Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 86
20 maja 2001 r.

obejmuje okres od 1 do 15 maja 2001 r.

 

81. posiedzenie Senatu
Drugie czytanie projektu uchwały Senatu w 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego Trzeciego Powstania Śląskiego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Krajowym Rejestrze Karnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowski Unii Europejskiej wspólnej waluty euro oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności matrialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o regulacji rynku cukru

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 81. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
8 maja 2001 r.
9 maja 2001 r.
11 maja 2001 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"