Poprzednia część, następna część, spis treści


PREZYDIUM SENATU

Posiedzenia

20 listopada 2007 r. odbyło się 2. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski przewodniczących komisji senackich o wyrażenie zgody na wybór ich zastępców. Biorąc pod uwagę przedmiotowy zakres działania komisji, prezydium jednomyślnie zadecydowało o wyrażeniu zgody na wybór trzech zastępców przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz po dwóch - Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Prezydium rozpatrzyło także wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska dotyczący wyboru trzech zastępców. Po przedyskutowaniu sprawy jednomyślnie wyrażono zgodę na wybór tylko dwóch zastępców.

Podczas posiedzenia wysłuchano informacji na temat podziału miejsc w międzynarodowych zgromadzeniach parlamentarnych, przedstawionej przez wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu Annę Szklennik.

Zgodnie z przyjętymi zasadami parytet ustalono proporcjonalnie do liczebności klubów reprezentowanych w Senacie. Prezydium wyraziło zgodę na przyznanie 18 miejsc Klubowi Senatorów Platformy Obywatelskiej RP oraz 13 miejsc przedstawicielom Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Prezydium zadecydowało także o przyznaniu jednego miejsca dla komitetu niezależnego.

Prezydium przyjęło następujący podział miejsc w delegacjach stałych:

  • Unia Międzyparlamentarna - Senat dysponuje 3 miejscami w zarządzie. Przyjęty podział: PO 2 członków, PiS 1 członek,
  • Rada Europy - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Przyjęty podział: PO 1 członek i 2 zastępców, PiS 1 członek 1 zastępca, komitet niezależny 1 członek,
  • Zgromadzenie Parlamentarne NATO - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Przyjęty podział: PO 2 członków i 1 zastępca, PiS 1 członek i 2 zastępców,
  • Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Przyjęty podział: PO 2 członków i 2 zastępców, PiS 1 członek i 1 zastępca,
  • Zgromadzenie Parlamentarne OBWE - Senat dysponuje 2 miejscami przedstawicieli i 2 miejscami zastępców. Przyjęty podział: PO 1 członek i 1 zastępca, PiS 1 członek i 1 zastępca,
  • Inicjatywa Środkowoeuropejska - Senat dysponuje 2 miejscami przedstawicieli i 2 miejscami zastępców. Przyjęty podział: PO 1 członek i 1 zastępca, PiS 1 członek i 1 zastępca,
  • Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego - Senat dysponuje 1 miejscem przedstawiciela i 1 miejscem zastępcy. Przyjęty podział: PO 1 członek, PiS 1 zastępca,
  • Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne - Senat dysponuje 1 miejscem przedstawiciela. Przyjęty podział: PO 1 członek.

Postanowiono, że do przewodniczących klubów zostanie wystosowane pismo z prośbą o wyznaczenie kandydatów na członków i zastępców członków delegacji stałych do międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska poinformowała, że na mocy Zarządzenia nr 7 marszałka Senatu z 22 października 2001 r. Prezydium Senatu powołuje złożony z senatorów Zespół do spraw Pomocy Socjalnej, który zajmuje się przyznawaniem pomocy z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin. Prezydium zdecydowało, że w obecnej kadencji Senatu zespół powinien liczyć pięciu członków, odpowiednio - trzech z klubu Platformy Obywatelskiej i dwóch z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Marszałek Bogdan Borusewicz zwróci się z pisemną prośbą do przewodniczących klubów o wyznaczenie kandydatów na członków zespołu.

Minister E. Polkowska poinformowała o złożeniu do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów do Senatu na Opolszczyźnie przez byłego senatora Jarosława Chmielewskiego. Zasygnalizowała, że w wypadku uznania protestu przez Sąd Najwyższy może dojść do powtórzenia wyborów do Senatu w okręgu nr 20. Protest dotyczy jednego mandatu.

* * *

27 listopada 2007 r. odbyło się 3. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski przewodniczących komisji senackich o wyrażenie zgody na wybór swoich zastępców. Prezydium jednomyślnie zadecydowało o wyrażeniu zgody na wybór dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Komisji Zdrowia oraz trzech zastępców Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Prezydium rozpatrzyło oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego oraz wnioski o przyznanie uzupełniającego uposażenia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęło sześć oświadczeń o spełnianiu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego oraz dwa wnioski o przyznanie uzupełniającego uposażenia senatorskiego. Prezydium przyjęło do wiadomości, iż warunki do otrzymywania uposażenia senatorskiego spełnia sześciu senatorów. Ponadto przyznano uzupełniające uposażenie senatorskie jednemu senatorowi, a jeden wniosek w tej sprawie odłożono do czasu rozmowy senatora z marszałkiem Senatu.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
w sprawie przyznania dodatku do uposażenia członkom tej komisji i zmiany Regulaminu Senatu. Uzasadnieniem wniosku jest zwiększenie zakresu przedmiotowego działania Komisji Ustawodawczej, także w związku ze zmianami Regulaminu Senatu w zakresie wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydium Senatu postanowiło przyznać dodatek do uposażenia członkom Komisji Ustawodawczej i w związku z tym podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej ze szczególnym uwzględnieniem art. 7.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek senatora Grzegorza Banasia o dokonanie wykładni stosowania dyrektywy wynikającej z dyspozycji normy art. 53 pkt 1 Regulaminu Senatu RP w związku z art. 48 oraz wniosek senatora o odroczenie rozpoznania wniosku do czasu powołania pełnego składu Prezydium Senatu RP. Podjęto decyzję o rozpatrzeniu wniosku na obecnym posiedzeniu oraz zadecydowano, że z uwagi na niebudzące wątpliwości interpretacyjnych w przedmiotowej sprawie przepisy Regulaminu Senatu, dotyczące zgłaszania wniosków formalnych, nie jest niezbędne dokonywanie ich wykładni przez Prezydium Senatu.

Prezydium przedyskutowało kwestię planowanych zmian w składach komisji senackich.

Przyjęto do wiadomości termin kolejnego posiedzenia Senatu zaplanowanego na 19 i 20 grudnia br. Wysłuchano także informacji przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Piotra Zientarskiego na temat współpracy z sejmową Komisją Finansów Publicznych podczas rozpatrywania budżetu na następny rok.

* * *

28 listopada 2007 r. odbyło się 4. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski przewodniczących komisji senackich o wyrażenie zgody na wybór zastępców przewodniczących komisji. Biorąc pod uwagę przedmiotowy zakres działania komisji, prezydium jednomyślnie zadecydowało o wyrażeniu zgody na wybór dwóch zastępców przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, trzech Komisji Nauki, Edukacji i Sport, czwartego Komisji Gospodarki Narodowej oraz trzeciego zastępcy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Podczas posiedzenia Prezydium rozpatrzyło także oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego oraz wnioski o przyznanie uzupełniającego uposażenia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęło osiem oświadczeń o spełnianiu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego oraz dwa wnioski o przyznanie uzupełniającego uposażenia senatorskiego. Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości, iż warunki do otrzymywania uposażenia senatorskiego spełnia siedmiu senatorów, a od 1 stycznia 2008 r. - jeden. Uzupełniające uposażenie senatorskie postanowiono przyznać dwóm senatorom, z uwzględnieniem rocznego okresu rozliczeniowego.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na poddanie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie złożonych po terminie obowiązującej procedurze rozpatrzenia.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym
i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

Zadania nowo rozpoczynane (zwiększenie kwoty dotacji)

1. Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: Remont Internatu Kolegium św. St. Kostki KSW w Warszawie. Nakłady na 2007 r. według umowy nr 51 z 11 września 2007 r. - 252 000 zł, wnioskowane zwiększenie środków finansowych - 20 000 zł, wnioskowana kwota w roku 2007 - 272 000 zł. Prezydium przyznało jednomyślnie dotację w kwocie 20 000 zł.

Zadania nowo rozpoczynane (nowy wniosek)

2. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: Adaptacja strychu w budynku przy ulicy Szewczenki 191 w Stryju, na Ukrainie, na potrzeby Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego, wnioskowana kwota dotacji w 2007 r. - 66 735 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 2 673 zł (koszty pośrednie 173 zł) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

  1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

3. Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie, nazwa zadania: Rozpowszechnianie książki "Słownik Dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989" w sieci polskich placówek kultury za granicą: instytuty polskie, domy polskie, wybrane biblioteki i organizacje; całkowity koszt zadania - 33 726 zł, wnioskowana dotacja - 33 726 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 12 078 zł (86 kompletów książek, 43 paczki), w tym koszty pośrednie 1500 zł.

4. Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie, nazwa zadania: Przygotowanie do druku i wydanie książki - wspomnień Antoniego Jankowskiego, całkowity koszt zadania - 28 560 zł, wnioskowana dotacja - 20 000 zł. Prezydium jednomyślnie rozpatrzyło wniosek negatywnie.

5. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: "Pomoc charytatywna dla środowisk polskich na Ukrainie (dodatkowe środki), całkowity koszt zadania - 40 000 zł, wnioskowana dotacja - 40 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 40 000 zł (koszty pośrednie 4 400 zł).

6. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: Pomoc Polakom na Wschodzie (środki trwałe), całkowity koszt zadania - 102 000 zł, wnioskowana dotacja - 102 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 60 000 zł (koszty pośrednie 3900 zł) w obszarze geograficznym Ukraina, Mołdawia.

7. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: Pomoc Polakom na Wschodzie (środki trwałe), całkowity koszt zadania - 160 500 zł, wnioskowana dotacja - 160 500 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 160 500 (koszty pośrednie 10 432 zł) w obszarze geograficznym Litwa.

8. Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie, nazwa zadania: Refundacja i sfinansowanie kosztów funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2007 r. oraz mebli, książek, oprogramowania komputerowego i wydawnictw multimedialnych dla potrzeb biblioteki, całkowity koszt zadania - 14 300 zł, wnioskowana dotacja - 14 300 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 14 300 zł (koszty pośrednie 1 800 zł).

9. Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie, nazwa zadania: Przygotowanie edytorskie, druk i rozpowszechnianie kalendarza na rok 2008 "Arystokracja i ziemiaństwo polskie w latach 1890-1939" (tytuł roboczy) w środowiskach polskich na Wschodzie, całkowity koszt zadania - 61 010 zł, wnioskowana dotacja - 61 010 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 61 010zł (koszty pośrednie 1 500 zł).

10. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, nazwa zadania: Polskie Święta na Wschodzie (dodatkowe środki), całkowity koszt zadania - 327 000 zł, wnioskowana dotacja - 327 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało jednomyślnie dotację na jego wykonanie w kwocie 47 922 zł (koszty pośrednie 5 271 zł).

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o wycofaniu przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie wniosku inwestycyjnego: Remont Gimnazjum im. Śniadeckich w Solecznikach na Litwie.

Prezydium rozpatrzyło wnioski trzech senatorów o przyznanie dodatkowej liczby kopert senatorskich na 2007 rok. Prezydium zdecydowało przyznać po 100 sztuk dodatkowych kopert.

Na mocy zarządzenia nr 7 Marszałka Senatu z 22 października 2001 roku Prezydium Senatu powołało w drodze uchwały nr 3 z 28 listopada br. pięcioosobowy Zespół do spraw Pomocy Socjalnej, który będzie zajmował się przyznawaniem pomocy z funduszu świadczeń socjalnych dla senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin.

Na wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego prezydium wprowadziło korektę w przyjętym 20 listopada br. podziale miejsc w międzynarodowych zgromadzeniach parlamentarnych, w pozycjach:

Rada Europy - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Nowy podział: PO - 2 członków i 2 zastępców, PiS - 1 członek i 1 zastępca.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO - Senat dysponuje 3 miejscami przedstawicieli i 3 zastępców przedstawicieli. Nowy podział: PO - 1 członek i 1 zastępca, PiS - 1 członek i 2 zastępców, komitet niezależny - 1 członek.

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian. Korekta nie ma wpływu na przyjętą wcześniej ilość miejsc przysługujących poszczególnym klubom.

 


Poprzednia część, następna część, spis treści