Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

6 maja 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zapoznała się z informacją ministra pracy i polityki społecznej na temat założeń do programu polityki prorodzinnej rządu. Przedstawiając informację, podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak podkreśliła, że nie zostały jeszcze zakończone prace nad ostateczną wersją założeń do rządowego programu polityki rodzinnej. Jednocześnie zapewniła senatorów, że rząd na bieżąco wprowadza rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Jej zdaniem, największymi wyzwaniami dla polityki rodzinnej są mała dzietność i ubóstwo dzieci.

Zdaniem wiceminister pracy, odkładanie decyzji o macierzyństwie bądź całkowita rezygnacja z posiadania dzieci spowodowane są właśnie obawą o to, czy uda się pogodzić karierę zawodową z rolą rodzica. "Potwierdzają to analizy międzynarodowe. Największa dzietność jest tam, gdzie wysokie jest uczestnictwo kobiet w rynku pracy, np. we Francji czy krajach skandynawskich" - przekonywała.

Jak poinformowała, przygotowany przez resort pracy projekt ustawy, zawierający przepisy umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego, jest już po konsultacjach społecznych i 8 maja będzie rozpatrywany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Zakłada on m.in. wydłużenie urlopu macierzyńskiego z 18 do 26 tygodni w wypadku urodzenia jednego dziecka (o 2 tygodnie co dwa lata) oraz z 28 do 39 tygodni w wypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka (o 3 tygodnie co dwa lata). "Rozumiemy, jak ważne jest, żeby przynajmniej przez pierwsze pół roku dzieckiem mogła opiekować się matka" - mówiła wiceminister A. Chłoń-Domińczak.

Projekt zawiera także m.in. propozycję ulgi podatkowej związanej z legalnym zatrudnieniem niań i pomocy domowych, umożliwienie finansowania żłobków i przedszkoli przyzakładowych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, a także zwolnienie rodziców wracających z urlopów wychowawczych i macierzyńskich z obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu mają się oni stać bardziej atrakcyjni dla pracodawców.

Wiceminister pracy dodała, że w ramach polityki rodzinnej resort pracy w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki zamierza znowelizować ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która umożliwi zawieszenie działalności na czas wychowywania dziecka (do 3 lat). W tym czasie składki na ubezpieczenie emerytalne rodziców korzystających z tej możliwości będą opłacane z budżetu państwa. Wspólnie z resortem zdrowia i edukacji przygotowywane są rozwiązania ułatwiające tworzenie przedszkoli i żłobków.

Jak podkreśliła wiceminister A. Chłoń-Domińczak, aby przeciwdziałać ubóstwu dzieci oraz rodzin wielodzietnych, konieczne jest zbudowanie sprawnego systemu świadczeń socjalnych. Poinformowała, że w resorcie oraz w Sejmie trwają pracę nad nowelami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zaznaczyła, że MPiPS prowadzi również działania pozalegislacyjne, zmierzające do poprawy sytuacji osób najuboższych, m.in. programy realizowane we współpracy z samorządami. Poinformowała również, że przygotowano rozwiązania, które warunkują wypłacenie becikowego od korzystania z opieki lekarskiej podczas ciąży. "Robimy to w trosce o zdrowie przyszłych matek i dzieci" - zapewniła wiceminister A. Chłoń-Domińczak.

Zdaniem Antoniego Szymańskiego, eksperta komisji, który przygotował opinię na temat działań rządu w zakresie polityki rodzinnej, działania resortu pracy nie rozwiązują m.in. lawinowego wzrostu liczby rozwodów oraz problemów rodzin z osobami niepełnosprawnymi. A. Szymański wskazywał również na potrzebę głębszej nowelizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym - według niego proponowana wysokość alimentów wypłacanych przez państwo jest zbyt wysoka w stosunku do innych świadczeń rodzinnych, co może zachęcać rodziny do wykorzystywania tej możliwości, aby poprawić swoją sytuację materialną. Ustawa o pomocy alimentacyjnej jest zbyt kosztowna, należy zatem obniżyć próg dochodów uprawniających do alimentów. Państwo nie może zastępować rodziców w ich obowiązkach wobec własnych dzieci.

A. Szymański zwracał uwagę na konieczność budowy rządowej strategii polityki rodzinnej, niezależnie od polityki i działań bieżących oraz przyspieszenia wprowadzenia wydłużonych urlopów macierzyńskich.

W dyskusji podkreślano brak określenia przez rząd podstawowych celów polityki rodzinnej. Zaprezentowane przez wiceminister pracy założenia, zdaniem senatora Jana Rulewskiego, są niewystarczające i pozbawione istotnych elementów związanych z polityką zdrowotną, podatkową, czy chociażby mieszkaniową. Zdaniem senatora, aktywizacja zawodowa wcale nie służy rodzinie. "Im więcej kobiety będą pracowały, tym mniej będą miały czasu dla dzieci. Podobnie wydłużenie wieku emerytalnego - kto będzie zajmował się dziećmi, jeśli babcie i dziadkowie będą pracować zawodowo?" - pytał senator.

Zdaniem senator Małgorzaty Adamczak, pominięto sytuację rodzin z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Senator Stanisław Kogut podkreślił, że nadal zbyt mało jest osłon socjalnych dla rodzin z dziećmi, senator Rafał Muchacki zaś zwrócił uwagę na brak działań prozdrowotnych adresowanych do kobiet w wieku rozrodczym. Senator podkreślił, że decyzje prokreacyjne mają pozytywny wpływ na zdrowie kobiet i znacząco wpływają na średnią długość ich życia. Badania potwierdzają zaś istotne zagrożenie zdrowia kobiet w wyniku stosowania środków antykoncepcyjnych.

Uczestniczące w posiedzeniu Joanna Krupska i Teresa Kapela ze Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" zwracały uwagę na ubóstwo rodzin wielodzietnych i brak satysfakcjonujących rozwiązań w programach polityki rodzinnej.

Przewodniczący komisji senator Mieczysław Augustyn podkreślił, że program nie obejmuje kwestii mieszkaniowych, a to, oprócz pracy, jeden z problemów najczęściej wskazywanych przez młode rodziny.

Wiceminister A. Chłoń-Domińczak zapewniła, że sugestie senatorów będą brane pod uwagę w toku prac nad ustawami oraz kompleksowym programem. Podkreśliła, że wciąż aktualnym dylematem polskiej polityki społecznej jest większy transfer środków pomocy skierowanych do osób starszych aniżeli do rodzin i dzieci. Rząd zamierza te relacje odwrócić. Dodała, iż resort przygotował także projekt nowelizacji ustawy o rodzinnej opiece zastępczej, która wkrótce przedstawiona zostanie rządowi. Ustawa ma przede wszystkim położyć nacisk na profilaktykę i pracę z rodziną w kryzysie. Wprowadzić ma także m.in. urząd koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rozwiązania sprzyjające usamodzielnianiu wychowanków.

Jak stwierdzono w stanowisku sformułowanym przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej, pozytywnie odniosła się ona do zmian przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz do planowanych przedsięwzięć w zakresie zwiększania szans rodziców na pozostawanie w zatrudnieniu oraz powrotu do pracy w okresie piastowania i wychowywania dzieci. Uznano za celowe poparcie projektów rządowych służących wzbogaceniu form instytucjonalnego wsparcia opieki nad małym dzieckiem.

Jednocześnie komisja uznała za konieczne znaczne poszerzenie rządowego programu polityki wspierania rodzin o obszary niezwykle istotne dla zwiększenia liczby zawieranych związków oraz decyzji prokreacyjnych. W szczególności zgłaszano potrzebę uzupełnienia programu o:

 1. ocenę skutków regulacji prorodzinnych w systemie fiskalnym i propozycje korekt i nowych rozwiązań w zakresie polityki podatkowej, z uwzględnieniem sytuacji najuboższych rodzin wielodzietnych oraz wiejskich - przygotowanych  przez Ministerstwo Finansów;
 2. projekty zmian kodeksowych mogących poprawić trwałość związków rodzinnych, bezpieczeństwo członków rodziny oraz współpracę sądów z instytucjami zastępczej opieki nad dzieckiem - przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 3. program wspierania rodzin w zakupie pierwszego mieszkania lub budowie domu, a także szczególnego wspomagania rodzin biednych i wielodzietnych w systemie dodatków mieszkaniowych - przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury;
 4. formy dodatkowych preferencji w dostępie kobiet w ciąży i rodzin wychowujących dzieci do usług ochrony zdrowia, zwłaszcza ginekologicznych i pediatrycznych - przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia;
 5. kompleksowych rozwiązań mogących podnieść radykalnie dostępność do opieki przedszkolnej (zwłaszcza dzieci wiejskich) oraz opieki pozaszkolnej (zwłaszcza rodzin z trudnościami wychowawczymi), a także systemu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji szkolnej - przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 6. projekty akcji promujących dobre wzorce życia rodzinnego, zwłaszcza w mediach publicznych - przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Komisja uznała ponadto, że przy ocenie wartości proponowanych rozwiązań należy kierować się konstytucyjną zasadą pomocniczości. Z tego względu ważne byłoby zaproszenie do konsultowania i uwzględnienie w realizacji rządowej polityki prorodzinnej potencjału samorządów, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

W stanowisku stwierdzono również, że komisja jest przekonana o potrzebie publicznej debaty na temat narodowej strategii umacniania polskich rodzin.

 W opinii Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, cywilizacyjne zmiany zmieniające model rodziny oraz związane z tym  problemy demograficzne wymagają działań długofalowych, obliczonych na najbliższe dziesięciolecia i mogących zadecydować o pomyślności wielu pokoleń Polaków. W związku z tym dyskusja o kierunkach działań mających zwiększać liczbę i wzmacniać siłę polskich rodzin musi mieć charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny. Komisja zadeklarowała wolę wspierania takiego dialogu i pragnie być jednym z miejsc jego prowadzenia.

W stanowisku komisji zaanonsowano zamiar zorganizowania w III kwartale br. dużej debaty publicznej nad kompleksowym programem oraz rządową strategią w zakresie polityki prorodzinnej w Polsce. 

Podczas posiedzenia zapoznano się także z informacją ministra pracy i polityki społecznej, dotyczącą systemu rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem. Informację na ten temat, a także założenia do zmian ustawowych przedstawiła wiceminister pracy i polityki społecznej A. Chłoń-Domińczak.

Wiceminister podkreśliła, że projektowane zmiany powinny w istotny sposób wpłynąć na poprawę funkcjonowania opieki zastępczej. Główny kierunek zmian to działania profilaktyczne, prowadzone przede wszystkim na terenie gminy, adresowane do rodzin naturalnych i ich dzieci, przy wparciu zespołów interdyscyplinarnych składających się z: asystenta rodziny, pracownika socjalnego, kuratora, przedstawiciela służby zdrowia, pedagoga szkolnego, przedstawiciela organizacji pozarządowej i policji.

Asystent rodziny - oprócz rodziny pomocowej - to nowa instytucja. Jego podstawowymi zadaniami mają być właściwa diagnoza i zapobieganie kryzysom rodzinnym.

Zdaniem eksperta komisji A. Szymańskiego, mimo rozwoju form opieki zastępczej utrzymuje się zbyt duża liczba dzieci pod opieką placówek, które nie mają charakteru rodzinnego. Choć spadła liczba urodzeń w Polsce, liczba dzieci wymagających opieki zastępczej nie maleje, ale wręcz rośnie, co jest wymownym wskaźnikiem kondycji polskiej rodziny i słabością polityki rodzinnej państwa w ostatnich kilkunastu latach.

W dyskusji senatorowie pozytywnie ocenili zmiany proponowane przez rząd. Pozytywne opinie na ten temat wyrażali też obecni na posiedzeniu przedstawiciele placówek opiekuńczych, organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz środowisk naukowych. Krytycznie oceniono natomiast m.in. pracę sądów rodzinnych, a także brak rozwiązań systemowych zachęcających rodziny do podejmowania funkcji zastępczych.

* * *

Posiedzenie seminaryjne Komisji Zdrowia poświęcone było miejscu i roli pediatrii w systemie ochrony zdrowia.

W posiedzeniu wzięli udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł, konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej Witold Lukas, wybitni specjaliści z dziedziny pediatrii z całego kraju i przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Posiedzenie Komisji Zdrowia zwołano w związku ze zgłaszanymi do komisji postulatami środowisk pediatrycznych, zaniepokojonych jakością opieki nad dziećmi i istniejącym konfliktem między lekarzami rodzinnymi a środowiskiem pediatrycznym.

Podczas dyskusji wskazywano na niedostateczne kwalifikacje lekarzy rodzinnych do opieki nad małym dzieckiem. Jak ustalono, wśród lekarzy rodzinnych około 40% to pediatrzy, więc nie brak kwalifikacji jest przyczyną obecnych problemów z leczeniem dzieci. Brakuje natomiast specjalistycznego ogniwa pośredniego, funkcjonującego w innych specjalnościach medycznych, między lekarzem pierwszego kontaktu, coraz częściej - lekarzem rodzinnym, a oddziałem szpitalnym. Nie ma takiej usługi w katalogu procedur kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co wydaje się zasadniczym brakiem organizacyjnym.

Uczestnicy senackiego seminarium podkreślali, że w systemie kontraktowym niedostatecznie wyodrębniono zadania związane z realizacją promocji zdrowia i profilaktyki.

Niewielkie jest zainteresowanie podmiotów udzielających świadczeń medycznych zadaniami w zakresie zdrowia publicznego. Rzutuje to na jakość zaangażowania podmiotów w ten dział medycyny. Podkreślano, że sprawa miejsca zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia wymaga przygotowania nowego modelu działań w tym zakresie. Zgłaszany przez środowisko pediatryczne postulat odbudowy pionu w kształcie przed reformą systemu wydaje się niezgodny ze standardami obowiązującymi w Europie, dotyczącymi praw dziecka, które może być badane i leczone jedynie w obecności opiekunów.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywano łącznie dwie ustawy: ustawę o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz ustawę o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Przyjmując rozpatrywane przez komisję ustawy, Sejm postanowił, że Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie zmieni nazwę na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, a Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu zyska patrona - będzie nim Eugeniusz Geppert.

Ustawy przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski. W swoim wystąpieniu wiceminister podkreślił, że obie uczelnie posiadają uprawnienia do zmiany swej nazwy, wynikające z ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Prorektor ASP we Wrocławiu Wacław Kowalski przedstawił sylwetkę prof. Eugeniusza Gepperta. Jak podkreślił, nadanie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jego imienia jest wyrazem pamięci i szacunku dla jednego z założycieli uczelni.

Z dorobkiem naukowym Akademii Muzycznej w Warszawie i jej działalnością zapoznał senatorów prorektor tej uczelni Kazimierz Szymonik. Poinformował, że uczelnia posiada 6 uprawnień do nadania stopni naukowych doktora, w tym 4 uprawnienia w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

W głosowaniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowiła jednomyślnie zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Piotra Wacha.

Jednogłośną akceptację komisji uzyskała również ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Postanowiono, że w imieniu komisji jej przyjęcie zarekomenduje Izbie senator Kazimierz Wiatr.

Podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzono także ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Ustawę, uchwaloną przez Sejm z przedłożenia rządowego, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan. Zwrócił on uwagę na zmiany, jakie wprowadzono w rozpatrywanej ustawie w stosunku do ustawy o takim samym tytule, z 29 lipca 2005 r. Dotyczyły one m.in. kredytu technologicznego, wprowadzenia ulg podatkowych dla podmiotów funkcjonujących w formule centrów badawczo- rozwojowych.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało wprowadzenie czterech poprawek o charakterze legislacyjnym i czterech o charakterze redakcyjnym.

Prof. Bogusław Smólski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wyraził pogląd, że rozwiązania przedstawione w ustawie są tymczasowe i należy we współpracy z resortami nauki i szkolnictwa wyższego, skarbu i finansów podjąć prace nad nową, dużą ustawą dotyczącą innowacyjności w gospodarce.

W dyskusji senatorowie zgłosili szereg pytań do przedstawiciela rządu, dotyczących m.in. kwestii nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego podmiotom, które wystąpią o taki status, możliwości uzyskiwania ulg podatkowych związanych z wykonywaniem czynności zgodnie ze statusem centrum badawczo-rozwojowego.

Senator K. Wiatr zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawek zaproponowanych przez senackie biuro legislacyjne. W głosowaniu uzyskały one akceptację komisji. Ustalono, że ich wprowadzenie do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej podczas posiedzenia plenarnego zarekomenduje senator Ryszard Knosala.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2007 r., dotyczący ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Rozpatrywany wyrok omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz. Orzeczenie trybunału było konsekwencją zaskarżenia niektórych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, regulujących problematykę uznawania dziecka po jego śmierci. W opinii senackiego biura legislacyjnego, celowe jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

W dyskusji przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie prac nad inicjatywą ustawodawczą, której celem będzie wykonanie rozpatrywanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek, tym samym zdecydowano o wniesieniu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Na sprawozdawczynię wybrano senator Grażynę Sztark.

W drugim punkcie posiedzenia rozpatrzono "Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2007 r.".

Informację przedstawił prezes trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, któremu towarzyszyli szef Biura Trybunału Konstytucyjnego Maciej Graniecki i Kamil Zaradkiewicz - dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów w Biurze TK.

W swoim wystąpieniu prezes J. Stępień skupił się na najważniejszych danych dotyczących działalności orzeczniczej TK w 2007 r., omówił także niektóre wyroki wydane przez TK. Prezes zwrócił uwagę na rosnącą liczbę spraw napływających do trybunału oraz zmieniający się i coraz szerszy krąg osób i instytucji nadsyłających zapytania.

Prezes J. Stępień podziękował Senatowi i Komisji Ustawodawczej za duży wkład pracy w realizację wyroków trybunału. Na zakończenie omówił problemy związane z funkcjonowaniem tej instytucji, dotyczące m.in. budżetu i płac. Mówił także o trudnościach z realizacją orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas swojego posiedzenia Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2007 r. dotyczący ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Rozpatrywany wyrok omówił przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego P. Radziewicz. Wyrok był konsekwencją zaskarżenia niektórych przepisów regulujących normy prawne dotyczące umieszczenia osób oskarżonych i podejrzanych na obserwacji w zakładach leczniczych. Jak wskazał przedstawiciel biura legislacyjnego, celowe byłoby podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

W wyniku dyskusji przewodniczący komisji senator K. Kwiatkowski zgłosił wniosek o rozpoczęcie prac nad stosowną inicjatywą ustawodawczą, której celem będzie wykonanie rozpatrzonego wyroku trybunału. Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek i postanowiła o wniesieniu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Na sprawozdawcę projektu wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Ponadto podczas posiedzenia przeprowadzono pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków.

W imieniu wnioskodawców rozpatrywany projekt omówił wicemarszałek Zbigniew Romaszewski. Uzasadniając potrzebę podjęcia przez Senat postulowanej uchwały, wicemarszałek przedstawił sylwetkę rotmistrza W. Pileckiego, podkreślając jego patriotyzm i niezwykłe bohaterstwo, a także wyjątkowe i niepodważalne zasługi dla Ojczyzny. Wicemarszałek Z. Romaszewski podkreślił, że 60. rocznica śmierci rotmistrza W. Pileckiego jest okazją, aby przywrócić pamięć o jego postaci szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków.

W dyskusji przewodniczący komisji senator K. Kwiatkowski zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do rozpatrywanego projektu uchwały, zgodnie z którą tytuł otrzymałby brzmienie: "w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego", nowe brzmienie otrzymałaby również jej treść. W głosowaniu wniosek uzyskał jednomyślne poparcie senatorów.

Po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu zgłoszonego przez wnioskodawców projektu Komisja Ustawodawcza zdecydowała o jego zarekomendowaniu Senatowi wraz z przyjętą poprawką. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas drugiego czytania wybrano senatora Leona Kieresa.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrywali ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

Rozwiązania przyjęte w przedmiotowej konwencji omówił zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacek Such. Zwrócił on uwagę, że konwencja uzupełnia instrumenty prawa międzynarodowego regulujące kwestię zwalczania handlu ludźmi i stwarza nowe możliwości współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Do ustawy ratyfikacyjnej żadnych uwag nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W dokumencie, będącym podstawą ratyfikacji, określono szereg działań w zakresie pomocy i ochrony wobec ofiar handlu ludźmi, które muszą zostać podjęte przez strony konwencji. Zgodnie z nią osoby, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że mogą być ofiarami handlu ludźmi, powinny mieć "bezwarunkowo zagwarantowane" m.in. odpowiednie warunki życia, odpowiednie i bezpieczne schronienie, dostęp do leczenia w nagłych wypadkach, pomoc tłumacza, poradę i informacje dotyczące ich praw, pomoc prawną oraz dostęp do wykształcenia dla dzieci.

Ponadto konwencja zakłada, że do lutego 2009 r. zostanie utworzona niezależna grupa ekspertów powołanych do pomocy w realizacji jej zapisów. Członkowie tego organu będą wybrani spośród kandydatów zaproponowanych przez strony konwencji.

Przedstawicielka biura legislacyjnego nie zgłaszała uwag o charakterze legislacyjnym.

W dyskusji wicemarszałek Zbigniew Romaszewski przywołał sprawę deportacji obywatelki wientamskiej. Jak wyjaśnił wicedyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Mierecki, deportacja tej osoby, wobec której zachodziło podejrzenie, że jest ofiarą handlu ludźmi, odbyła się na podstawie orzeczeń sądowych i zgodnie z obowiązującą procedurą. Jednocześnie wyraził nadzieję, że tego rodzaju sytuacje nie będą już miały miejsca

Wniosek o przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., zgłosił przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Stanisław Piotrowicz. W głosowaniu senatorowie jednomyślnie poparli ten wniosek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora S. Piotrowicza.

W drugim punkcie porządku dziennego senatorowie przystąpili do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych.

