Stan na 18 lutego 2008 r.

INFORMACJA O PROJEKTACH USTAW WNIESIONYCH

DO ROZPATRZENIA PRZEZ SENAT VII KADENCJI

Lp.

TYTUŁ PROJEKTU
Data wniesienia
Nr druku

UZASADNIENIE PROJEKTU

I czytanie
Komisje, do których Marszałek Senatu skierował projekt

II czytanie
Data posiedzenia Senatu
Komisje do których projekt został skierowany

III czytanie
Postanowienie Senatu
Data przekazania do Sejmu

12.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
2008-02-04
Druk
60

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r. (sygn. Akt K 8/07), stwierdzającego niezgodność art.. 190 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, art. 26 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz art. 24j ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z Konstytucją

KU
2008-02-12

   

11.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
2008-02-04
Druk
59

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybumału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. (sygn. Akt SK 36/06) stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z Konstytucją

KU
2008-02-12

   

10.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa
2008-02-04
Druk nr
58

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybumału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2007 r. (sygn. Akt P 19/04) stwierdzającego niezgodność art.. 98a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z Konstytucją

KU
2008-02-12

   

9.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
2008-01-15
Druk nr
47

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybumału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r. (sygn. Akt K 47/05), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją: art.. 136a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw; art. 135f ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. oPolicji; art. 70 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej

KU, KPCP
2008-01-16
I czytanie
I czytanie- 2008-02-05
Druk nr
47S

5. posiedzenie Senatu
2008-02-06

5. posiedzenie Senatu
2008-02-07
uchwała

8.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
2008-01-15
Druk nr
46

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. (sygn. Akt K 9/04), stwiierdzającego niezgodność art.. 179 ustawy z dnia 23 kwietnia 1965 r. - Kodeks cywilny z Konstytucją.

KU, KSTAP
2008-01-16
I czytanie- 2008-02-05
druk nr
46S

5. posiedzenie Senatu
2008-02-06

5. posiedzenie Senatu
2008-02-07
uchwała

7.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
2008-01-15
Druk nr
45

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstttucyjnego z dnia 11 paździenika 2006 r. (sygn. Akt P 3/06), stwierdzającego niezgodność przepisu kodeksu karnego z Konstytucją.

KU, KPCP
2008-01-16
I czytanie- 2008-02-05
druk nr
45S

5. posiedzenie Senatu
2008-02-06
druk nr
45X

5. posiedzenie Senatu
2008-02-07
uchwała

6.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Komisja Ustawodawcza
2007-12-27
Druk senacki nr
36

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. Akt SK 51/06), stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

KU, KGN
2008-01-09
I czytanie- 2008-01-31
druk nr
36S

5. posiedzenie Senatu
2008-02-06

5. posiedzenie Senatu
2008-02-07
uchwała

5.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Komisja Ustawodawcza
2007-12-21
Druk senacki nr
35

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. (sygn. Akt K 40/04) stwierdzającego zakresową niezgodność z Konstytucją art.2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

KU, KRPS
2008-01-09
I czytanie- 2008-02-05
druk nr
35S

5. posiedzenie Senatu
2008-02-06

5. posiedzenie Senatu
2008-02-07
uchwała

4.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszaklnych przez przedsiębiorstwa państwowe
Komisja Ustawodawcza
2007-12-21
Druk senacki nr
34

Projektowana ustaw stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. Akt P 31/05), stwierdzającego niezgodność art.. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

KU, KGN ,KSTAP
2008-01-09
I czytanie- 2008-01-31
druk nr
34S

5. posiedzenie Senatu
2008-02-06

5. posiedzenie Senatu
2008-02-07
uchwała

3.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Komisja Ustawodawcza
2007-11-28
Druk nr
14

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2006 r. (sygn. akt P 45/06), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z 2006 r. Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 318 i Nr 115, poz. 792).

KRPS, KU
2007-11-29
I czytanie- 2008-01-18
druk nr
14S

3. posiedzenie Senatu
2007-12-20

3. posiedzenie Senatu
2007-12-20
uchwała

2.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Komisja Ustawodawcza
2007-11-28
Druk nr
13

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 19/05), stwierdzającego niezgodność przepisu kodeksu postępowania cywilnego z Konstytucją.

KPCP, KU
2007-11-29
I czytanie- 2008-01-18
druk nr
13S

 3. posiedzenie Senatu
2007-12-20

 3. posiedzenie Senatu
2007-12-20
uchwała

1.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Komisja Ustawodawcza
2007-11-28
Druk nr
12

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. (sygn. akt K 30/05), stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy o pomocy społecznej z Konstytucją.

KRPS, KU
2007-11-29
I czytanie- 2008-01-18
druk nr
12S

3. posiedzenie Senatu
2007-12-20

 3. posiedzenie Senatu
2007-12-20
uchwała