Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 35
5 kwietnia 2003 r.

obejmuje okres od 16 do 31 marca 2003 r.

 

36.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o transporcie kolejowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu dnia 16 października Dniem Ojca Świętego Jana Pawła II
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 36.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
40.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
18 marca 2003 r.
19 marca 2003 r.
20 marca 2003 r.
21 marca 2003 r.
26 marca 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"