Poprzednia część, następna część, spis treści


PREZYDIUM SENATU

7 maja 2008 r. odbyło się 18. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Sport kobiet w Polsce - stan i perspektywy".

Konferencję z udziałem około 150 osób, organizowaną we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zaplanowano na 30 września br. Koncepcję programu przedstawił przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr. Poinformował także o planowanym zaangażowaniu w jego stworzenie przedstawicieli wyższych uczelni z całego kraju.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją o funkcjonowaniu zespołów zrzeszających senatorów. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że w obecnej kadencji powstaje bardzo dużo zespołów parlamentarnych. Jak podkreślił, ta forma zrzeszania cieszy się dużym uznaniem parlamentarzystów. Następnie przedstawił w skrócie pola zainteresowań powołanych dotychczas zespołów, ich bieżącą działalność oraz plany na nadchodzący rok.

Biuro Spraw Senatorskich zostało wyznaczone do prowadzenia obsługi zespołów, którym przewodniczą senatorowie (10). Dodatkowo w bieżącej kadencji obsługą administracyjną dwóch zespołów, w których działalność zaangażowani są członkowie Prezydium Senatu, zajmuje się Gabinet Marszałka Senatu. Dyrektor P. Świątecki przypomniał, że w poprzedniej kadencji prezydium przyjęło zasady funkcjonowania zespołów i zaproponował, by uzupełnić je (na podstawie dotychczasowych doświadczeń) o dwa punkty:

 • nagranie i lista mówców są obowiązkowe wyłącznie w wypadku posiedzeń z udziałem osób trzecich. Krótkie robocze spotkania zespołów bez udziału gości nie wymagają rejestracji;
 • zespół może organizować corocznie jedną konferencję.

Marszałek Bogdan Borusewicz, biorąc pod uwagę szczegółowe plany działania poszczególnych zespołów, zaproponował, aby od 2009 r. każdy z nich mógł zorganizować rocznie nie więcej niż dwie konferencje.

Prezydium jednomyślnie zaakceptowało proponowane zmiany.

Zasady obsługi zespołów senackich po zmianach przedstawiają się następująco:

 • obsługę zapewnia sekretarz zespołu - pracownik Biura Spraw Senatorskich;
 • posiedzenia zespołów odbywają się w siedzibie Senatu;
 • z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół, pod którym podpisuje się przewodniczący obrad oraz sekretarz zespołu;
 • członkowie zespołu uczestniczący w posiedzeniu podpisują listę obecności,
  o podpisy na odrębnej liście proszeni są również goście;
 • sekretarz zespołu prowadzi listę mówców;
 • posiedzenia zespołu są nagrywane na taśmy magnetofonowe; następnie nagrania przegrywane zostają na trwalszy nośnik - płyty CD;
 • protokoły, listy obecności, listy mówców, płyty CD oraz wszelkie inne materiały
  z posiedzeń przechowuje sekretariat zespołu (Biuro Spraw Senatorskich lub Gabinet Marszałka Senatu);
 • zespół może zorganizować corocznie nie więcej niż dwie konferencje;
 • nagranie i lista mówców są obowiązkowe wyłącznie w wypadku posiedzeń z udziałem osób trzecich. Krótkie robocze spotkania zespołów bez udziału gości nie wymagają rejestracji.

Prezydium rozpatrzyło ponadto wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym:

 • Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sokołowie Podlaskim: XI Międzynarodowy Obóz Naukowy pod hasłem "Wspieramy młodzież polonijną ze Wschodu". Całkowity koszt realizacji zadania - 38 000 zł, postulowana kwota dotacji - 20 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 20 000 zł.
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich we Wrześni: "Poznaj swoje korzenie" - projekt edukacyjny dla dzieci Polaków zamieszkałych na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 142 100 zł, postulowana kwota dotacji - 130 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Stowarzyszenie "Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej - International Chamber Music Workshop Association" w Puławach: kolonie polonijne - Puławy 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 43 500 zł, postulowana kwota dotacji - 31 400 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 31 400 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie: organizacja na terenie Polski kolonii letniej dla dzieci pochodzenia polskiego z Doliny, Kałusza, Bolechowa, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 40 000 zł, postulowana kwota dotacji - 22 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 22 000 zł.
 • Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Gdańsku: "Mówimy po polsku". Całkowity koszt realizacji zadania - 76 500 zł, postulowana kwota dotacji - 68 300 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 37 950 zł.
 • Stowarzyszenie "Nasza Gmina" w Dulczy Małej: II Dzień Polski w ukraińskim Radomyślu. Całkowity koszt realizacji zadania - 19 250 zł, postulowana kwota dotacji - 13 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Caritas Polska w Warszawie: wypoczynek letni dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Całkowity koszt realizacji zadania - 4 155 340 zł, postulowana kwota dotacji - 3 655 340 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 3 655 340 zł.
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży PROMYK w Puławach: kolonie polonijne z Ukrainy - Mąchocice Scholasteria. Całkowity koszt realizacji zadania - 127 250 zł, postulowana kwota dotacji - 88 650 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 88 650 zł.
 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: XVII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej. Całkowity koszt realizacji zadania - 235 700 zł, postulowana kwota dotacji - 150 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 115 000 zł.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: uczestnictwo Rodaków ze Wschodu w finałach jubileuszowej, XX Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Całkowity koszt realizacji zadania - 698 220 zł, postulowana kwota dotacji - 488 700 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 488 700 zł.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: Ze skarbca wielowiekowej tradycji i kultury polskiej. Całkowity koszt realizacji zadania - 882 000 zł, postulowana kwota dotacji - 617 400 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 617 400 zł.
 • Złotnicki Zespół Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" w Złotniku: III warsztaty muzyczno-taneczno-śpiewacze z udziałem górali czadeckich z Nowego Sołońca i Pleszy zespół Sołonczanka (Rumunia), kapeli czadecko-żywieckiej z Żywca oraz zespołu Dolina Nowego Sołońca ze Złotnika (Polska). Całkowity koszt realizacji zadania - 72 700 zł, postulowana kwota dotacji - 24 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 24 500 zł.
 • Fundacja "O uśmiech dziecka" w Makowie Mazowieckim: kolonie integracyjno- terapeutyczne. Całkowity koszt realizacji zadania - 59 574 zł, postulowana kwota dotacji - 54 620 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 53 420 zł.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie: Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie. Całkowity koszt realizacji zadania - 340 520 zł, postulowana kwota dotacji - 292 520 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 110 421 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie obozu stacjonarnego dla dzieci i młodzieży polskiej z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach, na Ukrainie, w lipcu br. Całkowity koszt realizacji zadania - 13 306 zł, postulowana kwota dotacji - 11 096 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 11 096 zł.
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie: IX edycja akcji "Podarujmy dzieciom lato" - Kraków 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 101 200 zł, postulowana kwota dotacji - 34 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 34 000 zł.
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarząd Główny w Gdańsku: wystawa "Kanadyjscy Kaszubi - w 150. rocznicę początku kaszubskiej emigracji do Kanady". Całkowity koszt realizacji zadania - 40 800 zł, postulowana kwota dotacji - 37 600 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 29 000 zł.
 • Związek Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie: udział delegacji zagranicznych w VIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Całkowity koszt realizacji zadania - 48 000 zł, postulowana kwota dotacji - 41 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 41 000 zł.
 • Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie: dofinansowanie udziału polskich twórców i zespołów folklorystycznych ze Wschodu w XXXI Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. Całkowity koszt realizacji zadania - 174 440 zł, postulowana kwota dotacji - 47 940 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 33 750 zł.
 • Fundacja Młodej Polonii: Polska - Europa - Świat w Warszawie: Poloniada 2008 (kontynuacja). Całkowity koszt realizacji zadania - 62 000 zł, postulowana kwota dotacji - 32 700 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 27 000 zł.
 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Zarząd Główny w Warszawie - wniosek odłożony: X Jubileuszowe Polonijne Warsztaty Artystyczne. Całkowity koszt realizacji zadania - 91 500 zł, postulowana kwota dotacji - 45 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 26 000 zł.
 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Zarząd Główny w Warszawie: X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Turystyczno-Przyrodnicze. Całkowity koszt realizacji zadania - 58 150 zł, postulowana kwota dotacji - 38 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.
 • Regionalne Stowarzyszenie Wschód - Zachód w Płocku: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Bijska, na Syberii, z organizacji polonijnej "Orzeł Biały". Całkowity koszt realizacji zadania - 61 954 zł, postulowana kwota dotacji - 47 804 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 41 970 z

II. Wnioski o zmianę zakresu rzeczowego w zleconych zadaniach o charakterze programowym

 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą": zakup strojów ludowych dla zespołów "Czarodziejski Kwiat" z Winnicy, "Aksamitki" z Baru, na Ukrainie, i "Polanie" z Sankt Petersburga. Prezydium jednomyślnie wyraziło zgodę na postulowaną zmianę zakresu rzeczowego.

* * *

15 maja 2008 r. odbyło się 19. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

 • wniosek przewodniczącego Komisji Zdrowia o wyrażenie zgody na zorganizowanie 15 września br. w budynku Senatu konferencji "Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku",
 • wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie 24 czerwca br. w budynku Senatu konferencji "Jakość i bezpieczeństwo żywności warunkiem zdobycia nowych rynków zbytu",
 • wniosek przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie 18 czerwca br. w budynku Senatu konferencji "Samorządowy lider zarządzania 2008 - usługi techniczne",
 • wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie 23 czerwca br. w budynku Senatu konferencji "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok drugi",
 • wniosek przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności o wyrażenie zgody na zorganizowanie 9 czerwca br. konferencji naukowej, poświęconej życiu i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego w 60. rocznicę jego śmierci,
 • wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie,
 • sprawy różne.

 


Poprzednia część, następna część, spis treści