Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Józefa Dziemdzieli, złożone na 39. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 38):

Warszawa, 26 czerwca 2003 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na pismo z dnia 14 maja 2003 r., sygn. BPS/DSK-043-198/03, przekazujące oświadczenie Senatora RP Pana Józefa Dziemdzieli złożone podczas 39. posiedzenia Senatu RP w sprawie autoryzacji laboratoriów i jednostek certyfikujących wyroby, działających w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Autoryzacja laboratoriów i jednostek certyfikujących wyroby, działających w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, stanowi jeden z elementów wdrażania do krajowgo systemu prawnego dyrektyw Unii Europejskiej, określanych powszechnie jako dyrektywy nowego i globalnego podejścia.

Znaczenie unijnych dyrektyw w dążeniu do harmonizacji technicznej w Europie i na świecie oraz w przestrzeganiu zasady swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku europejskiego, było podstawą do przyjęcia przez Sejm RP ustawy z 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 489), zastąpionej następnie obowiązującą obecnie ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360). Ustawy te miały stanowić podstawę do systemowego implementowania na grunt krajowy wszystkich, lub przynajmniej większości unijnych dyrektyw nowego podejścia.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. obejmują również zagadnienia autoryzacji jednostek certyfikujących wyroby, kontrolujących oraz laboratoriów badawczych. Z ustawy wynika, że możliwość autoryzacji jednostek i laboratoriów ubiegających się o notyfikację pozostaje w ścisłym związku ze stanem prac nad implementacją poszczególnych dyrektyw do polskiego systemu prawa. Autoryzacja związana jest ponadto z utworzeniem dwóch złożonych systemów prawnoorganizacyjnych: systemu jednostek realizujących procedury oceny zgodności oraz systemu nadzoru rynku. Warunki, jakie powinny spełniać powyższe systemy, a także ich wzajemne powiązania, określone zostały w przepisach ww. ustawy.

Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów stosowanych do ochrony przeciwpożarowej, było zawsze zadaniem szczególnej wagi. Znajdowało to odzwierciedlenie w przepisach dotyczących weryfikacji jakości i dopuszczania wyrobów do obrotu oraz stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Ocena i weryfikacja wyrobów przed ich dopuszczeniem do stosowania, od 1982 r. prowadzona jest przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

Od 1998 r. ocena wyrobów w procesie badań i certyfikacji oraz obowiązek dokonywania tej oceny przed wprowadzeniem ich do obrotu i stosowania, wynika z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 111, poz. 725). Wyroby mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

Ocenę wyrobów, w postaci badań i certyfikacji, prowadzi 6 akredytowanych laboratoriów badawczych i akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby CNBOP (JCW CNBOP).

Dotychczasowy system oceny wyrobów, określony przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.), zostanie zastąpiony nowym systemem określonym przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. ustawa o systemie oceny zgodności, w art. 65 stanowi, że system zacznie funkcjonować z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Istotą nowego systemu jest m.in.

  1. Ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi, zawartymi w rozporządzeniach ministrów (transponujących do prawa polskiego dyrektywy nowego podejścia i inne dyrektywy Unii Europejskiej) oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

2.Obowiązkowa ocena zgodności wyrobów, na które zostały wydane dyrektywy nowego podejścia. Ocena dokonywana jest przed wprowadzeniem wyrobów na rynek.

3. Obowiązek oznakowania wyrobu znakiem "CE" i wystawiania deklaracji zgodności przez producenta, przed wprowadzeniem go do obrotu (gdy wyrób spełnia wymagania zasadnicze).

4. Możliwość prowadzenia oceny zgodności na zasadach dobrowolnych, określonych w umowie pomiędzy zainteresowanymi stronami.

5. Możliwość określenia przez ministrów w drodze rozporządzeń, szczegółowych wymagań właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności, związanej z wyrobami niosącymi zagrożenia lub wyrobami służącymi ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

6. Wyodrębnienie zasad oceny zgodności przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

7. Udział w systemie oceny zgodności tylko akredytowanych, autoryzowanych i notyfikowanych podmiotów dokonujących obowiązkowej oceny zgodności wyrobów i ich kontroli na rynku.

8. Udział w systemie krajowej jednostki akredytującej: laboratoria, jednostki certyfikujące wyroby i jednostki kontrolne (Polskie Centrum Akredytacji).

9. Nadzór nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych.

Przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności wymuszają podjęcie prac, zmierzających do zmiany systemu oceny zgodności wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązujące przepisy art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229), po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej będą sprzeczne z przepisami ustawy o systemie oceny zgodności. Przepisy cytowanego artykułu (zawierające m.in. delegację dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wydania wykazu wyrobów wprowadzanych do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności) oraz rozporządzenia Ministra SwiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362), w nowym układzie prawnym będą wymagały zmiany.

Wyroby stanowiące środki ochrony indywidualnej strażaka oraz wyroby obejmujące systemy sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze oraz instalacje hydrantów, będą podlegały ocenie obowiązkowej na zgodność z wymaganiami zasadniczymi. Zasady oceny zgodności w tym zakresie są regulowane aktami wykonawczymi do nowej ustawy (rozporządzeniami i ustawami wdrażającymi dyrektywę 89/686/EWG z późniejszymi poprawkami w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz przez dyrektywę 89/106/EWG Wyroby budowlane). Po dokonaniu oceny, wyroby będą obligatoryjnie oznakowane znakowaniem "CE". Producent będzie miał obowiązek wystawienia deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

Inne wyroby, wymienione w rozporządzeniu Ministra SwiA z dnia 22 kwietnia 1998 r., powinny podlegać ocenie pod względem zgodności z wymaganiami szczegółowymi, określonymi w przedmiotowym rozporządzeniu.