Ustawę, uchwaloną przez Sejm na podstawie projektu rządowego, przedstawił podsekretarz stanu Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak. Wiceminister poinformował, że celem tej regulacji jest zapewnienie zgodności z prawem unijnym. Konieczność nowelizacji wynikła z faktu, iż przepisy dotychczas obowiązującej ustawy miały zastosowanie do przestępstw popełnionych po jej wejściu w życie, czyli dopiero po 20 września 2005 r. Dyrektywa Rady UE z 2 kwietnia 2004 r., odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw natomiast nakładała na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia systemu kompensacyjnego po 30 czerwca 2005 r.

Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W głosowaniu Komisja Praw Człowieka i Praworządności jednomyślnie poparła wniosek przewodniczącego senatora S. Piotrowicza o przyjęcie bez poprawek rozpatrywanej ustawy. Ustalono, że stanowisko komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych przedstawi Izbie senator S. Piotrowicz.

Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono "Informację o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku".

Informację przedstawili zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Maciej Wąsik i Ernest Bejda.

W dyskusji przedstawiciele CBA odpowiadali na liczne pytania senatorów dotyczące m.in. kłopotów lokalowych, środków budżetowych, liczby zakończonych spraw, metod pracy, dostępu do baz danych, współpracy z innymi instytucjami, ewentualnych zastrzeżeń do działalności biura ze strony prokuratury, a także kwestii związanych z kompetencjami i generalną funkcją CBA.

Zastępca szefa CBA E. Bejda stwierdził, że prokuratura generalnie dobrze i pozytywnie ocenia działania biura, "nie mamy wytyków prokuratorskich" - powiedział. O ocenę i ewentualne zastrzeżenia prokuratury odnośnie do działań CBA pytał senator Jan Rulewski.

Według wiceszefa CBA, na ponad sto śledztw prowadzonych przez biuro w ub.r. prokuratura sformułowała tylko jeden wytyk o charakterze formalnym.

Członkowie komisji pytali również m.in. o zakres stosowania przez biuro kontrolowanego wręczania łapówek. "Sprawa prowokowania do przestępstw budzi kontrowersje, padło felietonowe określenie, że CBA tworzy przestępców" - mówił senator J. Rulewski.

Zdaniem E. Bejdy, kontrolowane wręczenie łapówki można zastosować tylko w wypadku posiadania przez biuro wiarygodnej informacji o przestępstwie. "Zawsze weryfikujemy kwestię wiarygodności informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, nie ma mowy o prowokacji ani podżeganiu do popełnienia przestępstwa" - zapewniał.

Drugi z wiceszefów CBA M. Wąsik dodał, że np. w wypadku byłej posłanki PO Beaty Sawickiej nie było wątpliwości, iż informacja o popełnieniu przestępstwa była wiarygodna.

Według przedstawionej senatorom informacji w 2007 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło łącznie 284 postępowania przygotowawcze i sprawy operacyjne, w prowadzonych śledztwach 169 osobom postawiono 387 zarzutów, a wobec 59 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono około 13 mln zł. Na koniec 2007 r. w biurze zatrudnionych było 568 funkcjonariuszy i 39 innych pracowników.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Senatorowie zapoznali się z opiniami o nowelizacji sejmowej, które przedstawili sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, dyrektor Departamentu Kolejnictwa w tym resorcie Jadwiga Stachowska, członkini Zarządu PKP SA Maria Wasiak, a także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

Ustawa, uchwalona przez Sejm z przedłożenia rządowego, reguluje zasady przekazania spółce PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o rekompensat z tytułu niepokrytych strat poniesionych przez tę spółkę w związku ze świadczeniem pasażerskich usług przewozowych w ramach wykonywania obowiązku świadczenia usług publicznych w okresie od 1 października 2001 r. do 30 kwietnia 2004 r. Ponadto ustawa określa zasady przeniesienia udziałów PKP PR do samorządów województw.

Przedstawiając rozwiązania zawarte w rozpatrywanej nowelizacji dyrektor J. Stachowska zwróciła uwagę na kwestię oddłużenia PKP Przewozy Regionalne, a także na wysokość dotacji i terminy, w jakich zostaną one przekazane tej firmie.

Senatorowie zgłosili szereg pytań do przedstawiciela rządu, dotyczących m.in. poniesionych kosztów oddłużenia, kwoty dotacji, sposobu przekazania środków trwałych samorządom.

Członkini Zarządu PKP SA M. Wasiak wyjaśniła, że podział środków trwałych nastąpi zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Udziały własnościowe zostaną przekazane Skarbowi Państwa a następnie samorządom.

Kwestie związane ze "zwijaniem" linii kolejowych wyjaśniał wiceminister infrastruktury T. Jarmuziewicz.

W dyskusji senatorowie zwracali także uwagę na linie kolejowe o znaczeniu państwowym oraz ich przekwalifikowanie.

Wniosek o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" zgłosił przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Mariusz Witczak. W głosowaniu wniosek uzyskał jednomyślne poparcie senatorów. Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora Władysława Ortyla.

* * *

Tematem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska były "Odnawialne źródła energii - konieczność i obowiązek. Biopaliwa".

Prawne i ekonomiczne warunki produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan. Funkcjonujące obecnie uwarunkowania zmierzają do stworzenia stabilnych i korzystnych warunków dynamicznego rozwoju tego sektora. Jak poinformował wiceminister, dyrektywa 2003/30/WE w sprawie użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych zobowiązuje państwa członkowskie do podejmowania działań prowadzących do osiągnięcia
z końcem 2010 r. minimalnego udziału biokomponentów w rynku paliw transportowych w wysokości co najmniej 5,75% (liczonego według wartości opałowej).

Zdaniem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka, podstawową misją rolnictwa było i jest zaspokojenie potrzeb żywnościowych, co oznacza, że do celów przemysłowych, w tym zaopatrzenia przemysłu paliwowego
i energetycznego w biomasę, należy wykorzystać wyłącznie jej nadwyżki. W celach energetycznych w pierwszej kolejności powinny być zużywane odpady lub produkty wymagające utylizacji, np. odchody zwierzęce czy pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego. Utylizację odpadów można przeprowadzić w biogazowniach, uzyskując biogaz, produkt łatwy do wykorzystania w celach energetycznych. Potencjalnymi inwestorami w biogazownie rolnicze - pod warunkiem stworzenia sprzyjających warunków do inwestowania i zagospodarowywania wytworzonej energii - w pierwszej kolejności będzie grupa rolników i producentów rolnych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski poinformował senatorów, że w 2005 r. w Polsce wytworzono 144 838 GWh, z czego 2,66% pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Struktura wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów odnawialnych wskazuje, że największy udział w jej tworzeniu mają elektrownie wodne. W dalszej kolejności znaczącą rolę odgrywają źródła wytwarzające biomasę, wiatr oraz biogaz.

Podczas dyskusji senatorowie pytali o opłacalność produkcji biopaliw w Polsce i perspektywy rozwoju tego rynku. Senatorowie postulowali także przedstawienie informacji dotyczącej realizacji wieloletniego programu promocji biopaliw. Interesowano się funkcjonowaniem krajowego rynku spirytusu surowego i bioetanolu, a także produkcją biomasy na cele energetyczne.

Zdaniem wiceministra gospodarki M. Bogdana, warunkiem niezbędnym do rozwoju tego sektora jest znalezienie i zastosowanie takich rozwiązań, które zapewnią dodatkowe wsparcie dla produkcji biopaliw ciekłych i biokomponentów. Rozwiązania te należy oprzeć na założeniu, że rozmiar udzielonego wsparcia powinien być zgodny z przepisami Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania energetycznego oraz pomocy publicznej. Przyjęte rozwiązania powinny spowodować, że oferowana użytkownikowi pojazdu cena paliwa zawierającego biokomponenty będzie konkurencyjna w stosunku do ceny paliwa mineralnego. Odpowiadając na pytania dotyczące programu wieloletniego, wiceminister stwierdził, że w trakcie prac nad jego powstawaniem kierowano się zasadą, iż wszelkie bariery rozwoju tego rynku powinny być skutecznie usuwane z powodu korzyści, jakie rozwój ten przynosi: zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu zatrudnienia poprawy stanu środowiska w drodze redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym szczególnie dwutlenku węgla. Odnosząc się do złej sytuacji gorzelni rolniczych, wiceminister M. Bogdan podkreślił, że główną przyczyną takiego stanu jest słaba pozycja konkurencyjna, wynikająca z wysokich kosztów produkcji surowego spirytusu, co bezpośrednio wpływa na cenę oferowanego bioetanolu. W efekcie bioetanol wyprodukowany z takiego surowca nie znajduje nabywców, ponieważ krajowi producenci paliw, to znaczy podmioty zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, wybierają najtańszy produkt na rynku.

W opinii wiceministra środowiska J. Zaleskiego, biomasa jest największym potencjałem wśród odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do energii pierwotnej. Największy potencjał, pozwalający na zastosowanie przemysłowe w większej skali, stanowią drewno z lasów i przemysłu drzewnego, słoma i pozostałości z produkcji rolniczej. W skali lokalnej może być wykorzystana biomasa z przecinek leśnych i cięć pielęgnacyjnych.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrywała wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował senatorów o aktualnej wysokości środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Zapoznał także senatorów z opinią Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych 17 kwietnia br. Dyrektor poinformował o przyczynach odrzucenia niektórych wniosków lub zmniejszenia dotacji.

W dyskusji senator Janina Fetlińska zgłosiła wniosek o przywrócenie Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód-Zachód w Płocku, organizującemu kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z organizacji polonijnej "Orzeł Biały" z Bijska, na Syberii, kwoty 5000 zł z przeznaczeniem na transport na terenie Polski.

Senator Czesław Ryszka postulował przywrócenie kwoty 2985 zł przeznaczonej na wycieczki Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, organizującej kolonie dla dzieci i młodzieży.

Komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków wraz z zaproponowanymi przez senatorów zmianami:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sokołowie Podlaskim: XI Międzynarodowy Obóz Naukowy pod hasłem "Wspieramy młodzież polonijną ze Wschodu". Całkowity koszt realizacji zadania - 38 000 zł, postulowana kwota dotacji - 20 000 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we Wrześni: "Poznaj swoje korzenie" - projekt edukacyjny dla dzieci Polaków zamieszkałych na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 142 100 zł, postulowana kwota dotacji - 130 000 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Stowarzyszenie "Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej - International Chamber Music Workshop Association" w Puławach: Kolonie Polonijne - Puławy 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 43 500 zł, postulowana kwota dotacji - 31 400 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie: organizacja na terenie Polski kolonii letniej dla dzieci pochodzenia polskiego z Doliny, Kałusza, Bolechowa, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 40 000 zł, postulowana kwota dotacji - 22 000 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Gdańsku: Mówimy po polsku. Całkowity koszt realizacji zadania - 76 500 zł, postulowana kwota dotacji - 68 300 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 37 950 zł.
 • Stowarzyszenie "Nasza Gmina" w Dulczy Małej: II Dzień Polski w ukraińskim Radomyślu. Całkowity koszt realizacji zadania - 19 250 zł, postulowana kwota dotacji - 13 000 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Caritas Polska w Warszawie: wypoczynek letni dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Całkowity koszt realizacji zadania - 4 155 340 zł, postulowana kwota dotacji - 3 655 340 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży PROMYK w Puławach: kolonie polonijne z Ukrainy - Mąchocice Scholasteria. Całkowity koszt realizacji zadania - 127 250 zł, postulowana kwota dotacji - 88 650 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: XVII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej. Całkowity koszt realizacji zadania - 235 700 zł, postulowana kwota dotacji - 150 000 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 115 000 zł.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: uczestnictwo rodaków ze Wschodu w finałach jubileuszowej, XX Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Całkowity koszt realizacji zadania - 698 220 zł, postulowana kwota dotacji - 488 700 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: "Ze skarbca wielowiekowej tradycji i kultury polskiej". Całkowity koszt realizacji zadania - 882 000 zł, postulowana kwota dotacji - 617 400 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Złotnicki Zespół Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" w Złotniku: III warsztaty muzyczno-taneczno-śpiewacze z udziałem górali czadeckich z Nowego Sołońca i Pleszy, zespołu "Sołonczanka" (Rumunia), kapeli czadecko-żywieckiej z Żywca oraz zespołu "Dolina Nowego Sołońca ze Złotnika". Całkowity koszt realizacji zadania - 72 700 zł, postulowana kwota dotacji - 24 500 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Fundacja "O uśmiech dziecka" w Makowie Mazowieckim: kolonie integracyjno-terapeutyczne. Całkowity koszt realizacji zadania - 59 574 zł, postulowana kwota dotacji - 54 620 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 53 420 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie: studium folklorystyczne dla instruktorów zespołów polonijnych w Lublinie. Całkowity koszt realizacji zadania - 340 520 zł, postulowana kwota dotacji - 292 520 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 110 421 zł.
 • Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku: Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z organizacji polonijnej "Orzeł Biały" z Bijska, na Syberii. Całkowity koszt realizacji zadania - 61 954 zł, z organizacji polonijnej Orzeł Biały kwota dotacji - 47 804 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek i zaproponować Prezydium Senatu przyznanie dotacji w wysokości 41 685 zł (dodano pozycję: 5000 zł na transport na terenie Polski).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie obozu stacjonarnego dla dzieci i młodzieży polskiej z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach, na Ukrainie w lipcu br. Całkowity koszt realizacji zadania - 13 306 zł, postulowana kwota dotacji - 11 096 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie: IX edycja akcji "Podarujmy dzieciom lato - Kraków 2008". Całkowity koszt realizacji zadania - 101 200 zł, postulowana kwota dotacji - 34 000 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarząd Główny w Gdańsku: wystawa "Kanadyjscy Kaszubi - w 150. rocznicę początku kaszubskiej emigracji do Kanady". Całkowity koszt realizacji zadania 40 800 zł, postulowana kwota dotacji - 37 600 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do kwoty 29 000 zł.
 • Związek Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie: udział delegacji zagranicznych w VIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Całkowity koszt realizacji zadania - 48 000 zł, postulowana kwota dotacji - 41 000 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie: dofinansowanie udziału polskich twórców i zespołów folklorystycznych ze Wschodu w XXXI Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. Całkowity koszt realizacji zadania - 174 440 zł, postulowana kwota dotacji - 47 940 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do kwoty 33 750 zł.
 • Fundacja Młodej Polonii Polska Europa Świat w Warszawie: Poloniada 2008' (kontynuacja). Całkowity koszt realizacji zadania - 62 000 zł, postulowana kwota dotacji - 32 700 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do kwoty 27 000 zł.
 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Zarząd Główny w Warszawie (wniosek odłożony): X Jubileuszowe Polonijne Warsztaty Artystyczne. Całkowity koszt realizacji zadania - 91 500 zł, postulowana kwota dotacji - 45 500 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do kwoty 26 000 zł.
 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Zarząd Główny w Warszawie: X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Turystyczno-Przyrodnicze. Całkowity koszt realizacji zadania - 58 150 zł, postulowana kwota dotacji - 38 000 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą wicemarszałek Krystyna Bochenek poruszyła w związku z korespondencją otrzymaną od przedstawiciela Komitetu Obrony Polaków kwestię sytuacji Polaków na Białorusi.

Senator Stanisław Gogacz przedstawił treść listu kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku, na Białorusi, skierowanego do prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Andrzeja Stelamchowskiego w sprawie dofinansowania imprezy polonijnej organizowanej przez polską placówkę na Białorusi.

Zastępca przewodniczącego komisji senator Roman Ludwiczuk zwrócił się z prośbą do senatorów o wzięcie udziału w uroczystościach i imprezach z udziałem mniejszości polskiej na Białorusi zaplanowanych w bieżącym roku.

Senator Stanisław Karczewski poinformował o swoim pobycie w Grodnie i udziale w uroczystościach z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz w uroczystym wręczeniu Kart Polaka grupie naszych rodaków mieszkających na Białorusi.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki Narodowej.

W pierwszym punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica. Poinformował, że celem przedmiotowej umowy jest stworzenie podstawy prawnej regulującej m.in. współpracę i pomoc udzielaną sobie wzajemnie przez administracje celne Polski i Słowenii w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania naruszeń przepisów celnych.

Do ustawy ratyfikacyjnej żadnych uwag nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Na wniosek przewodniczącego komisji senatora Tomasza Misiaka senatorowie opowiedzieli się w głosowaniu jednomyślnie za przyjęciem rozpatrywanej ustawy ratyfikacyjnej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Tadeusza Gruszkę.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opinię o ustawie, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego do Sejmu przez Senat, przedstawiła w imieniu rządu wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. Jak zaznaczyła, nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wprowadza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej.

Uwag do ustawy sejmowej nie zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

W dyskusji wniosek o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek zgłosił senator Kazimierz Kleina. Jak stwierdził, nowelizacja - będąca inicjatywą senacką - została już dokładnie przeanalizowana.

W głosowaniu wniosek przyjęto jednomyślnie. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego wybrano senatora Grzegorza Banasia.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrywano także ustawę o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.

Założenia ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego, omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Poinformował, że nowelizacja ma na celu dostosowanie polskiego prawa do wymagań UE. Wprowadza obligatoryjną kontrolę statków powietrznych i ich załóg, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia umów lub przepisów międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Uwagę o charakterze stylistycznym zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

W dyskusji senatorowie interesowali się m.in. zasadami przeprowadzania kontroli oraz kosztów nieuzasadnionego zatrzymania statku powietrznego.

Odpowiedzi na pytania senatorów udzielali wiceminister infrastruktury T. Jarmuziewicz oraz prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński, który odniósł się negatywnie do uwagi biura legslacyjnego.

Senator G. Banaś podtrzymał poprawkę zasugerowaną w opinii legislacyjnej, w głosowaniu nie uzyskała ona jednak większości. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek został przyjęty 13 głosami, przy 2 wstrzymujących się. Ustalono, że przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze zarekomenduje Izbie senator Stanisław Jurcewicz.

Senatorowie rozpatrzyli także ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Cel i przedmiot ustawy omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury T. Jarmuziewicz. Jak poinformował, ustawa reguluje zasady i tryb przekazania PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez spółkę w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich w ramach usług pasażerskich. Ponadto ustawa określa zasady przeniesienia udziałów PKP Przewozy Regionalne do samorządów województw.

Pod względem legislacyjnym ustawa nie wzbudziła zastrzeżeń senackiego biura legislacyjnego.

W trakcie dyskusji ustawa wywołała kontrowersje wśród senatorów. Interesowano się m.in. kwestiami dotyczącymi konsultacji z samorządami, podziału udziałów, oddłużenia spółki, nakładów ma inwestycje, przygotowania aktów wykonawczych oraz ogólnej kondycji spółki PKP Przewozy Regionalne.

Senator Stanisław Kogut podkreślił, że ustawa powinna być rozpatrywana razem z ustawą o transporcie publicznym i złożył wniosek o odrzucenie ustawy.

Na pytania i wątpliwości senatorów odpowiadali poseł sprawozdawca Janusz Piechociński, wiceminister T. Jarmuziewicz oraz dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Jadwiga Stachowska.

W głosowaniu nie uzyskał większości wniosek senatora S. Koguta. Komisja przyjęła natomiast wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora K. Kleinę.

W piątym punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak. W opinii wiceministra, nowelizacja zmierza do uproszczenia procedury ustanawiania stref ekonomicznych, określenia warunków udzielania pomocy publicznej, a także zwiększenia łącznego limitu obszaru specjalnych stref ekonomicznych.

W swojej opinii senackie biuro legislacyjne zgłosiło 5 uwag o charakterze legislacyjno-doprecyzowującym. Do zgłoszonych uwag ustosunkowała się dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki Teresa Korycińska. Przed przystąpieniem do głosowania przedstawiciel biura, uznając argumenty resortu gospodarki, wycofał jedną poprawkę.

W dyskusji senatorowie interesowali się m.in. inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych, ich obszarem, kwestią łączenia funkcji członka zarządu strefy z zatrudnieniem u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na jej terenie.

W głosowaniu Komisja Gospodarki Narodowej zaakceptowała cztery poprawki zaproponowane w opinii biura legislacyjnego i podtrzymane przez przewodniczącego senatora T. Misiaka. Ustalono, że przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wraz z poprawkami zarekomenduje Izbie senator Witold Idczak.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki R. Baniak. Jak podkreślił, jej celem jest umożliwienie kontynuowania udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu technologicznego.

W swojej opinii senackie biuro legislacyjne zaproponowało wprowadzenie 8 zmian o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Proponowane poprawki poparł reprezentant rządu.

Ponieważ senatorowie nie zgłaszali wątpliwości, przewodniczący przystąpił do głosowania nad zmianami zaproponowanymi przez senackie biuro legislacyjne. Komisja jednomyślnie poparła postulowane poprawki. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wyznaczono senatora Eryka Smulewicza.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Obrony Narodowej zapoznali się z informacją ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, dotyczącą funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Minister przedstawił najbliższe plany w zakresie zmian organizacyjnych w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego oraz Ministerstwie Obrony Narodowej. Poinformował m.in. o nowych zadaniach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej związanych z profesjonalizacją sił zbrojnych. Dodał, że w związku z planami urynkowienia pozyskiwania mieszkań na kwatery służbowe żołnierzy zawodowych konieczna jest restrukturyzacja agencji.

Szef resortu obrony poinformował senatorów, że od 1 stycznia 2009 r. Agencję Mienia Wojskowego zastąpi Agencja Uzbrojenia. Nowa agencja będzie zajmowała się "z jednej strony, pozyskiwaniem sprzętu i wyposażenia wojskowego, z drugiej strony - zbywaniem tego, co w tej chwili jest niepotrzebne siłom zbrojnym, czyli zbędnym majątkiem ruchomym".

Nieruchomości znajdujące się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego, które uznane zostaną za trwale zbędne, zostaną skomunalizowane. "Cały zasób nieruchomości - jeszcze raz powtarzam tych uznanych za trwale zbędne - będzie przechodził w ręce samorządów. Charakter danej nieruchomości będzie decydował o tym, czy trafi ona do samorządu wojewódzkiego, powiatowego czy do gmin" - powiedział senatorom minister B. Klich.

W opinii szefa resortu obrony, sama zamiana Agencji Mienia Wojskowego w Agencję Uzbrojenia nie rozwiąże problemu zalegania zbędnego majątku w polskich siłach zbrojnych. "Bo nie pozwoli na zbycie w krótkim czasie na dobrych warunkach finansowych tego, czego nie udało się zbyć w ciągu ostatnich kilku czy kilkunastu lat, a zasoby amunicji czy starego sprzętu są olbrzymie" - wyjaśnił.

Minister B. Klich dodał, że utylizacja jest utrudniona szeregiem przepisów, ale "jest wolą ministra obrony narodowej, by dokonać zmian w ustawie o ochronie informacji niejawnych tak, aby łatwiej było pozyskiwać firmom niezbędne zaświadczenia bezpieczeństwa, które uprawniają do udziału w rozmaitych przetargach na zbywanie tego majątku. "Ale to też nie jest warunkiem wystarczającym. Warunkiem koniecznym tak naprawdę jest zainwestowanie środków finansowych w utylizację tego sprzętu, na który nie ma nabywcy. Zdaję sobie sprawę, że będzie to balast także dla nowej Agencji Uzbrojenia" - powiedział minister B. Klich.

W swoim wystąpieniu minister B. Klich omówił także plany zmian organizacyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej, wynikające przede wszystkim ze zmian w podległych mu agencjach. Zapowiedział również utworzenie w resorcie departamentu współpracy z przemysłem obronnym. Jak dodał, trwają prace nad zmianami odpowiednich ustaw. Ich projekty trafią do Sejmu na początku drugiego półrocza br.

"Powinniśmy wspierać nasz rodzimy przemysł, stąd powołanie takiego departamentu wydaje się rzeczą konieczną. To będą tak naprawdę pracownicy ministerstwa - zarówno wojskowi, jak i cywilni, których zadaniem będzie utrzymywanie stałego kontaktu z firmami należącymi do polskiego przemysłu obronnego" - dodał. W opinii ministra B. Klicha, drugim wyznacznikiem troski o przyszłość tego sektora jest decyzja premiera upoważniająca ministra obrony narodowej do udziału w pracach nad strategią rozwoju przemysłu obronnego na kolejne lata.

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej minister B. Klich mówił także o złym stanie zasobów mieszkaniowych wojska. "Wojsko Polskie, mające w tej chwili 148 tys. żołnierzy stanu etatowego, dysponuje zaledwie 10 tysiącami 550 kwaterami, które nie podlegają zbyciu. Muszę powiedzieć, że to jest stan dość dramatyczny" - powiedział. Zwrócił uwagę m.in. na "wypływanie" tych lokali na rynek.

W drugiej części posiedzenia p.o. zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego Zbigniew Prokopczyk przedstawił sprawozdanie z działalności agencji za rok 2007.

Zastępcy prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Piotr Kluczyński oraz Izabela Noculak przedstawili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z jej działalności za rok 2007.

7 maja 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Grzegorza Czeleja.

Senatorowie podjęli decyzję w tej sprawie po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez wiceministra finansów Jacka Kapicę. Zwrócił on uwagę, że przedmiotowa umowa wypełnia lukę po wygasłej w 2004 r. umowie o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych z Republiką Jugosławii. Realizuje także założenia UE, dotyczące współpracy w tym zakresie oraz umożliwia wymianę informacji i dokumentów (w tym tajnych i poufnych). Jest jednym z podstawowych narzędzi pomocnych w zwalczaniu handlu narkotykami i kontrabandy. Ponadto jest istotna ze względu na dużą liczbę firm słoweńskich na polskim rynku oraz polską obecność w Słowenii.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

Na temat uregulowań przyjętych w przedmiotowej konwencji informacje przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacek Such. W swojej wypowiedzi podkreślił jej znaczenie dla zwalczania procederu handlu żywym towarem oraz ochrony prawnej i zdrowotnej jego ofiar. Zwrócił uwagę, że konwencja reguluje jednocześnie kwestię ochrony świadków oraz konieczności dostosowania prawa narodowego do jej wymogów, umożliwiając poprawienie skuteczności śledztw i postępowań sądowych. Ustawa penalizuje nie tylko sam proceder, lecz również podżeganie i czerpanie zysku z handlu ludźmi, a także wszelkie wynikające z tego fałszerstwa dokumentów tożsamości i dokumentów podróży. Umożliwia stworzenie jednolitej płaszczyzny współpracy w zakresie zwalczania handlu ludźmi na świecie.

W dyskusji wniosek o przyjęcie bez poprawek rozpatrywanej ustawy ratyfikacyjnej zgłosił senator Leon Kieres. W głosowaniu uzyskał on jednomyślne poparcie. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Włodzimierza Cimoszewicza.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej senatorowie zapoznali się z informacją Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczącą inwestycji realizowanych w Polsce w ramach Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP).

Program NSIP ma na celu zbudowanie wspólnej infrastruktury wojskowej, która wykracza poza własne potrzeby obronne i może być wykorzystana przez siły sojuszu. Jest realizowany od końca lat dziewięćdziesiątych i zakłada m.in. przystosowanie do standardów NATO siedmiu lotnisk, dwóch portów, pięciu baz paliwowych, budowę stacji radarowej dalekiego zasięgu, modernizację systemu łączności.

Podsekretarz stanu w MON Zenon Kosiniak-Kamysz, wprowadzając w tematykę Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), poinformował senatorów m.in. o zakresach odpowiedzialności resortu za przygotowanie i realizację programów tych inwestycji w Polsce.

Zastępca szefa Zarządu Planowania Rzeczowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego kontradmirał Czesław Rolik przedstawił informację o zasadach wykorzystania funduszu NSIP oraz o obowiązujących w tym systemie procedurach. Kontradmirał omówił szczegółowo 6 z 7 pakietów inwestycji realizowanych w Polsce w ramach tego programu.

Informację dotyczącą stanu realizacji poszczególnych pakietów przedstawił p.o. dyrektora Departamentu Infrastruktury Wojskowej w MON Andrzej Petrulewicz. Jak stwierdził, większość zadań realizowanych w Polsce w ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), szczególnie odnośnie do przygotowania lotnisk, zostało już zakończonych.

"Realizacja programu w wielu elementach idzie bardzo dobrze, np. odnośnie do zadań dotyczących przygotowania infrastruktury lotniskowej" - mówił dyrektor A. Petrulewicz. Dodał, że "90% zadań, jakie Sojusz Północnoatlantycki do dzisiaj zatwierdził do realizacji w naszym kraju, zostało zakończone". Wszystkie przewidziane inwestycje w dziedzinie infrastruktury zostały wykonane na pięciu lotniskach: w Malborku, Krzesinach, Łasku, Powidzu i Świdwinie.

W opinii A. Petrulewicza, opóźnienie realizacji programu pojawiło się natomiast przy tworzeniu infrastruktury służącej przechowywaniu paliw płynnych. "Musieliśmy przeprowadzić siedem przetargów międzynarodowych. Pierwszy z nich trwał około trzech lat" - zaznaczył.

Jak poinformowano podczas posiedzenia, w bieżącym roku na realizację programu przeznaczone zostaną ponad 664 mln zł, z czego środki NATO wyniosą około 416 mln zł, reszta będzie pochodzić z budżetu MON.

Po zakończeniu prezentacji senatorowie skierowali do obecnych na posiedzeniu przedstawicieli resortu obrony pytania, dotyczące mechanizmów podejmowania decyzji, które pozwalają na uruchomienie poszczególnych pakietów inwestycji NATO (senator Piotr Wach), przygotowania infrastuktury lotniskowej (senator Krzysztof Zaremba), wymogów technicznych, jakie powinny spełniać projekty inwestycji (senator Zbigniew Meres), progresji wydatków na inwestycje NSIP (senator Maciej Klima).

Na pytania senatorów odpowiadali dyrektor A. Petrulewicz, kontradmirał C. Rolik i zastępca dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego płk Jan Leśkiewicz.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska spotkali się z delegacją Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, w skład której wchodzili deputowani Hervé Gaymard i André Chassaigne. Tematem rozmowy była ocena funkcjonowania i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

Zdaniem deputowanego H. Gaymarda, na obecnym etapie Francja opowiada się za zachowaniem Wspólnej Polityki Rolnej i jest przeciwna wprowadzeniu współfinansowania płatności bezpośrednich. Priorytetowe znaczenie dla strony francuskiej ma zachowanie zasady preferencji wspólnotowej. Francja, przygotowując się do nadchodzącej prezydencji, już myśli o przyszłości WPR po 2013 r.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że WPR jest nowoczesną polityką teraźniejszości, ale musi uwzględniać przyszłościowe uwarunkowania, a także solidarnościowy podział środków finansowych. Ocena tej polityki pozwoli dokonać właściwej korekty jej instrumentów, a także określić nowe wyzwania, jakie przed nią stoją. Dla Polski bardzo ważne jest, aby WPR zachowała swój wspólnotowy charakter, zapewniając jednocześnie równe dla wszystkich warunki konkurencji w poszerzonej Unii Europejskiej oraz uwzględniając uwarunkowania regionalne i regionalne rolnictwo, czyli narodowe dobra krajów członkowskich.

W dyskusji senatorowie pytali gości m.in. o stanowisko Francji w sprawie Health Check oraz regulacji rynku cukru, a także o stanowisko Francji w sprawie WTO.

Odpowiadając, deputowany A. Chassaigne podkreślił, że Francja dąży do oddzielenia dyskusji na temat Health Check od przeglądu unijnego budżetu oraz ogólnej debaty na temat przyszłości WPR po 2013 r. Obecnie to bowiem nie najlepszy moment, by rozmawiać o WPR bez presji WTO oraz budżetu UE. Ponadto deputowany stwierdził, że warunki zewnętrzne spowodowały, iż Francja dokonała reformy rynku cukru. Zdaniem deputowanego H. Gaymarda, wielostronne negocjacje WTO nie mogą uniemożliwiać zajmowania się sprawami ważnymi dla polityki w Europie.

13 maja 2008 r.

Seminaryjne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej poświęcone było nowym zasadom polityki społecznej.

Posiedzenie zorganizowano we współpracy z Partnerstwem na rzecz rozwoju "Praca w Posagu" Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

W seminarium prowadzonym przez zastępcę przewodniczącego komisji senatora Jana Rulewskiego wzięli udział parlamentarzyści, przedstawicie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, autorzy i realizatorzy projektów mających na celu aktywizację zawodową i integrację społeczną mieszkańców wsi.

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że seminarium jest przykładem otwartości Senatu na współpracę z organizacjami pozarządowymi, której celem jest rozwiązywanie ważnych problemów naszego kraju.

Podsekretarz stanu w resorcie pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak przedstawiła współczesne wyzwania polityki społecznej. Mówiąc o polityce solidarności pokoleń, wiceminister wskazała na potrzebę jednoczesnego działania na rzecz pokolenia pracującego, dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Pokolenie pracujące trzeba wspierać i aktywizować. Należy także wykorzystać potencjał osób obecnie nieaktywnych - po pięćdziesiątym roku życia i niepełnosprawnych. W wypadku dzieci i młodzieży nieodzowne jest inwestowanie w edukację, budowanie przyszłego kapitału ludzkiego i społecznego, prowadzenie polityki prorodzinnej, ograniczenie ubóstwa. Starzenie się społeczeństwa, wydłużanie czasu trwania życia wymaga działań integrujących społecznie osoby starsze, a także rozwoju usług opiekuńczych.

Podczas posiedzenia realizatorzy projektów prowadzonych w ramach Krajowej Sieci Tematycznej Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przedstawili efekty swoich prac, a także podzielili się doświadczeniami w aktywnym wspieraniu integracji społecznej i zawodowej środowisk lokalnych w Polsce.

* * *

Tematem posiedzenia Komisji Obrony Narodowej była rola i zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas klęsk żywiołowych.

W obradach udział wzięli podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski, dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w tym resorcie Zenon Sobejko, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej gen. bryg. Stanisław Rybak, płk Jerzy Słowik z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, szef obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego płk Bogusław Kot, szef Oddziału Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
płk Wiesław Szczygielski, płk Sławomir Berdak z Szefostwa Inżynierii Wojskowej, szef Dyżurnej Służby Operacyjnej w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych płk Andrzej Kobielski.

Podczas posiedzenia zaproszeni goście przedstawili zasady współpracy sił zbrojnych z organami Państwowej Straż Pożarnej, Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji oraz samorządów terytorialnych i stowarzyszeń na podstawie zakresu kompetencji określonego w ustawach. Omówili również wykorzystanie sił zbrojnych oraz innych służb mundurowych w akcjach ratowniczych na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

W dyskusji przewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Maciej Klima pytał przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zakres niezbędnych, ich zdaniem, zmian, jakie powinny być wprowadzone dla poprawy funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego.

Wiceminister A. Podolski powiedział, że obecny system zabezpieczenia na wypadek sytuacji kryzysowej funkcjonuje dobrze, a potrzebne zmiany znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanej nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Niezbędne jest jednak uporządkowanie systemu pod względem jednolitości stosowanych pojęć.

Dyrektor Z. Sobejko wskazał na konieczność przeprowadzania wspólnych ćwiczeń i szkoleń, mających na celu zgrywanie pododdziałów wojska i innych służb mundurowych. Zwrócił również uwagę na konieczność doskonalenia obiegu informacji w związku z ogłoszeniem stanów klęsk żywiołowych oraz w innych sytuacjach kryzysowych.

Senator Maciej Grubski stwierdził, że w wyniku profesjonalizacji polskiej armii mogą wystąpić problemy z mobilizacją żołnierzy i związane z tym trudności z utrzymywaniem poszczególnych pododdziałów wojska w stanie gotowości.

Senator Piotr Wach zwrócił natomiast uwagę na konieczność dokładnego uregulowania rozliczeń finansowych wszystkich uczestników akcji ratunkowych.

Na zakończenie obrad wiceminister A. Podolski podkreślił, że zadania sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych są traktowane jako działania pomocnicze związane z wykorzystaniem specjalistycznych oddziałów i sprzętu wojskowego.

* * *

Tematem seminaryjnego posiedzenia Komisji Zdrowia było miejsce i zadania medycyny ratunkowej w strukturach ochrony zdrowia w Polsce.

Podczas posiedzenia podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski omówił aktualny stan pracy nad nowelizacją ustawy o państwowym Ratownictwie Medycznym. Jak poinformował, nad projektem pracuje specjalnie powołany w resorcie zespół, którego zadaniem jest opracowanie zmian usprawniających system ratownictwa medycznego funkcjonujący na mocy obecnie obowiązującej ustawy. Chodzi tu m.in. o zmiany w organizacji i finansowaniu szpitalnych oddziałów ratunkowych, nową organizację systemu powiadamiania ratunkowego w ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na temat miejsca i zadań medycyny ratunkowej w systemie ochrony zdrowia mówił także prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej prof. Juliusz Jakubaszko. Jego zdaniem, należy zagwarantować świadczenia odpowiednio wysokiej jakości, wykonywane przez sprawny system ratownictwa wobec chorego w stanie krytycznym.

W dyskusji pełniący obowiązki krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej prof. Jerzy Karski podkreślił, że obowiązujące przepisy w niedostateczny sposób zapewniają skuteczne wykonywanie zadań w zakresie ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Zwrócił m.in. uwagę na działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które funkcjonuje w złożonym technicznie otoczeniu. Użytkowanie śmigłowców wymaga zapewnienia ich gotowości w poszczególnych bazach.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Teter stwierdził, że analizowany jest mechanizm podziału środków przeznaczonych na ratownictwo między poszczególne województwa. W tym wypadku NFZ działa zgodnie z planem zakontraktowanych świadczeń, zatwierdzonych przez resort zdrowia na podstawie wniosków poszczególnych wojewodów.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia wiceminister M. Twardowski poinformował także o planowanych w br. inwestycjach ważnych dla ratownictwa medycznego. Będą one polegały na finansowaniu wymiany wyeksploatowanych ambulansów ratunkowych, rozpoczęciu budowy sieci centrów urazowych, a także na budowie i przebudowie baz dla śmigłowców ratunkowych oraz prawdopodobnie na zakupie pierwszych śmigłowców ratunkowych.

* * *

Podczas swojego posiedzenia senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej zapoznali się z informacją dotyczącą bieżącej sytuacji i strategii rozwoju przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej "Poczta Polska".

W obradach wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski, przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wiceprezesem Krzysztofem Dylem i dyrektorem Departamentu Rynku Pocztowego Karolem Krzywickim, reprezentanci Dyrekcji Generalnej "Poczty Polskiej" z dyrektorem generalnym Andrzejem Polakowskim, a także przedstawiciele trzech związków zawodowych działających w tej firmie: Federacji Pracowników Poczty, Związku Zawodowego Pracowników Poczty i NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej.

Informacje na temat aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie przedstawił dyrektor generalny "Poczty Polskiej" A. Polakowski. Zaprezentował m.in. podstawowe dane bilansowe, przychody i koszty funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną, odniósł się także do sytuacji społecznej.

W dyskusji senatorowie zgłosili szereg pytań dotyczących m.in. wyników finansowych, liczby i struktury placówek pocztowych, nakładów inwestycyjnych, sposobu wyceny przedsiębiorstwa przy przekształceniach, a także planów rozwojowych i problemów związanych z liberalizacją rynku usług pocztowych.

Odpowiedzi na pytania senatorów udzielał dyrektor A. Polakowski oraz jego zastępcy - Mirosław Jakubowski, Mariusz Wnuk i Józef Rawłuszko.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury M. Jankowski omówił plany rządu wobec zmian na rynku pocztowym. Poinformował, że resort infrastruktury zamierza do końca czerwca br. przedstawić założenia zmian koniecznych do poprawy sytuacji w "Poczcie Polskiej". Wskazał na potrzebę uchwalenia ustawy umożliwiającej przekształcenie poczty w spółkę, a przede wszystkim na konieczność zmian wewnętrznych w firmie.

W dyskusji głos zabrali także przedstawiciele trzech reprezentatywnych związków zawodowych, działających w przedsiębiorstwie. W swoich wystąpieniach związkowcy deklarowali poparcie dla wszystkich zmian, które mogą zapewnić poprawę sytuacji i rozwój firmy.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpatrywano sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w roku 2007 wraz z "Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w  roku 2007".

Sprawozdanie omówił przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Przypomniał, że wśród najważniejszych zadań, jakie stoją przed polską radiofonią i telewizją jest implementacja tzw. dyrektywy audiowizualnej, która weszła w życie w grudniu ub.r., a także przejście na nadawanie cyfrowe, co powinno się zakończyć do 2012 r. Za ważny problem W. Kołodziejski uznał także brak w polskim systemie medialnym przepisów antykoncentracyjnych. "Nasze obserwacje w 2007 r. uprawniają do stwierdzenia, że w dalszym ciągu następuje zjawisko dynamicznej koncentracji na rynku mediów" - powiedział W. Kołodziejski. Dodał, że chodzi przede wszystkim o tzw. sieciowanie stacji radiowych.

Mówiąc o najważniejszych, jego zdaniem, aspektach dla najbliższej przyszłości mediów elektronicznych, wskazał na dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych, która zawiera definicję nowej audiowizualnej usługi medialnej oraz wprowadza zróżnicowanie wymagań dla nowych usług audiowizualnych: linearnych i nielinearnych. Jak stwierdził przewodniczący KRRiT, dyrektywa wprowadza bardzo istotną dla rynku medialnego i jego ekonomiczno-finansowego funkcjonowania zmianę w postaci liberalizacji przepisów odnoszących się do reklamy telewizyjnej.

Drugim ważnym aspektem wyznaczającym działania podmiotów zaangażowanych na rynku mediów elektronicznych jest proces przechodzenia z nadawania programu w technologii analogowej na cyfrową. Przewodniczący W. Kołodziejski podkreślił, że proces ten wiąże się ze zbliżającym się, sugerowanym przez UE, terminem wyłączenia emisji analogowej w 2012 r. Jak zauważył, decyzja o przyznaniu Polsce organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. w sposób jednoznaczny zdeterminowała potrzebę rozpoczęcia <<cyfryzacji>> radiofonii i telewizji.

Na szczególne podkreślenie, zdaniem W. Kołodziejskiego, zasługuje także przyjęcie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji stanowiska z 12 czerwca ub.r. W tym dokumencie rada odstąpiła od stosowania w koncesjach udzielanych spółkom kapitałowym zapisów właścicielskich. Jak zaznaczył przewodniczący KRRiT, brak w koncesjach zapisów właścicielskich nie oznacza ograniczenia możliwości stosowania przez radę przepisów ustawowych dotyczących cofania koncesji, m.in. w wypadku przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy.

Blisko 350-stronicowe sprawozdanie KRRiT wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 r. zawiera także informację na temat podziału zeszłorocznych wpływów abonamentowych. W sumie w ub.r. z tytułu abonamentu do kasy KRRiT wpłynęło ponad 887 mln zł plus blisko 10 mln zł z opłat pozaabonamentowych (m.in. karne odsetki, kary za używanie niezarejestrowanych odbiorników). W sprawozdaniu przedstawiono też m.in. strukturę programową nadawców publicznych i koncesjonowanych wraz z ich porównaniem, udziały w rynku, wyniki kontroli nadawców czy charakterystykę rynku reklamowego w ub.r.

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu dyskusja nad sprawozdaniem KKRiT koncentrowała się na zmniejszających się wpływach abonamentowych i rzutowaniu tego zjawiska na realizację misji przez radiofonię i telewizję publiczną, a także regionalnych ośrodków radiowych i telewizyjnych.

Senatorowie z zaniepokojeniem wskazywali na malejące wpływy abonamentowe i wyrażali obawę, czy nie spowoduje to braku możliwości wypełniania przez media publiczne ustawowo określonej misji, a także czy nie doprowadzi do ograniczenia i komercjalizacji oferty programowej. Uznano, że jest to szczególnie niepokojące w wypadku rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, których programy finansowane z abonamentu są w 80-90%. Senatorowie zwracali uwagę na złożoność problemu, a także wiele przyczyn, które mogą wpływać na spadek wpływów abonamentowych.

Wiele czasu w trakcie dyskusji zajęła także sprawa zapowiadanej przez Platformę Obywatelską likwidacji abonamentu. Zdaniem przewodniczącego W. Kołodziejskiego, w wypadku całkowitej likwidacji abonamentu TVP powinno się zezwolić na przerywanie programów reklamami. "W tej chwili tendencja jest taka, że ten abonament będzie się jeszcze zmniejszał, więc telewizja publiczna będzie już w 100% telewizją komercyjną. Wtedy musimy się pogodzić, że nie będzie ona realizowała misji" - powiedział. W takiej sytuacji - w opinii W. Kołodziejskiego - "logicznie postępując", należałoby znieść zakaz przerywania programów reklamami. "A chodzi o kwoty niebagatelne, bo według szacunków Biura Reklamy TVP przychód z reklamy emitowanej w przerwach filmu to jest nawet 50% całego przychodu z reklamy" - dodał. "Ale nie miałaby wtedy widzów" - ripostowała senator Barbara Borys-Damięcka.

Opinia przewodniczącego KRRiT była odpowiedzią na wypowiedź senatora Wojciecha Skurkiewicza, który stwierdził, że w sytuacji likwidacji wpływów abonamentowych należałoby na takie przerywanie w TVP zezwolić tak, by "była równość traktowania podmiotów w tej grze rynkowej".

Przedmiotem dyskusji były również kwestie dotyczące przeciwdziałania nadmiernej koncentracji kapitałowej w mediach elektronicznych oraz skuteczności egzekucji kar nakładanych na nadawców przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

W dyskusji wniosek o przyjęcie sprawozdania KKRiT zgłosił senator W. Skurkiewicz. W głosowaniu nie uzyskał on jednak poparcia. Następnie senator Adam Massalski zgłosił wniosek o odrzucenie sprawozdania. W głosowaniu ten wniosek również nie został przyjęty. Wobec wyników głosowań Komisja Kultury i Środków Przekazu nie przyjęła projektu uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Posiedzenie senackiej komisji kultury otworzyło proces wymaganego ustawą o radiofonii i telewizji przedstawiania corocznego sprawozdania KRRiT najważniejszym organom państwa. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji KRRiT składa sprawozdanie Sejmowi, Senatowi i prezydentowi, a także premierowi. Jeśli obie izby parlamentu odrzucą sprawozdanie rady kadencja jej członków wygasa w ciągu 14 dni; wygaśnięcie nie następuje jednak, jeśli nie zostanie ono zatwierdzone przez prezydenta. Do tej pory tak się nie zdarzyło.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przystąpiła, na podstawie art. 58 ust. 3 Regulaminu Senatu, do wyboru trzeciego zastępcy przewodniczącego komisji.

W dyskusji senator Janina Fetlińska zgłosiła na to stanowisko kandydaturę senatora Bronisława Korfantego. W głosowaniu tajnym, 17 głosami, przy 2 głosach przeciw, senatorowie wybrali senatora B. Korfantego na zastępcę przewodniczącego komisji.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował senatorów o aktualnej wysokości środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Przedstawił także opinię Kancelarii Senatu w sprawie wniosków skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych 9 maja br. Dyrektor poinformował także o przyczynach odrzucenia niektórych wniosków lub zmniejszenia dotacji.

Podczas posiedzenia nowy prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Maciej Płażyński podziękował za gratulacje otrzymane od senatorów z okazji objęcia tej funkcji i przedstawił główne kierunki przyszłej działalności stowarzyszenia. Podkreślił, że Senat RP jest właściwym miejscem do realizacji misji opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.

Prezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Jerzy Marek Nowakowski podkreślił inspirującą rolę fundacji wśród polskich środowisk na Wschodzie. Zadeklarował także wolę współpracy z Senatem RP w realizacji pomocy Polakom za granicą oraz podjęcie działań mających na celu koordynację działalności podmiotów współpracujących ze środowiskami polskimi poza krajem, szczególnie w zakresie nauczania języka polskiego, krzewienia kultury polskiej i utrzymywania więzi z krajem.

W dyskusji nad rozpatrywanymi wnioskami senatorowie Piotr Zientarski, Łukasz Abgarowicz oraz Andrzej Person zgłosili wnioski o zmianę kwot proponowanych w opinii Kancelarii Senatu, dotyczącej zadania "Pomoc Polonii i Polakom za Granicą w 2008 roku" Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Postanowiono również odłożyć rozpatrywanie wniosku inwestycyjnego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dotyczącego remontu przedszkola w Daugvapils, na Łotwie, oraz przywrócenia postulowanej przez stowarzyszenie kwoty przeznaczonej na remont obiektu Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie, na Litwie.

Komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu, dotyczącą wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, wraz z zaproponowanymi przez senatorów zmianami.

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku: Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych z Zagranicy 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 193 515 zł, postulowana kwota dotacji - 143 813 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, dotację jednak zmniejszyć do 81 975 zł.
 • Europejski Dom Spotkań - Fundacja "Nowy Staw" w Lublinie: badanie potrzeb polskich migrantów ekonomicznych w Dublinie. Całkowity koszt realizacji zadania - 131 200 zł, postulowana kwota dotacji - 123 200 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 456 214 zł, postulowana kwota dotacji - 140 924 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 107 007 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 6 047 588 zł, postulowana kwota dotacji - 1 725 358 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 975 511 zł (zwiększając kwotę zaproponowaną w opinii Kancelarii Senatu o 144 048 zł).
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia w Łodzi: cykl seminariów informacyjnych poświęconych Karcie Polaka, przepisom Schengen i zasadom repatriacji w 2008 r. dla środowisk polonijnych na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 124 964 zł, postulowana kwota dotacji - 107 464 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz" w Węgorzewie: Wracamy do korzeni - II Międzynarodowa Noc Świętojańska w Węgorzewie. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 000 zł, postulowana kwota - dotacji 25 000 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 11 400 zł.
 • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz" w Węgorzewie: XIII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych. Całkowity koszt realizacji zadania - 110 900 zł, postulowana kwota dotacji - 28 850 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 21 000 zł.
 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: udział osób pochodzenia polskiego w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz w warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania. Całkowity koszt realizacji zadania - 300 940 zł, postulowana kwota dotacji - 70 636 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 66 636 zł.
 • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych "Czeremosz" w Węgorzewie: Międzynarodowe Integracyjne Warsztaty Taneczne. Całkowity koszt realizacji zadania - 54 700 zł, postulowana kwota dotacji - 29 000 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 23 100 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": zakup środków trwałych i oprogramowania dla organizacji polskich i polonijnych poza granicami kraju w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 824 zł, postulowana kwota dotacji - 59 358 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 11 230 zł.

II. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (według stanu na 25 kwietnia br. )

UKRAINA

Zadania kontynuowane w 2008 r. (z lat ubiegłych)

 • Budowa Domu Kultury Polskiej z częścią oświatową w Barze 2006-2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 3 210 730 zł, nakłady poniesione od początku inwestycji - 170 237, szacunkowy koszt realizacji zadania - 1 003 584 zł, postulowana kwota dotacji - 979 394 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Budowa szkoły z polskim językiem nauczania w Szaróweczce-Maćkowcach 2006-2011. Całkowity koszt realizacji zadania - 3 500 000 zł, nakłady poniesione od początku inwestycji - 15 881 zł, postulowana kwota dotacji 130 000 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Adaptacja strychu w budynku przy ul. Szewczenki 191 w Stryju na potrzeby Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego 2007-2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 109 683 zł, nakłady poniesione od początku inwestycji - 2673 zł, postulowana kwota dotacji - 107 010 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Odbudowa i adaptacja klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach 2006-2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 090 176 zł, nakłady poniesione od początku inwestycji - 581 110 zł, postulowana kwota dotacji - 586 300 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.

Zadania nowo rozpoczynane

 • Remont Szkoły Polskiej w Gródku Podolskim 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 64 146, postulowana kwota dotacji - 62 600 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 58 530 zł.
 • Remont elewacji kościoła św. Stanisława w Krzemieńcu 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 236 326 zł, postulowana kwota dotacji - 202 674 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Remont budynku dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 42 741 zł, postulowana kwota dotacji - 41 711 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Rekonstrukcja i rozbudowa przedszkola na szkołę z polskim językiem nauczania w Szepietówce 2008-2010. Całkowity koszt realizacji zadania - 307 409 zł, postulowana kwota dotacji - 300 000 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Remont sali integracyjnej w budynku parafialnym w Stryju 2008 r. Postulowana kwota dotacji - 45 456 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Odnowienie zabytkowego kościoła katolickiego w Łopatynie 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 205 000 zł, postulowana kwota dotacji - 165 000. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 52 185 zł.

ŁOTWA

Zadanie kontynuowane

 • Remont przedszkola w Daugavpils 2006-2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 201 981 zł, nakłady poniesione od początku inwestycji - 709 416 zł, postulowana kwota dotacji - 327 407 zł. Komisja postanowiła zaproponować odłożenie rozpatrzenia wniosku.

Zadanie nowo rozpoczynane

 • Rozbudowa szkoły polskiej w Rezekne 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 640 911 zł, postulowana kwota dotacji - 557 487 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.

LITWA

Zadania kontynuowane

 • Budowa polskiej szkoły początkowej w Mariampolu 2007-2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 960 322 zł, postulowana kwota dotacji - 601 647 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Remont Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach 2007-2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 6 156 019 zł, postulowana kwota dotacji - 3 125 694 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 1 598 965 zł.

Zadania nowo rozpoczynane

 • Remont szkoły podstawowej w Wersoce 2008-2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 586 705 zł, postulowana kwota dotacji - 459 219 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Remont przedszkola "Kluczyk" w Wilnie 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Remont przedszkola "Uśmiech" w Wilnie 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Remont szkoły średniej w Grigiszkach (Wilno) 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Remont obiektu Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 101 592 zł, postulowana kwota dotacji - 99 144 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Remont i unowocześnienie piętra bursy szkolnej na potrzeby praktyk uczniowskich, specjalizacja hotelarstwo i turystyka, w Wileńskiej Szkole Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 489 000 zł, postulowana kwota dotacji - 489 000 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Remont przedszkola "Jutrzenka" w Wilnie 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Remont Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Remont szkoły podstawowej w Kolonii Wileńskiej 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 393 196 zł, postulowana kwota dotacji - 197 851 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.

CZECHY

Zadania kontynuowane

 • Remont domu polskiego w Karwinie 2004-2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 238 825 zł, postulowana kwota dotacji - 43 850 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.
 • Remont domu polskiego w Gutach 2007-2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 83 839 zł, postulowana kwota dotacji - 81 818 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek.

