Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z prac komisji senackich

1 lipca 2003 r.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznano się ze stanem przygotowań do skupu zbóż w 2003 r. Informację na ten temat przedstawił senatorom wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Andrzej Chodkowski.

"Roczny program działań interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego na 2003 rok", zatwierdzony przez radę Ministrów 25 marca br., zakłada objęcie działaniami interwencyjnymi 4,7 mln ton zbóż (4 mln ton pszenicy i 0,7 mln ton żyta).

W programie przewidziano także możliwość udzielenia dopłat do przechowywania 1 mln ton pszenicy, w ramach pszenicy objętej dopłatami do cen skupu. Ponadto przewidziano także zakup ze środków ARR 300 tys. ton zbóż. Przyjęto również wymagania jakościowe, jakim powinny odpowiadać zboża objęte działaniami interwencyjnymi.

W br. w ramach działań interwencyjnych obowiązywać będą następujące formy interwencji: skup zbóż przez przedsiębiorców z dopłatami ARR do cen skupu, dopłaty do przechowywania pszenicy dla producentów oraz zakup zbóż za środki ARR.

Wiceminister A. Chodkowski omówił także podejmowane działania przygotowawcze oraz planowane działania kontrolne skupu interwencyjnego, a także proponowane korekty rocznego programu działań interwencyjnych.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Zdzisław Izdebski stwierdził, że agencja nie może zrezygnować z dotychczasowego interwencyjnego skupu zbóż, ponieważ nie ma alternatywy oraz innego systemu, który pomógłby rolnikom w sprzedaży zbóż i zapewnił opłacalność produkcji. W opinii wiceprezesa ARR, ten rok jest rokiem trudnym. "Było wiele zastrzeżeń do skupu interwencyjnego, ale z drugiej strony nie możemy w tej chwili z niego zrezygnować. Możemy go skorygować, usunąć niedogodności" - powiedział.

Wiceprezes Z. Izdebski przypomniał, że dotychczasowy system interwencji będzie obowiązywał do dnia akcesji. "W Unii Europejskiej system jest dosyć prosty. Ustalona jest cena minimalna zbóż na poziomie około 101 euro i interwencja zaczyna się w momencie, gdy cena spadnie poniżej tego poziomu. Interwencja poprzez skup zaczyna się po żniwach, czyli w IV kwartale, wtedy, gdy rolnicy ocenią, czy mogą sprzedać po cenie wyższej niż cena interwencyjna, czy też nie" - wyjaśnił wiceprezes ARR.

Po wejściu do UE powstaną tzw. centra interwencyjne, które będą zlokalizowane w każdym powiecie. Komisja Europejska sprawdzi ich wiarygodność i możliwości przechowywania. "Będą to wybrane prywatne podmioty, z którymi agencja będzie podpisywała umowy. W tej chwili kompletowana jest lista podmiotów spełniających wymagania Komisji Europejskiej do Wspólnej Polityki Rolnej" - dodał wiceprezes Z. Izdebski.

Tymczasem, jak wcześniej zapowiedział prezes ARR Ryszard Pazura, ulepszenie obecnego systemu interwencji rozpoczęto od zmiany konstrukcji umów na przechowywanie zbóż. Zmiana będzie polegać na tym, że w wypadku stwierdzenia braku ziarna sprawa od razu zostanie skierowana do prokuratora. Do tej pory najpierw wzywano do uzupełnienia zboża, a dopiero potem kierowano zawiadomienie o przestępstwie.

ARR będzie płacić za usługi przechowywania agencyjnego zboża dopiero po dokonaniu inspekcji stwierdzającej faktyczny stan magazynowanego ziarna. Wiceprezes Z. Izdebski zapowiedział, że wzmocniona zostanie kontrola wewnętrzna, która obecnie jest zbyt mała.

Zboże na zapasy państwowe będzie lokowane głównie w magazynach własnych agencji. Zwiększone zostaną także wymagania jakościowe skupowanego ziarna.

W wyniku dyskusji, a następnie głosowania, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła stanowisko w sprawie stanu przygotowań do żniw w 2003 r.:

"Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjmuje przedstawioną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz prezesa Agencji Rynku Rolnego informację na temat stanu przygotowań do skupu zbóż z tegorocznych zbiorów, mając świadomość defektów obowiązującego od kilku lat, a nieskutecznego w praktyce systemu:

po pierwsze, adresowania jej wyłącznie do dużych producentów zbóż;

pod drugie, zbyt skromnych limitów skupowych dla pszenicy;

po trzecie, braku dostosowania terytorialnego sieci magazynów do podaży zboża;

po czwarte, problemu z pozyskiwaniem przez przedsiębiorców kredytów skupowych;

po piąte, nieskutecznej dotychczas kontroli przechowalnictwa zbóż dotowanego ze środków agencji.

Mając świadomość istniejących zagrożeń, szczególnie w sytuacji przewidywanych zróżnicowanych regionalnie plonów, wyrażamy nadzieję, iż ostatnia akcja skupu zbóż w Polsce wykonywana według dotychczasowego rozdzielczego systemu, przed realizacją Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, będzie odpowiednio monitorowana i elastycznie koordynowana zarówno przez centralę agencji, jak i jej oddziały terenowe w zależności od rozwoju sytuacji na rynku".

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiono przebieg posiedzenia wyjazdowego, które odbędzie się we wrześniu br. w Sokołowie Podlaskim i Siedlcach. Jego tematem będzie przemysł cukrowy i mięsny oraz zapoznanie się ze stanem przygotowania powiatowych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do realizacji Wspólnej Polityki Rolnej.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Opinie na temat uchwalonej przez Sejm nowelizacji przedstawili wiceminister infrastruktury Witold Górski, główny inspektor transportu drogowego Seweryn Kaczmarek oraz dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Tomasz Michalski. Szereg uwag zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. W opinii biura, ustawa budziła zastrzeżenia o charakterze legislacyjnym.

Nowelizacja zakłada m.in., że krajowi przewoźnicy transportowi będą musieli uzyskać odpowiednie licencje na działalność przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Ustawa precyzuje również, że podczas jednej kontroli drogowej przedsiębiorca nie może zapłacić więcej niż 15 tys. zł kary, niezależnie od sumy kar przewidywanych za poszczególne nieprawidłowości. Jeżeli kontrola przeprowadzona zostanie w firmie, to kara nie może być wyższa niż 30 tys. zł. Nowelizacja zakłada również, że kierowcy, którzy do tej pory nie musieli posiadać urządzeń rejestrujących prędkość jazdy, czas jazdy i postoju, będą musieli używać ich od momentu wejścia Polski do UE.

W dyskusji zgłoszono wiele wniosków o charakterze legislacyjnym. W głosowaniu Komisja Infrastruktury i Skarbu Państwa postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 47 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustalono, że sprawozdanie w tej sprawie złoży Izbie senator Mieczysław Mietła.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

W tej części posiedzenia senatorowie wysłuchali informacji wiceministra infrastruktury W. Górskiego oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Leszka Ciećwierza. W opinii biura legislacyjnego, rozpatrywana nowelizacja nie budziła zastrzeżeń.

Ustawa była projektem rządowym, do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt reguluje kwestię zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez odbywających się na drogach publicznych.

W głosowaniu Komisja Infrastruktury i Skarbu Państwa opowiedziała się za przyjęciem 1 poprawki do omawianej nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Krzysztofa Szydłowskiego.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia ustawy o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa.

Senatorowie wysłuchali informacji na temat rozwiązań zawartych w ustawie sejmowej, które przedstawili wiceminister finansów Piotr Sawicki i wiceminister zdrowia Maciej Tokarczyk.. Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W przyjętym stanowisku komisja postanowiła zaproponować Senatowi 1 poprawkę zmierzającą do skreślenia ust. 3 w art. 3. Ustalono, że przyjętą zmianę zarekomenduje Izbie senator Franciszek Bobrowski.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrzono ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Opinię o przyjętej przez Sejm ustawie przedstawiła wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej Małgorzata Okońska-Zaremba. Wysłuchano także uwag biura legislacyjnego.

W głosowaniu senatorowie poparli ustawę sejmową i postanowili zarekomendować Izbie przyjęcie jej bez poprawek. Ustalono, że sprawozdanie w sprawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych złoży na posiedzeniu plenarnym senator Genowefa Ferenc.

Na zakończenie posiedzenia Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

Opinie na temat rozpatrywanych ustaw przedstawił wiceminister finansów P. Sawicki. Swoje uwagi zgłosiło biuro legislacyjne.

W kolejnych głosowaniach komisja zaakceptowała obie nowelizacje sejmowe. Na sprawozdawcę wybrano senatora Władysława Mańkuta.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości jest jedną z normalizacji związanych z akcesją do UE. Zmierza ona do tego, by oddziały firm finansowych pochodzących z tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Islandia, Liechtenstein, Norwegia), nie musiały publikować w Polsce swoich sprawozdań finansowych. Będą natomiast publikowane przetłumaczone sprawozdania central tych przedsiębiorstw.

Nowelizacja ustawy o gwarancjach skarbowych zmierza do objęcia taką formą pomocy przedsiębiorstw z branży górnictwa kamiennego.

W myśl zaproponowanych przepisów, do końca 2004 roku rząd będzie mógł udzielać gwarancji lub poręczeń na niektóre kredyty zaciągane przez przedsiębiorstwa z branży górniczej. Środki pozyskane z takich kredytów będą przeznaczane na restrukturyzację zatrudnienia lub na likwidację kopalni, albo na likwidację szkód górniczych. Łączna kwota poręczeń i gwarancji nie będzie mogła przekroczyć 2 mld 500 mln zł.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rozpatrywana ustawa była projektem senackim, do którego w toku prac sejmowych wprowadzono kilka zmian merytorycznych.

