Poprzednia część, następna część, spis treści


12. posiedzenie Senatu

W dniach 14 i 15 maja br. odbyło się 12. posiedzenie Senatu. Posiedzeniu przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz i wicemarszałkowie Krystyna Bochenek, Zbigniew Romaszewski i Marek Ziółkowski.

Porządek posiedzenia Izby obejmował następujące punkty:

 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.,
 • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.,
 • informację Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2007 r.,
 • uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka,
 • zmiany w składzie komisji senackich.

Izba minutą ciszy uczciła pamięć Ireny Sendlerowej

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej 12 maja br. w wieku 98 lat Ireny Sendlerowej - działaczki społecznej, która w czasie II wojny światowej ocaliła przed holokaustem około 2,5 tys. żydowskich dzieci z warszawskiego getta.

W 1965 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał I. Sendler tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, a w 1991 r. otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela. W 2003 r. I. Sendler odznaczono Orderem Orła Białego. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński wystąpił z inicjatywą przyznania jej Pokojowej Nagrody Nobla. W tym samym roku Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wspólnie z fundacją "Life in a Jar" przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych ustanowiło nagrodę im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata".

14 marca ub.r. Senat jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uhonorowania działalności I. Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom "Żegota" w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej.

W uchwale napisano:

"W latach II wojny światowej hitlerowcy rozpoczęli bezwzględną eksterminację Narodu Żydowskiego i osób żydowskiego pochodzenia, izolując ich w zamkniętych gettach, a następnie mordując w niemieckich obozach zagłady budowanych w krajach okupowanej Europy.

Za solidarną pomoc Żydom, ich ukrywanie lub próby ratowania przed zagładą groziła wtedy w okupowanej Polsce kara śmierci, bezlitośnie egzekwowana przez funkcjonariuszy niemieckich władz okupacyjnych. Zagrożenie własnego życia nie odwiodło licznej rzeszy ludzi od pomocy prześladowanym. Od kilkudziesięciu lat Instytut Yad Vashem w Jerozolimie honoruje ich medalem <<Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata>>.

Grono kobiet pod przewodnictwem i bezpośrednim kierownictwem Ireny Sendler, działając w tajnej wobec niemieckiego okupanta strukturze Polskiego Państwa Podziemnego, jakim była Rada Pomocy Żydom o kryptonimie <<Żegota>>, prowadziło (w tzw. Generalnej Guberni) w krytycznych latach Zagłady - 1942-1944 - zorganizowaną akcję ratowania najbardziej bezbronnych ofiar hitlerowskiego nazizmu - dzieci żydowskich.

Zespół kierowany przez Irenę Sendlerową, dziś już w większości nieżyjących osób świeckich i duchownych, przyczynił się w sposób decydujący do uratowania życia co najmniej 2500 dzieci skazanych na zagładę. Irenę Sendlerową nazwano z tego powodu matką dzieci holocaustu i uhonorowano w wolnej Polsce najwyższym odznaczeniem państwowym - Orderem Orła Białego, a w Izraelu uznano za Sprawiedliwą Wśród Narodów Świata.

Dalsze dzieje współczesnego świata wskazują, że zagrożenie nienawiścią i ludobójstwem wciąż istnieje.

Służba wartościom, które motywowały Irenę Sendler i innych ludzi do ratowania życia bliźnich z narażeniem własnego życia, nadal jest wzorem do naśladowania.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 97-letniej Irenie Sendlerowej, żyjącej dziś w Warszawie, oraz nieżyjącym i żyjącym członkom podziemnej Rady Pomocy Żydom <<Żegota>> i osobom ratującym Żydów w okupowanej Polsce".

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska - przyjęta z poprawką

Senat wprowadził poprawkę do ustawy nowelizującej prawo ochrony środowiska. Nowela pozwala m.in. przeznaczyć środki z funduszy ochrony środowiska na sfinansowanie XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Poznaniu w grudniu br. i zgromadzi około 10-12 tys. delegatów i gości.

Zaproponowane przez Sejm przepisy dotyczyły przede wszystkim przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich na inne cele, w tym np. na finansowanie organizacji konferencji międzynarodowych poświęconych tematyce ekologicznej. Na podobne cele mogą być wykorzystywane pieniądze zgromadzone na tzw. specjalnym "subfunduszu wrakowym", pochodzące z opłat pobieranych na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Fundusz gromadzi środki z opłaty pobieranej przy sprowadzaniu pojazdów do Polski. Opłata ta wynosi 500 zł.

