Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

19 lutego 2003 r. odbyło się 38. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wyraziło zgodę na zorganizowanie w dniach 12-13 marca 2003 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego posiedzenia wyjazdowego komisji. Tematem posiedzenia będą aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w aspekcie integracji Polski z UE oraz zagadnienia dotyczące projektu ustawy o ustroju rolnym i nowelizacji ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie związanym z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium przychyliło się do prośby przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Jerzego Pieniążka i wyraziło zgodę na zorganizowanie 25 lutego br. konferencji "Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku" w sali plenarnej Senatu.

Prezydium przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu.

Podczas posiedzenia przyjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedłożonych przez Zespół ds. Finansów Publicznych i rozpatrzonych oraz zaopiniowanych przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

I. ZADANIA PROGRAMOWE: WSPIERANIE I ROZWÓJ EDUKACJI W ŚRODOWISKACH POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

1) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program pomocy oświatowej poza granicami kraju dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego - 9 719 150 zł. Na ten cel przyznano 5 294 340 zł,

2) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Opieka nad szkolnictwem polonijnym i nauczaniem języka polskiego - 825 000 zł. Przyznano 145 000 zł.

3) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego - 520 000 zł. Przyznano 180 000 zł.

4) wniosek Fundacji "Semper Polonia" - Program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania - 1 751 702, 40 zł. Przyznano 1 500 000 zł.

5) wniosek Fundacji "Semper Polonia" - Program "Szansa dla maturzystów" - 55 717, 49 zł. Przyznano 55 717 zł.

6) wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - Pomoc socjalna osobom polskiego pochodzenia z Białorusi studiujących na uczelniach w Białymstoku - 18 000 zł. Przyznano kwotę w całości.

7) wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - wyposażenie polskich dzieci na Grodzieńszczyźnie uczących się języka polskiego, historii i kultury Polski w niezbędne pomoce do nauki - na kwotę 18 900 zł. Przyznano kwotę w całości.

Wnioski: nr 8 Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": Program pomocy charytatywnej dla Polaków z Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, oraz nr 9 Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": Pomoc charytatywna dla osób i organizacji polskich na Wschodzie - zostały odłożone.

POMOC SOCJALNA I RZECZOWA DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

10) wniosek Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny - Pomoc indywidualna dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich, dzieci niepełnosprawnych, sierot -na kwotę 27 300 zł. Przyznano tę kwotę w całości.

WSPIERANIE ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH ZA GRANICĄ

11) wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Program wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą - na kwotę 5 903 109 zł. Przyznano 3 834 993 zł.

PROMOCJA SPRAW POLONIJNYCH

12) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych - 1 035 000 zł. Przyznano 689 000 zł.

13) wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - Prasa polskojęzyczna 2003 - 1 655 000 zł. Przyznano 1 087 000 zł.

14) wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego - Kontynuacja wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne" - 165 240 zł. Przyznano całą kwotę.

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI I ROZWOJU POLONIJNYCH ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH

15) wniosek Stowarzyszenia Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" - Wymiana dzieci polonijnych z regionu Powołża i województwa Łódzkiego - na kwotę 22 816 zł. Przyznano kwotę w całości.

WSPIERANIE KULTURY POLSKIEJ POZA GRANICAMI

16) wniosek Fundacji im. księcia Konstantego Ostrogskiego - "Polskie prawosławie", wystawa jako element polskiej polityki kulturalnej za granicą - na kwotę 347 100 zł. Powyższy wniosek nie uzyskał akceptacji. Zwrócono uwagę na bardzo wysokie koszty i nikły aspekt polonijny.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE, REALIZOWANE PRZEZ

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

1. Zakup lokalu wraz z remontem dla TKPZL Oddział w Samborze na Ukrainie - na 25 000 zł.

2. Remont obiektu Domu Polskiego w Kaczycy w Rumunii - 13 500 zł.

3. Roboty wykończeniowe poddasza w Muzeum Etnograficznym w Santanie w Brazylii - 50 000 zł.

4. Partycypacja w kosztach zakupu lokalu na Dom Polski w Florianopolis w Brazylii - 40 000 zł.

5. Zakup i montaż okien do Izby Polskiej w Taagerup w Danii - 70 000 zł.

Wszystkie powyższe wnioski inwestycyjne zostały zaakceptowane w całości.

W wyniku dyskusji nad wnioskami dotyczącymi poszczególnych zadań:

Prezydium zobowiązało Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" do przygotowania projektów załączników do umów, podpisywanych w konsekwencji podjętych uchwał, w formie odpowiadającej wymaganiom ustaw o finansach publicznych i rachunkowości.

Stwierdzono, że Fundacja "Semper Polonia" prowadzi program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach zamieszkania i od nowego roku akademickiego przejmuje 100% wniosków dotyczący stypendiów. Prezydium zgodziło się, że przyznawanie stypendium należy wprowadzić od I semestru, utrzymując wymóg uzyskiwania odpowiedniej średniej ocen, ale od semestru II. Marszałek Longin Pastusiak podkreślił po raz kolejny wagę przyznawania stypendium młodzieży w kraju zamieszkania.

Przedyskutowano (w nawiązaniu do inwestycji kontynuowanych) sprawę poruszoną przez wicemarszałek Jolantę Danielak, a dotyczącą lokalu we Lwowie zakupionego przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" m.in. dla Radia "Lwów". Marszałek Senatu zaapelował o uważne gospodarowanie środkami i o skrupulatną ich kontrolę. Po raz kolejny podkreślił konieczność przechodzenia na dofinansowywanie, a nie finansowanie zadań.

W związku z wyjazdem w ramach wizytacji zadań inwestycyjnych i remontowych senatorów Olgi Krzyżanowskiej i Krzysztofa Szydłowskiego z Komisji Emigracji i Polaków za Granicą na Ukrainę (Lwów) przewodniczący komisji zobowiązał się do przedstawienia prezydium raportu i wniosków pokontrolnych.

W dniach 4-9 marca br. planowana jest, na zaproszenie marszałka Senatu L. Pastusiaka, wizyta w Polsce oficjalnej delegacji Senatu Kanady z jego przewodniczącym Danielem Haysem. Delegacja liczyć będzie 8 osób. Realizując życzenie gości, przewiduje się szereg oficjalnych spotkań. Planowany wyjazd do Katowic i Krakowa (m.in. w celu zapoznania się z kanadyjskimi projektami realizowanymi w regionie) zostanie przygotowany przez ambasadę Kanady, delegacji towarzyszyć będzie dyrektor Anna Szklennik i jeden pracownik biura. Ustalono, że 9 marca br. delegację na lotnisku w Warszawie pożegna wicemarszałek Kazimierz Kutz.

W dniach 18-20 marca br. planowana jest wizyta w Polsce, na zaproszenie marszałka Senatu L. Pastusiaka, delegacji Rady Narodowej Republiki Słowacji z jej przewodniczącym Pavolem Hrusovskim. Skład delegacji nie jest jeszcze ustalony. Podczas pobytu w Warszawie program przewiduje szereg oficjalnych spotkań, a 20 marca, na życzenie gości, delegacja uda się do Krakowa.

Wicemarszałek K. Kutz poinformował prezydium o różnych aspektach konfliktu w Teatrze Nowym w Łodzi. Aktorzy z Teatru Nowego zwrócili się do niego oraz do senator Zdzisławy Janowskiej z prośbą o pomoc i wsparcie w swoich działaniach.

UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 126

PREZYDIUM SENATU

z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji "Oświata Polska za Granicą", zwanej dalej "Fundacją", wykonanie w 2003 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na bezpłatnej prenumeracie prasy dla środowisk polskich na Wschodzie.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2003 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 175 500 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) na sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji.

§ 4.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty niezbędne do realizacji zleconego zadania państwowego w wysokości do 13 710 zł.

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją umowy, określającej zasady wykonania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Szef Kancelarii Senatu podejmuje decyzję o przekazaniu środków finansowych Fundacji.

§ 7.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje merytoryczną i finansową kontrolę wykonania przez Fundację zleconego zadania państwowego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

UCHWAŁA Nr 127

PREZYDIUM SENATU

z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zadania państwowego
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się kościelnej osobie prawnej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, zwanej dalej "Caritas", wykonanie w 2003 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na organizacji w Sulistrowiczkach kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin z Ukrainy, Litwy i Białorusi.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji dla Caritas z budżetu państwa w 2003 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 36 750 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Caritas.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Caritas umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Szef Kancelarii Senatu podejmuje decyzję o przekazaniu środków finansowych.

§ 6.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje merytoryczną i finansową kontrolę wykonania przez Caritas zleconego zadania państwowego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

UCHWAŁA Nr 128

PREZYDIUM SENATU

z dnia 19 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138, poz. 1567 oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 266 i Nr 199, poz. 1673), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Prezydium Senatu Nr 200 z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora, w § 5 w ust. 2 wyrazy "5000 zł" zastępuje się wyrazami "7600 zł".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

MARSZAŁEK SENATU

Longin Pastusiak

UCHWAŁA Nr 129

PREZYDIUM SENATU

z dnia 19 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych
oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138, poz. 1567 oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 266 i Nr 199, poz. 1673), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Prezydium Senatu Nr 6 z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu, § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Senator ma prawo otrzymać w ciągu roku 1500 kopert. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek senatora, Prezydium Senatu może przyznać senatorowi dodatkową liczbę kopert.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

MARSZAŁEK SENATU

Longin Pastusiak


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment