Jerzy Szmit

Jerzy Szmit

Okręg wyborczy nr 34 (Olsztyn)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 8 września 1960 r. w Olsztynie.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a w 2000 r. - na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1980 r. współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów w Akademii Rolniczo-Technicznej za co był represjonowany w stanie wojennym.

Kierował kilkoma olsztyńskimi przedsiębiorstwami, a także prowadził własne firmy. W latach 2003-2005 był prezesem zarządu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Był także dyrektorem generalnym Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie.

W latach 1994-1998 był radnym Rady Miasta Olsztyn, a od 1998 do 2002 r. - Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W latach 1998-1999 był marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od 1989 r. zaangażowany w życie społeczne, gospodarcze i polityczne Olsztyna i regionu warmińsko-mazurskiego. Autor książki "Między Wielką o Małą Ojczyzną", przedstawiającej program rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

Działa społecznie w kilku stowarzyszeniach. Jest przewodniczącym Stowarzyszenia Mała Ojczyzna oraz wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o komisji)

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie           rejestr korzyści

ur. 1960 r.
wykształcenie wyższe
zawód: geodeta, menedżer