Roman Wierzbicki

Roman Wierzbicki
Zmarł 27.08.2015 r.

Okręg wyborczy (Lublin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł I kadencji


Urodził się 25 lutego 1937 r. w Sadurkach (woj. lubelskie).

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Ogólnorolnym w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie.

Od 1980 r. jest aktywnym działaczem związkowym. W latach 1989-1991 był wiceprzewodniczącym, a od 1992 r. przewodniczącym NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

W latach 1991-1993 zaangażował się w tworzenie małych agrorafinerii na terenach wiejskich. Był inicjatorem uruchomienia pilotażowej agrorafinerii w Mochełku.

Aktywnie zaangażował się w organizowanie Giełd i Rynków Hurtowych dla artykułów rolno-spożywczych. Po utworzeniu Lubelskiego Rynku Hurtowego wszedł w skład Rady Nadzorczej, a następnie był jej członkiem i wiceprzewodniczącym.

W latach 1998-2002 był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Od 2000 r. do 2003 r. był wiceprezesem Konfederacji Rolnictwa Europejskiego (CEA). Od 1993 r. jest przewodniczącym rady związkowej Fundacji "Kasa Nadziei".

W Sejmie RP I kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Przekształceń Własnościowych.

Jest prezesem Porozumienia Ludowo-Patriotycznego.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o Komisji)

Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie     oświadczenia majątkowe     rejestr korzyści      pracownicy i społeczni współpracownicy

ur. 1937 r.
wykształcenie wyższe zawodowe
zawód: inż. rolnik, działacz związków zawodowych