Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 16
5 lipca 2008 r.

obejmuje okres od 16 do 30 czerwca 2008 r.

 

14. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
 • Trzecie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • Pozostałe prace Izby
 • OSwiadczenia

  Prezydium Senatu

 • 20. posiedzenie
 • 21. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 18 czerwca 2008 r.
 • 19 czerwca 2008 r.
 • 24 czerwca 2008 r.
 • 25 czerwca 2008 r.
 • 26 czerwca 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"