Przepisy ustawy o systemie oceny zgodności dotyczące akredytacji, autoryzacji i notyfikacji stanowią, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w systemie będą mogły uczestniczyć tylko jednostki autoryzowane i notyfikowane.

Nadzór nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu, mogą sprawować tylko "organy wyspecjalizowane" wymienione w art. 38 ust. 4 ustawy o systemie oceny zgodności oraz inne organy określone w odrębnych ustawach, jeżeli zostały w nich wymienione jako organy wyspecjalizowane.

Nadzór związany jest z przeprowadzaniem kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań, określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności lub w odrębnych przepisach. Przepisy rozdziału 6 ustawy o systemie oceny zgodności, związane z nadzorem rynku, nie dotyczą weryfikacji pod względem zgodności z wymaganiami szczegółowymi znacznej części wyrobów stosowanych do ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.

Obowiązujące przepisy upoważniają do składania wniosków do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o autoryzację dla wyrobów nie ujętych w dyrektywach UE, określonych w projektowanym rozporządzeniu MSWiA (wydanym na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy). Wnioski mogą składać:

- Laboratorium Pojazdów i Wyposażenia (także w zakresie wymagań szczegółowych nie ujętych w dyrektywie Środki ochrony indywidualnej 89/686/EWG),

- Laboratorium Pomp i Armatury Wodno-Pianowej,

- Laboratorium Badań Właściwości Pożarowych Materiałów,

- Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego,

- Laboratorium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (w zakresie wyrobów i wymagań dodatkowych nie ujętych w dyrektywie Wyroby budowlane 89/106/EWG),

- Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (w zakresie wyrobów i wymagań dodatkowych nie ujętych w dyrektywie Wyroby budowlane 89/106/EWG),

- Jednostka Certyfikująca Wyroby Centrum Naukowo Badacze Ochrony Przeciwpożarowej.

Odnosząc się do stanu zaawansowania prac w zakresie autoryzacji laboratoriów i JCW CNBOP informuję, iż powyższe jednostki posiadają akredytację dla wyrobów, zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony (...). Do dnia 31 września 2003 r. laboratoria i JCW CNBOP, będą posiadały ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wnioski Ministra SWiA o autoryzację dla wyrobów określonych w projektowanym rozporządzeniu MSWiA, będą mogły zostać złożone po wydaniu przedmiotowego rozporządzenia.

Zakres przedmiotowy dotyczący autoryzacji i notyfikacji, leżący w kompetencjach Ministra Infrastruktury, określony jest zakresem przedmiotowym następujących dyrektyw:

1) 89/106/EEC Wyroby budowlane (CPD),

2) 89/336/EEC Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),

3) 99/5/EEC Radiokomunikacyjne i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE),

4) 96/48/EEC Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości,

5)2001/16/EEC Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej,

6) 96/98/EEC Wyposażenie morskie (MED),

7) 2000/9/EEC Projektowanie kolei liniowych do przewozu osób.

Problematyka ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności, o której mowa w oświadczeniu Pana Senatora, nie stanowi wyróżnionego zakresowo bloku przedmiotowego w żadnej z ww. dyrektyw. Poszczególne wyroby przeznaczone do wskazanych celów mogą podlegać konkretnej dyrektywie lub kilku dyrektywom jednocześnie.

Odnosząc się do stanu prac przygotowawczych związanych z uruchomieniem procesów autoryzacji, z uwagi na specyfikę dyrektyw leżących w kompetencji resortu infrastruktury, podjęto prace nad opracowaniem i wdrożeniem odpowiednich rozwiązań. Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury prace te są na etapie projektowania systemu autoryzacji jednostek i laboratoriów, które ubiegać się będą o notyfikację w Komisji Europejskiej oraz późniejszy nadzór nad jednostkami notyfikowanymi. Planowany system odnosił się będzie do obszarów podlegających wskazanym wyżej dyrektywom leżącym w zakresie kompetencji Ministra Infrastruktury.

Jednocześnie informuję, iż zakończenie prac nad projektowaniem i wdrożeniem systemu autoryzacji w Ministerstwie Infrastruktury, podobnie jak w innych resortach, uzależnione jest od ostatecznego zakończenia prac parlamentarnych nad ustawą o zmianie ustawy o systemie zgodności oraz od zakończenia implementacji prawnej poszczególnych dyrektyw.

Odnosząc się do stanu prac implementacyjnych, informuję, że krajowe przepisy wdrażające opublikowano dla dyrektyw 89/106/EEC i 89/336/EEC. Krajowe przepisy wdrażające są na etapie uzgodnień międzyresortowych dla dyrektyw 99/5/EEC i 2000/9/EEC. Na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych są krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 96/98/EEC. W odniesieniu do dyrektyw 96/48/EEC i 2001/16/EEC, dotyczących interoperacyjności kolei, przewiduje się, iż projekty stosownych rozporządzeń Ministra Infrastruktury zostaną w najbliższym czasie przekazane do uzgodnień wewnątrzresortowych.

W chwili obecnej zakłada się, że zakończenie prac nad systemem autoryzacji jednostek i laboratoriów, które ubiegają się o notyfikację w Komisji Europejskiej, nastąpi w trzecim kwartale br.

Autoryzacja jednostek działających w zakresie poszczególnych dyrektyw rozpocznie się w różnych terminach, w zależności od spełnienia odpowiednich ku temu warunków.

Jeśli w planowanym terminie zakończone zostaną prace parlamentarne nad ustawą o zmianie ustawy o systemie zgodności, wówczas we wszystkich przypadkach, w których zostanie zakończony proces legislacyjny w zakresie implementacji danej dyrektywy, jeszcze w bieżącym roku możliwe będzie przeprowadzenie procesów autoryzacji jednostek i zgłoszenie ich do notyfikacji.

Udział w systemie oceny zgodności jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów badawczych jest dobrowolny i możliwe jest, że niektóre specyficzne, szczegółowe zakresy przedmiotowe, przewidziane poszczególnymi dyrektywami do notyfikacji, nie znajdują pokrycia w zakresach autoryzacji krajowych jednostek zainteresowanych notyfikacją.

W kompetencjach Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się środki ochrony przeciwpożarowej objęte dyrektywą UE nr 89/686 Środki ochrony indywidualnej. Została ona przeniesiona do prawa polskiego na podstawie delegacji zawartej w ustawie o systemie ochrony zgodności rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 80, poz. 725).

Wydanie ww. rozporządzenia umożliwia przystąpienie przez MGPiPS do oceny wniosków jednostek ubiegających się o autoryzację do dyrektywy 89/686 zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności.

Notyfikacja przedmiotowych jednostek Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim UE, będzie mogła nastąpić w momencie akcesji Polski do UE lub w wyniku wcześniejszego wejścia w życie Protokołu do Układu Europejskiego w sprawie Oceny Zgodności oraz Dopuszczania Wyrobów Przemysłowych (tzw. Protokołu PECA). Negocjacje wspomnianego Protokołu zostały podjęte we wrześniu 2002 r. i trwają do chwili obecnej.

Protokołem PECA mają zostać objęte następujące dyrektywy:

- 73/23 - Niskonapięciowe urządzenia elektryczne,

- 98/37 Maszynowa,

- 89/336 - Kompatybilność elektromagnetyczna,

- 89/686 - Środki ochrony osobistej.

Działania MGPiPS mają na celu przygotowanie jednostek tak, aby mogły one uzyskać autoryzację w terminach umożliwiających ich notyfikację z dniem wejścia w życie Protokołu PECA - dla ograniczonej liczby dyrektyw nowego podejścia lub z dniem akcesji Polski do Unii - w miarę możliwości dla wszystkich dyrektyw nowego podejścia.

Kryteria jakie muszą spełniać jednostki notyfikowane, ujęte są w rozporządzeniach transponujących dyrektywy UE. Podstawowe z nich to kompetencja techniczna w zakresie wyrobów i zdolność przeprowadzania określonych dla nich procedur oceny zgodności. Potwierdzeniem kompetencji jednostki jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, przeprowadzana zgodnie z wymaganiami w normach serii PN-EN 45 000 i normy PN-EN/ISO/IEC 17 025. Odpowiednia norma ma zastosowanie zależnie od charakteru jednostki, czyli od tego czy jednostka jest laboratorium badawczym, jednostką kontrolującą, jednostką certyfikującą (wyroby, systemy jakości, personel). Innymi ważnymi kryteriami są: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, niezależność od producentów, których wyroby dana jednostka bada lub ocenia, kompetencja personelu, posiadanie sprzętu lub stanowisk badawczych, rzetelność zawodowa, itp.

Z wnioskami o autoryzację do dyrektyw leżących w gestii MGPiPS, wystąpiło dotychczas 29 jednostek. Wnioski do MGPiPS o autoryzację do dyrektywy 89/686 Środki ochrony indywidualnej, złożyło 6 jednostek.

MGPiPS w pierwszej kolejności dokonało wstępnej oceny 14 jednostek ubiegających się o autoryzację do dyrektywy "niskonapięciowej" 73/23. Pozytywnie oceniono 11 jednostek, pozostałe wymagają wyjaśnień lub uzupełnień. Wnioski o autoryzację do dyrektywy 98/37 - Maszynowej i dyrektywy 89/686 - Środki ochrony indywidualnej, zostaną rozpatrzone w czerwcu br.

W Polsce aktualnie nie istnieją notyfikowane jednostki dokonujące oceny zgodności wyrobów, umożliwiające oznaczenie wyrobów znakiem "CE". Opisane wyżej warunki stawiają polskich producentów i polskie jednostki ubiegające się o autoryzację oraz notyfikację na trudnej pozycji w konkurencji z unijnymi producentami oraz jednostkami notyfikowanymi.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Janik

* * *

Minister Zdrowia przekazał odpowiedź na oświadczenie senator Marii Szyszkowskiej, złożone na 42. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 40):

Warszawa, 25.06. 2003 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senat
u
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na przedłożone oświadczenie złożone przez Panią Senator Marię Szyszkowską podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 czerwca 2003 r. przesłane wraz z pismem znak: BPS/DSK-43-275/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. po wnikliwym zbadaniu sprawy pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia i stanowisko dotyczące tej sprawy.

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae" powstała jako rezultat wieloletniej pracy osób zajmujących się zawodowo i społecznie opieką nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, a także zagadnieniami związanymi z profilaktyką i edukacją społeczeństwa w tym zakresie. Fundacja powstała w sierpniu 1993 r. jako druga w Polsce - po Społecznym Komitecie ds. AIDS - organizacja o zasięgu ogólnokrajowym, działająca w obszarze HIV i AIDS.

Fundacja "Res Humanae" od początku swej działalności skupiała osoby o różnych światopoglądach, przekonaniach politycznych i wyznaniach, które legitymowały się już wówczas długoletnim dorobkiem w działalności związanej z zapobieganiem narkomanii w naszym kraju.

Jednym z kilku założycieli Fundacji Res Humanae był ks. Arkadiusz Nowak, który w ramach swej działalności społecznej ww. organizacji był członkiem honorowym lub członkiem założycielem również innych organizacji o podobnym profilu.

Prawdą jest, że ks. Arkadiusz Nowak pełnił funkcję prezesa Fundacji "Res Humanae". Miało to jednak miejsce tylko do stycznia 1995 roku, kiedy to ówczesny Minister Zdrowia i Opieki Społecznej prof. Jacek Żochowski, powołał go na stanowisko doradcy Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. AIDS i narkomanii. Ks. Arkadiusz Nowak zawiesił wówczas wykonywanie obowiązków prezesa Fundacji na czas pełnienia funkcji w Ministerstwie Zdrowia.

Fundacja "Res Humanae" podobnie jak inne organizacje pozarządowe, działające na polu przeciwdziałania HIV/AIDS, ubiega się corocznie o dotacje Krajowego Centrum ds. AIDS na realizację różnego typu działań w tym edukacyjnych. We wspomnianym przez Panią Senator Marię Szyszkowską okresie obejmującym lata 2000-2001, udzielono ww. organizacji dotacji zgodnie z obowiązującymi wówczas procedurami. Znaczna część przyznanej dotacji została przeznaczona na działalność szkoleniowo-edukacyjną.

W szkoleniach organizowanych w ramach uzyskanej przez Fundację dotacji uczestniczyły osoby reprezentujące różne grupy społeczne i środowiska zawodowe, między innymi lekarze różnych specjalności: stomatolodzy, lekarze pierwszego kontaktu, zabiegowcy, ginekolodzy, kierownicza kadra pielęgniarska i średni personel medyczny. Szkoleniami objęta została również kadra wychowawcza zakładów karnych i aresztów śledczych, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju, pedagodzy, wizytatorzy, a także tak zwani edukatorzy niemedyczni. W sumie w kilkudniowych szkoleniach uczestniczyło pond 2200 osób.

Dofinansowanie Krajowego Centrum ds. AIDS wyniosło 141 złotych na osobę dziennie (kwota ta obejmuje noclegi, wyżywienie, honoraria dla wykładowców, wynajęcie sal konferencyjnych). W ramach udzielonej dotacji realizowane były również inne zadania profilaktyczne. Szczegółowy wykaz zadań, na które została przyznana dotacja w latach 2000-2001przedstawia załącznik nr 1.

W tym samym czasie dotacje na szeroko pojętą działalność profilaktyczną nadzorowaną merytorycznie przez Krajowe Centrum ds. AIDS otrzymywało również wiele innych organizacji pozarządowych m.in.: Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami", skupiające w swoich szeregach osoby żyjące z HIV i AIDS różnych profesji i przekonań, Stowarzyszenie na Rzecz Prewencji HIV/AIDS i Innych Chorób Przenoszonych Drogą Płciową TADA, którego członkowie, pracując na ulicy, w pubach, na dworcach, w agencjach towarzyskich i klubach gejowskich, docierają do osób zachowujących się szczególnie ryzykownie w kontekście HIV i AIDS, Stowarzyszenie LAMBDA Warszawa, skupiające osoby homo i biseksualne, propagujące zasady postępowania zapobiegawczego zakażeniom HIV, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, które prowadzi edukację seksualną oraz działa na rzecz upowszechniania poradnictwa przed i po teście w kierunku HIV, Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, która zajmuje się m.in. promocją programów wychowawczo-edukacyjnych, ukazujących wartość rodziny oraz propagujących odpowiedzialne zachowania w obliczu zagrożeń społecznych, zwłaszcza HIV/AIDS.

Wymienione organizacje zrzeszają członków o bardzo różnym ukierunkowaniu światopoglądowym. Osoby zaangażowane w działania poszczególnych stowarzyszeń lub fundacji z jednej strony walczą o prawa osób o orientacji homoseksualnej czy osób sprzedających usługi seksualne, a z drugiej promują wychowanie prorodzinne.

W 2000 roku wymienione organizacje pozarządowe, od lat współpracujące z Krajowym Centrum ds. AIDS, otrzymały dotację na realizację zadań związanych z profilaktyką HIV/AIDS w następującej wysokości:

Fundacja Res Humanae otrzymała 408.588,00 złotych na realizację dziewięciu programów profilaktycznych, Stowarzyszenie TADA, które zajmuje się prewencją HIV/AIDS szczególnie w środowisku osób świadczących usługi seksualne, otrzymało 343.700,00 złotych na dwa programy profilaktyczne, Towarzystwo Rozwoju Rodziny - kwotę 303.450,00 złotych na realizację trzech programów profilaktycznych, Stowarzyszenie "Bądź z Nami" - 223.092,00 złotych na pięć programów profilaktycznych, Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld 185.000,00 złotych na jeden program profilaktyczny.

Dotacje dla organizacji pozarządowych na działania dotyczące zagadnień związanych z HIV/AIDS, przyznawane są przez Krajowe Centrum ds. AIDS wyłącznie w ramach umów podpisanych przez dyrektora tej jednostki, który działa z upoważnienia ministra zdrowia. Przyznawanie dotacji nigdy nie było w zakresie obowiązków ks. Arkadiusza Nowaka.

"Res Humanae" jako partner realizujący programy wieloletnie rzetelnie i w określonym umową terminie, wywiązywał się z powierzonych działań. Kontrole przeprowadzane pod kątem merytorycznym i finansowym wykonywania powierzonych zadań nie stwierdzały nieprawidłowości.

Wyjaśniając kwestie pełnionych przez ks. Arkadiusza Nowaka w Ministerstwie Zdrowia funkcji, uprzejmie informuję, że ksiądz Arkadiusz Nowak od 1995 roku z licznymi przerwami pełnił funkcję doradcy ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Przerwy te były spowodowane zmianami na stanowisku ministra zdrowia. W okresie od 23 listopada 2001 do 17 stycznia 2003 i od 10 marca 2003 do 1 kwietnia 2003, ks. Arkadiusz Nowak pełnił funkcję pełnomocnika ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Działał wówczas na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez ministrów zdrowia Mariusza Łapińskiego i Marka Balickiego. Jedynie w wyżej wymienionych okresach ks. Nowak akceptował umowy zawierane w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad Osobami Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS przed ich podpisaniem przez dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS. W okresie od 23 listopada 2001 do 17 stycznia 2003 ks. Arkadiusz Nowak nie był zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia a funkcję swoją pełnił społecznie.

Od 1 kwietnia 2003 ks. Nowak nie jest zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia i nie pełni funkcji pełnomocnika. Jest społecznym doradcą ministra zdrowia. W udzielonych ks. Arkadiuszowi Nowakowi pełnomocnictwach powierzono mu koordynację zadań związanych z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Krajowego Programu ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast kontrolę merytoryczną i nadzór nad realizacją zadań statutowych Krajowego Centrum ds. AIDS pełniły i pełnią właściwe departamenty i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Analizując działalność Krajowego Centrum ds. AIDS od chwili jego powstania, jak również wieloletnią pracę ks. Arkadiusza Nowaka w Ministerstwie Zdrowia nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem Pani Senator, że sugerowany "konflikt światopoglądowy, w jaki niewątpliwie uwikłany jest ksiądz Arkadiusz Nowak (...) może wpływać hamująco na upowszechnianie właściwej merytorycznie profilaktyki.

Pragnę zauważyć, że Krajowe Centrum ds. AIDS realizuje działalność profilaktyczną zgodnie z najnowszymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i dokumentami ratyfikowanymi przez Polskę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znajduje to potwierdzenie m.in. w licznych publikacjach wydawanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, powstałych we współpracy z wybitnymi fachowcami. Przedstawiają one obiektywne i rzetelne informacje na temat profilaktyki HIV/AIDS (materiały są dostępne w Krajowym Centrum ds. AIDS). Przekazywane wiadomości dotyczą zarówno metod zapobiegania zakażeniom HIV drogą kontaktów seksualnych, jakimi są wstrzemięźliwość i wzajemnie wierny związek partnerski, jak również stosowania prezerwatywy jako środka zmniejszającego ryzyko zakażenia HIV.

Corocznie Krajowe Centrum ds. AIDS dokonuje zakupu prezerwatyw w formie pakietu edukacyjnego (ulotka z wklejoną do środka prezerwatywą), przekazywanych do organizacji pozarządowych w ramach programów profilaktycznych. W roku bieżącym zakupiono 55 tysięcy pakietów edukacyjnych. Warto zwrócić uwagę również na przygotowywaną w tym roku kampanię profilaktyczną, skierowaną do osób w wieku 18-39 lat, będących w związkach heteroseksualnych. Celem tegorocznej kampanii jest uświadomienie ryzyka zakażenia HIV dorosłym, którzy choć raz w życiu zmienili partnera seksualnego i nie stosują zasad bezpieczniejszego seksu (nie z każdym partnerem i nie zawsze używają prezerwatyw). Ludzie żyjący w stałym związku, często zapominają o tym co było i nie zdają sobie sprawy z wcześniejszych ryzykownych zachowań.

Pani Senator w swoim oświadczeniu nie zwróciła uwagi na szczególną regułę zakonu kamilianów, do którego należy ks. Nowak, zobowiązującą zakonników do służby wobec wszystkich chorych, szczególnie tych odrzucanych przez społeczeństwo, bez względu na ich światopogląd i wyznanie.

Nie do mnie należy ocena światopoglądu innych osób, ale chciałbym podzielić się z Panią Senator jedną refleksją, a mianowicie od 1990 roku, to jest od momentu, kiedy ks. Arkadiusz Nowak zaczął pełnić funkcje publiczne, jego działalność spotyka się z powszechnym uznaniem. Jego szczególne zaangażowanie zostało docenione i uhonorowane licznymi prestiżowymi nagrodami. Przykładami mogą być tutaj nagrody przyznawane przez osoby żyjące z HIV i środowiska osób o orientacji homoseksualnej, jak również Nagroda Rady Europy za Przeciwdziałanie Ksenofobii, Nietolerancji i Rasizmowi. Za całokształt swojej działalności uhonorowany został w 2000 roku nagrodą ONZ "Poverty Award". Przyznający tę nagrodę Sekretarz Generalny ONZ, Kofi Annan podkreślił, że ks. Arkadiusz Nowak jest pierwszym reprezentantem Kościoła katolickiego, występującym w obronie praw osób zakażonych HIV. Jako osoba publiczna ks. Arkadiusz Nowak ostro krytykował negatywne zachowania społeczne wobec ludzi chorych na AIDS. Przełamał barierę milczenia. Jego działalność wspierali m.in. prof. Zofia Kuratowska, prof. Ewa Łętowska, Krystyna Sienkiewicz i Marek Kotański. Dzięki swojemu autorytetowi i charyzmie udało mu się zintegrować wiele, często będących w konflikcie środowisk oraz zachęcić osoby żyjące z wirusem HIV i środowiska osób o orientacji homoseksualnej do otwartej dyskusji na istotne dla nich tematy oraz do włączenia się w działania profilaktyczne i wspierające.

Ks. Nowak jest znany również z odważnych wypowiedzi, potwierdzających konieczność realizacji w szkołach programów edukacji seksualnej w kontekście profilaktyki HIV/AIDS. W swoich wypowiedziach o charakterze edukacyjnym, podkreśla konieczność przekazywania rzetelnej i obiektywnej wiedzy o HIV i AIDS, w tym również informacji o prezerwatywie jako środku zmniejszającym ryzyko zakażenia wirusem HIV.

Wyrażam głęboką nadzieję, że wyjaśnienia w tej sprawie pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące osoby ks. Arkadiusza Nowaka w kontekście oświadczenia złożonego przez Panią Senator Marię Szyszkowską na 42 posiedzeniu Senatu w dniu 12 czerwca 2003 roku.

Z poważaniem

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Ewa Kralkowska

* * *

Minister Zdrowia przekazał odpowiedź na oświadczenie senator Krystyny Sienkiewicz, złożone na 40. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 39):

Warszawa, dnia 25.06. 2003 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Krystynę Sienkiewicz w sprawie wyników kontroli w szpitalnych oddziałach ratunkowych pismo BMK 4-070-IV/0063/03 z dnia 09.06.2003 r. uprzejmie informuję:

Zgodnie z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Aleksandra Naumana nr UZR-014-0192/03/MW z dnia 17.01.2003 r. skierowanym do Wojewodów w sprawie przeprowadzenia kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie poszczególnych województw Ministerstwo Zdrowia uzyskało dane pokontrolne, które niniejszym przedstawiam:

Ogółem w 16 województwach skontrolowano 248 jednostek (przy 248 dofinansowanych przez Ministerstwo Zdrowia w latach 1999-2002 w ramach programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne)

1. Uruchomionych, spełniających standardy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.02.74.687) z dnia 14 czerwca 2002 r. szpitalnych oddziałów ratunkowych jest aktualnie na terenie kraju 69 z czego 56 posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.

2. Uruchomionych, lecz nie spełniających standardów ww. rozporządzenia szpitalnych oddziałów ratunkowych jest na terenie kraju 56.

3. Rozpoczęto prace adaptacyjne w 71 jednostkach (bez względu na rok uczestnictwa w programie Zintegrowane Ratownictwo Medyczne).

4. Nie rozpoczęto prac adaptacyjnych w 52 jednostkach (bez względu na rok uczestnictwa w programie Zintegrowane Ratownictwo Medyczne).

5. Aktualnie, biorąc pod uwagę uruchomione SOR które odpowiadają wymogom rozporządzenia (69), oraz uruchomione, lecz nie spełniające wymogów (56) - na terenie kraju uruchomionych jest 125 SOR.

6. Do 52 jednostek, które nie rozpoczęły prac adaptacyjnych zalicza się zarówno te które uczestniczą w programie od roku 2002 i przeprowadzają aktualnie prace projektowe jak i te które ewidentnie nie tworzą SOR, mimo otrzymanych środków finansowych z MZ.

Szczegółowe dane dotyczące województw przedstawia "Tabela wyników kontroli w poszczególnych województwach" stanowiąca załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Leszek Sikorski

* * *

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazał odpowiedź na oświadczenie senator Anny Kurskiej, złożone na 38. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 37):

Warszawa, dnia 26 czerwca 2003 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na przedstawione mi "Oświadczenie złożone przez senator Annę Kurską na 38. Posiedzeniu Senatu w dniu 16 kwietnia 2003 r." uprzejmie przedstawiam informację dotyczącą spraw będących przedmiotem tego wystąpienia:

I. Postępowanie w sprawie zabójstwa Danuty Siedzik ps. "Inka" - sanitariuszki z oddziału partyzanckiego dowodzonego przez mjr Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszko" prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. W toku tego postępowania zgromadzono materiał dowodowy dostarczający podstaw do przedstawienia zarzutu Wacławowi K., byłemu oficerowi śledczemu Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku o udział w zbrodni sądowej dokonanej w dniu 3 sierpnia 1946 r. na osobie Danuty Siedzik, polegającej na bezprawnym orzeczeniu przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku kary śmierci. Podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 231 kk w zw. z art. 18 § 2 kk w zb. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk.

W trakcie śledztwa wobec uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego Wacława K. poddano go badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów. Po przeprowadzeniu badania biegli uznali, iż jego obecny stan zdrowia uniemożliwia mu uczestnictwo w czynnościach procesowych prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego.

Mając na uwadze treść opinii biegłych w dniu 31 stycznia 2003 r. prokurator prowadzący śledztwo uznał, iż zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania karnego w niniejszej sprawie i na podstawie art. 22 § 1 kpk wydał postanowienie o jego zawieszeniu. Postanowienie to uprawomocniło się.

II. Postępowanie w sprawie dokonania w dniu 4.03.1944 r. w Gołubiu Kaszubskim zabójstwa dowódcy tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" por. Józefa Dambka, jak również stosowania w latach 1945-46 represji wobec członków tej organizacji, w wyniku przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy UBP tj. o czyn z art. 225 § 1 kk z 1932 r., i art. 286 § 1 kk z 1932 r. prowadzone jest przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.

Do dnia dzisiejszego przeprowadzono następujące czynności śledcze:

- przesłuchano w charakterze świadków członków Zespołu ds. Upamiętnienia Etosu T.O.W. "Gryf Pomorski" Stanisława U. i Józefa D.,

- przesłuchano w charakterze świadków byłych partyzantów Gryfa Pomorskiego Franciszka K. i Ludwika M.,

- przesłuchano innych świadków w osobach Jana S. oraz wnioskowanych przez zawiadamiającego,

- dokonano oględzin i zabezpieczono dla celów postępowania karnego materiały pozostające w posiadaniu Zespołu ds. Upamiętnienia Etosu T.O.W. "Gryf Pomorski",

- przeprowadzono liczne kwerendy archiwalne zespołów akt IPN i innych archiwów,

- dokonano analizy akt sprawy IV K 175/54 przeciwko Janowi Kaszubowskiemu vel Hansowi Kassnerowi,

- przeanalizowano teczkę personalną Aleksandra Arendta oraz poczyniono inne ustalenia dotyczące jego osoby,

- zapoznano się z opracowaniem WUBP w Gdańsku pod tytułem: "Podziemie polityczne woj. gdańskiego - materiały z lat 1946-62",

- zapoznano się ze "Sprawozdaniem sekcji II-ej WUBP w Gdańsku z lat 1947-49" oraz z zespołem nr 2384 akt byłego KW PZPR w Gdańsku (nr akt 2309),

- zapoznano się z dokumentacją opracowania obiektowego i agenturalnego dot. Ks. Józefa Wryczy współzałożyciela i prezesa Rady Naczelnej T.O.W. "Gryf Pomorski",

- przesłuchano byłą łączniczkę T.O.W. "Gryf Pomorski" Gertrudę W.

Obecnie podjęte zostały czynności poszukiwania dokumentów rozpracowania agenturalnego kryptonim Baza prowadzonego przez WUBP w Gdańsku przeciwko środowisku byłych członków T.O.W. "Gryf Pomorski". Oczekiwana jest decyzja w przedmiocie odtajnienia materiałów przekazanych przez UOP sygn. 111/S z DUOP w Gdańsku. Z uwagi na wielowątkowość śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas przeprowadzane dowody nie dostarczyły podstaw do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów żyjącym podejrzanym.

Uprzejmie proszę Pana Marszałka o przekazanie pani senator Annie Kurskiej powyższych informacji. Pragnę równocześnie zapewnić, że w razie pojawienia się nowych faktów w tych sprawach przekażę - jeżeli takie będzie życzenie Zainteresowanej - dodatkowe informacje.

Łączę wyrazy najwyższego szacunku

Leon Kieres

* * *

Minister Skarbu Państwa przekazał odpowiedź na oświadczenie senator Ewy Serockiej, złożone na 40. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 38):

Warszawa, 2003.06.26.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na oświadczenie senatorskie złożone przez senator Ewę Serocką, dotyczące Stoczni Gdynia S.A. przesyłam informację w powyższej sprawie.

W chwili obecnej kontynuowane są prace nad planem restrukturyzacji Stoczni Gdynia S.A. Znajdują się one na końcowym etapie uzgodnień z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Zatwierdzenie programu umożliwi przekazanie przez ARP S.A. środków finansowych potrzebnych do dalszego funkcjonowania stoczni. Wynagrodzenia pracowników Stoczni Gdynia S.A. są wypłacane z opóźnieniem. Po dokapitalizowaniu ARP S.A. na początku czerwca br. przez Ministerstwo Skarbu Państwa, zwrócono się o przekazanie części tych środków na wynagrodzenia dla pracowników Stoczni Gdynia S.A. Zatrudnienie na terenie kształtuje się obecnie w granicach ok. 50%. Zatrudniane są tylko te ekipy, które są w danej chwili potrzebne przy budowie statków.

Obecnie gwarancjami KUKE objęta jest budowa 4 samochodowców. Pod 2 z nich zostały już położone stępki. W przypadku jednego z nich uruchomiono już 2 transzę zaliczek armatorskich, w przypadku drugiego uruchomiono pierwszą transzę zaliczki. Skarb Państwa jest zaangażowany w finansowanie 5 jednostek z 11, które powinny być zdane w bieżącym roku. Prowadzone są także rozmowy z Kredyt Bankiem odnośnie finansowania 4 kontenerowców. W kwestii dostaw niezbędnych materiałów Zarząd Stoczni Gdynia S.A. podpisał pod koniec kwietnia br. umowę na dostawę blach z Huty Witkowice. Uzgodniono także, że w miesiącu czerwcu 7,5 tys. ton blach zostanie wysłanych z Huty Częstochowa.

Plan konsolidacji sektora stoczniowego w Polsce jest obecnie opracowywany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

W sprawie porozumienia związków zawodowych ze Stoczniowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. o przeprowadzeniu uwłaszczenia pracowników stoczni informuję, że Ministerstwo Skarbu Państwa nie posiada żadnych materiałów dotyczących tego zagadnienia. W piśmie przesłanym do Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia S.A. zwrócono się o wyjaśnienie tej kwestii i przesłanie informacji do MSP.

Z wyrazami szacunku

MINISTER SKARBU PAŃSTW

z up. PODSEKRETARZ STANU

Tadeusz Soroka

* * *

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Zbigniewa Romaszewskiego, złożonym na 41. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 39):

Warszawa, 2003-06-26

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego na 41 posiedzeniu Senatu w dniu 29 maja 2003 r. w sprawie strajku w Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia", uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Protest górników w KWK "Silesia" został zakończony. Zarząd Kompanii Węglowej S.A. biorąc pod uwagę zagrożenie dla zdrowia i życia górników podpisał w dniu 3 czerwca br. porozumienie z protestującymi górnikami gwarantując, że w okresie od 2003-2006 nie rozpocznie się likwidacja KWK "Silesia" ani przekazanie jej do innych podmiotów gospodarczych celem likwidacji.

Strajk górników w kopalni "Silesia" należy jednak traktować jako protest przeciwko podjętym działaniom restrukturyzacyjnym. Był on formą nacisku na utrzymanie istniejącego, nieefektywnego stanu sektora górniczego.

Zaniechanie działań restrukturyzacyjnych groziłoby zapaścią dla całego sektora. Spółki węglowe nie wytrzymają bowiem prowadzenia eksploatacji złóż węgla zalegającego w trudnych warunkach geologicznych, stwarzających zagrożenia dla załóg górniczych oraz generujących wysokie koszty produkcji. Nie trzeba dodawać, że prowadzenie wydobycia węgla w warunkach wymuszających wysokie koszty produkcji przy istniejącej jego nadpodaży jest niecelowe.

Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji technicznej mającej na celu dostosowanie zdolności wydobywczych do popytu oraz warunków eksploatacji. Proces ten napotyka jednak na opór społeczny.

Dlatego niezbędnym jest wdrożenie mechanizmów aktywizujących i osłonowych gwarantujących bezkonfliktowe przeprowadzenie procesu dostosowania zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku. Proponowany system osłonowo aktywizujący będzie wspierał działania realizowane w tej kwestii przez zarządy spółek węglowych.

Wszelkie decyzje zarządów spółek węglowych w zakresie likwidacji i wygaszania zdolności produkcyjnych w kopalniach, zostaną podjęte z uwzględnieniem ekonomiczno społecznych skutków tego procesu, sytuacji kopalń oraz w oparciu o wyniki prac Zespołu Ekspertów.

Projekty zmian legislacyjnych, dzięki którym te założenia zostaną wdrożone są obecnie opracowywane w MGPiPS.

Jerzy Hausner

* * *

Informację w związku z oświadczeniem senator Ireny Kurzępy, złożonym na 41. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 39), przekazał Wiceprezes, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

Warszawa, 26 czerwca 2003 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z przekazanym - przy piśmie znak: BPS/DSK-043-238/03 z dnia 4 czerwca br., oświadczeniem Pani Senator Ireny Kurzępy złożonym podczas 41 posiedzenia Senatu RP w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu na realizację programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, uprzejmie informuję:

Decyzją z dnia 10.06.2003 r. z pozostającej w mojej dyspozycji "rezerwy" przyznałem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu dodatkową kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 1.200 tys. zł - na realizację programów "Bezrobotni w trudnej sytuacji bytowej" i "Szansa". Ponadto na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego ze środków będących w jego dyspozycji przyznana została na realizację powyższych programów dodatkowa kwota w wysokości 276 tys. zł.

Dotychczas na finansowanie w 2003 r. programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu przyznana została łączna kwota w wysokości 6.366,5 tys. zł (w 2002 r. 2.662,8 tys. zł.).

Jak z powyższego wynika przyznane z Funduszu Pracy środki dla PUP w Zamościu umożliwią organizowanie i finansowanie w 2003 r. na znacznie większą skalę niż w ub.r. programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Jerzy Hausner

* * *

Wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senator Grażyny Staniszewskiej, złożonym na 41. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 39), przekazał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

Warszawa, 2003-06-26

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

W związku z oświadczeniem złożonym przez senator Grażynę Staniszewską na 41 posiedzeniu Senatu w dniu 29 maja 2003 r. w sprawie strajku w Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia", uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Protest górników w KWK "Silesia" został zakończony. Zarząd Kompanii Węglowej S.A. biorąc pod uwagę zagrożenie dla zdrowia i życia górników podpisał w dniu 3 czerwca br. porozumienie z protestującymi górnikami gwarantując, że w okresie od 2003-2006 nie rozpocznie się likwidacja KWK "Silesia" ani przekazanie jej do innych podmiotów gospodarczych celem likwidacji.

Wywołany przez NSZZ "Solidarność" strajk górników w kopalni "Silesia" należy traktować jako formę nacisku na utrzymanie istniejącego, nieefektywnego stanu sektora górniczego. Jednak zaniechanie działań restrukturyzacyjnych groziłoby całkowitą zapaścią sektora.

Prowadzenie eksploatacji złóż węgla zalegającego w trudnych warunkach geologicznych, przy olbrzymich zagrożeniach pracy powoduje narastanie strat, gdyż wydobycie węgla w takich warunkach związane jest z ponoszeniem nieproporcjonalnie wysokich kosztów. Również niedostosowanie wydobycia węgla do istniejącego popytu, przy wysokich kosztach stałych, pogarsza efektywność prowadzonej działalności produkcyjnej.

Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji technicznej mającej na celu dostosowanie zdolności wydobywczych do popytu oraz warunków eksploatacji. Proces ten jednak napotyka stale na opór społeczny.

Dlatego niezbędnym jest wdrożenie mechanizmów aktywizujących i osłonowych gwarantujących bezkonfliktowe przeprowadzenie procesu dostosowania zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku.

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. przyjęła "Informację o realizacji restrukturyzacji górnictwa z uwzględnieniem barier zagrażających wykonaniu poszczególnych zadań oraz kroków zmierzających do ich przezwyciężenia".

Oprócz zawartych w niej propozycji osłonowych i aktywizujących dla załóg górniczych przedstawiono również działania umożliwiające głębsze oddłużenie podmiotów sektora.

W celu pokonania podstawowych barier konieczne jest:

- dokapitalizowanie Kompanii Węglowej S.A. w wysokości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania,

- zwiększenie skuteczności procesu oddłużenia i objęcie tym procesem maksymalnej wielkości zobowiązań,

- wdrożenie mechanizmów aktywizujących i osłonowych gwarantujących bezkonfliktowe przeprowadzenie procesu dostosowania zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku.

Wszelkie decyzje związane z zakresem likwidacji i wygaszania zdolności produkcyjnych w kopalniach, z uwzględnieniem ekonomicznych i społecznych skutków tego procesu, zostaną podjęte przez zarządy spółek również z uwzględnieniem sytuacji kopalń oraz wyników prac Zespołu Ekspertów.

Proponowany system osłonowo aktywizujący będzie wspierał działania realizowane w tej kwestii przez zarządy spółek węglowych.

Projekty zmian legislacyjnych, dzięki którym te założenia zostaną wdrożone są obecnie opracowywane w MGPiPS.

Ewentualne zmniejszanie zdolności produkcyjnych będzie się odbywało poprzez likwidację kopalń oraz zmniejszanie frontu wydobycia, a decyzje w tym względzie podejmą zarządy spółek, zgodnie z ich kompetencjami.

Jerzy Hausner


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment