Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

21 listopada 2007 r.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej senatorowie zapoznali się z informacją dotyczącą współpracy Rady Ministrów z parlamentem w sprawach wynikających z członkostwa RP w Unii Europejskiej na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Informacje przedstawił minister Tomasz Nowakowski, sekretarz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Ponadto przewodniczący komisji senator Edmund Wittbrodt omówił rolę parlamentarnej komisji europejskiej w procesie legislacyjnym UE, a także zasad i trybu pracy Komisji Spraw Unii Europejskiej.

22 listopada 2007 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawczej zapoznali się z informacją na temat wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Senat RP. Informację przedstawił Piotr Radziewicz z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

27 listopada 2007 r.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej wybrano zastępców przewodniczącego komisji.

W dyskusji zgłoszone zostały dwie kandydatury. Kandydaturę senatora Łukasza Abgarowicza zaproponował senator Marek Trzciński, a senatora Kazimierza Kleiny - senator Tomasz Misiak. W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący obradom senator T. Misiak zamknął listę kandydatów na zastępców przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Głosowanie tajne przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania, zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu, przeprowadzili senatorowie Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Henryk Woźniak i Stanisław Kogut. W głosowaniu wzięło udział 16 senatorów. Senatora K. Kleinę poparło 12 osób, 3 były przeciw, a 1 wstrzymała się od głosu. Senator M. Trzciński otrzymał 12 głosów, 2 senatorów było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Wobec wyników głosowania zastępcami przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej zostali senatorowie K. Kleina i M. Trzciński.

Następnie przewodniczący komisji senator T. Misiak omówił wstępnie plan prac nad ustawą budżetową na rok 2008. Zwrócił się także do senatorów o zgłaszanie spraw, które mogłyby być w przyszłym roku przedmiotem prac Komisji Gospodarki Narodowej. Zdecydowano, że zostaną przedyskutowane podczas jednego z najbliższych posiedzeń komisji.

Senatorowie zapoznali się także z informacją Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu na temat udziału Izby w procedurze uchwalania ustawy budżetowej.

* * *

Podczas swojego posiedzenia senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych przygotowali projekt uchwały Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Uchwałę w tej sprawie podjął Sejm. W skład grupy wchodzą wszyscy posłowie i senatorowie. Jest tradycją, że PGUM istnieje w parlamencie każdej kadencji.

Unia Międzyparlamentarna powstała w 1889 r. z inicjatywy parlamentarzystów angielskich i francuskich. Polska przystąpiła do niej w roku 1922. Jest to najstarsza i największa organizacja zrzeszająca przedstawicieli parlamentów państw suwerennych. Jej celem jest wyrażanie poglądów światowej społeczności parlamentarnej. Unia Międzyparlamentarna ma prawo rekomendowania ONZ i jej agendom działań, inicjatyw i stanowisk.

W skład Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej wchodzą wszyscy posłowie i senatorowie. Grupa powoła następnie 17-osobowy zarząd (14 posłów i 3 senatorów), do którego swych przedstawicieli rekomendują kluby i koła parlamentarne.

W głosowaniu rekomendowany projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej komisja zaakceptowała jednogłośnie. Do reprezentowania komisji podczas dalszych prac nad projektem wybrano senatora Leona Kieresa.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wybrała dwóch zastępców przewodniczącego komisji.

W dyskusji kandydaturę senatora Ireneusza Niewiarowskiego zgłosił senator Stanisław Gorczyca. Senatora Michała Wojtczaka na to stanowisko rekomendowała senator Grażyna Sztark.

W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Andrzeja Grzyba, Zdzisława Pupę i Grażynę Sztark, obie kandydatury uzyskały poparcie 16 senatorów, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wobec wyników głosowania senatorowie I. Niewiarowski i M. Wojtczak zostali zastępcami przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie zapoznali się z informacją ministra środowiska Macieja Nowickiego, dotyczącą planowanych zamierzeń resortu.

Jak stwierdził w swoim wystąpieniu, priorytetem Ministerstwa Środowiska jest pełne wykorzystanie unijnych funduszy przyznanych Polsce na lata 2007-2013, a działania resortu zostaną skierowane na efektywniejsze ich zagospodarowanie. Na te lata przewidzianych jest wielokrotnie więcej środków niż Polska otrzymała w poprzedniej perspektywie finansowej (2004-2006). Dotychczas zdołano wykorzystać zaledwie 30-35% puli, a do końca 2008 r. zostanie wydatkowanych około 80% funduszy na ochronę środowiska. Zdaniem ministra, by było to możliwe, należy uprościć procedury i zmniejszyć bariery administracyjne, aby przygotowywanie projektów stało się łatwiejsze. "Będę osobiście poszukiwał dobrych projektów, by unijne środki zostały efektywnie wydatkowane" - podkreślił minister M. Nowicki. Dodał, że by zrealizować te zamierzenia, nie może być zmieniony dotychczasowy system finansowania ochrony środowiska.

W opinii ministra środowiska, najważniejszą sprawą jest ochrona atmosfery, czyli oszczędność energii i jej efektywne wykorzystanie. Obecnie w Polsce zużywa się 2,5 razy więcej energii na jednostkę dochodu narodowego niż w krajach Europy Zachodniej. "Niegospodarność w tej sprawie w Polsce jest olbrzymia" - podkreślił.

Szef resortu środowiska zaznaczył, że w Polsce są też opóźnienia związane z ochroną wód i zagospodarowaniem odpadów. Jak wyjaśnił, chodzi o realizację krajowego programu oczyszczania ścieków. Projekty te często napotykają bariery w postaci procedur przetargowych. Minister uważa, że wszystkie dobrze przygotowane projekty dotyczące tych zagadnień zostaną dofinansowane. Dodał, że chodzi nie tyle o budowę oczyszczalni ścieków, ile o rozbudowę sieci kanalizacyjnych.

Według ministra M. Nowickiego, największy problem dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie w Polsce ponad 50% odpadów wyrzuca się na wysypiska, w krajach zachodnich zaś w większości są one segregowane i częściowo wykorzystywane ponownie. Szef resortu środowiska uważa, że za zbiórkę śmieci powinny odpowiadać gminy i tam muszą trafiać opłaty z tego tytułu.

Odpowiadając na pytania senatorów dotyczące energetyki jądrowej, minister stwierdził, że raczej nie jest jej zwolennikiem. Wyjaśnił, że gdyby elektrownie atomowe były całkowicie bezpieczne, w pełni można by utylizować odpady energetyczne i okazywałyby się one tanie jako inwestycje, opowiedziałby się za nimi. W praktyce jednak tak nie jest - podkreślił minister. Jego zdaniem, elektrownia atomowa może pracować około 30 lat, ale przez następne 30 lat trzeba ją ochraniać i wygaszać, ponosząc znaczne koszty. Minister M. Nowicki dodał, że jest negatywnie nastawiony do strategii rozwoju energetyki. Według niego, dokument ten był napisany pod dyktando lobby energetycznego i należy go jak najszybciej zweryfikować.

Ponadto minister stwierdził, że jest przeciwnikiem uwalniania GMO do środowiska. Zapowiedział również nadrobienie zaległości w tworzeniu Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000 oraz w promocji odnawialnych źródeł energii, a także lepsze gospodarowanie odpadami. Takich działań wymaga od nas Unia Europejska. Zdaniem ministra, bardzo ważne jest podjęcie decyzji w sprawie spornej obwodnicy Augustowa. Niewątpliwie trzeba chronić Dolinę Rospudy, ale sytuacja ludzi z tej miejscowości też jest dramatyczna.
Jeżeli chodzi o tworzenie obszarów Natura 2000, to Polska ma wielkie zaległości. Trzeba więc zrobić absolutnie wszystko, aby przyspieszyć tworzenie tych obszarów i jak najszybciej przygotować plany ich ochrony, ponieważ wówczas przez Unię Europejską będą blokowane inwestycje infrastrukturalne. Ten program, wbrew wielu zapowiedziom, wcale nie musi stwarzać konfliktów między zadaniami ochrony środowiska a gospodarczym rozwojem kraju. Należy przeprowadzić sprawne negocjacje i zakończyć spory z Komisją Europejską.

Minister M. Nowicki poinformował, że dokona szczegółowej analizy realizacji zobowiązań traktatowych i na jej podstawie podejmie odpowiednie działania, włącznie z ewentualnym renegocjowaniem zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Następnie omówiono zagadnienia dotyczące odpadów, czyli realizację krajowego programu oczyszczania ścieków. W ochronie powietrza, ochronie wód Polska zrobiła już bardzo dużo, a w sprawach odpadów jesteśmy w punkcie wyjścia. Istnieją zobowiązania zapisane w Traktacie Akcesyjnym, mijają okresy przejściowe i będziemy musieli się rozliczyć z podjętych działań. Zdaniem ministra, konieczna jest też promocja odnawialnych źródeł energii, a szczególnie biomasy. Jak podkreślił szef resortu ochrony środowiska, biomasa stanowi największy potencjał energii odnawialnej. Wiele kontrowersji budzi wniosek złożony w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w związku ze zmniejszeniem przez Komisję Europejską limitów emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012. Komentując kwestię limitów emisji CO2, minister podkreślił, że spotka się z krajowym administratorem systemu handlu uprawnieniami do emisji i zapozna się z tą sprawą. Ponadto zapowiedział, że będzie się starał negocjować jeszcze wysokość tych limitów z Brukselą. Jako skandal minister określił obcięcie limitów emisji CO2 dla cementowni, gdyż nawet najbardziej nowoczesne cementownie nie mogą ograniczyć emisji inaczej niż ograniczając produkcję. Polska będzie zmuszona importować cement z krajów, które nie mają żadnych ograniczeń.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ustawodawczej postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym. Ustalono, że jej przyjęcie zarekomenduje Izbie senator Krzysztof Kwiatkowski.

Przyjęcie ustawy, uchwalonej przez Sejm z przedłożenia rządowego, rekomendował senatorom wiceminister finansów Adam Pęzioł. Celem nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy o doradztwie podatkowym prawnych uregulowań dotyczących doradców podatkowych w zakresie, w jakim uregulowania te utracą moc w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja br.

Pozytywną opinię o ustawie sejmowej przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Zdrowia wybrali zastępcę przewodniczącego komisji. Kandydaturę senatora Michała Okły na to stanowisko zgłosił senator Władysław Sidorowicz. W głosowaniu tajnym senator M. Okła uzyskał jednomyślne poparcie.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z planem działań ministra zdrowia na najbliższe lata. Ogólną informację na ten temat przedstawił wiceminister zdrowia Marek Twardowski. Wiceminister podkreślił, że do priorytetów należy stworzenie autonomicznego systemu odpowiedzialnego za jednakowy dostęp do świadczeń finansowych ze środków publicznych.

Wiceminister poinformował, że w najbliższym czasie będzie negocjować z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy w sprawie przepisów dotyczących czasu pracy lekarzy. Przepisy te mówią o 48-godzinnym tygodniu pracy. Dłuższa praca jest możliwa, jeśli lekarz na to się zgodzi. OZZL chce uzależnić tę zgodę od zagwarantowania lekarzom odpowiedniej pensji zasadniczej.

Wiceminister zdrowia powiedział, że jest kilka propozycji rozwiązania problemu czasu pracy, a jednym z nich jest opóźnienie wejścia w życie tych przepisów. Dodał, że nie wiadomo, jak liczyć - dobowo czy tygodniowo - godziny na odpoczynek (zgodnie z przepisami UE lekarze mają prawo do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku).

Wiceminister stwierdził także, iż minister zdrowia Ewa Kopacz w najbliższym czasie będzie zabiegała u ministra finansów o pieniądze dla lekarzy.

* * *

Senatorowie Łukasz Abgarowicz i Roman Ludwiczuk zostali wybrani na zastępców Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W głosowaniu tajnym wzięło udział 20 senatorów, a obaj kandydaci otrzymali po 19 głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na wybór trzech wiceprzewodniczących komisji. Trzecim kandydatem, który został zgłoszony w dyskusji, był senator Maciej Klima, który wyraził zgodę na kandydowanie, ale po krótkiej przerwie przed głosowaniem złożył rezygnację. Zgodnie z ustaleniami trzeci zastępca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą ma zostać wybrany na następnym posiedzeniu.

Drugi punkt porządku dziennego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przewidywał rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie zadań polonijnych. Przed przystąpieniem do tego punktu zastępca szefa Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski przedstawił obszerną informację na temat opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Jako jedno z priorytetowych zadań w tym zakresie w 2008 r. wskazał wspieranie rozwoju oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju, w szczególności przez popularyzację nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Do istotnych zadań należy też diagnozowanie potrzeb pojawiających się w środowisku polskich imigrantów ekonomicznych przebywających w państwach członkowskich Unii Europejskiej i pomoc w zaspokajaniu tych potrzeb. Ponadto chodzi o kontynuowanie pomocy Polakom na Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania działań służących zagwarantowaniu pełnego poszanowania praw polskiej mniejszości, wynikających z uregulowań traktatowych oraz przyjętych przez Białoruś międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Ważne jest także wspieranie promocji i upowszechnianie dorobku kultury polskiej w środowiskach polskich i polonijnych poza granicami kraju.

Następnie Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzyła i zaopiniowała następujące wnioski o dotacje z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą:

 1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Fundacja Ośrodka Karta: Rozpowszechnianie książki "Słownik Dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989" w sieci polskich placówek kultury za granicą: Instytuty Polskie, Domy Polskie, wybrane biblioteki i organizacji. Całkowity koszt zadania - 33 726 zł, wnioskowana dotacja - 33 726 zł. Zespół Finansów Publicznych negatywnie zaopiniował wniosek. Komisja poparła stanowisko zespołu.
 • Fundacja Ośrodka Karta: Przygotowanie edytorskie, druk i rozpowszechnianie kalendarza na rok 2008 "Arystokracja i ziemiaństwo polskie w latach 1890-1939" (tytuł roboczy) w środowiskach polskich na Wschodzie. Całkowity koszt zadania - 61 010 zł, wnioskowana dotacja - 61 010 zł. Zespół Finansów Publicznych zaproponował przyznanie 61 010 zł. Komisja nie wyraziła poparcia dla stanowiska zespołu i negatywnie zaopiniowała wniosek.
 • Fundacja Ośrodka Karta: Przygotowanie do druku i wydanie wspomnień Antoniego Jankowskiego. Całkowity koszt zadania - 28 560 zł, wnioskowana dotacja - 20 000 zł. Zespół Finansów Publicznych negatywnie zaopiniował wniosek. Komisja poparła stanowisko zespołu.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": Polskie Święta na Wschodzie (dodatkowe środki). Całkowity koszt zadania - 327 000 zł, wnioskowana dotacja - 327 000 zł. Zespół Finansów Publicznych zaproponował przyznanie 60 000 zł. Komisja nie poparła stanowiska zespołu i zaproponowała zwiększenie postulowanej przez zespół kwoty o 61 010 zł, rekomendując dotację w wysokości 121 010 zł.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie: Pomoc charytatywna dla środowisk polskich na Ukrainie (dodatkowe środki). Całkowity koszt zadania - 40 000 zł, wnioskowana dotacja - 40 000 zł. Zespół Finansów Publicznych zaproponował przyznanie takiej kwoty. Komisja poparła stanowisko zespołu.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą": Refundacja i sfinansowanie kosztów funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2007 r. oraz mebli, książek, oprogramowania komputerowego i wydawnictw multimedialnych na potrzeby biblioteki. Całkowity koszt zadania - 14 300 zł, wnioskowana dotacja - 14 300 zł. Zespół Finansów Publicznych zaproponował przyznanie takiej kwoty. Komisja poparła stanowisko zespołu.

 1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (środki trwałe):

 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": Pomoc Polakom na Wschodzie (środki trwałe). Całkowity koszt zadania - 102 000 zł, wnioskowana dotacja - 102 000 zł. Zespół Finansów Publicznych zaproponował przyznanie 60 000 zł. Komisja poparła stanowisko zespołu.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": Pomoc Polakom na Wschodzie (środki trwałe). Całkowity koszt zadania - 160 500 zł, wnioskowana dotacja - 160 500 zł. Zespół Finansów Publicznych negatywnie zaopiniował wniosek. Komisja poparła stanowisko zespołu.

 1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym
  i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

ZWIĘKSZENIE KWOTY DOTACJI

Zadania nowo rozpoczynane:

 • Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców: Remont Internatu Kolegium św. St. Kostki KSW w Warszawie. Nakłady na 2007 r., według umowy z 11 września br. - 252 000 zł, wnioskowane zwiększenie środków finansowych - 20 000 zł. Zespół Finansów Publicznych zaproponował przyznanie 20 000 zł. Komisja poparła stanowisko zespołu.

NOWY WNIOSEK

Zadania nowo rozpoczynane

 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": Adaptacja strychu w budynku przy ul. Szewczenki 191 w Stryju, na Ukrainie, na potrzeby Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego. Wnioskowana kwota dotacji w 2007 r. - 66 735 zł. Zespół Finansów Publicznych zaproponował przyznanie 2673 zł. Komisja poparła stanowisko zespołu.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Projekt przygotowała Komisja Spraw Zagranicznych, w imieniu której głos zabrał senator Leon Kieres.

W głosowaniu połączone komisje jednogłośnie opowiedziały się za przyjęciem przedstawionego projektu. Na sprawozdawcę projektu uchwały podczas posiedzenia plenarnego wybrano senatora L. Kieresa.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowano projekt uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.

Po rozpatrzeniu wniosków senatorów: Ryszarda Bendera o odwołanie go z Komisji Spraw Unii Europejskiej, Stanisława Bisztygi o powołanie go do Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Obrony Narodowej, Jarosława Dudy o odwołanie go z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Andrzeja Persona o odwołanie go z Komisji Praw Człowieka i Praworządności i powołanie go do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Marka Trzcińskiego o odwołanie go z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz wicemarszałka Marka Ziółkowskiego o odwołanie go z Komisji Ustawodawczej, komisja postanowiła na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z wnioskami senatorów.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

* * *

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zwołano w celu wyboru zastępców przewodniczącego komisji.

W dyskusji kandydaturę senatora Stanisława Jurcewicza zgłosił senator Marek Konopka. Senatora Janusza Sepioła na to stanowisko rekomendował senator Mariusz Witczak. Obaj zgłoszeni kandydaci uzyskali poparcie komisji w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów M. Konopkę, Zbigniewa Meresa i Sławomira Sadowskiego, i zostali wybrani na zastępców przewodniczącego komisji.

28 listopada 2007 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej wybrali zastępcę przewodniczącego komisji. W dyskusji senator Stanisław Gorczyca zgłosił na to stanowisko kandydaturę senatora Jana Wyrowińskiego. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Piotra Głowskiego, Stanisława Gorczycę i Tadeusza Gruszkę, senator uzyskał jednomyślne poparcie członków komisji.

Następnie Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2

 • Projekt rozporządzenia Rady ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r. (COM(2007)492), sygnatura Rady UE 12582/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Edmund Wittbrodt.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Jan Krzysztof Ardanowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (COM(2007)531), sygnatura Rady UE 13048/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki.

Referent: senator Stanisław Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marcin Korolec.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (COM(2007)532), sygnatura Rady UE 13049/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki.

Referent: senator S. Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu M. Korolec.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii MON810) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)586), sygnatura Rady UE 13702/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Środowiska.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu Stanisław Gawłowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej po rozpatrzeniu projektu decyzji Rady przyjęła opinię nie popierającą tego wniosku.

 • Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)589), sygnatura Rady UE 13701/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Środowiska.

Referent: senator Z. Pupa.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu S. Gawłowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej po rozpatrzeniu projektu decyzji Rady przyjęła opinię nie popierającą tego wniosku.

 • Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki europejskiej (COM(2007)625), sygnatura Rady UE 14094/07.

Instytucja wiodąca: Główny Urząd Statystyczny.

Referent: senator Jan Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: prezes Józef Oleński.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez Komisję Spraw Unii Europejskiej:

 • art. 6 ust. 1 pkt 2: COM(2007) 436, 437, 560, 571, 576, 593, 594, 603, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 623, 626, 629, 634, 636, 652, 655, 669, 670, 671, 672, 673, 688,
 • art. 6 ust. 4: COM(2007) 683, 702.

* * *

Porządek dzienny posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu przewidywał wybór zastępcy przewodniczącego komisji. W dyskusji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski zgłosił kandydaturę senator Barbary Borys-Damięckiej. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Andrzeja Grzyba, Wojciecha Skórkiewicza i Michała Wojtczaka, proponowana kandydatka uzyskała jednomyślne poparcie.

Ponadto podczas posiedzenia rozważano ewentualne zwrócenie się do Prezydium Senatu RP o wyrażenie zgody na wybór drugiego zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wybrali dwóch zastępców przewodniczącego komisji. Kandydaturę senatora Kazimierza Jaworskiego na to stanowisko zgłosił senator Stanisław Kogut, senatora Jana Rulewskiego rekomendowała zaś senator Małgorzata Adamczak. W głosowaniu tajnym proponowani kandydaci uzyskali poparcie członków komisji.

* * *

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznali się z informacją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na temat programu rolnego nowego rządu.

Jak stwierdził szef resortu, priorytetem jest współpraca z Komisją Europejską, tym bardziej iż w najbliższym czasie ma się odbyć przegląd Wspólnej Polityki Rolnej. W opinii ministra, debata na temat zmian jest bardzo potrzebna, ponieważ WPR musi się zmieniać w związku ze zmianami w gospodarce światowej i europejskiej. Zmiany będą miały charakter ewolucyjny i nie należy spodziewać się gwałtownych przekształceń. Dyskusja na temat zmian jest bardzo ważna dla Polski, ponieważ jej celem jest wypracowanie modelu WPR po 2013 r. Polsce przede wszystkim zależy na wyrównaniu poziomu dopłat bezpośrednich w całej Unii Europejskiej. Polscy rolnicy otrzymują nadal niższe dopłaty do gruntów niż gospodarze w "starej" Unii Europejskiej, co znacznie utrudnia konkurowanie na jednolitym rynku.

Minister M. Sawicki poinformował, że podczas posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa francuski minister rolnictwa opowiedział się za utrzymaniem budżetu na rolnictwo po roku 2013 na poziomie co najmniej równym obecnemu. Wysokość budżetu rolnego Unii jest kwestią bardzo ważną. Część krajów chciałaby znacznie zmniejszyć wydatki na rolnictwo kosztem nakładów na rozwój obszarów wiejskich. Polska w tej kwestii zajmuje odmienne stanowisko. Zdaniem ministra, należy większą uwagę zwracać na płatności bezpośrednie i regulacje rynkowe, a filar drugi (obszary wiejskie) wspomagać niekoniecznie kosztem rolnictwa. Polska powinna bardzo dobrze przygotować się do negocjacji nad przeglądem WSP, co ma rozpocząć się już w 2008 r. Podczas posiedzenia dyskutowano również o uproszczonym systemie SAPS oraz o cross compliance. Ustalono, że wynikające z tych regulacji uwarunkowania miałyby zostać wprowadzane stopniowo, w kolejnych latach: najpierw przepisy dotyczące ochrony środowiska, następnie zdrowia zwierząt i w końcu dobrostanu zwierząt. W Brukseli podjęto również rozmowy w sprawie stopniowego zwiększania limitów kwot mlecznych. Zdaniem ministra rolnictwa M. Sawickiego, realne jest stopniowe zwiększanie tych kwot co najmniej o 2% rocznie. Decyzja w tej sprawie ma zapaść najpóźniej do marca 2008 r. Ministrowie Francji, Finlandii i Niemiec wyrazili opinię, że jeszcze jest zbyt wcześnie, aby mówić o zniesieniu limitów produkcji mleka w 2015 r.

Podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska minister M. Sawicki przyznał, że reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych rolników jest potrzebna. Jego zdaniem, należy opracować system zachęt do płacenia wyższych składek i gwarancji. System, który zapewni, że rolnicy ponoszący większe wydatki na ubezpieczenie w przyszłości będą otrzymywać wyższe świadczenia. Część rolników uzyskujących duże dochody może płacić więcej, ale nie może dotyczyć to wszystkich.

Odpowiadając na pytania dotyczące funkcjonowania agencji rolnych, minister powiedział, że potrzebuje 6 miesięcy na to, by uporządkować sytuację w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i spowodować, by pracowała ona wydajniej. Ponadto należy dokonać analizy funkcjonowania dwóch pozostałych agencji: Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Zdaniem ministra, Agencja Rynku Rolnego funkcjonuje dobrze, natomiast należy zdynamizować pracę Agencji Nieruchomości Rolnych. Wyjaśnił, że chodzi o maksymalne udostępnienie ziemi rolnikom na powiększenie gospodarstw poprzez jej sprzedaż z zasobów agencji.

W trakcie dyskusji szef resortu wielokrotnie podkreślał, że rolnictwo w Polsce będzie w następnych latach nadal zróżnicowane, ale zacznie się stopniowo przekształcać i stanie się konkurencyjne. Dotyczy to zwłaszcza dużych gospodarstw, które są właściwie przedsiębiorstwami rolnymi. One nadal będą obecne na rynku, ale znajdzie się też miejsce dla małych i średnich gospodarstw, które będą musiały uzupełniać swoje dochody z działalności pozarolniczej. W krajach "starej" Unii wielu rolników zmuszonych jest pracować poza rolnictwem. Podobnie będzie w Polsce, ale by część ludzi mieszkających na wsi mogła uzyskiwać dochody poza rolnictwem, potrzebne jest wsparcie finansowe. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są środki na ten cel i zostaną one w pełni wykorzystane na aktywacje ludności wiejskiej.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza - po zbadaniu konieczności podjęcia działań ustawodawczych wynikłych z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2006 r., dotyczącego art. 416 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, na podstawie art. 85a ust. 3 pkt 1 Regulaminu Senatu - postanowiła wnieść o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniono senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wywołuje on skutki prawne z dniem publikacji, od 11 grudnia 2006 r.), a także kierując się brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje się, aby przesłankę wznowienia postępowania mającą podstawy konstytucyjne (art. 190 ust. 4 konstytucji) wyłączyć spod ogólnego zakazu dalszego wznawiania postępowań w sprawach cywilnych. W opinii projektodawców, zmiana ta pozwoli wzruszyć prawomocny wyrok sądu, wydany na podstawie przepisu uznanego przez trybunał za niekonstytucyjny, również wówczas, gdy wcześniej w sprawie było już wznawiane postępowanie zgodnie z inną przesłanką.

Senatorowie z Komisji Ustawodawczej zdecydowali również o podjęciu działań ustawodawczych, wynikłych z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2006 r., dotyczącego art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na podstawie art. 85a ust. 3 pkt 1 regulaminu Izby wnieśli o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniono senator Grażynę Sztark.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wywołuje on skutki prawne z dniem publikacji, od 13 października 2006 r.), kierując się brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, zaproponowano, aby w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za dochód przyjmować kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W opinii wnioskodawców, proponowana zmiana eliminuje kategorię podmiotów, którą ustawodawca wyodrębnił w sposób wadliwy. Przyjął mianowicie, że relewantnym kryterium wyodrębnienia powinna być forma opodatkowania osoby, podczas gdy kryterium zgodnym z konstytucją - zdaniem Trybunału Konstytucyjnego - jest rzeczywista wysokość dochodów osoby (tzw. kryterium dochodowe).

Zaproponowana zmiana umożliwia uznanie za dochód - w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - również kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Sposób ustalania dochodu, który warunkuje prawo do pomocy społecznej został dzięki temu powiązany z faktyczną sytuacją życiową (materialną) osób ubiegających się o świadczenie pieniężne.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu, rekomendowana ustawa powoduje skutki finansowe dla budżetu państwa. Zmiana ustawowej definicji dochodu w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zwiększy bowiem dostępność pomocy społecznej dla wymienionej kategorii osób.

W opinii wnioskodawców, nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, czego prostą konsekwencją są dodatkowe wydatki budżetowe, stanowi - z jednej strony - wykonanie obowiązku prawnego, jakim jest uwzględnienie w systemie prawnym skutków rozstrzygnięcia co do meritum sądu konstytucyjnego, a - z drugiej strony - przywrócenie regulacji ustawowej, która gwarantuje korzystanie przez obywateli z ich praw i wolności, potwierdzonych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Komisja Ustawodawcza postanowiła także podjąć działania ustawodawcze wynikłe z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2007 r., dotyczącego art. 32 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Na podstawie art. 85a ust. 3 pkt 1 regulaminu wniesiono o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniono senatora Bohdana Paszkowskiego.

W projektowanej nowelizacji zaproponowano, aby ze zdania wstępnego art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wykreślić wyraz "obowiązkowy". Będzie to oznaczało zlikwidowanie zakwestionowanego przez trybunał zróżnicowania świadczeń w ramach ubezpieczenia chorobowego. Projekt przewiduje, że nowelizacja wejdzie życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W uzasadnieniu stwierdzono, że wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego pociąga za sobą koszty dla budżetu państwa - rozszerzony zostanie katalog osób mogących się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia senatorowie dokonali wyboru drugiego zastępcy przewodniczącego komisji. Został nim - jednogłośnie - senator Stanisław Karczewski. W czasie dyskusji jego kandydaturę zgłosił senator Waldemar Kraska.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wybrała trzeciego zastępcę przewodniczącego komisji.

W czasie dyskusji senator Władysław Dajczak zgłosił kandydaturę senatora Władysława Ortyla na to stanowisko. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów W. Dajczaka, Zbigniewa Meresa i Janusza Sepioła, proponowanego kandydata poparło 10 senatorów, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Senator W. Ortyl został więc zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej wybrano trzech zastępców przewodniczącego komisji. Zostali nimi senatorowie Maciej Klima, Andrzej Owczarek i Krzysztof Zaremba.

W czasie dyskusji kandydaturę senatora M. Klimy zgłosił senator Andrzej Mazurkiewicz, senatora A. Owczarka rekomendował senator Maciej Grupski, a senatora K. Zaremby - senator Zbigniew Meres. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Henryka Górskiego, M. Grupskiego i Z. Meresa, kandydaci uzyskali jednomyślne poparcie.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła wnioski senatorów: Zbigniewa Cichonia o powołanie go do Komisji Ustawodawczej, Ryszarda Knosali o powołanie go do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Rafała Muchackiego o powołanie go do Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Tomasza Misiaka o odwołanie go z Komisji Spraw Zagranicznych oraz Marka Trzcińskiego o powołanie go do Komisji Ustawodawczej.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z wnioskami senatorów. Ustalono, że sprawozdawcą komisji na posiedzeniu plenarnym będzie senator Piotr Zientarski.

 


Poprzednia część, następna część, spis treści