Poprzednia część, następna część, spis treści


Prezydium Senatu

5 marca 2008 r. odbyło się 13. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Gospodarki Narodowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Komunikacja elektroniczna XXI wieku", zaplanowanej w związku z wizytą w Polsce Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów w Unii Europejskiej. Celem spotkania jest dokonanie analizy poziomu rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce w relacji do polityki i strategii Unii Europejskiej. Ocenione też zostanie funkcjonowanie krajowego systemu powiadamiania ratunkowego i europejskiego numeru alarmowego. Konferencję z udziałem około 100 osób zaplanowano na 14 marca br. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zatwierdziło kosztorys na kwotę 7000 zł.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także drugi wniosek Komisji Gospodarki Narodowej - o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Prawo autorskie na miarę XXI wieku". Jej celem jest analiza polskiego systemu praw autorskich, m.in. w zakresie zbiorowego zarządzania prawami, relacji pomiędzy użytkownikami a organizacjami zbiorowego zarządzania, a także w kontekście orzeczeń sądowych, prawa europejskiego oraz doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Konferencję z udziałem około 100 osób zaplanowano na 8 kwietnia br. w gmachu Sejmu RP. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz kosztorys na kwotę 4000 zł.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowała, że do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zostało przekazane pismo wicemarszałka Marka Ziółkowskiego z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej trybu uchwalania ustawy w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.


Poprzednia część, następna część, spis treści