Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

17 grudnia 2007 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Praw Człowieka i Praworządności przystąpili do wstępnego rozpatrzenia projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

 • część 52 - Krajowa Rada Sądownictwa - senator Stanisław Piotrowicz,
 • część 15 - Sądy Powszechne - senator S. Piotrowicz,

zał. nr 5 - Plan finansowy Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

zał. nr 5 - Plan finansowy Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

 • część 37 - Sprawiedliwość,
 • część 05 - Naczelny Sąd Administracyjny,
 • część 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • część 06 - Trybunał Konstytucyjny,
 • część 04 - Sąd Najwyższy.

Planowany na 2008 r. budżet Krajowej Rady Sądownictwa omówił jej wiceprzewodniczący Ryszard Tych, któremu towarzyszyły sędzia Beata Morawiec i główna księgowa biura KRS Ewa Staniszewska.

W opinii senatorów, rozpatrywany projekt przewiduje nadmierny wzrost wydatków rady, a także zbyt wysokie - ich zdaniem - wynagrodzenia personelu biura. Odpowiadając, przedstawiciele KRS uzasadniali to koniecznością budowy nowej siedziby.

W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości projekt budżetu przedstawili podsekretarz stanu Marian Cichosz, dyrektor Departamentu Budżetu i Majątku Skarbu Państwa Jan Paziewski, zastępca dyrektora generalnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej Waldemar Śledzik, a także prezes Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych Andrzej Martuszewicz.

W dyskusji senatorowie wskazywali na zbyt małe środki przeznaczone w 2008 r. na więziennictwo, co - ich zdaniem - może utrudnić realizację polityki karnej państwa. Kontrowersje wywołały kwoty zagwarantowane na szkołę sądową (wraz z hotelem) w Krakowie.

Bez większych wątpliwości przyjęto projektowany budżet Naczelnego Sądu Administracyjnego, który omówili wiceprezes Roman Hauser, szef Kancelarii Prezesa NSA Jerzy Góral, jego zastępca Zbigniew Dyzio i główny księgowy Waldemar Maciejak.

Następnie projekt budżetu kierowanej przez siebie instytucji przedstawił generalny inspektor danych osobowych Michał Serzycki, któremu towarzyszyła główna księgowa Agnieszka Wiśniewska. Jak wyjaśniano, 40-procentowy wzrost wydatków w 2008 r. spowodowany jest koniecznością stworzenia nowej bazy danych osobowych ze względu na wejście Polski do strefy Schengen, co pociągnie za sobą m.in. wzrost zatrudnienia.

Projekt budżetu Trybunału Konstytucyjnego przedstawił prezes Jerzy Stępień, a także szef biura Maciej Granicki i główna księgowa Maria Pachwicka. Proponowany projekt zakłada m.in. wzrost zatrudnienia o 7 etatów ze względu na konieczność usprawnienia i zmiany organizacji przygotowywania wniosków do postępowań

Na zakończenie posiedzenia Komisja Praw Człowieka i Praworządności zapoznała się z projektem budżetu Sądu Najwyższego, który omówił prezes Lech Gardocki. Proponowany budżet zakłada m.in. wzrost zatrudnienia o 9 osób.

Prezes Sądu Najwyższego zwrócił on uwagę na zbyt wysokie - jego zdaniem - cięcia proponowane przez sejmową komisję finansów. Jednocześnie stwierdził, że konieczność ponoszenia niektórych wydatków spowodowana jest konstrukcją budynku sądu, który generuje bardzo wysokie koszty utrzymania. W dyskusji kontrowersje senatorów wywołały kwoty proponowane na zakup pomocy naukowych czy usług telekomunikacyjnych, a także koszty usług hotelowych i zakupu mieszkań.

18 grudnia 2007 r.

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności kontynuowano wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

 • część 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - senator Krzysztof Piesiewicz,
 • część 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne - wicemarszałek Zbigniew Romaszewski,
 • część 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich - senator K. Piesiewicz,
 • część 42 - Sprawy wewnętrzne, zał. nr 5 - Plan finansowy Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, zał. nr 5 - Plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji - wicemarszałek Z. Romaszewski,
 • część 43 - Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne - senator Jacek Swakoń.

Projektowany na 2008 r. budżet Instytutu Pamięci Narodowej przedstawili prezes Janusz Kurtyka, dyrektor generalny Jan Baster oraz dyrektor Biura Budżetu, Finansów i Kadr Monika Staniszewska. W swym wystąpieniu prezes wskazywał m.in. na trudną sytuację finansową instytutu ze względu na cięcia proponowane przez komisję sejmową.

Centralne Biuro Antykorupcyjne reprezentował dyrektor Departamentu Finansów Daniel Art. Rozmawiano m.in. o wzroście zatrudnienia i środkach przeznaczonych na szkolenie funkcjonariuszy.

Planowany budżet kierowanego przez siebie urzędu przedstawił rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Jak wskazywał, zakładany wzrost budżetu jest zbieżny ze wskaźnikiem inflacji, ale w związku z zapowiadanymi podwyżkami, np. cen energii, nie pokryje on kosztów utrzymania tej instytucji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowali m.in. sekretarz stanu Tadeusz Szymaniak, dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń, dyrektor Biura Finansowego Komendy Głównej Policji Eliza Wójcik, dyrektor Biura Finansowego Komendy Głównej Straży Granicznej Zdzisław Solana, a także dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA Zbigniew Filipkowski. Poinformowano m.in. o zmianach wprowadzonych w projekcie przez sejmową Komisję Finansów Publicznych.

Podczas posiedzenia senatorowie rozpatrzyli także "Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 roku z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela".

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła Informację Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Informację przedstawiła Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka. Do najważniejszych nierozwiązanych problemów dzieci i młodzieży przedstawionych w sprawozdaniu zaliczyła m.in.:

 • brak kompleksowego sytemu opieki zdrowotnej i ograniczenia w dostępie do usług zdrowotnych,
 • brak sytemu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych i wielodzietnych, który nie ograniczałby się wyłącznie - jak obecnie - do pomocy materialnej przyznawanej z zastosowaniem niskich kryteriów dochodowych,
 • niedokończoną reformę opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych, zbyt wolny przyrost liczby tych rodzin i wciąż zbyt dużą liczbę dzieci objętych opieką instytucjonalną (domy dziecka),
 • zbyt małą liczbę przedszkoli, zwłaszcza w małych miastach i wsiach,
 • narastającą przemoc w szkołach,
 • niedostatek pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, wciąż niski poziom integracji społecznej tych środowisk,
 • ograniczony dostęp do prorodzinnej ulgi podatkowej w ramach podatku PIT; wykluczenie z pomocy dzieci z rodzin rolników, rodziców opodatkowanych ryczałtowo czy rodzin o niskich zarobkach.

W opinii E. Sowińskiej, ten stan rzeczy wymaga wspólnych działań rządu, administracji publicznej i inicjatyw obywatelskich.

W dyskusji senatorowie zgodzili się większością uwag przedstawionych przez rzecznika praw dziecka. Zwracano uwagę, że powinien on korzystać z instytucji skargi konstytucyjnej w sprawach, które pozostają bez odpowiedzi administracji publicznej na jego wystąpienia, mimo iż nie jest ona zapisana w ustawie o rzeczniku praw dziecka.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przyjęcie ustawy, która była rządowym projektem, rekomendował senatorom pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosław Duda.

Rozpatrywana nowelizacja sejmowa zmierza do zapewnienia w 2008 r. dotacji ze środków budżetu państwa na poziomie z roku 2007 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych (dotacja na zadania wykonywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Komisja, oceniając przyjęte w ustawie rozwiązanie jako realistyczne, w głosowaniu jednomyślnie, na wniosek senatora Stanisława Koguta, przyjęła ustawę sejmową bez poprawek. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad ustawą upoważniono senatora S. Koguta.

Podczas posiedzenia komisji dokonano również przeglądu spraw związanych z planem jej pracy w 2008 r. oraz z ustawą budżetową na rok 2008 w zakresie właściwym komisji. Komisja zamierza skoordynować swoje prace z planem legislacyjnym resortu pracy, uznając za bardzo ważną bliską i dobrą współpracę z tym ministerstwem. Posiedzenie komisji w sprawie rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2008 wyznaczono na 7 stycznia 2008 r.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak przedstawiła główne zadania polityki społecznej państwa oraz propozycje legislacyjne resortu na 2008 r.

Minister pracy zwróciła uwagę, że Rada Ministrów nie przyjęła jeszcze planu pracy na rok 2008. Niemniej, jak podkreśliła, do najważniejszych zadań resortu w nadchodzącym roku będą należały trzy grupy spraw: implementacja prawa unijnego, działalność legislacyjna realizująca wyroki Trybunału Konstytucyjnego oraz prace nad systemowymi regulacjami ustawowymi, dotyczącymi systemu emerytalnego i rentowego w związku z wypłatą pierwszych świadczeń emerytalnych z II filara w 2009 r. Ponadto w 2008 r. muszą zostać zakończone prace nad nową ustawą o emeryturach pomostowych podjęte - prace nad systemowym uregulowaniem wszelkich aspektów dyskryminacji (tzw. ustawa równościowa), zgodnie z dyrektywami i zaleceniami Unii Europejskiej.

Minister J. Fedak podkreśliła, że jest zwolenniczką szeroko rozumianej deregulacji rozwiązań ustawowych związanych z aktywnością państwa w sferze zabezpieczenia społecznego, po to, aby działania służb społecznych nie były rozproszone. Jak stwierdziła, w swojej działalności pragnie odwoływać się do cierpliwości i energii Jacka Kuronia oraz praktyki dialogu społecznego stosowanej przez Andrzeja Bączkowskiego. Podstawą właściwych decyzji i działań - dodała - powinna być prawidłowa diagnoza problemów.

Senatorowie zadeklarowali wolę harmonijnej współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej wstępnie rozpatrzono projekt ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

 • część 29 - Obrona Narodowa,
 • część 83 - Rezerwy celowe,
 • część 85 - Budżety wojewodów, w zakresie działu - Obrona narodowa,
 • zał. nr 5 - Plan finansowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,
 • zał. nr 12, poz. 37 - Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe,
 • zał. 13 - Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego, Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Projekt budżetu MON przedstawili sekretarz stanu Piotr Czerwiński oraz Andrzej Fałkowski, dyrektor Departamentu Budżetowego w tym resorcie.

W dyskusji senatorowie zadawali pytania dotyczące m.in. polskich misji pokojowych, planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

W drugiej części posiedzenia senatorowie zapoznali się z informacją ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na temat aktualnych problemów obronności oraz planów działania MON. Minister omówił m.in. aktualne działania MON w zakresie polskich misji pokojowych i operacji stabilizacyjnych. Przedstawił także informacje dotyczące budżetu jego resortu, planów zmierzających do uzawodowienia polskiej armii oraz zmian strukturalnych w ministerstwie.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Proponowany przez Komisję Ustawodawczą projekt zmierza do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2006 r., dotyczącego art. 416 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Na temat proponowanej nowelizacji głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Jak stwierdził, podobna regulacja złożona przez resort znajduje się już w Sejmie.

Po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy w głosowaniu połączone komisje postanowiły wnieść o przyjęcie go bez poprawek, a także o przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Do reprezentowania komisji w toku dalszych prac legislacyjnych upoważniono senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, podczas którego przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy wykonującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2006 r. (sygn. akt K 30/05), dotyczące art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą i jest zbieżny z projektem wniesionym do Sejmu przez Senat VI kadencji. Wówczas nie zakończono prac legislacyjnych ze względu na skrócenie kadencji parlamentu.

Obecny na posiedzeniu połączonych komisji wiceminister pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski, przedstawiając stanowisko resortu, wyraził aprobatę dla rozwiązań zaproponowanych w inicjatywie.

W dyskusji senator Leon Kieres zwrócił uwagę na potrzebę uzyskania w toku dalszych prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej stanowiska ministra finansów oraz opinii przedstawicieli samorządu terytorialnego w związku z pośrednim wpływem ustawy na finanse gmin.

W głosowaniu połączone komisje jednomyślnie poparły przedstawiony projekt. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej upoważniono senator Grażynę Sztark.

W rekomendowanym Senatowi projekcie, mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i kierując się brzmieniem jego sentencji oraz uzasadnieniem, zaproponowano, aby w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za dochód przyjmować kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Zaproponowana zmiana umożliwia uznanie za dochód w odniesieniu do tych osób również kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Sposób ustalania dochodu, który warunkuje prawo do pomocy społecznej, został dzięki temu powiązany z faktyczną sytuacją życiową (materialną) osób ubiegających się o świadczenie pieniężne.

Ustawa powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa. Zmiana ustawowej definicji dochodu w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zwiększy bowiem dostępność pomocy społecznej dla tej kategorii osób.

Podczas wspólnego posiedzenia przeprowadzono także pierwsze czytanie projektu ustawy wykonującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2007 r. (sygn. akt P 45/06), dotyczącego art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przygotowała Komisja Ustawodawcza i był on zbieżny z projektem wniesionym do Sejmu przez Senat VI kadencji; wówczas nie zakończono prac legislacyjnych ze względu na skrócenie kadencji parlamentu.

Stanowisko resortu pracy w sprawie rozpatrywanej inicjatywy ustawodawczej przedstawił wiceminister K. Kuberski, który pozytywnie ocenił proponowane zmiany.

W głosowaniu połączone komisje postanowiły jednomyślnie zaproponować Senatowi przyjęcie przedstawionego projektu. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach legislacyjnych nad tym projektem upoważniono senatora Mieczysława Augustyna.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawczej wybrali zastępcę przewodniczącego komisji.

Na to stanowisko w czasie dyskusji kandydaturę senatora Bohdana Paszkowskiego zgłosił senator Krzysztof Kwiatkowski. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Zbigniewa Cichonia, Leona Kieresa i Grażynę Sztark, zgłoszony kandydat uzyskał poparcie większości i został wybrany na zastępcę przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

Na temat przedmiotowej umowy wypowiadali się sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski oraz wicedyrektor Departamentu Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Współpracy Zagranicznej w Ministerstwie Finansów Andrzej Ciopiński.

W głosowaniu senatorowie jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem rozpatrywanej ustawy bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Włodzimierza Cimoszewicza.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia przystąpiono do wstępnego rozpatrzenia projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

1. część 45 - Sprawy zagraniczne,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4,
c) dotacje podmiotowe z zał. nr 9,
d) zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10,
e) limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
z zał. nr 11,
2. Część 83 - Rezerwy celowe, w zakresie poz. 10, 43, 55, 61, 65 i 66,

3. plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z zał. nr 13.

Dyrektor generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rafał Wiśniewski poinformował senatorów o planowanych na rok 2008 wydatkach resortu, przeznaczonych m.in. na utrzymanie centrali MSZ, polskich placówek za granicą ( w tym na zakup budynku nowej ambasady w Brukseli ), pomoc rozwojową oraz opiekę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przystąpiła do wyboru trzeciego zastępcy przewodniczącego komisji.

W dyskusji senator Czesław Ryszka zgłosił na to stanowisko kandydaturę senatora Ryszarda Bendera.

W tajnym głosowaniu, przeprowadzonym przez senatorów Janinę Fetlińską, Marka Konopkę i Andrzeja Szewińskiego, za wyborem senatora R. Bendera opowiedziało się 8 senatorów, przeciw - 12, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Wobec wyników głosowania senator R. Bender nie został wybrany na zastępcę przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

W drugim punkcie porządku dziennego senatorowie rozpatrzyli wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: w części 03, dotyczącej Kancelarii Senatu, w zakresie rozdziału 75 195 (Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą).

Projekt wraz z omówieniem struktury wniosków o dotacje na rok 2008 przedstawił zastępca szefa Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski. W dyskusji zabrali głos senatorowie Lucjan Cichosz, Maria Pańczyk-Pozdziej, Barbara Borys-Damięcka, Roman Ludwiczuk, Bronisław Korfanty i Czesław Ryszka.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej zapoznali się z informacją rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się 14 grudnia 2007 r. (sygn. Rady UE 15278/07). Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw zagranicznych Jan Borkowski.

W kolejnym punkcie porządku dziennego - w związku z planowaną na 3. posiedzeniu Senatu debatą nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r. - Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła, w trybie art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2008 r." (COM(2007) 640), sygn. Rady UE 14663/07. Program działalności legislacyjnej i prac Komisji omówił podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Krzysztof Szczerski.

Następnie senatorowie omówili procedury związane z kontrolą zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM (2007) 650) i przyjęli plan pracy nad tym projektem pilotażowym COSAC.

Komisja wskazała Komisję Praw Człowieka i Praworządności jako branżową, opiniującą wskazany projekt decyzji ramowej. Zdecydowano również o wyznaczeniu ekspertów, którzy do 7 stycznia 2008 r. mają przygotować opinię na temat rozpatrywanego projektu. Na sprawozdawcę projektu wyznaczono senatora Jana Wyrowińskiego. Ustalono, że wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej z Komisją Praw Człowieka i Praworządności odbędzie się 8 stycznia 2008 r. Podczas posiedzenia senatorowie wysłuchają opinii przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz UKIE, zapoznają się z opiniami ekspertów, a następnie dokonają ceny projektu decyzji ramowej i zgłoszą wnioski.

Po tym posiedzeniu odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej, która - na podstawie zgłoszonych wniosków - przyjmie swoją opinię. Przygotuje także raport i prześle go do sekretariatu COSAC. Opinia komisji zostanie przekazana do Komisji Europejskiej do 21 stycznia 2008 r.

Na zakończenie swojego posiedzenia Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji, (COM(2007) 709), sygn. Rady UE 14526/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator Tadeusz Gruszka.

Przedstawiciel rządu: prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

 • w trybie art. 6 ust. pkt 2: COM(2007) 657, 677, 701, 705, 712, 713, 715, 717, 718, 719, 728, 729, 731, 734, 742, 743, 744, 751, 752, 14423/07,
 • w trybie art. 6 ust. 1 pkt 4: COM(2007) 748, 761.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia senatorowie zapoznali się z informacją Ministerstwa Zdrowia na temat listy leków refundowanych.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk, który omówił procedury tworzenia wykazów leków refundowanych oraz szczegóły prac związanych z ostatnimi rozporządzeniami refundacyjnymi.

Przewodniczący komisji senator Władysław Sidorowicz podkreślił, że wobec pojawiających się wątpliwości ustępujący rząd nie powinien podpisywać rozporządzenia wprowadzającego listy leków refundowanych, ponieważ to nie on będzie ponosił konsekwencje tej decyzji. Ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia przewiduje pokrywanie w części lub w całości wydatków na leki, a listę leków refundowanych, z mocą rozporządzenia, przygotowuje minister zdrowia. Jak każde rozporządzenie lista jest opracowywana merytorycznie w Ministerstwie Zdrowia, a następnie przesyłana do uzgodnień międzyresortowych, w tym do ministra finansów i konsultacji społecznych. Po uzyskaniu pozytywnych opinii może być podpisana przez właściwych ministrów.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki Narodowej wybrała zastępców przewodniczącego komisji.

Podczas dyskusji na to stanowisko zgłoszono dwie kandydatury. Senator Krzysztof Majkowski rekomendował kandydaturę senatora Stanisław Koguta, a senator Jan Dobrzyński - senatora Grzegorza Banasia. W tajnym głosowaniu, przeprowadzonym przez senatorów: K. Majkowskiego, Witolda Idczaka i Stanisława Bisztygę, zgłoszeni kandydaci uzyskali poparcie komisji i zostali wybrani na zastępców przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Następnie omówiono harmonogram prac nad ustawą budżetową na rok 2008. Przewodniczący obradom senator Kazimierz Kleina zwrócił się z prośbą, aby senatorowie, którym przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Tomasz Misiak przydzielił do pogłębionej analizy odpowiednie części ustawy budżetowej na rok 2008, nawiązali bliższy kontakt z przedstawicielami właściwych resortów oraz komisji sejmowych w celu uzyskania wyczerpujących informacji. W razie potrzeby niektóre szczegółowe aspekty prac nad ustawą budżetową na rok 2008 zostaną jeszcze omówione i ustalone podczas najbliższego posiedzenia komisji.

19 grudnia 2007 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Obrony Narodowej rozpatrywała wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, w zakresie części 01 - Kancelaria Prezydenta RP, rozdział 75103.

Projekt budżetu omówili, a następnie odpowiadali na pytania senatorów gen. dyw. Roman Polko - zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz Dariusz Gwizdała - dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Ustawodawcza. Porządek obrad przewidywał:

 • Zbadanie konieczności podjęcia działań ustawodawczych wynikłych z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 2007 r., dotyczącego ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (sygnatura akt K 40/04).
 • Zbadanie konieczności podjęcia działań ustawodawczych wynikłych z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2006 r., dotyczącego ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (sygnatura akt P 31/05).
 • Zbadanie konieczności podjęcia działań ustawodawczych wynikłych z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. dotyczącego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (sygnatura akt SK 51/06).

W posiedzeniu komisji udział wzięli przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, którzy szczegółowo omówili rozpatrywane wyroki i ich uzasadnienia oraz przedstawili projekty stosownych ustaw, będących ich realizacją.

W kolejnych głosowaniach Komisja Ustawodawcza jednomyślnie zdecydowała o podjęciu postępowania w sprawie wszystkich trzech rozpatrywanych inicjatyw ustawodawczych.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad projektem ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych upoważniono senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. W projekcie zaproponowano uchylenie art. 8 ust. 2a, który wprowadzał ograniczenie w postaci zakazu finansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych form wypoczynku za granicą, działalności kulturalno-oświatowej czy sportowo-rekreacyjnej. Zmiana w art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych także ma na celu wyłączenie tego ograniczenia poprzez wykreślenie wyrazu "krajowego". Postulowana nowelizacja eliminuje kategorię podmiotów, którą ustawodawca wyodrębnił w sposób wadliwy. Przyjął mianowicie, że relewantnym kryterium, decydującym o prawie uzyskania dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest miejsce spędzania urlopu.

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Usługi świadczone przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej poza terenem kraju finansowane będą w ramach aktualnych zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Do reprezentowania Komisji Ustawodawczej w dalszych pracach nad projektem o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe upoważniony został senator Leon Kieres. W tym projekcie zaproponowano uchylenie całego art. 5 z ustawy o zasadach przekazywania budynków. Taka zmiana spowodowałaby, że przekazywanie gminom nieruchomości przez przedsiębiorstwa państwowe i spółki odbywałoby się na zasadach ogólnych, czyli wymagałoby zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 4 ustawy o zasadach przekazywania budynków). W ten sposób zostałaby zachowana zasada równorzędności stron zawierających umowę, chroniony byłby również interes majątkowy gminy, która w konkretnej sytuacji mogłaby odmówić zawarcia umowy, na warunkach określonych w ustawie o przekazywaniu budynków.

Artykuł 2 projektu ustanawia normę prawa intertemporalnego, zgodnie z którą, do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy (spraw "w toku") należy stosować przepisy w nowym brzmieniu (zasada bezpośredniego działania prawa nowego).

Proponowana ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

Do reprezentowania Komisji Ustawodawczej w dalszych pracach nad projektem ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upoważniony został senator Bohdan Paszkowski.

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i kierując się brzmieniem jego sentencji oraz motywami uzasadnienia, proponuje się, aby w art. 21 ust.1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodać zastrzeżenie, iż wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wynikające z zawartych ugód sądowych. Dotyczy to odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Projektowana ustawa powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa. Rozszerza zakres przedmiotowy odszkodowań o część odszkodowań wynikających z zawartych ugód sądowych, które są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

* * *

W ramach posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej odbyło się szkolenie na temat roli parlamentu narodowego w Unii Europejskiej. Prezentację przygotowała i przedstawiła Magdalena Skulimowska, starszy specjalista w Dziale Spraw Unii Europejskiej Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu. Dotyczyła ona m.in. instytucji Unii Europejskiej, ich roli i podstawowych zadań, źródeł prawa i głównych procedur stanowienia prawa w Unii Europejskiej, form współpracy między parlamentami państw członkowskich, a także zmian wynikających z podpisania Traktatu Lizbońskiego.

* * *

Podczas swojego posiedzenia Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła wnioski: wicemarszałek Krystyny Bochenek o odwołanie z Komisji Kultury i Środków Przekazu, senator Doroty Arciszewskej-Mielewczyk o odwołanie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i powołanie jej do Komisji Spraw Zagranicznych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła przedłożyć Izbie projekt uchwały zgodnie z rozpatrzonymi wnioskami. Ustalono, że sprawozdawcą komisji na posiedzeniu plenarnym będzie senator Piotr Zientarski.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, zgodnie z art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, przygotowała projekt uchwały w sprawie odwołania wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Na sprawozdawcę projektu uchwały w tej sprawie wybrano senatora P. Zientarskiego.

Na zakończenie posiedzenia przeprowadzono wybór zastępcy przewodniczącego komisji. W dyskusji kandydaturę senatora Zbigniewa Szaleńca zgłosił senator Mieczysław Augustyn. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów M. Augustyna, Józefa Bergiera i Krzysztofa Kwiatkowskiego, uzyskał on jednomyślne poparcie.

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Zdrowia, zwołane w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Na temat rozwiązań przyjętych w rozpatrywanej nowelizacji wypowiadali się podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tadeusz Nalewajk oraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska. Głos zabrały także Joanna Skwierczyńska i Marzenna Łabuszewska z Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w MSWiA. Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana nowelizacja stanowi, że dostawcy usług telekomunikacyjnych mają zapewnić kierowanie połączeń z numerem alarmowym 112 do centrum powiadamiania ratunkowego. Nowe przepisy mają pozwolić na szybką identyfikację miejsca, z którego wykonano połączenie na numer alarmowy 112. W wypadku połączenia w sieci stacjonarnej identyfikacja ma oznaczać dokładny adres takiego miejsca, a w wypadku sieci komórkowej -położenie geograficzne telefonu.

Przepisy zakładają utworzenie systemu, w którym będą gromadzone informacje i dane o połączeniach z numerami alarmowymi (nie tylko 112). Systemem będzie zarządzał prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dane te będą udostępniane centralnemu punktowi systemu powiadamiania ratunkowego oraz służbom ratunkowym.

Rząd nadał temu projektowi charakter pilny. W końcu listopada 2007 r. Komisja Europejska pozwała Polskę i Łotwę do Trybunału Sprawiedliwości za opóźnienia we właściwym wprowadzaniu unijnych przepisów telekomunikacyjnych o jednym europejskim numerze alarmowym 112. Komisja argumentowała, że w Polsce i na Łotwie "informacje o miejscu przebywania osoby dzwoniącej na numer alarmowy 112 z telefonów komórkowych nadal nie są udostępniane służbom ratowniczym". Uniemożliwia to szybkie dotarcie na miejsce wypadku i udzielenie pomocy. Komisja Europejska podkreśliła, że zarówno w Polsce, jak i na Łotwie trwają prace nad zapewnieniem dostępności informacji o miejscu przebywania osoby dzwoniącej, "ale wdrażanie potrzebnych do tego systemów wciąż nie jest zakończone".

W dyskusji senator Kazimierz Kleina zgłosił propozycję wprowadzenia 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W kolejnych głosowaniach uzyskały one poparcie połączonych komisji. Ustalono, że przyjęcie nowelizacji sejmowej wraz z poprawkami zaakceptowanymi przez komisje zarekomenduje Izbie senator K. Kleina.

Jedna ze zmian zaakceptowanych przez Komisję Gospodarki Narodowej i Komisję Zdrowia miała na celu utworzenie jednego punktu centralnego, za pośrednictwem którego centra powiadamiania ratunkowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz pogotowie ratunkowe będą połączone z systemem zarządzanym przez prezesa UKE. Punkt ten powinien zapewniać połączenie centrom jak również służbom powołanym do niesienia pomocy z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego zarządzania zasobami służb, w szczególności w sytuacji gdy o tym samym zdarzeniu informują różne osoby za pośrednictwem różnych numerów alarmowych. Ponadto poprawka umożliwia zorganizowanie przez służby własnego punktu centralnego, podłączonego do systemu.

Kolejna z poprawek zmierzała do zagwarantowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz dyspozytorom medycznym dostępu również do danych dotyczących zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi przedpłaconej.

20 grudnia 2007 r.

Senatorowie z Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

Przyjęcie ustawy rekomendował podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Ponadto głos zabrali Tomasz Bulira z Departamentu Prawnego w Ministerstwie Obrony Narodowej i Jarosław Traczyk z Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W głosowaniu komisja postanowiła zaproponować Izbie przyjęcie bez poprawek rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego.

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrzono także ustawę o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Na temat rozwiązań zawartych w ustawie sejmowej głos zabrali przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: dyrektor Biura Prawnego Kazimierz Mordaszewski i ekspert Dariusz Lizakowski.

W nowelizacji zapisano uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu do zwalczania korupcji. Znalazł się w niej zapis, że agencje są właściwe do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania korupcji osób pełniących funkcje publiczne, "jeżeli może to godzić w bezpieczeństwo państwa".

W dyskusji proponowane zmiany wzbudziły kontrowersje. Wskazywano m.in., że takie rozwiązanie wywoła spory między ABW a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. W opinii autorów projektu kompetencje tych instytucji w zakresie zwalczania korupcji się uzupełniają, a nie nakładają, nie odbierają też uprawnień CBA.

W dyskusji postulowano m.in. odroczenie prac nad nowelizacją sejmową i zaproszenie przedstawicieli CBA. Ostatecznie w głosowaniu poparcie Komisji Praw Człowieka i Praworządności uzyskał wniosek o przyjęcie sejmowej nowelizacji bez poprawek. Jak ustalono, podczas posiedzenia plenarnego senator Krzysztof Piesiewicz zarekomenduje go Izbie.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dotyczące podziału poszczególnych części budżetowych i innych planów finansowych dotyczących zakresu merytorycznego komisji. Ustalono następujący podział:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • część 32 - Rolnictwo - senator Przemysław Błaszczyk

 • część 33 - Rozwój wsi - senator Ireneusz Niewiarowski

 • część 35 - Rynki rolne - senator Grzegorz Wojciechowski

 • część 62 - Rybołówstwo - senator Andrzej Grzyb
 • Dochody i wydatki na rolnictwo w budżetach wojewodów w części 85 w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - senator Jan Olech

 • Wydatki budżetowe na rolnictwo planowane na 2008 rok w innych częściach budżetu państwa w części 83 - Rezerwy celowe - senator Zdzisław Pupa

 • Środki z Unii Europejskiej przeznaczone na rolnictwo, załącznik nr 15 - senator Krzysztof Majkowski
 • Środki na prefinansowanie wydatków z budżetu Unii Europejskiej, załącznik nr 14 - senator K. Majkowski

 • Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, załącznik nr 10 - senator Krzysztof Jaworski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, załącznik nr 13 - senator
Jerzy Chróścikowski

Agencja Rynku Rolnego, załącznik nr 13 - senator Henryk Górski

Agencja Nieruchomości Rolnych, załącznik nr 13 - senator Piotr Głowski

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 72, załącznik nr 5 - senator Eryk Smulewicz

Ministerstwo Środowiska:

 • Środowisko w części 41 - senator Michał Wojtczak
 • Gospodarka Wodna w części 22 - senator Jadwiga Rotnicka
 • Środki pochodzące z Unii Europejskiej, załączniki nr 7, 14 i 15 - senator Andrzej Grzyb

Państwowa Agencja Atomistyki, część 68 - senator Andrzej Misiołek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - senator Stanisław Gorczyca

 • Plan finansowy załącznik 5

 • Program wieloletni "Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba", załącznik nr 12

Ministerstwo Finansów - senator Grażyna Sztark

w części 83 - Rezerwy celowe

w części 85 - Budżety wojewodów

 • 020 - Leśnictwo

 • 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczna oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski poinformował członków komisji, że NIK przeprowadziła kontrolę w wielkoprzemysłowych fermach trzody chlewnej. Jej celem było zbadanie i dokonanie oceny działań organów administracji rządowej w zakresie tworzenia i realizacji polityki państwa wobec tych ferm, realizacji i skuteczności nadzoru państwowego nad ich funkcjonowaniem, a także przestrzegania przez nie przepisów sanitarno-weterynaryjnych i ochrony środowiska, jak również wykorzystania przyznanych środków publicznych na realizację zadań z zakresu chowu lub hodowli zwierząt. NIK negatywnie oceniła nadzór organów administracji rządowej nad funkcjonowaniem ferm. Kontrole wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjną, Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Inspekcję Sanitarną były nieskuteczne i nie obejmowały wszystkich ferm. Negatywna była też ocena działań administracji rządowej odnośnie do tworzenia i realizacji polityki państwa wobec wielkoprzemysłowego chowu trzody chlewnej. Raport dostępny jest w sekretariacie komisji.

Następnie przewodniczący obradom poinformował o kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 4 stycznia 2008 r. i będzie dotyczyło rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2008, oraz przedstawił harmonogram prac nad tą ustawą w Senacie.


Poprzednia część, następna część, spis treści