) odgrywa doniosłą rolę w postępowaniu sądowym, stanowiąc instrument preferowany i wysoko ceniony przez ustawodawcę. Zawarcie ugody czyni zbędnym wydanie wyroku sądowego i - w konsekwencji - stanowi podstawę postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.

Zdaniem trybunału: "[...] obywatele, którzy postępują zgodnie z zalecanym przez ustawodawcę sposobem postępowania i pod nadzorem sądu osiągają porozumienie pozwalające na ugodowy sposób rozstrzygnięcia sprawy, nie mogą ponosić ujemnych następstw w postaci nierównego traktowania w porównaniu z osobami, o których sytuacji rozstrzyga wyrok sądowy. Osoby uczące się, korzystające z należnych alimentów, nie mogą być traktowane nierówno tylko dlatego, że o ich prawach alimentacyjnych rozstrzyga ugoda sądowa, a nie wyrok sądu."

Zróżnicowanie ich uprawnień do zasiłku nie znajduje więc uzasadnienia faktycznego ani prawnego i narusza wyprowadzaną z art. 32 konstytucji zasadę równego traktowania obywateli znajdujących się w podobnej sytuacji.

16 lutego ub.r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym. Projekt został uchwalony i opublikowany w Dzienniku Ustaw jako ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym. Komisja uznała, że wymieniona ustawa wdraża (wykonuje) wyrok trybunału z 29 maja 2007 r.

6 lutego 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu pracowała nad treścią projektu inicjatywy uchwałodawczej w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.

W trakcie dyskusji senatorowie zgłosili propozycje zmian do przedstawionego projektu. Do zredagowania jego ostatecznej wersji wyznaczono senatorów Marię Pańczyk-Pozdziej i Adama Massalskiego.

Prace nad treścią projektu uchwały Senatu w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza postanowiono kontynuować na posiedzeniu 7 lutego br.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzono wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie wyboru senatora Stanisława Piotrowicza na kandydata na przewodniczącego tej komisji.

Komisja postanowiła jednogłośnie przedłożyć Senatowi, na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności zgodnie z wnioskiem tej komisji.

Ustalono, że sprawozdawcą Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu plenarnym będzie senator Zbigniew Szaleniec.

* * *

Tematem posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych była polityka kadrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Informację w tej sprawie przedstawił szef resortu minister Radosław Sikorski, któremu towarzyszył dyrektor generalny ministerstwa Rafał Wiśniewski.

Minister spraw zagranicznych podkreślił, że w ostatnim czasie maleje liczba osób zainteresowanych pracą w służbie zagranicznej zarówno w centrali MSZ, jak na placówkach. Wynika to z konkurencyjności ofert zatrudnienia w innych instytucjach, oferujących wyższe wynagrodzenia zarówno w Polsce, jak i za granicą. W opinii ministra, mała liczba chętnych na stanowiska dyplomatyczne to główny problem kadrowy, z jakim boryka się MSZ. Na 30 miejsc w aplikacji dyplomatyczno-konsularnej na przełomie 2007 i 2008 r. stawiło się zaledwie ponad 70 chętnych, podczas gdy w wielu innych krajach ta proporcja wynosi jeden do kilkunastu.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz, szef MSZ w latach 2001-2005, przypomniał, że gdy był ministrem, na jedno takie miejsce stawiało się około 10 chętnych.

W związku z sytuacją kadrową - jak poinformował minister R. Sikorski - już pod koniec zeszłego roku zmienione zostały zasady rekrutacji na stanowiska dyplomatyczne w polskich placówkach zagranicznych. "Postanowiliśmy uczynić ten proces maksymalnie przejrzystym i zobiektywizowanym, a także, gdzie to niezbędne, otwartym dla osób spoza MSZ" - podkreślił. Zapowiedział, że stanowiska wymagające kwalifikacji rzadko spotykanych w korpusie służby zagranicznej będą obsadzane w trybie konkursu otwartego dla wszystkich. Jak mówił, będą to stanowiska np. specjalistów ds. ekonomicznych, kulturalnych i naukowych.

Minister R. Sikorski poinformował, że w MSZ została przywrócona zasada otwartego, wewnątrzresortowego konkursu wyłaniającego kandydatów na konsulów generalnych. "W chwili obecnej trwa konkurs na 14 takich stanowisk" - podkreślił.

Jak powiedział minister, trwa proces wzrostu płac najmłodszych i najniżej opłacanych pracowników polskiej dyplomacji. Najniższa pensja dyplomaty wrasta z 1,8 tys. zł brutto do około 3 tys. zł, a w kolejnych latach wzrośnie do 4 tys. brutto. "Wiemy, że dla osób po studiach prawniczych, ekonomicznych i politologicznych, ze sprawdzoną znajomością dwóch języków obcych, jest to nadal bardzo mało" - przyznał minister R. Sikorski.

W opinii szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ważnym zadaniem stojącym przed resortem będzie zmiana na stanowiskach kierowników placówek ze względu na upływające kadencje. "W 2008 roku taka zmiana powinna teoretycznie dotyczyć prawie 50 placówek" - powiedział.

W dłuższej perspektywie minister chce zwiększenia formalnoprawnej otwartości służby zagranicznej na zatrudnienie specjalistów i ekspertów spoza administracji. Zadeklarował również, że nie zgadza się z jakąkolwiek koncepcją upolityczniania służby zagranicznej.

Podczas posiedzenia minister R. Sikorski był pytany przez senatorów o sprawę wiz, m.in. do USA. Jak podkreślił, "sprawa jest bliżej szczęśliwego rozwiązania", czyli objęcia Polski programem bezwizowym. Strona amerykańska - mówił - podwyższyła próg odmów na wejście do programu z 3 do 10%. Zmieniły się także realia ekonomiczne, które powodują, że praca nielegalna staje się w tym kraju coraz mniej atrakcyjna. Minister stwierdził również, że z jego informacji wynika, iż w ostatnich kilku miesiącach nastąpiło skokowe zmniejszenie liczby osób wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z naruszeniem warunków wydania wizy. Uchwalona w zeszłym roku przez obie izby Kongresu USA ustawa przewiduje, że bez wiz będą mogli przyjeżdżać do USA obywatele krajów, w których konsulaty amerykańskie odmawiają dotąd wiz nie więcej niż 10% ubiegających się o nie osób. W Polsce odsetek odmów wynosił 26% (informacja z sierpnia ub.r).

7 lutego 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich postanowiła wycofać swój wniosek z 5 lutego br., dotyczący zmian w składzie komisji senackich, z powodu wycofania przez senatora Norberta Krajczego rezygnacji ze składu Komisji Spraw Zagranicznych.

Następnie komisja rozpatrzyła następujące wnioski:

 • senatora Józefa Bergiera o odwołanie go z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i powołanie go do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
 • senatora Zbigniewa Cichonia o odwołanie go z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i powołanie go do Komisji Praw Człowieka i Praworządności,
 • senatora Marka Rockiego o odwołanie go z Komisji Gospodarki Narodowej,
 • senatora Jana Rulewskiego o odwołanie go z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i powołanie go do Komisji Praw Człowieka i Praworządności,
 • senatora Jana Wyrowińskiego o powołanie go do Komisji Praw Człowieka i Praworządności,
 • senatora Kazimierza Wiatra o odwołanie go z Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z wnioskami senatorów. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

* * *

Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu kontynuowali prace nad treścią projektu inicjatywy uchwałodawczej w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.

W dyskusji senatorowie zaproponowali i uzgodnili zmiany do tekstu przedstawionego przez senatorów Marię Pańczyk-Pozdziej i Adama Massalskiego.

W głosowaniu jednomyślnie, na wniosek senator Barbary Borys-Damięckiej, zaakceptowano projekt uchwały zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dyskusji. Ustalono, że w dalszych pracach nad projektem uchwały Komisję Kultury i Środków Przekazu będzie reprezentował senator A. Massalski.

W przyjętym projekcie uchwały napisano m.in., że w 250. rocznicę urodzin J.U. Niemcewicza Senat oddaje hołd dokonaniom tego wybitnego poety, satyryka, dramatopisarza, pamiętnikarza, działacza politycznego i kulturalnego. Stwierdzono także, iż Izba uważa za celowe, aby środowiska uniwersyteckie i twórcy związani z literaturą i teatrem spopularyzowali jego najcenniejsze dzieła, z których część - pozostająca w rękopisach - ciągle czeka na wydanie.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej omawiano plan pracy komisji na rok 2008. Projekt przedstawił przewodniczący komisji senator Andrzej Mazurkiewicz. Następnie przeprowadzono dyskusję, w trakcie której senatorowie zgłaszali swoje uwagi i propozycje.

Ustalono, że uzupełniony plan pracy zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu komisji.

13 lutego 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (COM(2007) 766), sygn. Rady UE 16488/07.

Instytucja wiodąca: Urząd Zamówień Publicznych.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: wiceprezes Andżela Gawrońska-Baran.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt aktu prawnego z uwzględnieniem uwag rządu.

 • Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych ("Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (COM(2007) 854), sygn. Rady UE 16856/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marian Zalewski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego z uwzględnieniem uwag rządu.

 • Projekt rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 964/2007 i nr 1100/2006 (COM(2007) 857), sygn. Rady UE 5177/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki.

Referent: senator Jan Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marcin Korolec.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym (COM(2007) 817), sygn. Rady UE 5113/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator Tadeusz Gruszka.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Andrzej Panasiuk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów (COM(2007) 851), sygn. Rady UE 5127/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator T. Gruszka.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Panasiuk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2007) 697), sygn. Rady UE 15379/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator J. Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu A. Panasiuk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

 • art. 9 ust. 1 - COM(2008) 012,
 • art. 6 ust. 1 - COM(2008) 004, COM(2007) 858, 852, 848, 840, 831,
 • art. 6 ust. 1 pkt 2 - 5037/08,
 • art. 8 ust. 1:

 • Propozycja rozporządzenia Rady kończącego częściowe weryfikacyjne postępowanie antydumpingowe dotyczące ostatecznych ceł antydumpingowych obowiązujących na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej,

 • Propozycja rozporządzenia Rady przyznającego firmie chińskiej Xinhui Alida indywidualne cło antydumpingowe w wyniku częściowego weryfikacyjnego postępowania antydumpingowego dotyczącego importu toreb i worków plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczonego do przyznania tej firmie statusu gospodarki rynkowej (MET) oraz zmiany wysokości marginesu dumpingu dla tej firmy,
 • Propozycja rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu (FeSi) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, byłej Republiki Jugosławii - Macedonii oraz Rosji,
 • Propozycja rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz electrolytic manganese dioxides (EMD) pochodzącego z Republiki Południowej Afryki (RPA),
 • Propozycja rozporządzenia Rady uchylającego ostateczne cła antysubsydyjne obowiązujące na przywóz mikroukładów elektronicznych - kości pamięci (DRAMs) pochodzących z Republiki Korei oraz kończącego częściowe weryfikacyjne postępowanie antysubsydyjne dotyczące tych ceł,
 • Propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec importu saletry amonowej z Ukrainy bez zmiany obowiązujących ceł antydumpingowych.


Poprzednia część, następna część, spis treści