Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 72
20 października 2000 r.

obejmuje okres od 1 do 15 października 2000 r.

66 posiedzenie Senatu
Uchwała Senatu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Leona Kieresa ,
Uchwała Senatu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mariana Cichosza,
Odwołanie Wicemarszałka Senatu,
Wybór Wicemarszałka Senatu,
Zmiana w składzie komisji senackich,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rzecznikach patentowych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie morskim,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "INTERSPUTNIK", przyjętego podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw ,
Oświadczenia złożone na 66 posiedzeniu Senatu
Z prac komisji senackich
3 października 2000 r.
5 października 2000 r.
11 października 2000 r.
12 października 2000 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"