Zaproponowana przez Senat zmiana jest konsekwencją rozszerzenia w drodze nowelizacji zakresu finansowania zadań, które mogą być realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poprawka zmienia delegację ustawową upoważniającą Radę Ministrów do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe warunki przeznaczania wpływów pochodzących z opłat administracyjnych, uiszczanych na podstawie ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Poprawkę, wprowadzoną na wniosek senatora Stanisława Gorczycy, poparty przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przegłosowano po senackiej debacie nad sejmową nowelizacją.

Senator Wojciech Skurkiewicz postulował w niej odrzucenie rozpatrywanej ustawy. Jak przekonywał: "Nie możemy pozwalać na to, abyśmy praktycznie bez kontroli pieniądze, które są przewidziane na ochronę środowiska, wydawali na <<przejadanie>> poprzez na przykład organizowanie konferencji. Konferencja, która w grudniu br. odbędzie się w Poznaniu, powinna być finansowana z budżetu państwa, nie zaś z pieniędzy, które wpłacali sprowadzający do Polski samochody". Drugi wniosek senatora prowadził do wykreślenia możliwości finansowania konferencji międzynarodowych. Oba wnioski senatora W. Skurkiewicza w głosowaniu nie uzyskały akceptacji Izby.

Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Senatorowie wprowadzili 3 zmiany do nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), zwiększające z 12 do 20 tys. ha limit obszaru tych stref. Oznacza to, że łączna powierzchnia wszystkich SSE może wynosić do 20 tys. ha. W ramach dotychczasowego limitu pozostało już niewiele miejsca do wykorzystania.

Pierwsza z senackich poprawek dotyczyła art. 1 pkt 1, art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy nowelizowanej. Zgodnie z wersją sejmową tego zapisu część strefy może być ustanowiona na gruntach stanowiących własność podmiotu innego niż zarządzający, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub związek komunalny, jeżeli w wyniku inwestycji na terenie strefy będzie prowadzona działalność innowacyjna w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Senat uznał, że przepis ten wymaga zmiany z dwóch powodów. Po pierwsze, konieczne jest wyeliminowanie odesłania do uchylanej ustawy z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Po drugie, odesłanie do pełnej definicji określenia "działalność innowacyjna" zawartej w nowej ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej jest zbyt szerokie i nieadekwatne do działalności prowadzonej na terenie specjalnych tref ekonomicznych.

Senat dodał także do ustawy przepis przejściowy rozstrzygający o sposobie zakończenia postępowań w sprawach o udzielenie, cofnięcie lub zmianę zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, wszczętych w czasie obowiązywania dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia ich zastąpienia nowymi normami. Poprawka ta jest konsekwencją zmiany zawartej w art. 1 pkt 8 noweli sejmowej i, w opinii Izby, czyni zadość przepisom wynikającym z art. 2 konstytucji, mówiącego o zasadach pewności prawa, zaufania obywatela do stanowionego prawa i przyzwoitej legislacji, a także wytycznym dotyczącym techniki prawodawczej.

Ostatnia z senackich poprawek doprecyzowuje przepis przejściowy, czasowo utrzymujący w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie delegacji zmienianych ustawą.

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - przyjęta z poprawkami

Senat wprowadził 19 poprawek do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, zmierzającej do opracowania nowego systemu wparcia dla przedsiębiorców na prowadzoną przez nich działalność innowacyjną. Obejmuje on mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców i opiera się na udzielaniu im kredytów technologicznych na realizację inwestycji technologicznych oraz premii technologicznych przeznaczonych na częściową spłatę tych kredytów. Będą one udzielane przez banki komercyjne współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, natomiast premię technologiczną będzie przyznawał i wypłacał Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków - utworzonego w tym celu - państwowego funduszu celowego o nazwie "Fundusz Kredytu Technologicznego". Ustawa zastąpi regulację z 29 lipca 2005 r. o tym samym tytule, która opierała pomoc dla przedsiębiorców na systemie kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mogły one podlegać częściowemu umorzeniu po spełnieniu ustawowych warunków.

