15. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu


(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie: Marek Ziółkowski, Krzysztof Putra i Ryszard Legutko)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad...

Pan senator Mazurkiewicz, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Andrzej Mazurkiewicz:

Panie Marszałku, z uwagi na fakt, iż Klub Senatorski Prawa i Sprawiedliwości toczy w tej chwili długą i zaciętą dyskusję nad czekającymi nas głosowaniami, mam w imieniu klubu prośbę o godzinną przerwę, tak abyśmy mogli wnikliwie rozpatrzyć poprawki, nad którymi będziemy głosować.

(Głos z sali: Godzina?!)

(Głos z sali: Może pół godziny?)

(Głos z sali: A może przełóżmy to na następne posiedzenie...)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Zarządzam przerwę do godziny 10.10.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 01
do godziny 10 minut 11)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę zajmować miejsca.

Wznawiam obrady.

Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy stole prezydialnym.

Państwo Senatorowie, za chwilę przystąpimy do głosowań, proszę zajmować miejsca.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

(Rozmowy na sali)

Przypominam też, że dyskusja nad rozpatrywaną ustawą została zamknięta i obecnie, zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mogą zabrać głos jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia senator Janinę Fetlińską o zabranie głosu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Do spisu treści

Senator Janina Fetlińska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Zdrowia z posiedzenia w dniu 19 lipca bieżącego roku, podczas którego rozpatrywano wnioski zgłoszone podczas drugiego czytania projektu ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Na posiedzeniu komisji rozpatrywano sześć wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu oraz poprawki już przedstawione Wysokiej Izbie podczas dyskusji w dniu 19 lipca. Łącznie na posiedzeniu Komisji Zdrowia rozpatrywano jedenaście wniosków do ustawy.

Komisja pozytywnie zaopiniowała siedem poprawek.

Są to poprawki pierwsza i trzecia, która mają charakter wyłącznie językowy.

Dotyczy to również poprawek zgłoszonych przez Komisję Zdrowia i pozytywnie przez nią zaopiniowanych już podczas pierwszego czytania ustawy na posiedzeniu komisji w dniu 18 lipca, przedstawionych Wysokiej Izbie podczas drugiego czytania. W obecnym zestawieniu są to poprawki: piąta, szósta i dziewiąta. Dotyczą one uściślenia zapisów określających zasadę obliczenia podstawy kwoty należnej świadczeniodawcom - poprawki piąta i szósta - oraz dających prawną możliwość przekazania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na podwyżki niektórym zakładom opieki zdrowotnej prowadzonym w formie jednostki budżetowej, o czym mówi poprawka dziewiąta.

Także pozytywnie komisja zaopiniowała poprawki czwartą i dziesiątą, zgłoszone przez pana senatora Karczewskiego. Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowujący i ma na celu uściślenie podstawy kwoty należnej świadczeniodawcom w przypadku umów zawieranych na przykład na okres półrocza. Utrzymanie zapisów art. 3 ust. 1 spowodowałoby uzyskanie przez dany zakład opieki zdrowotnej połowy należnej na wzrost wynagrodzenia kwoty. W trakcie dyskusji zgłaszano zastrzeżenia, miała je na przykład pani senator Gelert, także zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzegał, że bywają umowy niesymetryczne, niższe albo wyższe w pierwszym półroczu, i to może wywrzeć pozytywny albo negatywny wpływ na wysokość kwoty zobowiązań. Podobne problemy mogą się pojawiać także wtedy, gdy umowa jest zawarta na przykład na okres dziewięciu miesięcy. Niemniej jednak komisja przyjęła tę poprawkę stosunkiem głosów 6 za, 2 przeciw.

Poprawka dziesiąta, a druga autorstwa senatora Karczewskiego, ma na celu wyeliminowanie jednoprocentowego dolnego progu wzrostu wynagrodzeń i pozostawienie jedynie ograniczenia maksymalnego wzrostu wynagrodzeń do 40% wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale. Tę poprawkę przyjęto jednogłośnie. Zapis o jednoprocentowej minimalnej podwyżce budził wiele zastrzeżeń strony społecznej i właściwie to uzasadnienie przeważało w toku dyskusji prowadzonej przez senatorów w Komisji Zdrowia, a także wśród przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

To są te poprawki, które zyskały poparcie komisji.

Nie zyskały pozytywnej opinii Komisji Zdrowia wnioski pana senatora Michała Okły, to znaczy poprawki druga i jedenasta, które mają na celu rozszerzenie zakresu ustawy na lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż specjalizacyjny w ramach rezydentury, a także lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy. Głównym powodem nieprzyjęcia tych poprawek, zgodnie z argumentacją Ministerstwa Zdrowia, jest po prostu brak możliwości zrealizowania podwyżki ze względu na źródło finansowania tej grupy lekarzy szkolących się, to znaczy budżet państwa. Wprowadzenie tych poprawek powodowałoby konieczność zmiany planu ustawy budżetowej. W związku z tym podczas głosowania poprawki te uzyskały 2 głosy za, 6 przeciw i zostały zgłoszone jako wniosek mniejszości.

Nie zyskała także poparcia Komisji Zdrowia poprawka siódma, pani senator Tomaszewskiej i pana senatora Szymańskiego, mająca na celu ograniczenie kręgu osób uprawnionych do podwyżki. Chodzi o osoby, których wynagrodzenie odpowiada kwocie co najmniej dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" dla celów emerytalnych. W dyskusji autorzy zgłosili autopoprawkę, obniżyli ten pułap do siedmiokrotności tego wynagrodzenia; jest to poziom wynagrodzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan senator Alexandrowicz i pani senator Gelert mówili o pięciokrotności tego wynagrodzenia, o siedmiokrotności tego wynagrodzenia mówił pan senator Żelichowski. Ostatecznie za poprawką zagłosowała 1 osoba, 2 były przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Nie uzyskała także poparcia poprawka zgłoszona przeze mnie, poprawka ósma, której celem było wprowadzenie upoważnionych przedstawicieli samorządów zawodów medycznych do uzgadniania podwyżek ze świadczeniodawcami. Poprawka ta budziła wątpliwości legislacyjne, mimo że z zapisów ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, z art. 4 ust. 2 pkt 2, wynika, że samorząd pielęgniarski realizuje swoje zadania przez negocjowanie warunków pracy i płacy. Zgłosiłam nawet autopoprawkę do tej poprawki, która miała jeszcze uściślać, że samorząd w ciągu czternastu dni od chwili uprawomocnienia się ustawy powinien wskazać tego upoważnionego przedstawiciela we wniosku do dyrektora zakładu, niemniej ta poprawka nie uzyskała poparcia ani rządu, ani senatorów. Szczególnie pan senator Karczewski tu podkreślał, że dużym utrudnieniem byłoby dodawanie przedstawicieli wszystkich samorządów do przeprowadzenia podwyżki. Powodowałoby to po prostu wprowadzenie zbyt wielu osób i utrudniałoby sprawne przeprowadzenie tej podwyżki, a przecież związki zawodowe reprezentują wszystkie zawody. W tej sytuacji ta poprawka nie uzyskała poparcia.

Wysoka Izbo! Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu Komisji Zdrowia wnoszę o jej uchwalenie wraz z przyjętymi przez Komisję Zdrowia poprawkami. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana senatora Michała Okłę, o zabranie głosu i przedstawienie wniosków mniejszości komisji.

Do spisu treści

Senator Michał Okła:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chcę zgłosić dwie poprawki, które powinny być poddane pod głosowanie łącznie.

Poprawka druga. W art. 2 pkt 5 lit. a po wyrazach "Fundusz Pracy" dodaje się wyrazy "w tym kwoty wypłacane lekarzom i lekarzom dentystom odbywającym staż podyplomowy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz odbywającym specjalizację określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty".

Poprawka jedenasta. W art. 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Minister właściwy do spraw zdrowia przekaże świadczeniodawcom środki na wzrost wynagrodzeń dla lekarzy, lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy określony w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz odbywających specjalizację określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości wynikającej z art. 3 ust. 1".

Poprawki te mają zapewnić równy dostęp do podwyżek wszystkim lekarzom pracującym na terenie jednostek służby zdrowia. Rezydenci, zanim dostaną się na rezydenturę, muszą zdać test kwalifikacyjny. Są to najlepsi z najlepszych i to właśnie oni zostali pominięci w tej podwyżce, podczas gdy ludzie, którzy nie dostali się na rezydentury, a pracują w szpitalu, robią w szpitalu specjalizację, czyli ci, którzy nie zdali tych testów, mogą te podwyżki uzyskać.

Uważam, że tak będzie sprawiedliwie. I bardzo proszę Wysoką Izbę o podjęcie, w zgodzie ze swoim sumieniem, takiej decyzji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Proszę bardzo, pani senator Ewa Tomaszewska.

Do spisu treści

Senator Ewa Tomaszewska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Chcę zabrać głos w sprawie poprawki siódmej, której jestem współautorem.

Otóż poprawka ta nawiązuje swoim merytorycznym zapisem wprost do celów ustawy. Ustawa została wypracowana wskutek strajków pracowników służby zdrowia, pracowników, którzy mają bardzo niskie dochody z pracy. Ponieważ wśród pracowników służby zdrowia występuje istotne zróżnicowanie dochodowe, ustawa w pierwszej swojej wersji dotyczyła wynagrodzeń pracowników zakładów publicznych. Obecnie jest znacznie rozszerzona i obejmuje także kontrakty pracowników zatrudnionych w jednostkach niepublicznych. Niektóre z tych kontraktów są dość wysokie i byłoby sprzeczne, zdaniem wnioskodawców, z celem ustawy, podwyższanie wynagrodzeń, które i tak są wysokie. W ten sposób środki, które miały służyć podwyższeniu najniższych wynagrodzeń, zostałyby w istotnej mierze skonsumowane przez dobrze zarabiające osoby, co byłoby sprzeczne z celem ustawy.

Stąd bierze się poprawka, która ogranicza możliwość uzyskania podwyżki z tytułu tej ustawy, nie dając szansy tym, których wynagrodzenia kształtują się powyżej siedmiokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. A więc to oznacza, że jeśli na przykład średnie wynagrodzenie wynosi 2,5 tysiąca zł, to osoba zarabiająca powyżej 17,5 tysiąca zł nie miałaby prawa do udziału w środkach publicznych przeznaczonych na tę podwyżkę, ponieważ nie jest osobą ubogą i podwyżka z tego tytułu jej się nie należy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Czy jeszcze ktoś z senatorów wnioskodawców chce zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania w sprawie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

Przypominam, że w tej sprawie w toku debaty komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Do spisu treści

Informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilę zostaną przeprowadzone kolejno głosowania nad przedstawionymi poprawkami według kolejności przepisów ustawy.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter językowy.

Jest to poprawka komisji poparta przez komisję.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk "za" i podnieść rękę.

Kto przeciw? Proszę nacisnąć przycisk "przeciw" i podnieść rękę.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę nacisnąć przycisk "wstrzymuję się" i podnieść rękę.

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 1)

Nad poprawką drugą i poprawką jedenastą głosujemy łącznie. Poprawki te zgłosił senator Okła. Zostały one poparte przez mniejszość komisji.

Poprawka druga zmierza do rozszerzenia zakresu ustawy na lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy oraz specjalizację.

Poprawka jedenasta nakłada na ministra zdrowia obowiązek przekazania środków na podwyżki wynagrodzeń dla wskazanych podmiotów.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk "przeciw" i podnieść rękę.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę nacisnąć przycisk "wstrzymuję się" i podnieść rękę.

Proszę o wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 36 głosowało za, 45 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Poprawka trzecia ma charakter językowy. Poprawka została poparta przez komisję.

Kto jest za? Proszę o przycisk "za" i podniesienie... Przepraszam.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk "za" i podnieść rękę.

Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk "przeciw" i podnieść rękę.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 3)

Przyjęcie poprawki czwartej wyklucza głosowanie nad poprawką piątą.

Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowujący i ma na celu uściślenie podstawy kwoty należnej świadczeniobiorcom...

(Głos z sali: Świadczeniodawcom.)

Przepraszam, świadczeniodawcom: kwoty należnej świadczeniodawcom. Jest to poprawka senatora Karczewskiego poparta przez komisję.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk "za" i podnieść rękę.

Kto przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 57 głosowało za, 10 - przeciw, 19 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Poprawki piątej w takiej sytuacji nie poddajemy pod głosowanie.

Poprawka szósta, poprawka Komisji Zdrowia, poparta przez komisję.

Poprawka szósta zmierza do zwiększenia rocznej stawki kapitacyjnej w 2007 r. w podstawowej opiece zdrowotnej w stosunku do umów zawartych w 2005 r.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 82 głosowało za, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 5)

Poprawka siódma ma na celu ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do podwyżki wynagrodzenia w zależności od wysokości pobieranego wynagrodzenia.

To jest poprawka pana senatora Szymańskiego i pani senator Tomaszewskiej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 46 głosowało za, 29 - przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma zmierza do wprowadzenia obok organizacji związkowej przedstawicieli izb lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz Krajowej Rady Diagnostyków jako podmiotów, z którymi świadczeniodawca uzgadnia podwyższenie wynagrodzeń.

To jest poprawka senator Fetlińskiej.

Przycisk za... Przepraszam, proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za poprawką? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 15 głosowało za, 62 - przeciw, 10 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)

Poprawka nie została przyjęta.

Poprawka dziewiąta zmierza do tego, aby publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające w formie jednostek budżetowych miały prawną możliwość przeznaczenia środków uzyskanych od Narodowego Funduszu Zdrowia na podwyżki wynagrodzeń dla zatrudnionych.

Jest to poprawka Komisji Zdrowia poparta przez komisję.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 85 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziesiąta ma na celu wyeliminowanie z ustawy dolnego jednoprocentowego progu wzrostu wynagrodzeń; pozostawia jedynie ograniczenie wzrostu maksymalnego do 40% przeciętnego wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale.

To jest poprawka senatora Karczewskiego poparta przez komisję.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 82 głosowało za, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka jedenasta została już poddana pod głosowanie łącznie z poprawką drugą.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 87 obecnych senatorów 56 głosowało za, 19 - przeciw, 12 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Marek Ziółkowski)

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do spisu treści

Przypominam, że debata nad rozpatrywaną ustawą została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania w sprawie tej ustawy.

Przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek - druk senacki nr 197A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 86 obecnych senatorów 56 głosowało za, 23 - przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Do spisu treści

Uchwała została podjęta.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Przypominam, że debata nad ustawą została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania.

Przypominam, że Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek - druk senacki nr 200A.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 12)

Do spisu treści

Stwierdzam zatem, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Debata nad ustawą została zakończona, możemy obecnie przystąpić do głosowania.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek - druk senacki nr 196A.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję. Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 13)

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Debata została zakończona. Możemy obecnie przystąpić do głosowania w sprawie tej ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 14)

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, że dyskusja nad rozpatrywaną ustawą została zamknięta i obecnie, zgodnie z Regulaminem Senatu, mogą zabrać głos jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka i Praworządności, pana senatora Krzysztofa Piesiewicza, o zabranie głosu i przedstawienie uzgodnionych wniosków.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Dziękuję serdecznie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wczoraj wieczorem, po zakończeniu posiedzenia, Komisja Praw Człowieka i Praworządności przystąpiła do analizy piętnastu poprawek, które są przedstawione w druku nr 194Z. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie następujących poprawek: drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, ósmej, dziesiątej, trzynastej, czternastej i piętnastej.

Chcę zaznaczyć, że poprawki, które komisja przyjęła, to poprawki redakcyjne, korygujące, uściślające, doprecyzowujące, nadające bardziej logiczne brzmienie itd., itd. W związku z tym istnieje podstawa i możliwość, i prosiłbym o to, Panie Marszałku, aby przegłosować je blokiem. Po pierwsze, były one przyjęte jednogłośnie, po drugie, były przyjęte bez sprzeciwu przedstawicieli rządu, i po trzecie, nie dotyczą meritum, a tylko zapisu, problemów językowych i konstrukcji normy. Tak że jest taka możliwość wynikająca z Regulaminu Senatu.

Jeżeli chodzi o poprawki merytoryczne, to byliśmy w dosyć trudnej sytuacji. Komisja odrzuciła te poprawki, przy czym ja, senator Krzysztof Piesiewicz, wycofałem dwie poprawki, chociaż wydawały mi się one słuszne, ale niestety... Były one bardzo praktyczne, ułatwiające stosowanie instytucji świadka koronnego, ale zderzały się gdzieś tam z ogólnie pojętą etyką czy moralnością, bo niestety byłoby to za praktyczne i idące za daleko. Jeżeli zaś chodzi o poprawki senatora Łyczywka, to też wydawały się słuszne, ale niestety burzyłyby intencje rozszerzenia podmiotowego i przedmiotowego, albowiem wprowadzałyby możliwość karania za mniejsze przestępstwa świadków koronnych w czasie ich przesłuchiwania. Chociaż intencja jest dobra i gdyby ta poprawka była inaczej sformułowana, można byłoby ją przyjąć, to jednak przy takim sformułowaniu byliśmy w pewnych kleszczach i obie poprawki trzeba było odrzucić. Co nie znaczy, że nie będą tutaj przegłosowane.

Rekomendując te poprawki, proszę o głosowanie łączne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Chciałbym zapytać senatorów wnioskodawców, którzy wycofywali swoje poprawki, czy chcieliby w tym momencie zabrać głos.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Dziękuję.)

Pan senator Piesiewicz, prócz tego senator Łyczywek, Anna Kurska, Elżbieta Rafalska, Bronisław Korfanty. Czy któraś z tych osób chciałaby w tym momencie zabrać głos?

Pan senator Łyczywek, proszę bardzo.

Nie, prawo mają tylko sprawozdawca i wnioskodawcy.

Do spisu treści

Senator Włodzimierz Łyczywek:

Proszę państwa, ja będę głosował za swoimi poprawkami, szczególnie za poprawką pierwszą. Argumentacja przeciwko tej poprawce brzmi mniej więcej tak, z tego, co w tej chwili usłyszałem z ust senatora Piesiewicza, że w stosunku do świadka koronnego trzeba by było wyłączać mniejsze przestępstwa. To chyba wygląda zupełnie inaczej. Albo źle zrozumiałem, albo pan senator coś pomylił, dlatego że w uzasadnieniu tej ustawy brzmi to inaczej: że powodowałoby to kłopoty w zakresie prowadzonych postępowań, bo w niektórych sprawach świadek koronny mógłby zeznawać jako świadek koronny, a w innych już nie. To prawda, że trzeba by wyłączać materiały do odrębnego postępowania. Tak brzmi uzasadnienie projektu ustawy i ustawy przyjętej przez Sejm. No, ale rozmawiamy jak ślepi o kolorach. To dlatego, że, jak mi się wydaje, jestem już chyba jednym z nielicznych, którzy występują w takich sprawach karnych. Nikt się tym nie przejmuje, proszę państwa. Prokuratorzy dalej - a występowałem w dziesiątkach takich spraw - w ogóle nie przejmują się problematyką tego, że w niektórych sprawach świadek koronny zeznawałby jako świadek koronny, a w innych trzeba by było napisać w protokole, że on zeznaje tylko w charakterze świadka, a nie świadka koronnego. Nikt się tym nie przejmuje. To w ogóle jest teoretyczny, wydumany problem, dlatego że jego w praktyce nie ma. A więc jeżeli to ma temu przeciwdziałać, to jest to bez sensu. Wczoraj nic nie mówiłem na ten temat, podawałem przykłady typu kradzieży lusterek samochodowych, takie przykłady żartobliwe, nie chciałem mówić o kwestiach politycznych. Ale można sobie wyobrazić, że na przykład w sprawach o zniesławienie grupą przestępczą będzie redaktor, dystrybutor i wydawca codziennej gazety. No, jeżeli to też jest grupa przestępcza, jeżeli to ma na myśli pomysłodawca tego przepisu, rozszerzającego działanie instytucji świadka koronnego na wszystkie możliwe przestępstwa, to wobec tego niebezpieczeństwo tym bardziej istnieje. To nie teoria spiskowa, ja tylko jestem zdumiony pomysłem, żeby coś, co jest instytucją nadzwyczajną, rozszerzać na wszystkie przestępstwa. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Przystępujemy obecnie do głosowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilę zostaną przeprowadzone kolejne głosowania nad przedstawionymi poprawkami według kolejności przepisów ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

W tym momencie przegłosujemy poprawkę pierwszą. Przypominam, że przyjęcie poprawki pierwszej wyklucza głosowanie nad poprawką drugą. Poprawka pierwsza utrzymuje obowiązujący dotychczas, zamknięty katalog przestępstw w sprawach, w których możliwe jest skorzystanie z zeznań świadka koronnego.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 86 obecnych senatorów 28 głosowało za, 49 - przeciw, 8 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 15)

Proszę państwa, możemy zatem w tym momencie... Poprawka pierwsza została odrzucona. Zadaję zatem państwu pytanie, czy zgodnie z propozycją wnioskodawcy, pana senatora Krzysztofa Piesiewicza, moglibyśmy głosować blokiem nad poprawkami przyjętymi przez komisję. Raz jeszcze, dla pamięci, odczytam numery tych poprawek, zresztą mają je państwo na druku. To poprawki: druga, trzecia, czwarta, piąta, ósma, dziesiąta, trzynasta, czternasta i piętnasta.

Czy ktoś z państwa senatorów jest przeciwko głosowaniu blokiem nad wszystkimi tymi poprawkami? Nie widzę sprzeciwu.

Możemy zatem przystąpić do głosowania blokiem nad tymi poprawkami.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego bloku poprawek? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 16)

Zatem stwierdzam, że Senat cały ten blok poprawek przyjął.

W związku z tym możemy przystąpić do głosowania nad poprawką dziewiątą.

Poprawka dziewiąta - to jest poprawka senatora Łyczywka - utrzymuje dotychczasowy stan prawny, w którym strona może zaskarżyć postanowienie o zawieszeniu postępowania karnego prowadzonego przeciwko osobie, której przyznano status świadka koronnego.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

30 senatorów za, 46 przeciw, 8 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została odrzucona.

W tym momencie przystępujemy do głosowania nad poprawkami jedenastą i dwunastą, które należy przegłosować łącznie. Są to poprawki senatorów: Anny Kurskiej, Elżbiety Rafalskiej i Bronisława Korfantego. Poprawki te stanowią, że w przypadku gdy świadek koronny, którego sprawę prawomocnie umorzono, popełni jakiekolwiek przestępstwo umyślne, wznowienie postępowania będzie obowiązkowe, a nie fakultatywne. Ponadto w toczącym się w wyniku tego wznowienia postępowaniu sąd nie będzie mógł zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o odczytanie wyników głosowania.

86 senatorów obecnych, 49 - za, 23 - przeciw, 14 wstrzymało się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 18)

Zatem poprawka została przyjęta.

Poprawki czternasta i piętnasta zostały już przyjęte w bloku.

W związku z tym możemy przystąpić do głosowania...

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę, Wysoka Izbo.

(Rozmowy na sali)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

86 senatorów obecnych, 58 - za, 6 - przeciw, 22 wstrzymało się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 19)

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Do spisu treści

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Debata w sprawie tej ustawy została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania.

Przypominam, że Komisja Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Druki senackie nr 191A i 191B.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

84 senatorów obecnych, 83 - za,1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)

Do spisu treści

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o paszach.

Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie.

Głos mogą zabrać, zgodnie z Regulaminem Senatu, jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, o zabranie głosu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie ustawy o paszach.

W dniu wczorajszym po posiedzeniu Senatu i zakończonej debacie nad ustawą odbyło się posiedzenie naszej komisji, a na nim dyskusja na temat piętnastu poprawek. Poparte zostały poprawki: pierwsza, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dwunasta, trzynasta i czternasta. Proszę w imieniu komisji o poparcie tych poprawek.

Poprawki druga i dziesiąta, a także łącznie poprawki trzecia, jedenasta i piętnasta, nie uzyskały poparcia. Jeśli mogę, to jako wnioskodawca chciałbym wspomnieć o tym, że poprawka piętnasta mówi, że chcemy wprowadzić w art. 64 okres opóźnienia wejścia w życie art. 15, który wchodziłby w życie po upływie dwóch lat od dnia ogłoszenia, dając ewentualnie czas rządowi na przeprowadzenie badań. I jeżeli ich wyniki będą pozytywne, to po dwóch latach dopuszczamy pasze z GMO, jeśli negatywne, to nie dopuszczamy. Ale dajemy czas, dwa lata, na to, żeby przygotować się do odpowiednich badań i dać sygnał do wycofania się z pasz z GMO. Dziękuję i proszę o poparcie w imieniu komisji.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorzy wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

W takim razie przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy o paszach.

Przypominam, że komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek. Zostaną za chwilę przeprowadzone kolejne głosowania nad przedstawionymi poprawkami według kolejności przepisów ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, poparta przez komisję, zmienia definicję pojęcia "państwo trzecie", wyraźnie wskazując, że zakresem tego pojęcia nie będą objęte takie państwa jak Islandia, Lichtenstein i Norwegia, to znaczy państwa, które są członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i jednocześnie stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Proszę państwa, proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Analogicznie.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 84 obecnych senatorów 80 było za, 2 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 21)

Zatem przyjęliśmy tę poprawkę.

Przechodzimy teraz do głosowania nad poprawkami drugą i dziesiątą, nad którymi należy głosować łącznie. Są to poprawki senatora Chróścikowskiego. Poprawka druga zmierza do wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz zanieczyszczonych chwastami odpornymi na środki ochrony roślin, a poprawka dziesiąta wskazuje karę za to wykroczenie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

83 senatorów obecnych, 27 - za, 43 - przeciw, 13 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)

Zatem poprawki zostały odrzucone.

Przystępujemy do głosowania nad następnymi poprawkami. Są to poprawki: trzecia, jedenasta i piętnasta, nad którymi należy głosować łącznie - poprawki senatora Chróścikowskiego. Poprawka trzecia zmierza do wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Poprawka jedenasta wprowadza kary za to wykroczenie. Poprawka piętnasta przesuwa o dwa lata wejście w życie tych przepisów.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o odczytanie wyników głosowania.

46 senatorów głosowało za, 33 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 23)

Zatem poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta to jest poprawka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, poparta przez komisję. Ma ona na celu uzupełnienie przepisu dotyczącego wymogów sporządzania wniosków o wpis zakładu do ewidencji poprzez wskazanie, że wniosek taki powinien być sporządzony w formie pisemnej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 85 obecnych senatorów 77 było za, 2 - przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta to jest poprawka senatora Chróścikowskiego, poparta przez komisję. Likwiduje ona trudny do określenia w praktyce stosowania przepisu próg zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, który umożliwia wojewodzie wprowadzenie ograniczeń, zakazów lub nakazów w zakresie wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz w żywieniu zwierząt.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników.

Na 84 obecnych senatorów 55 było za, 23 - przeciw, 5 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 25)

Zatem poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta jest to poprawka senatora Andrzejewskiego, poparta przez komisję. Dodaje ona przepis upoważniający wskazanych ministrów do wprowadzania czasowego zakazu wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych, jeżeli mogą one stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub środowiska.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników.

Na 85 obecnych senatorów 70 było za, 11 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 26)

Zatem poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami siódmą i dwunastą należy głosować łącznie. Są to poprawki senatora Chróścikowskiego, poparte przez komisję.

Poprawka siódma likwiduje trudny do określenia w praktyce stosowania przepisu próg zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, który zobowiązuje podmiot działający na rynku do podejmowania określonych działań. Poprawka dwunasta jest konsekwencją tej zmiany w przepisie karnym.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o odczytanie wyników.

Na 85 obecnych senatorów 57 było za, 21 - przeciw, 6 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 27)

Zatem poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma jest to poprawka senatora Chróścikowskiego, poparta przez komisję. Likwiduje ona trudny do określenia w praktyce stosowania przepisu próg zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, który zobowiązuje powiatowego lekarza weterynarii do podejmowania określonych działań. Przypominam, że chodzi o skreślenie wyrazu "poważne".

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję.

Proszę o odczytanie wyników głosowania.

Na 83 obecnych senatorów 56 było za, 23 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 28)

Zatem poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiąta, chodzi tu o skreślenie wyrazu "poważnego". W przepisie upoważniającym właściwych ministrów do wprowadzania określonych zakazów lub wymagań ze względu na ochronę zdrowia likwiduje ona niezdefiniowane pojęcie określające stopień zagrożenia.

Przycisk obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 84 obecnych senatorów 61 głosowało za, 20 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Zatem poprawka została przyjęta.

Nad poprawką dziesiątą już głosowaliśmy, łącznie z poprawką drugą. Przypominam, że nad poprawką jedenastą też już głosowaliśmy.

W związku z tym teraz poprawka trzynasta. Jest to poprawka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, poparta przez komisję. Wprowadza ona zmiany w ustawie o działach administracji rządowej w związku ze zmianą dotyczącą kompetencji ministra właściwego do spraw rolnictwa i przejęciem przez niego, z zakresu działu środowisko, spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych.

Przycisk obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Rozumiem, że konsultacje trwają.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 85 obecnych senatorów 68 było za, 11 - przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czternasta pozostawia delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw rolnictwa, uprawniającą do określenia wymagań, innych niż określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady, jakie powinny spełniać niektóre krajowe laboratoria referencyjne. Jest to poprawka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, poparta przez komisję.

Przycisk obecności.

Kto jest za? Proszę, przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 85 obecnych senatorów 80 było za, 2 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została przyjęta.

Proszę państwa, przegłosowaliśmy wszystkie poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy o paszach w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 85 obecnych senatorów 54 było za, 24 - przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 32)

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o paszach.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktu ósmego.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielni europejskiej.

Przypominam, że debata została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w której wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. Jest to druk senacki nr 178A.

Za chwilę przeprowadzimy kolejne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi przez komisję poprawkami.

Uwaga, nad poprawkami pierwszą, drugą, trzecią i czwartą należy głosować łącznie. Zmierzają one do zapewnienia konsekwencji legislacyjnych wprowadzonego skrótu pojęcia "spółdzielnia europejska".

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 81 obecnych senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 33)

Poprawka piąta.

(Rozmowy na sali)

Czy mogę szanownych senatorów prosić o ciszę? Głosowanie wymaga skupienia.

Poprawka piąta zmierza do doprecyzowania przepisu w ten sposób, aby w odniesieniu do osoby fizycznej będącej podmiotem uczestniczącym dane identyfikacyjne tej osoby obejmowały nie tylko jej nazwisko, ale również imię, a także zawierały jej miejsce zamieszkania, gdyż pojęcie "siedziba" dotyczy jednostek organizacyjnych innych niż osoba fizyczna.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 85 obecnych senatorów 83 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta - odczytam, aczkolwiek nie rozumiem - precyzuje odesłanie.

(Wesołość na sali)

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę, przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 82 obecnych senatorów 75 było za, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siódma...

(Sygnał telefonu komórkowego)

Proszę wyłączyć komórki.

Poprawka siódma zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej z rozporządzeniem Rady w sprawie statutu spółdzielni europejskiej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 84 obecnych senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 36)

Poprawka ósma zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej w obrębie przepisów ustawy. Dodaje się w niej wyraz "wyłącznie".

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników.

Na 83 obecnych senatorów 81 było za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 37)

Poprawka dziewiąta także zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej w obrębie przepisów ustawy.

Przycisk obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję.

Proszę o podanie wyników.

Na 82 obecnych senatorów 81 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 38)

Poprawka dziesiąta, znowu odczytam, eliminuje nieprecyzyjność odesłania.

Przycisk obecności.

Kto jest za? Proszę, przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników.

Na 85 obecnych senatorów 83 było za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Poprawka jedenasta ma charakter redakcyjny. Wyraz "przepisach" zastępuje się wyrazem "przepisie".

Przycisk obecności.

Kto jest za? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję. Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 84 obecnych senatorów wszyscy byli za. (Głosowanie nr 40)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy o spółdzielni europejskiej w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem uchwały? Przycisk "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Przycisk "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Przycisk "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Proszę państwa, na 85 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 41)

Do spisu treści

Stwierdzam zatem, iż Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o spółdzielni europejskiej.

Zakończyliśmy cykl głosowań dotyczących punktu dziewiątego. Za chwilę przystąpimy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad, ale najpierw dziesięć sekund przerwy technicznej, dziesięć sekund na wyjście.

(Rozmowy na sali)

Wysoki Senacie, chciałbym, abyśmy wrócili do obrad.

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam...

(Rozmowy na sali)

Silentium.

Przypominam, że rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na dwudziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca, a do Senatu została przekazana w dniu 14 lipca. Marszałek Senatu, zgodnie z regulaminem, skierował ją do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisja przygotowała swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 195, a sprawozdanie komisji w druku nr 195A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana senatora Janusza Kubiaka, jest już przy mównicy, o zabranie głosu.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Janusz Kubiak:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Zmiana ustawy wywołana sprawozdaniem zawartym w pozycji nr 195 wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 lipca 2004 r., w którym to Trybunał Konstytucyjny wskazał niekonstytucyjność ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a chodzi tu o art. 84d ust. 2-4. Chodzi o instytucję przepadku korzyści majątkowych przyjętych przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów prawa. Wynika to z pewnej niespójności i niekompletności rozwiązań przyjętych w dotychczasowej w ustawie. Jest to projekt rządowy. Sejm zajmował się tym zarówno w kwietniu, jak i w lipcu, kiedy to ustawa została przyjęta, a następnie przekazana do Senatu.

Trybunał Konstytucyjny zauważył, że w ordynacji wyborczej do samorządu gminy, powiatu i województwa brakuje wskazania, kto ponosiłby odpowiedzialność za naruszenie zasad finansowania w toku kampanii wyborczej, jak również tego, kogo obciąża przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z naruszeniem przepisów tejże ordynacji. Jest tu także ujęta problematyka wyjaśnienia nadwyżki finansowej z tym związanej. Trybunał wskazał też na tryb sądowy, związany ze stwierdzeniem uzyskania korzyści majątkowych, oraz na to, że ten tryb nieprocesowy, który wynikał z dotychczasowej ustawy, był nieadekwatny, czyli nie mógł być stosowany, jeżeli chodzi o obciążanie i orzekanie zwrotu na rzecz Skarbu Państwa nadwyżek czy korzyści uzyskanych w ten sposób.

Dlatego trybunał zlecił dochodzenie tych korzyści naczelnikowi urzędu skarbowego, wskazując jednocześnie na konieczność jednoznacznego określenia podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie zasad finansowania w toku kampanii wyborczej i obciążenie związanych z tym korzyści majątkowych, prawidłowego określenia trybu dochodzenia roszczeń Skarbu Państwa oraz stworzenia spójnej regulacji dotyczącej postępowania komitetów wyborczych z nadwyżkami.

Opiniowana ustawa zawiera uzupełnienie braków dostrzeżonych przez Trybunał Konstytucyjny. Z zapisów wynika, że odpowiedzialność za rozliczenie korzyści majątkowych ponoszą te same podmioty, które ponoszą odpowiedzialność za inne zobowiązania komitetów wyborczych na przykład partii politycznej czy organizacji. Ustawa reguluje już jednoznacznie przepadek na rzecz Skarbu Państwa przyjętej z naruszeniem przepisów korzyści majątkowej, oznacza organ oraz to, że postępowanie będzie się toczyło przed sądem okręgowym właściwym ze względu na siedzibę organu badającego sprawozdanie finansowe danego komitetu wyborczego. Oczywiście powierzono to naczelnikowi urzędu skarbowego. Postępowanie egzekucyjne związane z nadwyżkami będzie się toczyło w trybie administracyjnym, a nie cywilnym.

W toku postępowania uchwałodawczego Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosła poprawki. W większości są to poprawki, mogę powiedzieć, doprecyzowujące. Jest też jedna taka poprawka, dotycząca tego druku. Otóż art. 3 mówi o tym, że jeżeli chodzi o tryb wejścia przepisów w życie, odnosi się do art. 1. Tymczasem w toku prac nad tą zmianą w Sejmie został wprowadzony art. 2. Związane jest to z kolejnymi zmianami w ustawie o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustawach, mam na myśli zmianę art. 5, a dotyczy ona biernego prawa wyborczego w wyborach na prezydenta, wójta i burmistrza. Chodzi o to, żeby już w najbliższych wyborach obowiązywało prawo, że osoby ubiegające się o ten mandat, nie mogą być karane. Po prostu były takie przypadki, jak prezydenta Gorzowa czy prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, że osoby te przebywały w zakładzie karnym. I żeby to uregulować, wprowadza się w tej zmianie art. 2. Chodzi o to, żeby takich przypadków nie było i żeby było to rozpatrywane już na etapie kandydowania, czyli rejestracji kandydatów na przyszłych burmistrzów, wójtów. I stąd ten art. 2, który zakłada, że zmiany mają wejść już od tej kadencji. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę pytanie do pana senatora sprawozdawcy?

Proszę bardzo, senator Ryszard Ciecierski.

Do spisu treści

Senator Ryszard Ciecierski:

Panie Senatorze, chciałbym zapytać, nad iloma jeszcze epizodycznymi, kosmetycznymi zmianami w ustawie o ordynacji wyborczej do rad gmin pracuje Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Do spisu treści

Senator Janusz Kubiak:

Komisja samorządu terytorialnego pracuje nad zmianami, które są w dzisiejszym porządku obrad, i o ile mi wiadomo, jest jeszcze zmiana, taki projekt wpłynął do marszałka Sejmu. Mogę teraz tylko powiedzieć, że na bieżąco pracujemy nad tym, co tu jest.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Jeszcze jedno pytanie, Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Ryszard Ciecierski:

Ja się doliczyłem czterech zmian ordynacji wyborczej, które już są w trakcie opracowań, i słyszę o tym, że kolejne zmiany są właśnie projektowane w Sejmie. Czy pan senator uważa, że taki sposób procedowania, taki sposób dokonywania zmian w ustawach, że mamy wiele kosmetycznych zmian następujących po sobie w niedalekich odstępach czasu, to dobry sposób procedowania, czy to daje nam w praktyce dobre ustawy?

Do spisu treści

Senator Janusz Kubiak:

Panie Senatorze, proszę się nie obrazić, ale powiem tak: nie jest to inicjatywa ani komisji, ani senatorów, są to inicjatywy innych uprawnionych organów ustawowych i na to wpływu komisja nie ma. Te zmiany akurat, które ja przedstawiam, wynikają z wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Uchylę się więc od odpowiedzi na to pytanie.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora?

Pan senator Andrzejewski, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Chciałbym spytać, ile jest jeszcze w tej chwili w toku prac w Sejmie, w Senacie i w rządzie poprawek, inicjatyw legislacyjnych dotyczących ordynacji wyborczej do rad gmin. Czy jest ich dziesięć, czy dwie, ile? Ze wszystkich stron płyną do nas informacje, dlatego zadaję to pytanie, o następnych inicjatywach legislacyjnych dotyczących ordynacji wyborczej, które mają wejść jeszcze przed najbliższymi wyborami. Ile jest tych inicjatyw? Uzupełniając te pytanie, które padło...

Do spisu treści

Senator Janusz Kubiak:

Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu precyzyjnie, ale myślę, że przedstawiciel rządu czy przedstawiciel Sejmu, czy przedstawiciel Senatu, każdy byłby w stanie odpowiedzieć za siebie. To, co wiem, powiedziałem: takie prace i takie projekty spływają, ale nie jestem w stanie określić ich liczby.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie: czy komisja zastanawiała się nad prawidłowością legislacyjną takiego strzelania "śrutem legislacyjnym" zamiast zaproponowania jednolitej regulacji?

Do spisu treści

Senator Janusz Kubiak:

Były takie wypowiedzi również na posiedzeniu komisji czy nawet wspólnych posiedzeniach komisji samorządowej z innymi komisjami senackimi.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

I pytanie następne dotyczące już problematyki konstytucyjnej. Czy komisja zastanawiała się nad tym, że w art. 84, powielającym zresztą inne, jak twierdzę, antykonstytucyjne przepisy, bez przepisu penalizacyjnego ustanawia się nawiązkę? To dotyczy zdania drugiego w proponowanej redakcji, powtórzonej zresztą z dawnej redakcji, ale tym samym weryfikowanej co do jej zgodności z konstytucją. Art. 84d mówi bowiem, że korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów, rozumiem, że jakichkolwiek przepisów ustawy, podlegają przepadkowi na rzecz skarbu państwa. W zdaniu drugim zaś mówi się, że jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość. Jest to nawiązka, ukryta forma nawiązki. No bo mogły zostać zużyte prawidłowo, a komitet wyborczy musi płacić karę w postaci równowartości tych zużytych - to jest nawiązka. Zresztą pan senator referent jako prawnik wie, że wszystkie przepisy penalizacyjne wymagają w myśl konstytucji stosownych norm penalnych. No jest ukryta norma karna tego typu w dyspozycji ordynacji.

Czy zastanawialiście się państwo na posiedzeniu komisji nad zgodnością tego przepisu z konstytucją i z prawami człowieka, a w zasadzie z gwarancją, że nikt nie może być karany bez przepisu penalizacyjnego? Czy zastanawialiście się nad zgodnością tego przepisu z konstytucją, czy w ogóle podlegał on weryfikacji pod tym względem?

Do spisu treści

Senator Janusz Kubiak:

Jeżeli chodzi o równowartość, bo mówimy o tym, że w razie utraty lub zużycia...

(Senator Piotr Andrzejewski: To jest forma nawiązki.)

Tym tematem komisja się nie zajmowała - tyle powiem w skrócie. Ale jeżeli mógłbym powiedzieć już nie w imieniu komisji, ale we własnym, to chciałbym jedynie wypowiedzieć się w ten sposób: mówimy o kwestii konfuzji, czyli utraty lub zużycia czy zamiany ewentualnie tej korzyści majątkowej. Rozpatrując natomiast rangę ustawy konstytucyjnej, wolałbym się nad tym spokojnie zastanowić, nie chciałbym pochopnie podejmować decyzji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jasne, dziękuję.)

Mówię otwarcie: nie było to rozpatrywane.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Przypominam, że rozpatrywana ustawa, zgodnie z tym, co pan senator powiedział, była rządowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister spraw wewnętrznych i administracji.

Chciałbym powitać pana ministra Jarosława Zielińskiego i zapytać, czy chciałby pan minister zabrać głos w tym momencie.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni Państwo!

Chciałbym bardzo krótko powiedzieć o tej sprawie, ponieważ ona była dokładnie analizowana podczas wcześniejszych etapów procesu legislacyjnego. Powiem tylko tyle, że jest to inicjatywa wynikająca z konieczności uregulowania kwestii, które stały się przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Staraliśmy się w czasie prac nad tą ustawą nie rozszerzać materii tej ustawy, nie dopuścić do rozszerzenia materii projektu ustawy, a takie próby także były podejmowane. Jeżeli chodzi o powód, dla którego rząd zgłosił tę inicjatywę ustawodawczą, to w gruncie rzeczy jest wszystko.

By odpowiedzieć na pytanie, które wynika z niepokoju o to, że dużo inicjatyw pojawia się w pewnym czasie, zwłaszcza przy końcu kadencji, powiem tylko tyle, że jest to jedyna rządowa inicjatywa, jedyny rządowy projekt zmiany ustawy o ordynacji wyborczej. W tej chwili rząd nie pracuje nad innymi projektami, które dotyczą tego zagadnienia, tej materii. Ale, jak wyjaśniałem podczas prac komisji, to zresztą jest oczywiste, trudno odbierać prawa do inicjatywy ustawodawczej tym podmiotom, które takie prawo mają, i trudno przewidywać, jakie się jeszcze inicjatywy pojawią.

Wszyscy wiemy, że zapowiadana jest poselska inicjatywa, ale trudno o niej w tej chwili mówić, ponieważ jeszcze nie znamy ostatecznego kształtu tej inicjatywy ani etapu prac nad nią, sam nie znam, chociaż pewne informacje zapewne i wśród posłów, i wśród senatorów są na ten temat powtarzane. Ale mówimy o tym, co jest faktem. Faktem jest to, że mamy do czynienia z tą jedną jedyną rządową inicjatywą ustawodawczą. I powtarzam: nad innymi projektami ustaw, nad innymi zmianami rząd w chwili obecnej prac legislacyjnych nie prowadzi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Ministrze, proszę na chwileczkę jeszcze zostać.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać pytanie?

Pan senator Ryszard Ciecierski, proszę bardzo, pytanie do pana ministra.

Do spisu treści

Senator Ryszard Ciecierski:

Pan minister powiedział nam, że to jedna jedyna rządowa inicjatywa i że starają się nie dopuścić do rozszerzenia tej inicjatywy. Tak jak powiedział pan senator Andrzejewski, mamy do czynienia ze śrutem legislacyjnym, Panie Ministrze. Czy uważa pan, że takie pozostawienie spraw samodzielnemu biegowi, bez zainteresowania ze strony resortu, jest właściwym postępowaniem?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Do spisu treści

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Senatorze!

Prawdę mówiąc, nie do końca rozumiem to pytanie. Jeżeli można prosić o sprecyzowanie tego pytania czy dopowiedzenie w taki sposób, by było jaśniejsze, byłbym zobowiązany. Co rząd pozostawia poza swoją, nie wiem, aktywnością czy kontrolą? Jak to rozumieć?

Do spisu treści

Senator Ryszard Ciecierski:

Panie Ministrze, pan użył stwierdzenia "staraliśmy się nie dopuścić". Rozumiem więc, że panowie zamiast sprawę uregulować od początku do końca, decydują się na regulacje fragmentaryczne, po kawałeczku, bo to akurat nie dotyczyło orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. I to państwo robicie. Nie uważacie zaś za stosowne, żeby pochylić się w tym momencie nad całą ustawą i przedstawić taki projekt, który byłby praktycznie najbardziej użyteczny i nie powodowałby tego efektu śrutu legislacyjnego, jak pięknie określił pan senator.

Do spisu treści

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:

Panie Senatorze, jest jedna poprawka, która tak naprawdę została dodana z obszaru rozszerzającego inicjatywę rządową. I rząd, po zastanowieniu się nad nią, po analizie jej wymiaru i jej znaczenia, uznał, że można się do niej przychylić. Pozostaje jednak pytanie, czy terminy pozwolą i czy odpowiednie decyzje zostaną podjęte, aby to, co jest bardzo, że tak powiem, napięte w czasie, jeśli chodzi o wejście w życie przepisów tej ustawy, zdążyło dotyczyć nowej kadencji i zbliżających się wyborów do samorządów.

Jeżeli zaś chodzi o jakieś głębsze uregulowania, całościowe, bardziej kompleksowe, nad tym będziemy się zastanawiać. W chwili obecnej nie ma takiej inicjatywy. To była reakcja na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nie chcę powiedzieć, że rząd nie dostrzega potrzeby bardziej całościowego pochylenia się nad ordynacją, ale w tej chwili takie prace nie trwają. Zresztą uważam, że byłoby niezbyt dobrze, gdybyśmy tuż przed końcem kadencji takie głębsze zmiany inicjowali. Mówię to w imieniu rządu, co oczywiście nie oznacza, że taki punkt widzenia muszą podzielać wszyscy uprawnieni do inicjatywy legislacyjnej. Być może będzie też tak, iż inicjatywa poselska - ale to jest na chwilę obecną raczej pytanie, a nie twierdzenie - zyska przychylność ze strony rządu. Jesteśmy przed rozpatrywaniem ewentualnej inicjatywy poselskiej, której jeszcze nie znamy, która oficjalnie jeszcze nie została nam przedstawiona. Być może więc będą jeszcze prowadzone jakieś głębsze prace dotyczące zmian w ordynacji, ale nie z inicjatywy rządu.

Wydaje mi się, że ta sprawa powinna być przedmiotem spokojnej refleksji, ale później, w czasie, który pozwoli nam na bardzo dokładną, wszechstronną analizę rozwiązań prawnych, tak, aby ewentualne zmiany mogłyby być stosowane w odniesieniu do przyszłych kadencji.

Chciałbym powtórzyć, że zgłoszona w Sejmie poprawka, dotycząca organów wykonawczych, osób, które kandydują, i tego, kiedy wchodzi w życie ten przepis, zyskała przychylność rządu z tego względu, że reguluje ważną materię. Uznaliśmy, że mimo iż rzeczywiście rozszerza ona wyjściową materię ustawy, jest na tyle ważna, że można się do niej przychylić. Byłoby chyba niedobrze, gdybyśmy z formalnego względu uznali, że należy to zablokować.

Mam tylko nadzieję, że zarówno działania podejmowane w procesie legislacyjnym, jak i działania związane z wyznaczaniem terminów wyborów na tyle będą sprawne i zharmonizowane, że to wszystko, co teraz jest przedmiotem naszej uwagi, zacznie funkcjonować od najbliższej kadencji.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Pan senator Ciecierski jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Ryszard Ciecierski:

Panie Ministrze, czy nie sądzi pan, że taka powściągliwość rządu stwarza pole do inicjatyw epizodycznych i bałaganu legislacyjnego? Czy nie uważa pan, że byłoby celowe, gdyby rząd energiczniej działał w takich sytuacjach, kiedy zachodzi konieczność jakichś ogólnych uregulowań, a nie tylko podejmował regulacje szczegółowe i bardzo ze sobą nieskoordynowane?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Do spisu treści

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jarosław Zieliński:

Dziękuję.

Panie Senatorze, trudno mi się zgodzić z takim podejściem do sprawy, z taką oceną, że brak inicjatywy rządu powoduje, że pojawiają się inne inicjatywy. Właściwie to, co chciałem powiedzieć, wynika już z poprzedniego fragmentu mojej wypowiedzi. Powtórzę w skrócie: wydaje się, że nie jest dobrze, kiedy w pośpiechu, w krótkim czasie przy końcu kadencji - a dużo czasu na te ewentualne inicjatywy nie mieliśmy, jak wiadomo - podejmuje się głębokie zmiany, które w sposób zasadniczy zmieniają sytuację, zmieniają ordynację wyborczą. Ja nie twierdzę, proszę to tak przyjąć, nie twierdzę, że taka refleksja nie jest potrzebna. Ona jest potrzebna, oczywiście, ale w chwili obecnej rząd nie przedstawił innej inicjatywy oprócz tej, która tak naprawdę konsumuje to, co należy uczynić po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To był punkt wyjścia i chciałbym to jeszcze raz mocno podkreślić. Inne zmiany, być może potrzebne - gdybym miał powiedzieć od siebie, dodałbym, że zapewne potrzebne - powinny być podejmowane w spokojnym trybie, który umożliwi uwzględnienie wszystkich aspektów tych trudnych zagadnień i spowoduje, że te rozwiązania nie będą odczytywane jako działania doraźne. Ale jeżeli interesująca i dojrzała w sensie legislacyjnym inicjatywa pojawi się ze strony innych podmiotów do tego uprawnionych - to też chcę powtórzyć - rząd się nad tym z wielką uwagą pochyli.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.

Dziękuję panu ministrowi.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński: Dziękuję bardzo.)

Do spisu treści

Otwieram dyskusję.

Przypominam o wymogach regulaminowych dotyczących czasu, o konieczności zapisywania się do głosu i jeżeli będą wnioski o charakterze legislacyjnym, o obowiązku składania podpisanych wniosków do czasu zamknięcia dyskusji.

Do dyskusji zapisał się pan senator Ryszard Ciecierski, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Ryszard Ciecierski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Pracujemy dzisiaj już nad dwoma inicjatywami, a w ogóle nad kilkoma zmianami ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw. Debatujemy w tej chwili nad pierwszą z tych zmian i, jak pan senator dosadnie określił, zaczynamy produkować śrut legislacyjny. Jak wynika z przebiegu zdarzeń, mimo wielu inicjatyw pojawiających się już w tej chwili i zapowiadanych, te wszystkie inicjatywy przebiegają bez...

(Senator Piotr Andrzejewski: Synchronizacji.)

...koordynacji, synchronizacji; dziękuję. Komisje senackie pracują w tej chwili, jeżeli dobrze policzyłem, nad czterema projektami kolejnych zmian. Słyszymy też o następnych zmianach.

Pan minister tak pięknie mówi, że jeżeli będą dobre zmiany, to ministerstwo oczywiście je zaakceptuje. Dziękuję za tę kurtuazję, ale proszę zauważyć, że mamy do czynienia ze zmianami kosmetycznymi, z wielokrotnym zmienianiem jednej ustawy, po kawałku pracujemy. Tworzymy więc wielki bałagan, wielką legislacyjną plagę.

Nie odnosząc się szczegółowo do proponowanych zmian, chcę do wszystkich inicjatorów zaapelować o większą powściągliwość, o poszukiwanie koordynacji. A do resortu, jeżeli wolno, kieruję prośbę o to, żeby podjąć próby koordynacji i wyprzedzenia ewentualnych zmian, tak żeby nasze prawo było zharmonizowane, żeby nie było śrutu legislacyjnego, żeby nie było epizodycznych ustaw, Panie Ministrze. Jeśli jest jednak taka potrzeba, to powinniśmy stosować zmiany gruntowne, które umożliwią harmonizację wszystkich artykułów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której będziemy przystępować codziennie, w kolejnych dniach do nowelizacji następnego artykułu. Ile razy należy wracać do tej samej ustawy, w jakich odstępach czasu?

Przyjęta praktyka jest wadliwa. Proszę więc o refleksję Wysokiej Izby nad tym problemem w celu unikania bałaganu, którego jest w tej chwili w nadmiarze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zgodnie zatem z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw zostanie przeprowadzone dzisiaj wieczorem.

Dziękuję, Panie Ministrze, za obecność podczas rozpatrywania tego punktu.

Kończymy zatem rozpatrywanie punktu dziesiątego.

Do spisu treści

A teraz przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych.

Przypominam, że rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 13 lipca, 14 lipca została przekazana do Senatu, a marszałek Senatu, zgodnie z regulaminem, skierował ją do Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisje przygotowały swoje sprawozdania.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 193, a sprawozdania komisji w drukach nr 193A i 193B.

Pan senator Zbigniew Romaszewski, sprawozdawca Komisji Praw Człowieka i Praworządności, jest gotów do boju.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o dokumentach paszportowych jest związana z unormowaniami przewidzianymi w rozporządzeniu Rady Europy nr 22/52/2004 z 13 grudnia 2004 r., które to rozporządzenie dotyczy zabezpieczeń i danych biometrycznych zawartych w paszportach.

Myślę, że przez pewne niedopatrzenie czy ewentualnie brak zrozumienia problemu Polska przyjęła na siebie obowiązek, że nowe paszporty będzie wydawać od dnia 28 sierpnia 2006 r. Jednak czas płynął, paszporty się nie pojawiały, a prace znajdowały się w bardzo złym stanie. Niemniej, niezależnie od naszych realnych możliwości, ministerstwo spraw wewnętrznych w poprzedniej kadencji takie zobowiązanie podjęło, a ministerstwo w tej kadencji musi to zobowiązanie wykonać, bo w przeciwnym wypadku po dniu 28 sierpnia po prostu przestanie istnieć możliwość wydawania nowych paszportów, będzie jedynie możliwe wydawanie paszportów tymczasowych. I to jest jeden z problemów, przed którym stanęliśmy na posiedzeniu komisji. Problem dotyczy przede wszystkim tego, jak procedować w tak krótkim czasie, żeby rzeczywiście ustawę przyjąć i żeby ministerstwo było w stanie wykonać te zobowiązania.

Proszę państwa, cała ustawa zajmuje się czym? Przede wszystkim ustala słowniczek terminów, które są wprowadzone. Wprowadza też jedną nowość, novum, czyli określa, że dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej, co pozwoli na odzyskiwanie dokumentów, które byłyby zatrzymywane za granicą. Wprowadza również zasadę, że wyrażenie zgody na wyjazd dziecka przez oboje rodziców nie jest obligatoryjne, że w wypadku, kiedy taka zgoda stanowi poważną przeszkodę w rozwiązaniu istotnych problemów, może wystarczyć zgoda tylko jednego z rodziców. Może być przypadek na przykład nagłej choroby czy czegoś takiego, kiedy drugiego z rodziców nie ma.

Oczywiście uregulowane jest, na podstawie jakich to dokumentów wydawane są dokumenty paszportowe. Taki dokument paszportowy jest wydawany po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i opłaceniu należnych opłat. Ustawa przewiduje pięćdziesięcioprocentową obniżkę opłat paszportowych dla emerytów, rencistów, a osoby po siedemdziesiątym roku życia w ogóle nie będą płaciły za wydanie paszportu. Myślę, że to jest, że tak powiem, realna przesłanka umożliwiająca wyjazd za granicę osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i że tu jest realizowana jakaś zasada równości. Sądzę, że trzeba powitać z dużym uznaniem zauważenie tego problemu.

Zrezygnowano również z dotychczasowego zapisu art. 6 ust. 2, który wydanie paszportu pozostawiał właściwie pewnej decyzji uznaniowej. Obecnie odmowa wydania paszportu ma charakter obligatoryjny, ale dotyczy ona tylko instytucji uprawnionych i spory, czy w wypadku zaległości podatkowych, czy czegoś tam innego należy czy nie należy wydać odpowiedni paszport, zostały wyeliminowane.

Ponadto wprowadzona jest, zresztą istniejąca dotychczas, instytucja tymczasowych paszportów wydawanych przez urzędy konsularne w wypadku zaginięcia paszportu, zniszczenia paszportu, kradzieży lub sytuacji dosyć szczególnych, kiedy ingerencja konsula jest po prostu niezbędna ze względu na życiowe problemy osoby występującej o taki paszport. W takim wypadku nie jest również obowiązujące spełnienie wszystkich warunków do wydania paszportu, bo chodzi o to, żeby nie powstała sytuacja, że ktoś, kto jest za granicą i komu skradziono paszport, ale z jakichś tam powodów w tej chwili nie zasługuje na ten paszport, nie jest w stanie w ogóle powrócić do kraju. Takie problemy ustawa też przewiduje.

Nie mamy w tej chwili do czynienia z możliwością wpisywania dzieci do paszportu, istnieje zaś instytucja tymczasowego paszportu wydawanego dzieciom, przy czym o ile w wypadku osób dorosłych ważność paszportów tymczasowych może sięgać nawet pięciu lat, o tyle w wypadku małych dzieci, dzieci do piątego roku życia, paszport taki jest ważny tylko do dwunastu miesięcy, przede wszystkim ze względu na szybkie zmiany fizyczne dziecka. W wypadku dzieci, które ukończyły piąty rok, taki paszport tymczasowy może być wydawany na okres pięciu lat. Te paszporty dzieci czy też paszporty w jakichś innych szczególnych wypadkach, mimo że generalnie przy wydawaniu paszportu obowiązkowe jest posiadanie odpowiedniego numeru PESEL, bo to aktualnie jest w zasadzie jedyna baza, na której może się oprzeć ministerstwo spraw wewnętrznych, baza, która funkcjonuje i która jest dosyć stabilna, można wydawać bez zamieszczania w nich numeru PESEL.

Uwzględniono też, co się prawdopodobnie uwzględniało zawsze, tylko że tym razem stało się to legalne, możliwość wydawania dwóch paszportów, i to zarówno paszportów normalnych, prywatnych, jak i paszportów dyplomatycznych czy paszportów służbowych. Problem polega po prostu na tym, że konflikt izraelsko-arabski jest na tyle silny, że jak masz wizę z Izraela, to nie możesz wjechać do krajów arabskich, i vice versa - jak masz wizy z krajów arabskich, masz trudności z wjazdem do Izraela. Wobec tego, żeby ten problem ominąć i nie wymieniać za każdym razem paszportu, stworzono taką możliwość. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to też jest korzystne, ponieważ odbywałem podróże na Kubę, a wiza amerykańska tam jest bardzo niepożądana. Tak że również o takich sprawach trzeba pamiętać i o tym pomyślano.

Cóż dalej mamy ważnego... No, bardzo jednoznacznie sprecyzowano, jakie dane wpisywane są do paszportów, i stąd pomysły włączania jakichś dodatkowych tytułów naukowych, pseudonimów itd. zostały wyeliminowane. Jest bardzo dokładnie sprecyzowane, co ten paszport musi zawierać.

Przyjęto również zasadę, że dokument paszportowy zgłoszony jako utracony i następnie odnaleziony nie może być ponownie użytkowany jako dokument uprawniający do przekroczenia granicy. Jeżeli ktoś, a taki obowiązek ciąży na obywatelu, zgłosi utratę lub zniszczenie paszportu, to od tego momentu ten paszport przestaje po prostu obowiązywać i jeżeli nawet gdzieś tam się znajdzie, to i tak on już jest nieważny i trzeba sobie wyrobić nowy paszport, no, żeby uniknąć po prostu zamieszania w tej sprawie. Do tej pory taki przepis nie obowiązywał, co mogło powodować pewne komplikacje.

Ewidencję wydanych i utraconych paszportów prowadzi minister spraw wewnętrznych. Również minister spraw wewnętrznych jest organem właściwym do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie problemy dotyczące wydawania paszportów. Minister wyznacza też jedną instytucję, która będzie się zajmowała drukiem paszportów, i on jest odpowiedzialny za to, ażeby system po prostu dobrze funkcjonował.

Proszę państwa, no, novum w tym nowym paszporcie, który będzie teraz wydawany - oczywiście dotychczasowe paszporty ważne są do momentu utracenia przez nie ważności, tak że nikt nie będzie zmuszony biegać i ubiegać się o nowe paszporty, one swoją ważność zachowują - to jest to, że nowy paszport wzbogacony jest o tak zwane dane biometryczne, czyli oprócz klasycznego zdjęcia i podpisu, które są w normalnym paszporcie i które są jakąś identyfikacją, są tam wprowadzone dane biometryczne, wobec czego będzie fotografia zarejestrowana w systemie informatycznym, która może być przekazywana właściwie wszędzie, i w ciągu trzydziestu sześciu miesięcy zostanie również wprowadzony, zanotowany, zakodowany odcisk palca, który będzie pozwalał na identyfikację danej osoby.

Proszę państwa, sama ustawa regulująca dość szczególne problemy, no, była obarczona pewną liczbą błędów. Zostały one wytknięte przez nasze Biuro Legislacyjne, które z dużą, że tak powiem, rzetelnością pracowało nad ustawą. No i w tej sytuacji stanęliśmy przed problemem, co z tą ustawą robić. Wniosek ministerstwa spraw wewnętrznych był taki, ażeby jednak te poprawki, które nie były poprawkami o charakterze zasadniczym, uwzględnić dopiero w kolejnej nowelizacji, która zresztą jest szykowana, bo bałagan, który w tej chwili panuje w systemach informatycznych, jest bardzo duży i te sprawy muszą zostać w najbliższym czasie uregulowane, ustawa regulująca te problemy jest przewidywana i to wszystko zostanie uwzględnione. Chodziło więc o to, żeby tym razem tych poprawek, z którymi zresztą ministerstwo się zgadzało, nie przyjmować i przyjąć ustawę bez poprawek. W głosowaniu, które odbyło się w komisji, przyjęliśmy ustawę bez poprawek; 2 senatorów głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. Tak że my popieramy jednak propozycję ministerstwa spraw wewnętrznych, mając zobowiązanie ze strony ministerstwa, że ono zauważone błędy, zauważone poprawki uwzględni w dalszych nowelizacjach, w pracy nad nową ustawą.

To jest chyba wszystko, co miałem do zreferowania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę pana senatora Andrzeja Jarocha, sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, o zabranie głosu.

Do spisu treści

Senator Andrzej Jaroch:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ja już oczywiście nie będę wracał do tych treści, które były omawiane na posiedzeniu komisji, a które tak szeroko i wyczerpująco przedstawił mój przedmówca.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odbyło się 17 lipca 2006 r. Obecni byli senatorowie członkowie komisji, poseł sprawozdawca, pana Andrzej Dera, rząd reprezentował wiceminister w MSWiA oraz dyrektorzy właściwych departamentów, obecni byli też przedstawiciele Biura Legislacyjnego Senatu.

Pokrótce tylko chciałbym powiedzieć, czego dotyczyła dyskusja. Ona zresztą, tak jak wynikało z poprzedniego sprawozdania, była, no, silnie, że tak powiem, zdeterminowana tym odniesieniem, którym był fakt przyjęcia przez rząd poprzedniej kadencji określonego na 28 sierpnia bieżącego roku sztywnego terminu wprowadzenia do paszportów danych biometrycznych. Bo to silnie wpływa na możliwości działania resortu. Podczas prowadzonej dyskusji, rozpatrywania propozycji poprawek większość senatorów uznała, że nie można, doskonaląc tekst ustawy, stworzyć zagrożenia wstrzymaniem wydawania paszportów, dokumentów, których w tej chwili tak liczna rzesza Polaków potrzebuje niemalże na co dzień w swoim życiu, bo to jest dokument niezbędny, jeśli chodzi chociażby o pracę poza granicami Polski, nie mówiąc o innych ważnych powodach, dla których nie można tego dobra publicznego obywateli pozbawiać, a takie zagrożenie realnie występuje. Rzeczywiście omawiano bardzo szeroko mankamenty przepisów, szczegółowych przepisów w ustawie, wskazywano, żeby tutaj tylko tak pokazać szanownym paniom i panom senatorom, czego dotyczyły te fragmenty dyskusji, pewne mankamenty, zgodnie zresztą z opinią Biura Legislacyjnego. Dotyczyły one na przykład trudności w udokumentowaniu uprawnień do ulg, tak twierdzono w dyskusji. Przedstawiciel resortu wskazywał oczywiście na realne możliwości uniknięcia takich trudności. Pewien fragment dyskusji poświęcono przepisom dotyczącym wniosków o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej, wskazywano na pewne niedoskonałości tych zapisów. Wskazywano możliwe ograniczenia, jakie stwarza zapis art. 43 ust. 1 stanowiący, że paszporty tymczasowe wydaje, odmawia ich wydania i unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się, ograniczenia, które mogą wystąpić zwłaszcza wtedy, gdy osoba nie ma określonego miejsca stałego pobytu, a takie przypadki się zdarzają. Bezdomni są, no, dość liczną częścią społeczności Polaków.

Ale, jak powiedziałem, generalnie po przeprowadzeniu tej dyskusji, rozpatrzeniu wszystkich propozycji poprawek, jakie trafiły do komisji, większość senatorów, 1 senator wstrzymał się od głosu, 1 był przeciw, przyjęła projekt ustawy bez poprawek. W związku z tym mam zaszczyt w imieniu komisji wnieść do Wysokiej Izby, aby Wysoki Senat raczył przyjąć ustawę bez poprawek, a nasze sprawozdanie i projekt uchwały przedstawiamy w druku nr 193B. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chce skierować do obu senatorów sprawozdawców nietrwające dłużej niż minutę pytanie? Nie widzę chętnych do zadania takich pytań.

Przypominam, że rozpatrywana ustawa była rządowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister spraw wewnętrznych i administracji.

Witam pana ministra Piotra Piętaka, podsekretarza stanu w tym ministerstwie, i zapytuję, czy pan minister chciałby zabrać głos w tym momencie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Piętak: Nie. Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby skierować pytanie do pana ministra?

Pan senator Piotr Wach.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Piotr Wach:

Ja mam pytanie związane z art. 20 ustawy. Chodzi mianowicie o rozporządzenie, które minister spraw wewnętrznych ma wydać w związku z nowymi, uchwalanymi teraz przez nas przepisami paszportowymi. To rozporządzenie dotyczy różnych rzeczy, ale taką całkowitą nowością są tu te dane biometryczne. I jest tu mowa o sposobie pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach - to jest właśnie jeden z wymogów, ma to być opisane w rozporządzeniu - a także o konieczności weryfikacji przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu danych biometrycznych zawartych w wydawanym dokumencie. Moje pytanie jest następujące... To znaczy mam więcej niż jedno pytanie. Podstawowe pytanie: w jakim stopniu ministerstwo jest przygotowane do wydania rozporządzenia związanego z wydawaniem paszportów, a w szczególności jeśli chodzi o te nowe sprawy związane z danymi biometrycznymi?

Drugie pytanie jest następujące: kto jest właścicielem danych biometrycznych w postaci cyfrowej i kto przechowuje te dane? Kto jest właścicielem tych danych w kontekście tego rozporządzenia o konieczności ich weryfikacji przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu?

A trzecie pytanie to jakby echo pewnej dyskusji prasowej, która wywiązała się w związku z uprawnieniami zakładów fotograficznych do wykonywania tego typu zdjęć i wydawania ich w formie cyfrowej. Ja już nie pamiętam, czy to zakłady miały się ubiegać o licencje... Jak ta sprawa wygląda i czy jest wystarczające zabezpieczenie od strony prawnej i praktycznej wykonywania tych zdjęć spełniających te wymogi? Swoją drogą, jest dodatkowe pytanie o format: czy ten format na pewno jest zdefiniowany? Chodzi o format cyfrowy czy też bitowy zdjęcia. Czy on będzie określony również w tym rozporządzeniu, czy może był on wcześniej znany? Dziękuję uprzejmie.

To było kilka pytań, ale one wszystkie dotyczą właśnie tej nowości, a mianowicie konieczności pobierania danych biometrycznych i sposobu ich przechowywania itd. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Krzysztof Putra)

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zadać pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Kubiak.

Do spisu treści

Senator Janusz Kubiak:

Ja mam pytania związane z zagrożeniami dla tych dokumentów biometrycznych. Czy dokumenty te, zawierające te chipy, układy scalone czy też mikroprocesory, będą trwałe? Bo, zwłaszcza zważywszy na wielkość paszportu i, że tak powiem, na sposoby ich przechowywania, noszenie ze sobą, czy to w tylnej kieszeni, czy to na klatce piersiowej, gdzie człowiek się poci itd.... Chodzi mi też o kwestię kompatybilności tych czytników w poszczególnych krajach, zważywszy na normę ISO 14443, dotyczącą tych układów scalonych. Jako że nie mamy w tej kwestii praktyki, pytam, jak to będzie wyglądało.

Następne pytanie związane jest z techniką, a właściwie z praktyką, której w tym wypadku nie ma, i identyfikacją osób oraz ich tożsamości. Ile takich doświadczeń było i jak to będzie wyglądało?

Chodzi mi również o całą infrastrukturę związaną z tak zwanym kluczem publicznym PKI. Jak będzie wyglądało na granicy odczytywanie tych danych? Dziękuję.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zadać pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Ciecierski. Bardzo proszę.

Do spisu treści

Senator Ryszard Ciecierski:

Chciałbym zapytać o problemy organizacyjne. Znane są mi w tej chwili trzy systemy wydawania paszportów. Oczywiście organem wydającym jest wojewoda, ale wojewoda korzystał z pomocy: albo samorządów gmin, które wykonywały wszystkie prace pomocnicze przy wydawaniu paszportów; albo powiatów, które odziedziczyły to po dawniejszych urzędach rejonowych, bo one też prowadziły takie prace; albo - i to jest trzeci sposób - bezpośrednio wydziału paszportowego urzędu wojewódzkiego, gdzie te paszporty były wydawane. Państwo ładnie opisali wszystkie problemy dotyczące realizacji tej ustawy, jej skutki, ale nie widać tu, co się stanie z tymi powierzeniami. Bo tych pieniędzy, które wojewoda przekazał na powierzenia, nie będzie mógł wycofać i przeznaczyć na wykonywanie zadań w urzędzie wojewódzkim, gdyż są one zapisane w ustawie. Tak że to będą straty w budżecie, w płacach.


15. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu