Poprzednia część, następna część, spis treści


PREZYDIUM SENATU

20 grudnia 2007 r. odbyło się 6. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na wybór drugiego zastępcy przewodniczącego komisji. Biorąc pod uwagę przedmiotowy zakres działania tej komisji, prezydium jednomyślnie poparło ten wniosek.

Prezydium rozpatrzyło oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego. Informację na ten temat przekazał dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki.

Prezydium zapoznało się z informacją o powołaniu zespołów parlamentarnych i przyjęło do wiadomości powstanie: Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Senackiego Zespołu Strażaków.

Prezydium Senatu zapoznało się z przedstawioną przez wicedyrektor Annę Szklennik notatką Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej dotyczącą parytetu uczestnictwa przedstawicieli klubów senackich w delegacjach Senatu do dwustronnych i trójstronnych zgromadzeń parlamentarnych.

Prezydium zatwierdziło uwzględniający liczebność klubów podział miejsc
w delegacjach Senatu:

  • parlamentarne zgromadzenie polsko-ukraińskie: Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP - 2 członków, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - 2 członków,
  • trójstronne zgromadzenie parlamentarne polsko-litewsko-ukraińskie - Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej RP - 3 członków, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - 2 członków.

Ustalono, że do przewodniczących klubów zostanie wystosowane pismo z prośbą o wyznaczenie kandydatów na członków tych zgromadzeń parlamentarnych.

W związku z upływem 30 listopada 2007 r. wyznaczonego przez Prezydium Senatu terminu składania wniosków o zlecenie zadań państwowych i przyznanie dotacji na ich wykonanie w 2008 r. zastępca szefa Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski przedstawił członkom prezydium prezentację multimedialną zawierającą syntetyczną informację na ten temat. Poinformował o przewidywanych środkach budżetowych przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, które pozostają w dyspozycji Senatu w 2008 r., wskazując na fakt, iż w stosunku do złożonych wniosków są one istotnie niższe. Odwołując się do zapisów uchwały Prezydium Senatu z 14 września 2007 r. w sprawie określenia kierunków oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2008 r., zaprezentował wstępną analizę wniosków w podziale na te priorytety, terminy realizacji oraz wysokość wnioskowanych dotacji. Zapowiedział, że planowane na 2008 r. wnioski największych wykonawców zadań zleconych zawierają przyjęty przez prezydium w roku 2006 podział na 15 regionów geograficznych.

Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił uwagę na potrzebę dalszej, pogłębionej dyskusji nad przedstawionym problemem. Zasugerował przygotowanie analizy merytorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dużych organizacji zajmujących się pomocą Polonii i Polakom za granicą, z założeniem ustalenia priorytetów i kierunków działania Senatu na całą obecną kadencję. Zapowiedział podjęcie dyskusji na ten temat na posiedzeniu Prezydium Senatu w II połowie stycznia 2008 r. Marszałek zaznaczył, że organizacje pozarządowe, wykonujące zlecone zadania państwowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, wykazują niewielką aktywność w pozyskiwaniu funduszy ze środków unijnych. Zasugerował potrzebę podjęcia działań zmierzających do zwiększenia tej aktywności.

Prezydium Senatu zaakceptowało propozycję Fundacji Ośrodka KARTA dotyczącą zmian w umowie z 23 maja 2007 r. zlecającej zadanie w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą pod nazwą "KARTA z Polakami na Wschodzie". Prezydium, przyjmując przedstawione uzasadnienie, jednomyślnie wyraziło zgodę na zmianę zakresu rzeczowego zadania i przeznaczenie części dotacji w zakresie zaproponowanym przez fundację.

Prezydium rozpatrzyło pozytywnie wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dotyczący propozycji dokonania zmian w umowie z 15 maja 2007 r. zlecającej zadanie w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz w stosownej uchwale Prezydium. Prezydium jednomyślnie wyraziło zgodę na przesunięcie kwot dotacji pomiędzy poszczególnymi obszarami geograficznymi w zakresie zaproponowanym przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w piśmie z 14 grudnia 2007 r., a w konsekwencji na zmianę uchwały Prezydium Senatu z 9 marca 2007 r.

Członkowie prezydium przyjęli zaproponowany podział obowiązków marszałków Senatu VII kadencji.

* * *

28 grudnia 2007 r. odbyło się 7. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło propozycję Fundacji Pomocy wzajemnej “BARKA” dotyczącą zmian w umowie nr 49 z 19 czerwca 2007 r., zlecającej zadanie w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą pod nazwą “Tworzenie sieci Centrów
Integracji Migrantów Zarobkowych”. Prezydium, przyjmując przedstawione uzasadnienie, jednomyślnie wyraziło zgodę na przesunięcie kwot dotacji pomiędzy poszczególnymi Centrami w zakresie zaproponowanym przez Fundację.


Poprzednia część, następna część, spis treści