W głosowaniu komisja postanowiła wprowadzić 3 poprawki do nowelizacji sejmowej. Zgodnie z decyzją komisji, ich wprowadzenie zarekomenduje Izbie senator Andrzej Spychalski.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności zapoznała się z informacją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2002.

Informację przedstawił pierwszy prezes SN Lech Gardocki. W jego opinii, działalność sądu w 2002 r. należy ocenić pozytywnie zarówno ze względu na poziom orzecznictwa, jak i liczbę rozpatrywanych spraw.

W tym okresie rozpoznano ogółem 12 296 spraw. Zmniejszono zaległości z 8298 spraw w 2001 roku do 3913 w 2002 roku, a także skrócono czas oczekiwania na rozstrzygnięcie kasacji.

Zdaniem prezesa L. Gardockiego, w podjętych uchwałach SN wyjaśniono nowe, skomplikowane zagadnienia o ważnym znaczeniu dla jednolitości orzecznictwa. Sąd Najwyższy odwoływał się także do norm prawa międzynarodowego.

Prawidłowe wykonywanie podstawowych funkcji naczelnego organu sądowego w zakresie nadzoru nad orzecznictwem sądów niższych instancji, w tym przede wszystkim sprawnego funkcjonowania w charakterze instancji kasacyjnej, to zdaniem prezesa L. Gardockiego, najważniejsze zadanie Sądu Najwyższego w bieżącym roku.

Wśród założeń na 2003 rok prezes wymienił także przygotowanie sędziów do sprawnego i prawidłowego stosowania w najbliższej przyszłości prawa unijnego.

W drugiej części posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności zapoznano się z informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za 2002 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Informację przedstawił rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll. W swoim wystąpieniu rzecznik wyraził pogląd, że stan państwa polskiego budzi zaniepokojenie. Prawo obywatela do dobrego państwa nie jest realizowane. Przemilcza się, że obywatel ma prawo do dobrej legislacji, dobrze funkcjonującej administracji i sprawnie działającego sądownictwa.

A. Zoll podkreślił, że zdecydowanej reformy wymaga proces stanowienia prawa. Uważa, że efekty prac Sejmu i Senatu są merytorycznie niespójne i generalnie o niskiej jakości legislacyjnej. W dalszym ciągu wprowadzane są normy, których konstytucyjność i zgodność ze standardami międzynarodowymi budzi poważne wątpliwości.

W opinii rzecznika praw obywatelskich, wymiar sprawiedliwości działa opieszale. Postępowania przed sądami ciągną się latami, a czas trwania poszczególnych spraw narusza zagwarantowane w konstytucji prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Za szczególnie niepokojący skutek tej przewlekłości A. Zoll uznał przedawnienie karalności w niektórych sprawach.

W swoim wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich mówił także o trudnościach w wykonywaniu kar w sytuacji przeludnienia zakładów karnych. Pogorszyły się warunki zdrowotne, sanitarne i bytowe osadzonych. Rośnie kolejka do zakładów karnych. W więzieniach osadzani są skazani za niepłacenie alimentów lub grzywien, a skazani za przestępstwa kryminalne przebywają na wolności. Brak jest miejsca więzieniach, mimo przekształcenia świetlic, kaplic i innych pomieszczeń na dodatkowe cele.

Zdaniem rzecznika, w Polsce brakuje też wizji edukacyjnej, już teraz należałoby zaplanować system edukacyjny dla obecnych przedszkolaków. A. Zoll wyraził zaniepokojenie informacjami, że reforma systemu edukacji nie jest konsekwentnie kontynuowana, a zmiana opcji politycznych kolejnych rządów niszczy działania poprzedników.

Rzeczni poddał krytycznie ocenił system ochrony zdrowia. A. Zoll uważa, że nie udało się osiągnąć powszechnej poprawy jakości usług medycznych, a równy dostęp do opieki medycznej pozostaje w sferze haseł. Jako "wielką niewiadomą" określił funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdaniem A. Zolla, pomoc społeczną cechuje niewydolność. Niektóre świadczenia nie są wypłacane lub realizowane w zaniżonej wysokości. Już w planowaniu budżetu założono, że będzie on realizował potrzeby na zaniżonym poziomie, skutkiem czego jest wypłacanie zasiłku w wysokości np. 20 zł. miesięcznie. Zmian wymagają też regulacje ze sfery zabezpieczenia społecznego, m.in. przywrócenie dwuinstancyjnego trybu orzekania o niezdolności do pracy przed organem rentowym.

W odniesieniu do jednostek wojskowych powracała problematyka tzw. fali, nadużywanie alkoholu i coraz większa dostępność środków odurzających. Rośnie frustracja w wojsku. Brak jest pomysłu na "zagospodarowanie" oficerów zwalnianych z wojska, a przecież po przeszkoleniu mogliby pełnić funkcje np. kuratorów, co pozwoliłoby na szersze stosowanie kar wolnościowych.

Wspólną bolączką środowisk mundurowych są warunki socjalne, spowodowane m.in. skromnymi uposażeniami - dodał A. Zoll.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu zebrały się Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawstwa i Praworządności w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której wskazano na drobne uchybienia legislacyjne.

W dyskusji senatorowie poparli zmiany zawarte w nowelizacji sejmowej. Dotyczą one trybu postępowania w sprawach karnych parlamentarzystów przed objęciem przez nich mandatu lub w trakcie jego wykonywania.

Zgodnie z nowelą, od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł lub senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Przepis nie ma jednak zastosowania w postępowaniu karnym, wszczętym przed dniem ogłoszenia wyników wyborów.

Po wejściu w życie nowelizacji Sejm i Senat będą wyrażały zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Taką samą większością głosów Sejm lub Senat będzie mógł wyrazić zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie posła.

Poseł lub senator, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne wszczęte przed dniem wyboru, będzie mógł wystąpić do Sejmu lub Senatu z wnioskiem o zawieszenie postępowania karnego do wygaśnięcia mandatu. Sejm lub Senat może przyjąć taką uchwałę większością 3/5 ustawowej liczby posłów lub senatorów.

W głosowaniu połączone komisje postanowiły zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek sejmowej nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Aleksandrę Koszadę.

2 lipca 2003 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Senatorowie zapoznali się z opiniami o ustawie sejmowej, które przedstawili: wiceminister sprawiedliwości Marek Sadowski, dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w tym resorcie Beata Mik, dyrektor generalny Służby Więziennej Jan Pyrcak, poseł sprawozdawca Cezary Grabarczyk oraz ekspert komisji prof. Andrzej Rzepliński. Swoje uwagi przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Ponadto komisja dysponowała opiniami prof. A. Rzeplińskiego i prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie Kazimierza Postulskiego.

Rozpatrywana nowelizacja powstała na podstawie dwóch projektów - poselskiego i prezydenckiego i reguluje przede wszystkim pozycję skazanego w postępowaniu wykonawczym. W ustawie zaproponowano m.in. zaostrzenie warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poprzez ograniczenie uprawnień skazanego, zmniejszenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy do kwoty co najmniej połowy najniższego wynagrodzenia w sytuacji przyznania prawa do zasiłku bezrobotnemu, jeżeli wykonywał on pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

W dyskusji pozytywnie oceniono rozwiązania przyjęte w rozpatrywanej ustawie, zwracano jednak uwagę na konieczność wprowadzenia zmian doprecyzowujących niektóre zapisy.

W kolejnych głosowaniach Komisja Ustawodawstwa i Praworządności zaakceptowała 31 poprawek do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senator Teresę Liszcz.

Do stanowiska komisji zgłoszono 2 wnioski mniejszości, których przyjęcie zarekomenduje Izbie senator T. Liszcz.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Senatorowie wysłuchali opinii wiceministra sprawiedliwości M. Sadowskiego oraz dyrektor B. Mik, którzy postulowali wprowadzenie drobnych korekt stylistycznych. Zapoznano także się z uwagami biura legislacyjnego.

Rozpatrywana ustawa była projektem rządowym i zawierała przepisy dostosowujące polskie ustawodawstwo do prawa Unii Europejskiej. Miała na celu rozciągnięcie jurysdykcji sądów polskich na przestępstwa skarbowe przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich, popełnionych przez obywateli polskich poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwienie ścigania przebywających na terytorium Polski podżegaczy i pomocników do przestępstw skarbowych przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich, popełnionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozszerzenie definicji "należność publicznoprawna" także na należności stanowiące przychód budżetu Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu.

W głosowaniu komisja poparła proponowane w dyskusji zmiany i postanowiła zarekomendować Izbie wprowadzenie 6 poprawek o charakterze readakcyjno-stylistycznym. Na sprawozdawcę wybrano senatora Roberta Smoktunowicza.

3 lipca 2003 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Senatorowie zapoznali się z opiniami o ustawie, które przedstawili: wiceminister kultury Maciej Klimczak, poseł sprawozdawca Jan Byra, prof. Juliusz Chrościcki z Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, prof. Marian Arnański z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Mirosław Zajdler oraz dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury Jacek Rulewicz. Szereg uwag i propozycji wprowadzenia zmian zgłosił ekspert komisji prof. Jan Błeszyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Liczne uwagi przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana ustawa reguluje m.in. kwestię wywozu za granicę. Przewiduje, że zabytki mogą być wywożone za granicę na stałe, jeżeli nie spowoduje to uszczerbku dla dziedzictwa kulturowego. Decyzję o ich wywozie będzie podejmował minister kultury za radą specjalistów.

Pozwolenia na wywóz za granicę nie będą wymagały: obiekty, które mają mniej niż 55 lat, a w wypadku zabytków techniki - mniej niż 25 lat, dzieła twórców żyjących oraz materiały biblioteczne powstałe po 31 grudnia 1948 roku.

Ustawa stanowi również, że właściciel zabytku może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych. Dotacja ta w szczególnych wypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, może wynosić nawet 100% wartości prac.

W wyniku dogłębnej dyskusji, a następnie kolejnych głosowań, Komisja Kultury i Środków Przekazu zdecydowała o zaproponowaniu Senatowi wprowadzenia 49 poprawek, zbieżnych m.in. z opiniami biura legislacyjnego i prof. J. Błeszyńskiego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wybrano senatora Ryszarda Sławińskiego.

4 lipca 2003 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, zwołane w celu rozpatrzenia ustawy o rencie socjalnej.

Senatorowie wysłuchali informacji wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej Jolanty Banach, dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej w tym resorcie Krystyny Wyrwickiej oraz przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Swoją opinię przekazało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło zastrzeżeń do rozpatrywanej ustawy.

W dyskusji senatorowie stwierdzali, że rozwiązania przyjęte w ustawie, która była projektem rządowym, są dobre i zasługują na akceptację.

W głosowaniu komisja opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o rencie socjalnej. Na sprawozdawcę stanowiska Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w tej sprawie wybrano senator Krystynę Sienkiewicz.

8 lipca 2003 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska dyskutowano o ekologicznych i gospodarczych aspektach budowy stopnia wodnego w Nieszawie.

Otwierając posiedzenie, przewodniczący komisji senator Adam Graczyński przypomniał o kontrowersjach i problemach związanych z budową zapory we Włocławku oraz z ewentualną budową stopnia wodnego w Nieszawie.

Gościem komisji był wicemarszałek Ryszard Jarzembowski, który w swym wystąpieniu zadeklarował się jako zwolennik tej budowy. Stwierdził, że nie widzi większych zagrożeń ekologicznych, a budowa byłaby inwestycją korzystną dla regionu.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie budowy stopnia wodnego w Nieszawie przedstawił wiceminister Krzysztof Szamałek. W swoim wystąpieniu nawiązał do regulacji Wisły i programu "Wisła". Za najważniejszy problem uznał zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego część prac muszą wykonać odpowiednie służby. Ponadto rozpoczęto już inwestycje w Raciborzu i Świnnej-Porębie. Z powodu niewielkich środków finansowych należałoby dokończyć rozpoczęte budowy. Budowa nowego zbiornika kosztowałaby około 1 mld zł.

W dyskusji na temat budowy stopnia wodnego w Nieszawie wzięli także udział prezydent miasta Włocławka Władysław Skrzypek, prof. Stefan Kozłowski z Komitetu Człowiek i Środowisko PAN, prof. Wojciech Majewski z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, ekspert Geoteko prof. Wojciech Wolski, prof. Tomasz Żylicz z Uniwersytetu Warszawskiego, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Waldemar Achramowicz, prof. Maciej Zalewski z Krajowej Rady Gospodarki Wodnej PAN, prezes WWF Jacek Engel, prof. Piotr Kowalik z Politechniki Gdańskiej oraz Dariusz Gromek z Hydroprojektu Warszawa.

Podsumowując dyskusję, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska A. Graczyński stwierdził, że z opinii uczestników posiedzenia wynika, że należy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo, należy kontynuować prace studialne, konieczne jest także przyjęcie strategii gospodarki wodnej (polskie zasoby wodne są bardzo małe). Konieczne jest także zainteresowanie energią odnawialną. Senator zwrócił także uwagę na program NATURA 2000 i uzgodnienia z samorządami oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, podczas które przeprowadzono pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika, jednego z największych uczonych w historii świata.

W głosowaniu połączone komisje jednogłośnie przyjęły przedstawiony projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Mikołaja Kopernika. Projekt uchwały zgłosiła Komisja Emigracji i Polaków za Granicą z okazji przypadających w tym roku 530. rocznicy urodzin i 460. rocznicy śmierci M. Kopernika.

W projekcie uchwały napisano m.in.: "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższy szacunek i cześć dla wybitnego rodaka, jednego z największych uczonych w historii świata".

Na sprawozdawcę stanowiska połączonych komisji wybrano senatora Tadeusza Rzemykowskiego.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Emigracji i Polaków za Granicą przedstawiciele Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": wiceprezesi Grzegorz Łupczyk i Henryk Banasiuk oraz Julia Konowrocka zaprezentowali internetowy serwis informacyjny dla mediów polonijnych na Wschodzie. Informacji na ten temat udzielał także szef serwisu Andrzej Ziemski.

Jak poinformowano, serwis informacyjny "Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie" rozpocznie działalność na początku lipca br.

Serwis można znaleźć pod adresem www.pol.org.pl, jest on skierowany jest do Polaków mieszkających na Wschodzie, głównie do redakcji polskich pism i do polskich organizacji.

W opinii A. Ziemskiego, głównym problemem tych środowisk jest brak dostępu do wiadomości z Polski i trudności z przepływem informacji między poszczególnymi redakcjami, organizacjami i krajami.

Serwis informacyjny przewiduje cotygodniową aktualizację i zawiera tygodniowy skrót najważniejszych wydarzeń, tygodniowy przegląd prasy polskiej, serwis zdjęciowy (około 10 fotografii) oraz reportaże i wywiady.

Serwis posiada strony dostępne dla każdego i strony kodowane. Prawa do bezpłatnego korzystania ze stron kodowanych udziela Zarząd Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", mogą je otrzymać np. redakcje polskich pism za granicą.

Fundacja chce, by każda taka redakcja mogła korzystać z serwisów internetowych. Niektóre spośród 50, z którymi współpracuje fundacja, nie mają jeszcze dostępu do internetu. Na stronach serwisu od 3-4 dni można korzystać z informacji na temat wielkich Polaków, ważnych wydarzeń (np. rocznicy śmierci Władysława Sikorskiego), informacji na temat polskich placówek, encyklopedii. Dostęp do serwisu informacyjnego i przeglądu prasy polskiej wymaga zalogowania.

W drugim punkcie porządku posiedzenia Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła i zaopiniowała następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych:

I. AKCJA LETNIA

1. (nr wniosku 42) wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Stołeczny - zaproszenie na tydzień do Warszawy dzieci z polskojęzycznych placówek szkolnych w Berdyczowie na Ukrainie - 10 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

2. (nr wniosku 160) wniosek Fundacji Kresowej "Semper Fidelis" - kolonia letnia zdrowotna dla dzieci polskich z okolic Trembowli na Ukrainie - 21 504 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

3. (nr wniosku 201) wniosek Towarzystwa Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego - kolonie letnie w krainie przodków - 265 555 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel 54 750 zł, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

4. (nr wniosku 217) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej - zorganizowanie kolonii dla 36 dzieci i wychowawców: 12 dzieci z Ukrainy, 12 dzieci z Rumunii i 12 dzieci z Mołdawii, we Wroniawach koło Wolsztyna w Domu Wczasów Dziecięcych - 10 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel 9870 zł, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

5. (nr wniosku 248) wniosek Związku Sybiraków, Oddział Warszawski - wypoczynek i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla 30 dzieci z polskich rodzin z Podola na Ukrainie - 13 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

6. (nr wniosku 257) wniosek Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - organizacja letniego wypoczynku dla polskich dzieci z Grodzieńszczyzny - 21 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

7. (nr wniosku 260) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera - kolonie dla dzieci z Maniewicz i Kostiuchnówki w Harcerskim Ośrodku Hufca Zgierz w Grotnikach - 15 080 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

8. (nr wniosku 261) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera - polsko-ukraiński obóz w Kostiuchnówce koło Maniewicz "Odbudowa Skansenu Pobojowiska Legionowego na Wołyniu" - 55 500 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

9. (nr wniosku 266) wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych - kolonie letnie dla dzieci z polskich rodzin na Ukrainie i Białorusi oraz z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie - 25 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel 15 000 zł, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

10. (nr wniosku 256) wniosek Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej - obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w dwóch turnusach dla polskich rodzin zamieszkałych na Ukrainie: we Lwowie, Mościskach i Żytomierzu - 32 700 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel 16 000 zł, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

11. (nr wniosku 263) wniosek Caritas Polska - kolonie integracyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej - 300 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel 50 000 zł.

12. (nr wniosku 264) wniosek Caritas Diecezji Płockiej - wypoczynek letni połączony z programem "Poznaj moją Ojczyznę" dla dzieci ze środowisk polonijnych Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy - 60 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel 20 000 zł (na wyżywienie).

II. KULTURA

13. (nr wniosku 262) wniosek Związku Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera - udział młodzieży z Lublińca koła Kowla i Maniewicz w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi oraz w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Strofy o Ojczyźnie" - 14 325 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

14. (nr wniosku 103) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (Teatr Małych Form z Wielkiej Brytanii) - przygotowanie i prezentacja sztuk teatralnych dla środowisk polonijnych w Wielkiej Brytanii - 28 735 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

15. (nr wniosku 255) wniosek Międzypowiatowego Związku Parafialnych Klubów Sportowych - wspieranie kultury polskiej poza granicami kraju pt. "Dzieci bez granic" - 12 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel 10 000 zł, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

16. (nr wniosku 265) wniosek Fundacji Budowy Pomnika Emigranta Polskiego - Budowa pomnika Jana Pawła II w Pasadas w Argentynie - 32 854 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel równowartość kwoty 3000 euro (na koszty transportu). Jednocześnie komisja nie zgodziła się na wykonanie tego zadania przez Fundację Budowy Pomnika Emigranta Polskiego i zaproponowała powierzenie wykonania innemu podmiotowi.

17. (nr wniosku 188) wniosek Fundacji "Semper Polonia" - Program Ex Libris Polonia - 281 200 zł.

Komisja, zgodnie z propozycją zespołu, postanowiła odłożyć rozpatrywanie tego wniosku.

III. EDUKACJA

18. (nr wniosku 199) wniosek Światowej Rady Badań nad Polonią - wydanie publikacji pokonferencyjnej z I Międzynarodowego Kongresu w Nowym Millenium "Jak utrwalić światowe dziedzictwo techniczne Polonii", który odbywał się w Częstochowie w dniach 5-6 marca br. - 7150 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

19. (nr wniosku 229) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii) - Austriacki Mistrz Polskiej Ortografii - 39 620 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel 12 000 zł, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

20. (nr wniosku 268) wniosek Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego - Adampol - Polonezkoy, jedność w różnorodności. Monografia Polskiej Wsi w Turcji - 11 200 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

IV. VARIA

21. (nr wniosku 27B) wniosek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - pomoc społeczna najbardziej potrzebującym Polakom z Litwy i Ukrainy - 20 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

22. (nr wniosku 210) wniosek Stowarzyszenia Autorów Polskich - Rada Koordynacyjna Polonijno-Zagranicznych Stowarzyszeń Autorskich - 65 500 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

23. (nr wniosku 259) wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego - wydanie numeru specjalnego "Forum Polonijnego" - 27 040 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

24. (nr wniosku 267) wniosek Polskiej Misji Medycznej - mobilne ambulatoria medyczne - pomoc medyczna dla Polaków mieszkających w Rumunii. Badania przesiewowe w kierunku gruźlicy, leczenie chorych i zakażonych prątkiem gruźlicy wśród Polaków zamieszkałych w Gruzji - 120 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała na ten cel 58 000 zł, zgodnie ze stanowiskiem zespołu.

25. (nr wniosku 269) wniosek Fundacji Budowy Pomnika Emigranta Polskiego - dofinansowanie budowy Pomnika Emigranta Polskiego - 80 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas którego przystąpiono do pierwszego czytania zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 roku oraz o zmianie niektórych ustaw.

W imieniu wnioskodawców projekt przedstawił i uzasadnił senator Sławomir Izdebski.

Proponowana nowelizacja zmierza do umożliwienia otrzymania należnej z ustawy pomocy zbożowej poszkodowanym przez powódź w 2001 r. rolnikom z gmin Radgoszcz, Dąbrowa Tarnowska i Olesno w województwie małopolskim. Rolnicy złożyli wnioski o pomoc zbożową do gminy, zakwestionowane następnie przez komisję wojewody małopolskiego jako złożone nie w terminie (wojewoda małopolski ustalił swoją procedurę postępowania przy stosowaniu ustawy i wydał wytyczne, w których nałożył na obywateli poszkodowanych w wyniku powodzi dodatkowe obowiązki, ograniczając ich prawo do uzyskania pomocy pszenicznej).

W związku z tym wnioskodawcy rozpatrywanego projektu, mając na uwadze liczne interwencje zarządów poszkodowanych gmin oraz interwencje około 1400 rolników skłaniających się do złożenia spraw do sądu, ale przede wszystkim mając na uwadze otrzymanie należnej pomocy zbożowej przez poszkodowanych (około 4000 ton pszenicy), uznali za celowe dokonać zmiany ostatecznego terminu zgłaszania wniosków i zaproponowali zmianę poprzedniego terminu na 31 grudnia 2003 r.

W dyskusji połączone komisje nie kwestionowały potrzeby uregulowania powyższego problemu, zastanawiano się natomiast nad wybraniem stosownej drogi: nowelizacji ustawy, odpowiedniego rozporządzenia ministra rolnictwa lub sądowej.

W związku z tym połączone komisje postanowiły kontynuować prace nad zgłoszoną inicjatywą ustawodawczą po otrzymaniu opinii z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potrzeby takiej nowelizacji i ewentualnego wskazania sposobu rozwiązania zaistniałego problemu.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.

Senatorowie wysłuchali informacji o nowelizacji sejmowej, które przekazali wiceminister finansów Jan Czekaj, poseł sprawozdawca Jan Sztwiertnia oraz przedstawiciel UKIE. Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W głosowaniu komisja opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek rozpatrywanej nowelizacji. Ustalono, że sprawozdanie w tej sprawie złoży podczas posiedzenia plenarnego senator Władysław Mańkut.

9 lipca 2003 r.

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Senatorowie i posłowie zapoznali się z informacją ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego dotyczącą stanu przygotowań do objęcia kontroli nad polską strefą stabilizacyjną w Iraku.

Minister poinformował, że w Iraku jest obecnie ponad 400 polskich żołnierzy. Z Kuwejtu drogą lądową w konwoju samochodowym podąża około 200. Po przyjeździe do Babilonu przystąpią do przygotowania miejsca dla głównych sił dywizji wielonarodowej. Po aklimatyzacji grupa będzie przygotowywać systemy łączności, wsparcia logistycznego. Niedługo dojedzie kilkudziesięciu oficerów łącznikowych z państw zaangażowanych w budowę dywizji, która będzie odpowiedzialna za strefę stabilizacyjną.

Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego gen. dyw. Mieczysław Cieniuch poinformował, że do służby w Iraku zgłosiło się 11 tysięcy osób, do przeprowadzenia operacji wystarczy około 9 tysięcy, w związku z tym część kontrybucji będzie wykorzystana w kolejnych rotacjach. W opinii generała, sytuacja w naszym sektorze jest stosunkowo stabilna. Zasadnicze zagrożenie to uzbrojone grupy zwolenników byłego dyktatora i zorganizowane grupy przestępcze, istnieje także ryzyko przenikania radykalnych islamistów z Iranu.

Generał M. Cieniuch przypomniał, że sektor obejmie pięć prowincji - dwiema będzie zarządzała Polska, dwiema Hiszpania, a jedną Ukraina.

Minister J. Szmajdziński przytoczył dane z badań, które wykazały, że w polskiej strefie poparcie dla Saddama Husajna nie było duże, wynosiło 30-35%, w porównaniu z innymi sektorami sytuacja jest niezła.

"Proponując skład kontyngentu, wychodziłem z założenia, że muszą to być pododdziały zwarte, etatowe, wyćwiczone we współpracy z NATO: 12. Dywizja Zmechanizowana, 12. Brygada Zmechanizowana, 10. Batalion Zmechanizowany z 10. Brygady w Świętoszowie i element manewrowy - grupa powietrzno-szturmowa z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej" - powiedział dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Edward Pietrzyk. Polskie wojsko wydzieliło do Iraku sześć śmigłowców Sokół i cztery Mi-8, w tym jeden przeznaczony wyłącznie do ewakuacji medycznej.

"Polska część liczy etatowo 2226 osób, skompletowaliśmy już 99% tej liczby, a z powodu bardzo rygorystycznych badań lekarskich odpadło 2-3%. Skupimy się na punktach kontrolnych i ochronie konwojów" - dodał gen. E. Pietrzyk. Konwoje będą się składać z maksymalnie kilkunastu pojazdów eskortowanych na czele i z tyłu przez wozy opancerzone Żbik, uzbrojone w karabiny maszynowe 12,7 mm i 7,62 mm.

Żołnierze zabiorą do Iraku 250 kompletów noktowizyjnych, radary pola walki, 16 tys. worków na piasek do umacniania punktów kontrolnych, kamizelki kuloodporne i kompozytowe hełmy, a także klimatyzatory. Klimatyzowana będzie jedna trzecia pojazdów, urządzenia w namiotach zapewnią Amerykanie, którzy pomogą także w wyposażeniu w inny sprzęt.

Dowódca Wojsk Lądowych poinformował, że w przygotowaniach sztabowych wezmą udział oficerowie z dowództwa wielonarodowego korpusu Północ-Wschód; do misji przeznaczono 564 samochody i ponad 700 kontenerów. 15 lipca br. na statki zostanie załadowany sprzęt, na początku sierpnia drogą morską wyruszy ponad 2 tys. osób, a 10. Batalion odleci z Wrocławia także w sierpniu. Przyznał, że misja iracka to nie tylko wyzwanie i szansa, ale także duże obciążenie dla Wojsk Lądowych. "Dostałem polecenie od ministra obrony, by przygotować rotację" - powiedział. Zaznaczył, że rotacja jest pożądana ze względów szkoleniowych.

Minister J. Szmajdziński powiedział, że żołnierze są uczeni, że Irakijczycy to dumny naród z kraju, w którym wynaleziono pismo, koło i cegłę: "Uczymy, by wiedzieli, z kim mają do czynienia". "Nasz żołnierz nie będzie arogantem" - zapewnił gen. E. Pietrzyk.

Kontyngenty do dywizji, którą będzie dowodził gen. dyw. Andrzej Tyszkiewicz, zadeklarowały 22 państwa, w tym 8 należących do NATO, 13 państw europejskich i 9 spoza Europy. Dywizję będą tworzyć trzy brygady dowodzone przez Polskę, Hiszpanię i Ukrainę. Polska strefa odpowiedzialności - tzw. centralno-południowa - wynosi 80 tys. km kwadratowych, zamieszkuje ją 5 mln ludzi. W Iraku jest 422 polskich wojskowych - chemików, logistyków, żołnierzy 12. Dywizji Zmechanizowanej; są też żołnierze, którzy nie wejdą w skład wielonarodowej dywizji - pododdział GROM i okręt logistyczny Xawery Czernicki, który do końca lipca 2003 r. pozostanie na wodach Zatoki Perskiej.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment