Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 42
20 lipca 2003 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lipca 2003 r.

 

43. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rencie socjalnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w 2002 roku
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 42.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
46.posiedzenie

Z prac komisji senackich
1 lipca 2003 r.
2 lipca 2003 r.
3 lipca 2003 r.
4 lipca 2003 r.
8 lipca 2003 r.
9 lipca 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"