Wprowadzając poprawki, Izba dokonała zmian merytorycznych w przepisach regulujących przesłanki uzyskiwania statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz określających zasady wykorzystywania środków funduszu innowacyjności przez to centrum. Zmodyfikowano jedną z przesłanek przyznania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego, wskazując, iż osiągnięcie wymaganej ustawą wysokości przychodów dotyczy zarówno sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych, jak i przysługujących przedsiębiorcy praw własności przemysłowej. Jednocześnie obniżono z 30 do 20% próg przychodów uzyskanych ze sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych, który musi uzyskać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego, uznając, że 30-procentowy próg przychodów ze sprzedaży jest nadal zbyt wysoki i nie ułatwi przedsiębiorcom uzyskiwania tego statusu. Wydłużono także okres, w którym możliwe będzie rozliczenie niewykorzystanych środków z funduszu innowacyjności przez centrum badawczo-rozwojowe.

Kolejne poprawki zmierzają do zmiany nazwy Funduszu Kredytu Technologicznego, tworzonego na mocy ustawy, na Fundusz Premii Technologicznej. Ma to na celu powiązanie nazwy tego funduszu celowego z zadaniem, jakie będzie on realizować czyli wypłacaniem premii technologicznych.

Senat zaproponował także stworzenie zamkniętego katalogu dokumentów pozwalających uznać przedsiębiorcę za mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, składanych przy ubieganiu się o kredyt i premię technologiczną.

Uzupełniono i uporządkowano normę prawną, odnoszącą się do zdarzeń powodujących bieg 30-dniowego terminu do zawarcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przedsiębiorcami umów o wypłatę premii technologicznej. Zmodyfikowano także definicję "działalności innowacyjnej", precyzując, że jest to działalność polegająca na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Doprecyzowano również definicję inwestycji technologicznej oraz inne przepisy ustawy poprzez uwzględnienie w ich treści definicji "nowej technologii".

Część poprawek Senatu do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej miała charakter techniczno-legislacyjny, redakcyjny, służyła także uporządkowaniu systemu prawnego oraz zapewnieniu zgodności przepisów ustawy z zasadami techniki prawodawczej.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji , restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" - przyjęta bez poprawek

Senat zaakceptował sejmową nowelę ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Przewiduje ona oddłużenie PKP Przewozy Regionalne i zrekompensowanie spółce ponad 2 mld zł strat, jakie poniosła w latach 2001-2004.

Nowela zakłada również, że Skarb Państwa udzieli PKP SA 1,86 mld zł pożyczki. Pieniądze zostaną przekazane PKP Polskim Liniom Kolejowym na prace związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury. Pożyczka będzie spłacona m.in. udziałami spółki PKP Przewozy Regionalne.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie - przyjęte bez poprawek

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie zmieni nazwę na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, a Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu zyska patrona; będzie nim Eugeniusz Geppert - zgodę na to wyraził Senat.

Eugeniusz Geppert (1890-1979) był malarzem. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, był uczniem Jacka Malczewskiego. Początkowo jego twórczość bliska była nurtowi nowego klasycyzmu, później ewoluowała w stronę koloryzmu i abstrakcji aluzyjnej. Należał do ugrupowań Nowa Generacja i Zwornik, a w latach sześćdziesiątych wszedł do grona członków założycieli Grupy Wrocławskiej. W 1946 r. został pierwszym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, przekształconej później w Akademię Sztuk Pięknych. Z uczelnią tą był związany do końca życia.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu ma cztery wydziały: Malarstwa i Rzeźby, Grafiki, Ceramiki i Szkła oraz Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Prowadzi też studia podyplomowe. Uczy się w niej około 900 studentów.

Akademia Muzyczna w Warszawie to najstarsza i największa uczelnia muzyczna w Polsce, a także jedna z najstarszych w Europie. Została założona w 1810 r. przez Wojciecha Bogusławskiego jako szkoła dramatyczna dla aktorów i śpiewaków Teatru Narodowego. Przemiany ówczesnej szkoły dramatycznej w uczelnię muzyczną dokonał Józef Elsner. Przez ponad 10 lat, do rozwiązania Uniwersytetu Warszawskiego w 1831 r. (była to jedna z wielu represji po powstaniu listopadowym), stanowiła jego część jako Szkoła Główna Muzyki.