BRAZYLIA

Zadania kontynuowane

 • Remont i rozbudowa domu polskiego w Erechim 2007-2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 563 310 zł, postulowana kwota dotacji - 549 733 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Budowa Domu Kultury Polskiej w Kurytybie 2007-2010. Całkowity koszt realizacji zadania - 865 788 zł, postulowana kwota dotacji - 844 920 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.

Zadania nowo rozpoczynane

 • Budowa Domu Kultury Polskiej w Ijui 2008-2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 299 465 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.
 • Remont i rozbudowa Domu Imigranta w Aurei 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 116 169 zł, postulowana kwota dotacji - 113 369 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.

ARGENTYNA

Zadania kontynuowane

 • Remont Polskiego Ośrodka Młodzieży w Burzaco 2006-2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 263 023 zł, postulowana kwota dotacji - 256 684 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.

Zadanie nowo rozpoczynane

 • Remont domu polskiego w Berisso 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 214 255 zł, postulowana kwota dotacji - 209 091 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.

BELGIA

Zadanie nowo rozpoczynane

 • Remont obiektu dla Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain Tour 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 361 658 zł, postulowana kwota dotacji - 352 941 zł. Komisja postanowiła poprzeć wniosek, zmniejszyć jednak dotację do 319 500 zł.

HISZPANIA

Zadanie nowo rozpoczynane

 • Budowa Domu Kultury Polskiej w Getafe 2008-2010. Całkowity koszt realizacji zadania - 4 265 172 zł, postulowana kwota dotacji - 2 139 037 zł. Komisja postanowiła odrzucić wniosek.

* * *

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwołano w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Wzięli w nim udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka oraz poseł sprawozdawca Henryk Siedlaczek.

Przyjęcie sejmowej noweli, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego przez Radę Ministrów, rekomendował senatorom wiceminister środowiska J. Zaleski. Ustawa rozszerza katalog zadań, na jakie mają być przeznaczone środki z wojewódzkich i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wprowadza mechanizm umożliwiający rozszerzenie możliwości dysponowania środkami narodowego funduszu, zgromadzonymi na koncie tzw. subfunduszu wrakowego. Nowelizacja pozwala m.in. przeznaczyć środki z funduszy ochrony środowiska na sfinansowanie XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w grudniu br. w Poznaniu.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich na inne cele, w tym np. na finansowanie organizacji konferencji międzynarodowych, poświęconych tematyce ekologicznej. Na podobne cele mogą zostać wykorzystywane pieniądze zgromadzone na koncie tzw. specjalnego subfunduszu wrakowego - z opłat pobieranych na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Fundusz gromadzi środki z opłaty pobieranej przy sprowadzaniu pojazdów do Polski. Opłata ta wynosi 500 zł.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło do noweli sejmowej uwag o charakterze legislacyjnym. W opinii zwrócono natomiast uwagę, że należałoby doprecyzować przepisy zawarte w art. 410b rozpatrywanej ustawy.

W dyskusji senatorowie interesowali się, na jakim etapie są przygotowania do konferencji w Poznaniu, a także jakie są jej koszty. Pytano również, kto będzie miał pierwszeństwo w dysponowaniu środkami pochodzącymi z opłat w zakresie recyklingu. Zwracali uwagę, czy nie lepiej przeznaczyć te fundusze na inne cele związane z ochroną środowiska.

Odpowiadając na pytania senatorów, wiceminister J. Zaleski stwierdził, że trudno dokładnie określić, jakie będą koszty konferencji. Szacuje się, że będzie to około 55 mln zł. Kwota, która będzie wykorzystana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie natomiast przeznaczona na prace organizacyjne, edukacyjne i promocyjne. Jak poinformował wiceminister środowiska, do organizacji konferencji zostały powołane dwa zespoły - jeden do spraw organizacyjnych w Ministerstwie Środowiska oraz drugi, powołany w Instytucie Ochrony Środowiska, zajmujący się merytorycznym przygotowaniem konferencji. Zdaniem wiceministra środowiska, decyzja o uruchomieniu środków z narodowego funduszu nie spowoduje lawinowego finansowania innych konferencji, sprawi natomiast, że fundusze będące w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ministra środowiska pozwolą na poprawę stanu środowiska. Ponadto poinformował, że resort środowiska przygotuje stosowne propozycje zmian, aby doprecyzować zapisy art. 410b ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

W głosowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Michała Wojtczaka.

14 maja 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji senackich.

Komisja rozpatrzyła wniosek senator Małgorzaty Adamczak o odwołanie jej ze składu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i powołanie do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła jednogłośnie przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z rozpatrzonym wnioskiem. Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich kontynuowano pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Senatu. Poprzednie posiedzenie w tej sprawie odbyło się 23 kwietnia br.

Do przyjęcia zmiany zaproponowanej w projekcie, umożliwiającej zgłoszenie wniosku formalnego o ogłoszenie przerwy w trakcie głosowania nad określoną sprawą będącą w porządku obrad Senatu - tj. po zamknięciu dyskusji lub wystąpieniu sprawozdawcy komisji i po oznajmieniu przez Marszałka, że Senat przystępuje do głosowania -w imieniu wnioskodawców przekonywał senator Kazimierz Wiatr.

Zdaniem senatorów Leona Kieresa i Zbigniewa Szaleńca nie ma potrzeby wprowadzania takiego zapisu do regulaminu senackiego ze względu na to, że marszałek prowadzący obrady dysponuje innymi możliwościami ogłoszenia takiej przerwy technicznej. Wniosek o odrzucenie rozpatrywanego projektu zgłosił senator Piotr Zientarski.

W głosowaniu połączone komisje zdecydowały o zaproponowaniu Izbie odrzucenia projektu uchwały w sprawie Regulaminu Senatu. Na sprawozdawcę podczas drugiego czytania projektu wybrano senatora P. Zientarskiego.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Ustawodawczej kontynuowano pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 27 marca br.

Inicjatywa wniesiona przez Komisję Ustawodawczą ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 września 2007 r. Kierując się brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, w projekcie zaproponowano, aby zmiana ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług polegała na uzupełnieniu art. 109 ust. 5 o regulację wyłączającą kumulację odpowiedzialności administracyjnej i karnoskarbowej w stosunku do osób fizycznych. Ponadto w projekcie zamieszczony został przepis przejściowy, statuujący regułę bezpośredniego działania nowego prawa do spraw "w toku".

Podczas posiedzenia do rozpatrywanego projektu ustosunkowała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch. Jak stwierdziła, resort jest przeciwny inicjatywie senackiej, ponieważ zakończono już etap uzgodnień międzyresortowych nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT. W najbliższym czasie zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów i przesłany do Sejmu. Ponadto zauważyła, że projekt senacki w mniejszym zakresie niż projekt rządowy reguluje zapisy tej ustawy. Wiceminister finansów zgłosiła też wątpliwości co do poprawności zapisów legislacyjnych zawartych w tej inicjatywie.

Przewodniczący posiedzeniu senator Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że Senat - zgodnie zapisami regulaminowymi - może zmieniać zapisy tylko w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział, nie ma przeszkód, aby w Sejmie prace prowadzone były równolegle nad projektem senackim i rządowym.

Do uwag o naturze legislacyjnej zgłoszonych przez wiceminister finansów odniosło się Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Przedstawiciel biura zaproponował wniesienie poprawki, będącej konsekwencją zmienianych przepisów.

Senator K. Kwiatkowski zgłosił formalnie poprawkę senackiego biura legislacyjnego, a następnie - wobec braku pytań - poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy wraz z tą zmianą. Propozycja został przyjęta jednomyślnie, 21 głosami. Na sprawozdawcę połączonych komisji podczas drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wybrano senatora Henryka Woźniaka.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.

Ustawę przedstawił wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Łącki. Zwrócił on uwagę, że polski rząd dąży do ujednolicenia systemu podatkowego, niezależnie od miejsca pracy podatnika. Przedmiotowy protokół stanowi kolejny element tego systemu. Jego ratyfikacja spowoduje unikanie podwójnego opodatkowania przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. W stosunku do innych dochodów utrzymano metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Zasadę funkcjonowania metody, opartej na Konwencji Modelowej OECD, zastosowanej w protokole wyjaśnił dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Cezary Krysiak.

Żadnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W dyskusji senatorowie zgłosili szereg pytań do przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Dotyczyły one m.in. praktycznego zastosowania zapisów protokołu oraz definicji rezydenta w danym kraju przyjętej przez resort, a także rozwiązywania konfliktów.

Na sprawozdawcę stanowiska Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie sejmowej ustawy ratyfikacyjnej wybrano senatora Witolda Idczaka.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) (COM(2007)844), sygn. Rady UE 5088/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Środowiska.

Referent: senator Stanisław Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Janusz Zaleski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej nie poparła rozpatrywanego projektu aktu prawnego.

 • Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie w celu uaktualnienia jej załącznika (COM(2008)191), sygn. Rady UE 8656/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Finansów.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Cezary Krysiak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła rozpatrywany projekt aktu prawnego.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

art. 6 ust.1 - COM(2008) 008, 159, 172, 178, 200, 209,

art. 6 ust.4 - COM(2008) 205.

art. 8 ust.1 - Projekt Rozporządzenia Rady w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 752/2007 z 30 maja 2007r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z informacją na temat XXXIX COSAC, który odbył się w dniach 7-8 maja br. w Brdo, w Słowenii. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senatorowie Edmund Wittbrodt i Jan Wyrowiński.

* * *

Na swoim posiedzeniu zebrała się Podkomisja "Przyjazne Państwo" w celu rozpatrzenia propozycji inicjatyw ustawodawczych.

Propozycje zmian legislacyjnych przedstawił przewodniczący podkomisji senator Kazimierz Kleina. Jak zaznaczył, nie będą to duże nowelizacje ustaw, lecz zapisy o charakterze doprecyzowującym, pozwalające na jednoznaczną interpretację przepisów i ułatwiające życie obywatelom. Senator K. Kleina poinformował, że w końcowej fazie są prace nad projektami nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Proponowane w tych ustawach zmiany będą dotyczyły m.in. wyłączenia spod wymogu uzyskania licencji na turystyczny przewóz osób kolejkami turystycznymi.

Następnie przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu omówił propozycje zmian legislacyjnych w następujących ustawach:

 • w ustawie o drogach publicznych - zmiana art. 40, polegająca na zastąpieniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego związanego np. z wykonaniem przyłączy do domu jednorodzinnego zgłoszeniem prowadzenia robót,
 • w kodeksie pracy - doprecyzowanie przepisów dotyczących pracy w niedziele i święta,
 • w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - doprecyzowanie zapisów dotyczących miejsca zamieszkania dziecka przebywającego w ciągu roku podatkowego u każdego z rodziców,
 • w kodeksie pracy - wprowadzenie zapisu umożliwiającego pracodawcy jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
 • w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - rozszerzenie katalogu uprawnionych do odliczenia od podatku ulgi na dzieci o opiekunów prawnych i rodziny zastępcze.

Po uzyskaniu wyjaśnień co do intencji projektowanych zapisów senatorowie wyrazili zgodę na podjęcie prac nad przygotowaniem stosownych inicjatyw ustawodawczych.


Poprzednia część, następna część, spis treści