Komisja Spraw Unii Europejskiej

                        
   Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów
   
Skład Komisji
Opinie Komisji
Posiedzenia Komisji
Konferencja "Strategia Lizbońska - nowe wyzwania dla Polski"