Dopiero po trzydziestu latach spuściznę po szkole przejął Instytut Muzyczny, który działał do 1918 r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uczelnia została upaństwowiona i otrzymała nazwę konserwatorium. Po II wojnie światowej uczelnię przemianowano na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. W latach sześćdziesiątych otrzymała status akademicki. Imię Fryderyka Chopina szkoła przyjęła wraz z nazwą Akademia Muzyczna w 1979 r.

Do absolwentów uczelni należą m.in.: Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski, Mieczysław Karłowicz, Grażyna Bacewicz i Witold Lutosławski.

Akademia muzyczna ma sześć wydziałów; studiuje na nich około 900 studentów. Uczelnia ma prawo nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w zakresie: reżyserii dźwięku, dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kompozycji, teorii muzyki oraz doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce.

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym jako warunek niezbędny do otrzymania statusu uniwersytetu określa posiadanie przez jednostki organizacyjne danej uczelni co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

Ustawy o zmianie nazw przez warszawską Akademię Muzyczną i wrocławską Akademię Sztuk Pięknych trafią teraz do podpisu prezydenta.

Informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa trybunału w 2007 r.

Senat zapoznał się z informacją Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa tej instytucji w ub.r. Prezes Jerzy Stępień, występując przez Izbą, za najpoważniejszy problem uznał niewykonywanie wyroków trybunału. "Doczekaliśmy dziesiątego jubileuszu najstarszego z niewykonanych wyroków - w sprawie Funduszu Wczasów Pracowniczych" - stwierdził.

Za najważniejsze zeszłoroczne wyroki Trybunału Konstytucyjnego prezes J. Stępień uznał orzeczenia w sprawie lustracji i uchylające instytucję asesorów sędziowskich. Mówiąc o tym ostatnim, prezes podkreślił, że dopiero skarga konstytucyjna obywatela doprowadziła do zakwestionowania instytucji asesora sędziowskiego, która w porządku prawnym niepodległej RP istniała od kilkunastu lat.

Nie wypowiadając się wiążąco o możliwościach zmian w przepisach dotyczących sędziów, prezes J. Stępień opowiedział się za zmianą modelu kariery sędziego. Urząd ten mieliby się pełnić prawnicy doświadczeni, z praktyką w innych zawodach, np. prokuratorskim, adwokackim, radcowskim czy notarialnym. Takie projekty przygotowuje rząd. Prezydent Lech Kaczyński i Krajowa Rada Sądownictwa zaproponowali wprowadzenie nowego szczebla w wymiarze sprawiedliwości - sędziego grodzkiego, który rozpatrywałby drobniejsze sprawy. Popierają oni koncepcję sędziego jako ukoronowania kariery prawnika.

"Najważniejsze to odwrócić model kariery prawniczej, bo my dziś dziedziczymy w sądownictwie pruski model kariery sędziego urzędnika" - podkreślił prezes TK. Jego zdaniem, do poprawy sytuacji przyczyniłyby się takie zmiany w prawie, które spowodowałyby zdjęcie z sędziowskich barków spraw niespornych - zgodnych wniosków o nabycie spadku, prowadzenia rejestrów spółek czy innych rejestrów sądowych. Mają one bowiem cechy decyzji administracyjnych. Prowadzeniem ksiąg wieczystych natomiast mogliby się zająć notariusze.

Zdaniem prezesa J. Stępnia, trzeba się zastanowić, co zabrać z sądów: "Wtedy się okaże, że te 10 tysięcy sędziów w Polsce z powodzeniem daje sobie radę. W 4- milionowej Irlandii jest 120 sędziów. Rzecz w tym, w ilu i jakich sprawach orzekają" - dodał. W swoim wystąpieniu opowiedział się także przeciw zwiększeniu obecnego składu trybunału ponad 15 sędziów. "Na Ukrainie jest 18 sędziów sądu konstytucyjnego. A w Sądzie Najwyższym USA sędziów jest dziewięciu, ale nie mamy wątpliwości, który ma lepsze warunki pracy" - powiedział.

W dyskusji najwięcej kontrowersji wśród senatorów wywołała kwestia wyroku trybunału w sprawie lustracji. Senatorowie Ryszard Bender i Czesław Ryszka mówili, że trybunał w istocie lustrację zablokował. Sugerowano także, że należy się zastanowić nad przywróceniem głosowania w Sejmie nad wyrokami TK, które mogłyby być odrzucane. "Lustracja jest. Trybunał powiedział tylko <<pewnych rzeczy nie wolno robić>>" - mówił senator Krzysztof Piesiewicz. Senator Krzysztof Kwiatkowski protestował przeciwko pomysłom "przywracania peerelowskich rozwiązań głosowania nad wyrokami". Senator Włodzimierz Cimoszewicz podkreślał, że "przyzwoicie wykształconego prawnika nie zaskoczył wyrok TK w sprawie lustracji". Wyrażał uznanie dla sędziów za to, że trybunał "zdołał wytrzymać niesamowitą presję polityków".

Senat wyraził zgodę na odwołanie rzecznika praw dziecka

W głosowaniu tajnym Senat wyraził zgodę na odwołanie Ewy Sowińskiej ze stanowiska rzecznika praw dziecka. Za odwołaniem głosowało 45 senatorów, przeciwko było 31, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Decyzje w sprawach personalnych w Senacie podejmuje się w głosowaniu tajnym. Za odwołaniem E. Sowińskiej głosowało 45 senatorów, przeciwko - 31, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Wcześniej senatorowie zadawali E. Sowińskiej pytania. Senator Czesław Ryszka pytał, czy "jest prawdą, że rezygnacja RPD dokonała się wyłącznie z powodu linczu medialnego, a nie konkretnych zarzutów ze strony parlamentu". Senator dziękował E. Sowińskiej za to, że akcentowała swoje osobiste poglądy w obronie dzieci i młodzieży, "by nie były deprawowane".

Jak stwierdziła E. Sowińska, w ramach nagonki medialnej przekazywano nieprawdę na jej temat. "Nie miałam doradcy, który powiedziałby mi, że każde fałszywe oskarżenie należy prostować w mediach i z tego nie korzystałam" - mówiła. Jak zaznaczyła, chciała pracować dla dzieci a nie dla mediów. Podziękowała wszystkim, którzy chętnie z nią współpracowali, a - jak zaznaczyła - "w tej Izbie było dosyć dużo osób przychylnych moim działaniom, podpowiadających rozwiązania". "Spotykałam się z życzliwością" - zaznaczyła.

Senator Stanisław Piotrowicz powiedział, że "zrzeczenie się sprawowanego urzędu przed końcem kadencji jest precedensem w polskiej demokracji". E. Sowińska zaznaczyła, że decyzję o rezygnacji "podjęła suwerennie".

Zgodnie z ustawą o rzeczniku praw dziecka, Sejm, za zgodą Senatu, może odwołać rzecznika, jeżeli zrzeknie się on urzędu, będzie stale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby lub utraty sił oraz gdy sprzeniewierzy się złożonemu ślubowaniu.

E. Sowińska pozostanie na stanowisku rzecznika praw dziecka do 30 czerwca br., do tego czasu ma być wybrany jej następca.

Pozostałe prace Izby

Senat przyjął bez poprawek:

 • ustawę o zmianie ustawy - Prawo lotnicze,
 • ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.,
 • ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.

Oświadczenia

Oświadczenia złożyli senatorowie: Jerzy Chróścikowski, Piotr Ł.J. Andrzejewski, Marek Konopka, Barbara Borys-Damięcka, Maciej Grubski, Krzysztof Kwiatkowski, Stanisława Kogut, Norbert Krajczy, Ryszard Górecki, Władysław Dajczak, Bohdan Paszkowski, Antoni Motyczka, Kazimierz Jaworski, Zbigniew Romaszewski, Czesław Ryszka, Jan Wyrowiński, Małgorzata Adamczak, Stanisław Iwan, Ryszard Bender, Stanisław Jurcewicz, Piotr Zientarski, Maciej Klima, Witold Idczak, Paweł Klimowicz, Grzegorz Wojciechowski, Andrzej Person, Władysław Sidorowicz, Tadeusz Gruszka, Grzegorz Banaś, Eryk Smulewicz, Tadeusz Skorupa.


Poprzednia część, następna część, spis treści