Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA SENATORÓW

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Henryka Stokłosy, złożonym na 10. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 9):

Warszawa, dnia 27 marca 2002 r.

Pan
Ryszard Jarzembowski
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W związku z pismem z dnia 5 marca 2002 r. Nr RJ/043/88/02/V, przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez Senatora Henryka Stokłosę podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lutego br. w sprawie włączenia gminy Wronki do obszaru właściwości Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Szamotułach - uprzejmie informuję:

Głównym celem prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac racjonalizujących strukturę sądownictwa powszechnego jest przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do obywateli poprzez ułatwienie im kontaktu z sądem.

Za działanie zgodne z powyższym celem z pewnością należy uznać włączenie gminy Wronki do właściwości miejscowej sądu i prokuratury rejonowej w Szamotułach.

Sprawa ta była przedmiotem szczegółowej analizy przy opracowywaniu projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości określających strukturę organizacyjną sądownictwa i prokuratury. Była ona także konsultowana z Prezesem Sądu Okręgowego i Prokuratorem Okręgowym w Poznaniu.

Przedmiotowa propozycja, bez potrzeby spełnienia dodatkowych warunków, została zaakceptowana w stosunku do jednostki prokuratorskiej. Konieczne jest jednak równoległe wprowadzanie nowego rozwiązania organizacyjnego w sądownictwie.

Ministerstwo Sprawiedliwości z zadowoleniem odnosi się do propozycji władz samorządowych powiatu szamotulskiego co do udostępnienia i udzielenia pomocy organizacyjnej i finansowej w przygotowaniu budynku na potrzeby szamotulskiego Sądu oraz przetransportowania akt sądowych i prokuratorskich.

Sąd w Szamotułach posiada bowiem najgorsze warunki lokalowe w okręgu poznańskim i ze względu na trudną sytuację finansową resortu sprawiedliwości tylko nieodpłatne przejęcie oferowanej przez władze samorządowe nieruchomości umożliwiłoby zmianę obszaru właściwości tej jednostki i przejęcie dodatkowych spraw z terenu dużej gminy Wronki.

Konieczne jest więc sprecyzowanie formy prawnej w jakiej budynek ten miałby być przekazany (użytecznie, najem, przekazanie w trwały zarząd) oraz przeprowadzenie przez służby inwestycyjne Sądu Okręgowego w Poznaniu ekspertyzy określającej jego stan techniczny.

Biorąc powyższe pod uwagę pragnę wyrazić pogląd, iż stosowne porozumienie między Starostwem Powiatowym w Szamotułach a Prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie przejęcia oferowanej nieruchomości, przyczyni się do realizacji postulatu włączenia gminy Wronki do obszaru Sądu Rejonowego w Szamotułach.

Z wyrazami szacunku

Sylweriusz M. Królak

* * *

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Januarego Bienia, złożonym na 10. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 9):

Warszawa, 2002-03-29

Pan
Ryszard Jarzembowski
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 5 marca 2002 roku znak: RJ/043/73/02/V, przy którym przekazany został tekst oświadczenia złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Januarego Bienia na 10 posiedzeniu Senatu w dniu 27 lutego 2002 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, poz. 764) - w porozumieniu z Ministrem Środowiska pozwalam sobie przedstawić następujące wyjaśnienia w tej sprawie.

Przepisy wymienionej ustawy nie zawierają zapisu bezpośrednio wskazującego, że grunty rolne poddawane zalesieniom muszą być uprzednio przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jednak z treści przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) wynika, że ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem warunków określonych w ustawach, a ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych gminy.

W związku z tym akceptacja przez radę gminy zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny, o czym jest mowa w art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wówczas wyeliminowane zostałyby przypadki zalesienia gruntów rolnych przewidzianych w planie zagospodarowania na inne cele i tym samym ograniczone byłyby przypadki nieprawidłowej wypłaty ekwiwalentów.

Jednocześnie pozwalam sobie poinformować, że przepisy wymienionej ustawy dotyczą tylko osób fizycznych będących właścicielami gruntów rolnych, dla których ekwiwalent uzyskany z tytułu zalesienia gruntów i prowadzenia na nich uprawy leśnej stanowiłby główne źródło utrzymania.

Wprawdzie art. 3 ust. 4 ustawy mówi o "właścicielu gruntu" i nie określa, czy dotyczy to osoby fizycznej czy prawnej, ale dalsze zapisy ustawy dotyczące wypłaty ekwiwalentów, nabywania prawa do emerytury lub renty, spadkobrania itp. świadczą o tym, że ustawa nie dotyczy właścicieli gruntów będących osobami prawnymi.

Zalesienie gruntów stanowiących własność osób prawnych może natomiast nastąpić na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679). Zgodnie z treścią przepisu art. 14, ust. 5 tej ustawy właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów mogą otrzymać dotacje z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów. Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie tych kosztów wydaje starosta na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, po zaopiniowaniu przez zarząd gminy.

W przypadku wnioskowania do zalesienia gruntów rolnych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 4, starosta we własnym zakresie powinien ustalić, że wnioskowane grunty położone są na stoku o średnim nachyleniu powyżej 15% lub że są gruntami zdegradowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wynika to stąd, że jest on organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych oraz ewidencji gruntów i budynków i powinien posiadać szczegółowe informacje o występowaniu takich gruntów.

Odpowiadając na pytanie Pana Senatora, dlaczego ustawa nie przewiduje wypłacenia ekwiwalentów za zalesianie nieużytków, mogę wyrazić jedynie pogląd, że ustawodawca miał na celu pomoc socjalną dla tych rolników, którzy uzyskują niskie dochody z upraw rolnych na słabych gruntach i z tego powodu poddadzą je zalesieniu, a nie dla tych, którzy zalesią posiadane nieużytki.

Podniesiona przez Pana Senatora sprawa niemożności sprawdzenia prawidłowości zalesienia dokonanego jesienią jest często zgłaszana przez starostów. Wyrażam jednak pogląd, że z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze i potrzebę właściwego przygotowania gleby, zalesienia powinny być dokonywane głównie wiosną, wówczas nie będzie problemów z oceną prawidłowości dokonania tych zabiegów.

Ustawa zawiera niewątpliwie sporo niespójności utrudniających jej stosowanie. Z tego względu w celu jej doprecyzowania przygotowywany jest jak mi wiadomo poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, który zapewne usunie dostrzeżone uchybienia.

Niezależnie od tego resort rolnictwa prowadzi monitoring problemów, które zgłaszają starostowie, a które wyłaniają się w toku realizacji ustawy. Ma to na celu ustalenie jednolitej wykładni przepisów ustawy, którą wkrótce przekażę starostom w celu jednolitego stosowania ustawy.

MINISTER

z up. Kazimierz Gutowski

PODSEKRETEARZ STANU

* * *

Minister Gospodarki przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Bernarda Drzęźli, złożonym na 11. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 10):

Warszawa, 2002.04.3

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z pismem z dnia 13 marca 2002 r. znak: LP/043/97/02/V przy którym dołączono dwa oświadczenia złożone przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bernarda Drzęźlę podczas 11 posiedzenia Senatu RP w dniu 7 marca 2002 roku informuję uprzejmie - jak niżej.

Ad. 1. Oświadczenie w sprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej producentów maszyn górniczych oraz zakładów remontowych górnictwa.

Wyrażona przez Pana Senatora Bernarda Drzęźlę w oświadczeniu złożonym na 11 posiedzeniu Senatu RP troska o przyszłość producentów maszyn górniczych i zakładów remontowych górnictwa jest zrozumiała. Podzielam pogląd, że rozwój i modernizacja tego sektora powinny być wspierane również przez władze państwowe. Chodzi między innymi o zwiększenie konkurencyjności wyrobów tego przemysłu oraz o podniesienie jakości usług zakładów remontowych pracujących w górnictwie.

Z analizy obecnej sytuacji przemysłu maszyn górniczych i zakładów remontowych funkcjonujących w górnictwie wynika, że główne problemy tego przemysłu wynikają z ograniczonego zapotrzebowania górnictwa węgla kamiennego na maszyny i urządzenia oraz usługi remontowe. Dostosowanie bowiem wydobycia węgla dla potrzeb rynku ograniczyło popyt na maszyny i urządzenia górnicze, co zmusiło ich producentów do zmniejszenia produkcji. Należy przyjąć, że obecny poziom wydobycia węgla w wysokości około 100 mln ton rocznie będzie miał wpływ na utrzymanie w najbliższych latach stałego poziomu zakupów maszyn i urządzeń przez spółki węglowe.

Tendencję taką nie można uznać za pozytywną, ponieważ konieczny wzrost wydajności pracy musi być osiągnięty między innymi poprzez wprowadzanie do kopalń nowoczesnych technik i technologii.

Podzielam pogląd, że polski przemysł maszyn górniczych dorównuje światowemu poziomowi techniki i technologii wytwarzania. Jednakże przyczyną, dla której górnictwo węgla kamiennego nie jest w stanie w sposób zdecydowany prowadzić nowe rozwiązania techniczne, jest trudna sytuacja finansowa górnictwa. Finansowe problemy bowiem zmuszają kopalnie do prowadzenia gospodarki maszynami tak, aby maksymalnie wykorzystać własne wyposażenie techniczne, w tym pochodzące z kopalń likwidowanych.

Promocja polskich maszyn i urządzeń górniczych na rynkach zagranicznych zależy w dużym stopniu od ich producentów. O skuteczności tej promocji decyduje aktywna współpraca fabryk maszyn górniczych i urządzeń zarówno z wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami handlowymi (jak np. z Przedsiębiorstwem Eksportu i Importu "KOPEX S.A.) jak i wydziałami ekonomiczno-handlowymi ambasad polskich w krajach, gdzie istnieje zainteresowanie polskimi maszynami i urządzeniami górniczymi (np. Chiny, kraje Ameryki Łacińskiej itd.).

Obecnie w niektórych krajach organizuje się przy współpracy wydziałów ekonomiczno-handlowych stałe ekspozycje polskich wyrobów i usług inwestycyjnych. Można wykorzystać tę formę promocji do zaprezentowania polskich maszyn i urządzeń górniczych - poza prowadzoną promocją na międzynarodowych targach i wystawach, gdzie aktywną rolę odgrywają Krajowa Izba Gospodarcza oraz branżowe izby przemysłowo-handlowe.

Wielkość zakupów maszyn i urządzeń dla górnictwa z importu jest monitorowana. W 2001 r. import ten był niewielki i wynosił 6,9% ogólnych nakładów inwestycyjnych, jakie górnictwo węgla kamiennego przeznacza na zakup wyposażenia technicznego. W spółkach węglowych i kopalniach samodzielnych obowiązują regulaminy przetargowe, które ograniczają import do niezbędnych potrzeb. Zostały one wprowadzone w życie w formie uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Zgodnie z tymi regulaminami zamawiający może ogłosić przetarg:

- nieograniczony, z udziałem dostawców i wykonawców krajowych oraz zagranicznych,

- ograniczony, z udziałem dostawców i wykonawców krajowych.

Przetargi ograniczone organizowane są na dostawę maszyn i urządzeń krajowych, to jest takich, w których wartość elementów i zespołów wyprodukowanych w kraju stanowi nie mniej niż 65% wartości kompletnej maszyny względnie urządzenia. Regulaminy te stwarzają korzystne warunki dla polskich producentów maszyn i urządzeń górniczych.

W celu zapewnienia profesjonalnego wykonawstwa remontów maszyn i urządzeń górniczych dokonano zmiany § 484 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (...), w którym zobligowano przeprowadzanie remontów maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją remontową producenta. Pozwala to producentom maszyn i urządzeń oraz przedsiębiorstwom remontowym kontrolować jakość remontów maszyn i urządzeń, wykonywanych w kopalniach. Zapewnia to jednocześnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa eksploatowanych maszyn i urządzeń w kopalniach.

Pragnę również poinformować, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy z 30 czerwca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców szczegółowo określają sektory gospodarki, w których pomoc finansowa może być udzielona. W rozporządzeniu Rady Ministrów zostały określone przypadki dofinansowania przedsiębiorców publicznych i nie obejmują one producentów maszyn górniczych.

Uprzejmie informuję również, że zgodnie z podjętymi uchwałami Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy płatności za dostarczone towary (w tym maszyny i urządzenia) dla górnictwa węgla kamiennego regulowane są w zasadzie tylko w formie pieniężnej.

Ad. 2. Oświadczenie w sprawie szkodliwości przerw sobotnio-niedzielnych w pracy kopalń podziemnych.

Zwiększenie ilości dni pracy w kopalniach wymaga rozwiązania szeregu problemów organizacyjnych, społecznych i ekonomicznych. Działanie takie może przykładowo skutkować nadprodukcją węgla i problemami z jego zbytem, co w efekcie przyczyni się do ponoszenia dodatkowych kosztów.

Trudnymi do oceny są skutki koniecznych zmian organizacyjnych związanych z ewentualnym wdrożeniem do praktyki postulowanych przez Pana Senatora B. Drzęźlę rozwiązań, w szczególności naruszających uprawnienia pracownicze (układy zbiorowe, system pracy, przemieszczanie załóg).

Uważam, że propozycja przedsięwzięć organizacyjnych mająca na celu wydłużenie czasu pracy w kopalniach węgla kamiennego powinna być poddana szczegółowym analizom.

Pragnę poinformować, że aktualnie prowadzone są prace studialne i analityczne konieczne dla określenia rozwiązań w nowym programie reformy górnictwa węgla kamiennego. Swoim zakresem program ten będzie obejmował lata 2003 - 2006. W ramach tych prac podniesione przez Pana Senatora problemy będą wzięte pod uwagę w kontekście ich wpływu na całokształt zagadnień związanych z dalszą reformą (restrukturyzacją) górnictwa węgla kamiennego.

Z poważaniem

MINISTER

z up. Marek Kossowski

Podsekretarz Stanu

* * *

Informację w związku z oświadczeniem senatora Adama Gierka, złożonym na 12. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11), przekazał Minister Edukacji Narodowej i Sportu:

Szanowny Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Adama Gierka w sprawie zaawansowania prac nad Umowami z Republiką Słowacką i Republiką Czeską o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów naukowych uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej i Republice Słowackiej, uprzejmie informuję, iż prace rozpoczęte w 1999 roku nad tekstem projektu umowy z Republiką Słowacką są już na ukończeniu.

Przygotowany w 1999 roku i uzgodniony z partnerem słowackim projekt tekstu umowy został zgodnie z obowiązującą procedurą poddany w trybie obiegowym konsultacjom odpowiednim organom. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego i Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zakwestionowały zapis artykułów projektu umowy, mówiących o równoważności tytułu naukowo - pedagogicznego i artystyczno - pedagogicznego docenta uzyskanego w Republice Słowackiej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nadawanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o równoważności tytułu naukowo - pedagogicznego i artystyczno - pedagogicznego profesor uzyskanego w Republice Słowackiej z nadawanym w Rzeczypospolitej Polskiej tytułem naukowym profesor. Negatywne stanowiska ww. organów były podstawą do rozpoczęcia ponownych działań wyjaśniających szczegółowo tryb i zasady uzyskania po dniu 1 lipca 1990 roku ww. tytułów w Republice Słowackiej.

W roku 2000 i 2001 odbyły się w Warszawie spotkania polskich i słowackich ekspertów w tym również przedstawicieli Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Polskiej Akademii Nauk w celu szczegółowego omówienia i wyjaśnienia obowiązujących na Słowacji aktów prawnych i procedur regulujących postępowanie kwalifikacyjne związane z otrzymaniem słowackiego tytułu naukowo - pedagogicznego i artystyczno - pedagogicznego docenta lub profesora. W wyniku przeprowadzonych dyskusji uznano, iż istnieje zbieżność procedury habilitacyjnej w obu krajach oraz identyczny sposób nadawania tytułu naukowego profesora (mianowanie przez prezydenta państwa).

Po zakończonych spotkaniach, przygotowany tekst projektu umowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, natomiast Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych podtrzymała swoje negatywne stanowisko. Ministerstwo podejmuje liczne kroki w celu przekonania CK o konieczności zmiany negatywnego stanowiska. Po uzyskaniu akceptacji CK przygotowany projekt umowy zostanie poddany procedurze wynikającej z ustawy o umowach międzynarodowych i przygotowany do podpisania.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż prace nad projektem Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz dokumentów o wykształceniu, nadanych stopniach i tytułach naukowych oraz akademickich w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej są na etapie kolejnego przygotowania projektu tekstu umowy, który zostanie zgłoszony partnerowi czeskiemu. Należy podkreślić, iż Rada Główna Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt umowy, natomiast Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zgłosiła - podobnie jak do projektu tekstu umowy z Republiką Słowacką - zastrzeżenia do zapisów artykułów w projekcie umowy mówiących o równoważności stopnia naukowego doktora habilitowanego nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem docenta uzyskanym w Republice Czeskiej oraz o równoważności tytułu naukowego profesora naukowego nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej i tytułu naukowo - pedagogicznego lub artystyczno - pedagogicznego profesora uzyskanego w Republice Czeskiej.

Po uzyskaniu akceptacji CK projekt umowy zostanie poddany procedurze wynikającej z ustawy o umowach międzynarodowych i przygotowany do podpisania.

Szanowny Panie Marszałku, pragnę Pana zapewnić, iż ministerstwo dokłada wszelkich starań, by obie umowy w proponowanym kształcie zostały jak najszybciej podpisane. Wynika to między innymi z faktu, że Słowacja i Czechy są naszymi bezpośrednimi sąsiadami, z którymi kontakty naukowe są nam zawsze w sposób naturalny bardzo bliskie, z którymi Polska dąży do zintensyfikowania współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym szczególnie do zwiększenia wymiany kadry naukowej i nawiązywania bezpośredniej współpracy między polskimi, słowackimi i czeskimi szkołami wyższymi.

Warszawa. 2002.04.03

Z wyrazami szacunku

Krystyna Łybacka

* * *

Minister Finansów przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Mariana Lewickiego, złożonym na 10. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 9):

Warszawa, 4 kwietnia 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z przesłanym przy piśmie znak: RJ/043/72/02/V z 2002.03.05 oświadczeniem Pana Senator Mariana Lewickiego złożonym podczas 10 posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lutego 2002 r. uprzejmie informuję i wyjaśniam, co następuje:

Z dniem 26 marca 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268).

Na podstawie § 67 ust. 1 pkt 18 cyt. wyżej rozporządzenia, zostały zwolnione od podatku od towarów i usług, usługi komorników sądowych, świadczone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i 1070 oraz Nr 130, poz. 1452).

Zgodnie z § 70 ust. 3 cyt. wyżej rozporządzenia ww przepis § 67 ust. 1 pkt 18 stosuje się od dnia 1 stycznia 2002 r.

Jednocześnie informuję, że omawiane zwolnienie nie ma charakteru stałego. W systemie dyrektyw Unii Europejskiej nie są przewidywane zwolnienia od VAT dla różnej kategorii wolnych zawodów, gdzie wykonywana jest działalność na własny rachunek. W tej sytuacji Ministerstwo Finansów zwróciło się do resortu sprawiedliwości o przeanalizowanie procedur rozliczeniowych obowiązujących komorników sądowych pod kątem wprowadzania w nich takich zmian, aby świadczenie usług komorników w przyszłości mogło podlegać normalnym rozliczeniom VAT.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

PODSEKRETARZ STANU

Irena Ożóg

* * *

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Januarego Bienia, złożonym na 11. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 10):

Warszawa, 04.04.2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na wystąpienie Pana Marszałka w sprawie oświadczenia, złożonego podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 7 marca 2002 r. przez Senatora Januarego Bienia w sprawie zmiany ustawy o pomocy społecznej w zakresie dotyczącym renty socjalnej przy zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej, uprzejmie wyjaśniam:

Do dnia 31 grudnia 2001 r. przy zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej przysługiwały obydwa świadczenia w pełnej wysokości, niezależnie od wysokości renty rodzinnej. Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2002 r. przepis art. 27a ust. 4a ustawy o pomocy społecznej uzależnia przysługiwanie i wysokość renty socjalnej od wysokości łącznej kwoty świadczeń do wypłaty i stanowi, że w przypadku zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i renty socjalnej renta socjalna ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota świadczeń do wypłaty (tj. renty rodzinnej i renty socjalnej) nie przekraczała 200% renty socjalnej (obecnie 812 zł), a jeżeli renta rodzinna przekracza 200% renty socjalnej, wówczas renta socjalna nie przysługuje. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 50%.

Zatem omawiana zmiana przepisu nie pogarsza sytuacji finansowej najuboższych spośród świadczeniobiorców, tj. osób, dla których renta socjalna stanowi jedyne świadczenie, ani też osób, które są uprawnione do obydwu świadczeń, a łączna kwota tych świadczeń do wypłaty nie przekracza 200% renty socjalnej. Intencją ustawodawcy było umożliwienie pobierania renty socjalnej osobom najmniej wydolnym finansowo. Dopiero w sytuacji, gdy łączna kwota świadczeń do wypłaty przekracza 200% renty socjalnej, renta socjalna ulega obniżeniu zgodnie z przepisem ustawy, a gdy wysokość renty rodzinnej przekracza wysokość 200% renty socjalnej renta socjalna nie przysługuje.

Ważnym czynnikiem przemawiającym za tą zmianą przepisu jest stworzenie możliwości bardziej sprawiedliwego dostępu do tego świadczenia z pomocy społecznej tym spośród osób pełnoletnich, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, które są w najtrudniejszej sytuacji finansowej, ponieważ albo w ogóle nie posiadają uprawnienia do renty rodzinnej albo pobierają rentę rodziną w niskiej wysokości. Dlatego wydaje się zgodne z duchem ustawy zmniejszenie wysokości renty socjalnej lub ograniczenie do niej dostępu osobom posiadającym już stały dochód w formie renty rodzinnej w przypadkach zastrzeżonych w art. 27a ust. 4a ustawy.

Renta socjalna pozostaje nadal jako jedno z nielicznych świadczeń z pomocy społecznej, które przysługuje niezależnie od dochodu, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w art. 27a ust. 4a i ust. 5 ustawy.

Omawiana zmiana przepisu posiada także aspekt ekonomiczny i społeczny. Pozwoli skierować wygospodarowane w ten sposób środki do osób i rodzin, znajdujących się w jeszcze trudniejszej sytuacji, często bez żadnego dochodu, nie z własnej winy, np. z powodu braku zatrudnienia. W odczuciu społecznym, zwłaszcza w środowisku osób nie posiadających dochodu albo o bardzo niskich dochodach, czego wyraz znajduje odzwierciedlenie w licznej korespondencji kierowanej m.in. do Ministerstwa, panuje przekonanie, że osoby uprawnione do renty rodzinnej w ogóle nie powinny otrzymywać renty socjalnej, ponieważ posiadają już stały dochód, a brak środków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej, np. na zasiłki okresowe, kojarzony jest z "rozrzutnością" albo wręcz "marnotrawieniem" środków pomocowych w związku z udzielaniem obligatoryjnych świadczeń w formie rent socjalnych osobom pobierającym renty rodzinne.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, że często wśród osób pobierających rentę socjalną są osoby niesamodzielne, wymagające pomocy osób drugich. W takich sytuacjach, jeżeli rodzina nie może im zapewnić pomocy, przysługuje im pomoc w formie usług opiekuńczych. Osobom niepełnosprawnym, mającym ograniczone możliwości poruszania się lub komunikowania z otoczeniem, udzielana jest pomoc w ramach pracy socjalnej w celu umożliwienia im pełnienia społecznie aktywnej roli i integracji ze środowiskiem.

Jednocześnie pragnę poinformować, że art. 31a ustawy o pomocy społecznej przewiduje możliwość otrzymania bezzwrotnej pomocy dla osób i rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w formie specjalnego zasiłku okresowego czy celowego. Osoby i rodziny, które uważają, że omawiana zmiana przepisu ustawy spowodowała uzasadnioną sytuację do wystąpienia o specjalny zasiłek okresowy lub celowy, powinny zwrócić się w tej sprawie do ośrodka pomocy społecznej.

Z poważaniem

MINISTER

Up. SEKRETARZ STANU

Jolanta Banach

* * *

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Grzegorza Laty, złożonym na 12. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11):

Warszawa, 2002.04.06

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku

W związku z otrzymanym przy piśmie Nr LP/043/110/02/V z dnia 25 marca 2002 r. oświadczeniem złożonym przez senatora Grzegorza Lato w sprawie zmiany organu założycielskiego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - uprzejmie informuje, co następuje:

1) zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie podległości administracyjnej WORD-ów (z wojewody na zarząd województwa) dokonana została przepisami ustawy "Prawo wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną" - z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy negatywnym stanowisku Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Na skutek tej zmiany wojewoda pełni funkcje nadzorcze wyłącznie w stosunku do egzaminatorów (pracowników WORD), a zarząd województwa w stosunku do WORD-u jako jednostki - mając narzędzia prawne umożliwiające wpływanie na pracę tej jednostki w postaci powoływania i odwoływania dyrektora oraz ustalania mu wynagrodzenia,

2) z kilkuletniego doświadczenia wynika, iż tak określona podległość sprawia trudności w skutecznej realizacji zadań związanych z pełnieniem przez wojewodę nadzoru nad egzaminowaniem, a jest to obszar, gdzie występują zjawiska patologiczne (o czym informuje ostatni raport NIK), jak również w prowadzeniu przez wojewodę działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) w najbliższym czasie będzie przygotowany projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w którym Ministerstwo zaproponuje powrót do stanu poprzedniego (jeden decydent - wojewoda), jednakże podstawową trudnością jest zaprojektowanie rozwiązań prawnych związanych z dotychczasowym majątkiem WORD-ów,

4) biorąc pod uwagę wskazany w raporcie NIK:

a) nieskuteczny nadzór wojewody nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców,

b) całkowity brak nadzoru starosty nad szkoleniem kandydatów na kierowców,

- które są głównym powodem występowania negatywnych zjawisk w procesie uzyskiwania przez osoby uprawnień do kierowania pojazdami, Ministerstwo rozważa również wzorem innych krajów, objęcie procesu szkolenia i egzaminowania nadzorem centralnym prowadzonym przez nowo powołany "Inspektorat" lub jednostkę upoważnioną przez Ministra Infrastruktury.

Skala zachodzącego zjawiska (1,3 mln egzaminów rocznie) oraz troska o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i niemożliwość rozwiązywania problemów w dotychczasowych uwarunkowaniach prawnych - w pełni uzasadnia konieczność przygotowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie innej struktury działania WORD-ów oraz jednostek sprawujących nadzór.

Z wyrazami szacunku

Mieczysław Muszyński

* * *

Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekazał odpowiedź na oświadczenie senator Marii Berny, złożone na 12. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11):

Warszawa, dn.8.04.2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca br. (l.dz. LP/043/121/02/V) uprzejmie informuję, że znany jest nam - ze środków masowego przekazu fakt nadania przez władze Iwano-Frankowska uprawnień kombatanckich 24 członkom b. SS-Division Galizien.

Kwestia ta zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (zbiera się raz w miesiącu). Wówczas przekażemy nasze stanowisko w tej sprawie.

Z poważaniem

SEKRETARZ

Andrzej Przewoźnik

* * *

Minister Obrony Narodowej przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Kazimierza Pawełka, złożone na 10. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 9):

Warszawa, 8 kwietnia 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Kazimierza Pawełka na 10. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lutego 2002 r., dotyczące przekazania do Ośrodka Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego - RCC (Rescue Coordination Centre) Warszawa decyzji o użyciu sił i środków ratownictwa lotniczego MON we wszystkich akcjach ratowniczych, gdzie o życiu ludzkim decyduje czas, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Narodowy system ratownictwa lotniczego jest elementem szerszego systemu, działającym w ramach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Nakłada to szereg obowiązków oraz odpowiedzialność na forum międzynarodowym za zagwarantowanie podjęcia niezwłocznej akcji w sytuacji wypadków lotniczych. Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 marca 1983 r. w sprawie prowadzenia poszukiwań i ratownictwa statków powietrznych (MP Nr 11, poz. 59) w § 2 pkt 1 określa, że "System ratownictwa obejmuje przeprowadzenie poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa statku powietrznego albo przymusowego lądowania takiego statku poza lotniskiem" - na obszarze lądowym Polski i na Morzu Bałtyckim w granicach polskiego rejonu informacji powietrznej i w pkt 2 - "Działaniem systemu ratownictwa objęte są wszystkie statki powietrzne - cywilne, wojskowe oraz będące w służbie celnej i służbie porządku publicznego. System ratownictwa zapewnia również udzielanie pomocy osobom innym niż załoga i pasażerowie statku powietrznego, poszkodowanym w wyniku wypadku statku powietrznego".

Użycie sił i środków ratownictwa lotniczego do innych działań wymaga odrębnych decyzji, które podejmowane są głównie w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, gdzie inne środki zawodzą lub są niewystarczające.

Niech mi wolno będzie zauważyć, że obligatoryjne użycie ratownictwa lotniczego do ratowania ofiar wypadków na drogach i akwenach wodnych, ze względu na szczupłość środków (tylko 10 śmigłowców dyżurnych na terenie Polski), zagrozi wydolności systemu w sytuacjach, gdy zajdzie potrzeba użycia go zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ratowaniu życia ludzkiego, w przypadkach nagłego zagrożenia ma służyć system ratownictwa medycznego. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowych Ratownictwie Medycznym, której wejście w życie przesunięte zostało na 1 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1207 z późn. zm.), powstaje on "W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji zadania państwa polegającego na podejmowaniu medycznych działań ratowniczych wobec każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia". W systemie tym umiejscowione jest lotnicze pogotowie ratunkowe, którego śmigłowce, po odpowiednim wyposażeniu i przygotowaniu załóg, będą mogły wykonywać te zadania w każdych warunkach, również w nocy. W szczególnych sytuacjach siły i środki Systemu Poszukiwań i Ratownictwa Lotniczego będą mogły, co - jak zauważa Pan Senator - ma miejsce również dzisiaj, wspomagać te działania. Nie może to jednak powodować zakłóceń w wykonywaniu jego podstawowych obowiązków.

Przekazując powyższe wyjaśnienia, pragnę jednocześnie wyrazić nadzieję, że tworzony system Państwowego Ratownictwa Medycznego będzie funkcjonował niezawodnie, zapewniając sprawne dotarcie do osób zagrożonych i ratując ich życie.

Z wyrazami szacunku i poważania

Jerzy Szmajdziński

* * *

Minister Zdrowia przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Andrzeja Chronowskiego, złożone na 11. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 10):

Warszawa, dnia 8.04.2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Chronowskiego na 11 posiedzeniu Senatu w dniu 7 marca 2002 r., przekazane przy piśmie z 13 marca 2002 r. (LP-043/96/02/V), w sprawie odpłatności za testy diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi, przesyłam informacje w tej sprawie.

Uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 28 z późn. zm.) o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym określił w drodze rozporządzeń wykazy leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokość odpłatności za leki uzupełniające i wykaz chorób oraz wykaz leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Nowe rozporządzenia w sprawie wykazów leków refundowanych zostały podpisane 26 marca 2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 28) i wchodzą w życie 10 kwietnia 2002 r. Cukrzyca oraz leki i testy diagnostyczne stosowane w tej jednostce chorobowej zostały wpisane do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych (...). Wszystkie insuliny oraz strzykawki jednorazowego użytku, jak również testy diagnostyczne wymienione w załącznikach do cytowanego wyżej rozporządzenia pacjent będzie mógł nadal otrzymywać na dotychczasowych zasadach tj. bezpłatnie lub za opłatą ryczałtową do wysokości ustalonego limitu ceny.

Pragnę podkreślić, że Minister Zdrowia w ramach posiadanych uprawnień określa wykazy leków refundowanych w ramach środków finansowych przeznaczonych przez Kasy Chorych na dopłaty do leków.

Skutki finansowe nie mogą przekraczać planowanych środków na refundację. W związku z tym wszystkie propozycje zmian do wymienionych wykazów leków są poddawane wnikliwej analizie medycznej i ekonomicznej.

Ustosunkowując się do oświadczenia Pana Senatora dotyczącego obniżenia poziomu refundacji za testy diagnostyczne uprzejmie informuję, że wstępna propozycja zespołu opracowującego projekty wykazów leków refundowanych została podyktowana przeprowadzoną analizą wydatków ponoszonych przez Kasy Chorych na refundację insulin, doustnych leków p/cukrzycowych oraz testów diagnostycznych, która w roku 2001 stanowiła 15% kwoty przeznaczonej przez Kasy Chorych na dopłaty do leków refundowanych.

Na podstawie opinii specjalistów z zakresu endokrynologii i diabetologii, których zdaniem jedynie kontrolowanie cukrzycy typu I u kobiet w ciąży oraz dzieci i młodzieży wymaga przeprowadzania bardzo częstych oznaczeń poziomu glukozy we krwi, zaś samokontrola cukrzycy u chorych ze zdiagnozowaną cukrzycą typu II przeprowadzana jest znacznie rzadziej, przygotowane zostały propozycje w zakresie zróżnicowania poziomu odpłatności za testy diagnostyczne do oznaczania poziomu glukozy we krwi.

Jednakże wprowadzenie zróżnicowanej odpłatności za testy diagnostyczne - innej dla grupy pacjentów leczonych insuliną i innej dla pacjentów leczonych doustnymi preparatami przeciwcukrzycowymi - możliwa będzie po przeprowadzeniu nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie delegacji dla Ministra Zdrowia będących podstawą do określenia wykazu leków refundowanych. Na mocy obecnie obowiązujących zapisów ustawowych, realizacja takich zamierzeń nie jest możliwa.

Mariusz Łapiński

* * *

Informację w związku z oświadczeniem senator Marii Berny, złożonym na 12. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11), przekazał Minister Spraw Zagranicznych:

Warszawa, 10.04. 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
R
zeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na Oświadczenie Pani Senator Marii Berny, przekazane pismem nr LP/043/118/02/V z dnia 25 marca uprzejmie informuję, że:

Oświadczenie Pani Senator przyjmuję jako wyraz cennej troski o pomyślne kształtowanie stosunków polsko-ukraińskich.

Z informacji - posiadanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - wynika, że 7 marca br. na posiedzeniu Rady Miejskiej Iwano-Frankowska zgłoszona została inicjatywa przyznania uprawnień kombatanckich 24 byłym żołnierzom SS-Galizien. Obecnie uważa się, że ta inicjatywa stanowiła próbę skompromitowania mera miasta Zinowija SZKUTIAKA, należącego do bloku wyborczego Wiktora JUSZCZENKI "Nasza Ukrajina". Do przyznania uprawnień nie doszło. Mer kategorycznie odrzucił możliwość podjęcia wspomnianej decyzji.

W Polskiej polityce pojęcia "terroryzm" używamy w znaczeniu prawno-międzynarodowym, odnoszącym się do wydarzeń bieżących. Nie zaprzeczamy, że można rozważać to pojęcie w odniesieniu do przeszłości, lecz tego typu prace wychodzą poza kompetencje MSZ - są one w pierwszej mierze domeną historyków i środowisk opiniotwórczych.

Bolesne wydarzenia z przeszłości postrzegamy w duchu "Wspólnego Oświadczenia Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy o Porozumieniu i Pojednaniu", podpisanego 21 maja 1997 roku. W dokumencie tym znalazły się także sformułowania oceniające - w odniesieniu do tragicznych wydarzeń, znanych z dawnej i nowej historii.

Polskie służby dyplomatyczne z uwagą obserwują proces postrzegania przeszłości przez Ukraińców - widzimy, że dla zdecydowanej ich większości zbrodnie, dokonane przez nacjonalistów były faktem, dla którego nie ma usprawiedliwienia.

Popieramy dalsze zbliżenie obu społeczeństw - z myślą o pogłębionym dialogu zostało powołane Europejskie Kolegium Uniwersytetów, gdzie wypracowywana jest szersza refleksja zarówno nad wszystkim, co z sąsiednim narodem łączy, jak i nad tym, co w przeszłości nas dzieliło. W analogicznym kierunku pracuje Instytut Polski w Kijowie - prowadzący swe prace na całej Ukrainie - oraz szereg placówek oświatowych, wyspecjalizowanych w kształceniu młodego pokolenia, w tym także Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponieważ władze Iwano-Frankowska nie podjęły działań - zmierzających do przyznania uprawnień kombatantom - nie widzę potrzeby wydawania w tej sprawie specjalnego oświadczenia.

Łączę wyrazy szacunku

Włodzimierz Cimoszewicz

* * *

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Witolda Gładkowskiego, złożonym na 3. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 3):

Warszawa, 10 kwietnia 2002 r.

Pan
Prof. dr hab. Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

w związku z przesłanym mi przez Pana Marszałka oświadczeniem Pana Senatora Witolda Gładkowskiego, dotyczącym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białym Borze, informuję uprzejmie, iż podzielam wyrażoną w nim troskę o zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkolnictwa mniejszości narodowych w naszym kraju.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - do którego zwróciła się w tej sprawie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na obecną niekorzystną sytuację wspomnianego Zespołu Szkół mają wpływ zarówno czynniki obiektywne, będące niezamierzonym skutkiem reformy administracyjnej, jak subiektywne, mające swe źródło w nie zawsze racjonalnym zarządzaniu nim przez samorząd gminny. Zdaniem Ministerstwa rozwiązaniem byłoby przejęcie przez samorząd wojewódzki szkół, wchodzących w skład Zespołu. Jest to możliwe w oparciu o przepisy art. 5 ust. 5 lit. c ustawy o systemie edukacji.

Doraźny, pozytywny wpływ na rozwiązanie problemów, stojących przed Zespołem Szkół w Białym Borze będzie niewątpliwie miała decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o zwiększeniu w bieżącym roku budżetowym subwencji oświatowej dla małych szkół mniejszości narodowych.

Niestety, formalne i faktyczne możliwości działania Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedstawionej przez Pana Senatora Witolda Gładkowskiego sprawie są bardzo ograniczone. Niezależnie od stałego zainteresowania sytuacją mniejszości narodowych w Polsce i popierania ich uzasadnionych oczekiwań, Kancelaria może okazać ewentualną pomoc w modernizacji wyposażenia Zespołu Szkół w Białym Borze oraz w zapewnieniu udziału ich uczniów w niektórych organizowanych przez nas imprezach dziecięcych lub młodzieżowych.

Łączę wyrazy szacunku

Jolanta Szymanek-Deresz

* * *

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Kazimierza Pawełka, złożonym na 12. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11):

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W związku z przekazanym (przy piśmie z dnia 25 marca 2002 r. znak: LP/043/117/02/V) oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Kazimierza Pawełka podczas 12 posiedzenia Senatu w dniu 21 marca 2002 r. w sprawie byłych pracowników PZL Świdnik pobierających świadczenia przedemerytalne, uprzejmie informuję, co następuje:

Według stanu na dzień 28 lutego 2002 r. prawo do świadczenia przedemerytalnego posiadało ponad 121 tys. osób. Wśród tej liczby osób są także byli pracownicy PZL Świdnik, w którym przyznane zostało prawo do świadczenia przedemerytalnego na korzystniejszych od powszechnie obowiązujących warunkach. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 38, poz. 363 i z 2000 r. Nr 68, poz. 807) - pracownicy zakładów wymienionych w załącznikach do ww. rozporządzenia, z którymi w okresie od 10 lutego 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. został rozwiązany stosunek pracy, mogli przejść na świadczenie przedemerytalne (bez względu na wiek), jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy posiadali okres wymagany do emerytury - co najmniej 30 lat kobieta i 35 lat mężczyzna. Podobne uprawnienia przyznane zostały także pracownikom innych restrukturyzowanych branż, między innymi hutnictwa oraz PKP.

Pragnę nadmienić, że do okresu uprawniającego do emerytury zaliczane są nie tylko okresy zatrudnienia, ale także inne okresy np. studiów. A zatem osoby te przechodząc na świadczenia przedemerytalne mogły mieć wiek nawet 46 lat kobieta i 51 lat mężczyzna, podczas gdy wiek emerytalny wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jednocześnie nadmieniam, że osoby pobierające świadczenia przedemerytalne nie mają statusu i nie są zaliczane do "bezrobotnych", co stwierdził w swym oświadczeniu Pan Senator Kazimierz Pawełek.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.) - świadczenia przedemerytalne wypłacane są przez powiatowe urzędy pracy ze środków budżetu państwa, w ramach dotacji dla Funduszu Pracy. Okres pobierania świadczenia przedemerytalnego jest okresem nieskładkowym w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak z powyższego wynika świadczenia przedemerytalne nie są i nie powinny być traktowane analogicznie jak emerytury.

Niezależnie od tego, uprzejmie informuję, że ministerstwo rozważa możliwość zaproponowania nałożenia na Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązku wypłacania świadczeń przedemerytalnych, co jest jednak możliwe jedynie w drodze wprowadzenia odpowiednich zmian w obowiązujących ustawach. Rozwiązanie takie musiałoby dotyczyć wszystkich osób posiadających prawo do świadczeń przedemerytalnych, a nie tylko byłych pracowników PRL Świdnik.

Wypłacanie świadczeń przedemerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie oznaczałoby jednak przyznanie osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne wszystkich takich samych uprawnień (np. w zakresie możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów z pracy) jak osobom, które spełniły wszystkie warunki i pobierają emeryturę.

Jerzy Hausner

* * *

Informację w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Markowskiego, złożonym na 10. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 9), przekazał Minister Skarbu Państwa:

Warszawa, 11 kwietnia 2002 roku

Pan
Longin Hieronim Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Jerzego Markowskiego podczas 10 posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lutego 2002 roku uprzejmie informuję, że Minister Skarbu Państwa podpisał w dniu 17 lipca 2000 roku umowę z Konsorcjum Deloitte &Touche spol. S.r.o. /IMC Consulting Ltd. na wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" S.A. Umowa z Konsorcjum przewidywała wynagrodzenie w wysokości 1.000.000,- USD dla wykonawcy obligatoryjnych prac przedprywatyzacyjnych, których zakres określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 roku (Dz.U. Nr 64 poz. 408 z późn. zm.). Środki na ten cel zostały zatwierdzone przez Międzyresortowy Zespół ds. Pomocy Technicznej odpowiedzialny za alokację środków pożyczki Banku Światowego 3342-POL-"Projekt Prywatyzacja i Restrukturyzacja".

Przedmiotowe prace zostały zakończone i odebrane przez zespół ds. odbioru analiz przedprywatyzacyjnych MSP w końcu grudnia 2001 roku. Kwota dokonanych płatności na rzecz wykonawcy analiz wynosi 971.190,0 USD.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że powyższe opracowania są dokumentami obszernymi i stanowią dokumenty wewnętrzne MSP, jednakże Ministerstwo Skarbu Państwa jest gotowe na udzielenie odpowiedzi na ewentualne dalsze zapytania Pana Senatora dotyczące opracowanych analiz przedprywatyzacyjnych KWK "Budryk" S.A.

Łączę wyrazy szacunku

Wiesław Kaczmarek

* * *

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Lesława Podkańskiego, złożonym na 10. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 9):

Warszawa, 12 kwietnia 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na pismo z dnia 13 lutego 2002 r., sygn. RJ/043/71/02/V, przekazujące oświadczenie Senatora RP Pana Lesława Podkańskiego, złożone w dniu 27 lutego 2002 r., podczas 10. posiedzenia Senatu, w sprawie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Chełmie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z przepisem art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.), zadania z zakresu tworzenia i utrzymania wojewódzkich ośrodków medycyny pracy wykonuje samorząd województwa.

Na podstawie art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) wydane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz.U. Nr 65, poz. 659). Zgodnie z zapisem w cz. II poz. 46 załącznika do cytowanego rozporządzenia, jednostką samorządu terytorialnego właściwą do przejęcia uprawnień organu, który utworzył wspomniany zakład opieki zdrowotnej, jest powiat chełmski.

Należy podkreślić, że według obowiązującego statutu zakładu, placówka ta wykonuje zadania wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, które znacznie wykraczają poza powiat chełmski.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że merytorycznie właściwym organem w sprawie jest Minister Zdrowia, który m.in. przygotował projekt ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. W tej sytuacji, dokonanie zmiany jednostki samorządu terytorialnego, która przejęła uprawnienia organu towarzyszącego wspomniany zakład opieki zdrowotnej wymaga stosownej inicjatywy legislacyjnej Ministra Zdrowia.

Łączę wyrazy szacunku

Krzysztof Janik

* * *

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Grzegorza Matuszaka, złożone na 11. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 10):

Warszawa, 15 kwietnia 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek S
enatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na pismo z dnia 13 marca 2002 r., o sygn. LP/043/98/02/V, przekazujące oświadczenie Senatora Grzegorza Matuszaka złożone w dniu 7 marca 2002 r., podczas 11. posiedzenia Senatu RP, w sprawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz.U. Nr 153, poz. 1782). Zgodnie z kartą statystyczną do karty zgonu, stanowiącą załącznik do powyższego rozporządzenia, przeznaczony do celów pochowania zwłok egzemplarz B karty zgonu zawiera dane, które - na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2001 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. Nr 90, poz. 1013) - powinny być wpisywane do księgi wieczystej osób pochowanych na cmentarzu na podstawie karty zgonu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania w § 7 dopuszcza możliwość stosowania poprzednich wzorów kart zgonu do czasu ich wyczerpania, zastrzega jednak, że może być to realizowane jedynie z uwzględnieniem zmian dotyczących wpisów wynikających z rozporządzenia. W świetle powyższego, od dnia 1 stycznia 2002 r. przepis § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji grobów może być w pełni realizowany.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów w § 9 ust. 1 stanowi, iż wpisy w księgach cmentarnych powinny być dokonywane pismem ręcznym w sposób staranny, czytelny i trwały. Równocześnie w § 15 ust. 1 dopuszcza możliwość prowadzenia ksiąg cmentarnych przy wykorzystaniu urządzeń i systemów informatycznych, a więc w żaden sposób nie ogranicza zarządców cmentarzy, którzy zdecydowali się prowadzić dokumentację przy pomocy odpowiednich urządzeń i systemów informatycznych.

W zakresie dotyczącym usuwania pomyłek powstałych przy dokonywaniu wpisów do ksiąg cmentarnych, zauważyć należy, że nie istnieją przepisy, które w sposób kompleksowy i w odniesieniu do wszelkiego rodzaju dokumentacji, określałyby sposób usuwania powstałych w nich pomyłek. W szczególności, nie są takimi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), gdyż zgodnie z art. 1 ustawy, określa ona jedynie zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. W związku z powyższym, zagadnienie usuwania pomyłek jest regulowane odrębnie dla poszczególnych rodzajów dokumentacji. Sposób usuwania pomyłek w księgach cmentarnych został określony w § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, zgodnie z którym pomyłki powstałe przy dokonywaniu wpisów do ksiąg cmentarnych wykreśla się linią ciągłą w sposób umożliwiający odczytanie wyrazu wykreślonego, a prawidłowe brzmienie wyrazu wykreślonego wpisuje się w rubryce "uwagi". W toku prac nad omawianym rozporządzeniem i uzgodnień resortowych, powyższy przepis nie budził wątpliwości, w szczególności zastrzeżeń w tym zakresie nie zgłaszało Rządowe Centrum Legislacji.

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz.U. Nr 47, poz. 299 z późn. zm.) nadal obowiązuje, z tym zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 14 pkt 9 oraz art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 120, poz. 1268), z dniem 15 września 2001 r. utraciło moc w zakresie dotyczącym prowadzenia ksiąg cmentarnych, na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783), w zakresie uregulowanym tym rozporządzeniem, utraciło moc z dniem 29 marca 2002 r.

W odniesieniu do części oświadczenia, w której wymieniono przykłady mające wskazywać na niedostosowanie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, można jedynie podkreślić, że powyższa ustawa stwarza w art. 12 ust. 4 możliwość do wydania przepisów umożliwiających chowanie zwłok w sposób inny niż określony w art. 12 ust. 1 - 3 ustawy (w tym jak się wydaje w ogrodach pamięci, urnach, kolumbariach). Ustawa w art. 10 określa również prawo do pochowania zwłok, z którego pośrednio wynika także prawo do dysponowania zwłokami.

Tym niemniej, zawarte w oświadczeniu z dnia 7 marca 2002 r. uwagi dotyczące zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zostaną wykorzystane w razie podjęcia przez Rząd prac nad jej nowelizacją.

Z poważaniem

MINISTER

Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Andrzej BARCIKOWSKI

Podsekretarz Stanu

* * *

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Mariana Lewickiego, złożonym na 11. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 10):

Warszawa, 200-04-15

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczy
pospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z przesłanym przy piśmie LP/043/92/02/V oświadczeniem senatora Mariana Lewickiego złożonym podczas 11 posiedzenia Senatu RP w dniu 7 marca 2002 r. dotyczącym objęcia rolników przepisami ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami prawa o postępowaniu układowym i upadłościowym jakie mają zastosowanie wobec przedsiębiorców - uprzejmie informuję Pana Marszałka, co następuje.

Zgodnie z w/w ustawą z dnia 19 listopada 1999 r., przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, a także jest obowiązany do spełnienia określonych warunków, tj. m.in. dokonywania lub przyjmowania płatności w określonych sytuacjach za pośrednictwem rachunku bankowego, zawiadomienia urzędu skarbowego o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest ok. 1,9 mln gospodarstw rolnych, spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz, sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczających 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej (w tym także w przypadku małżonków stanowiących wspólność majątkową) lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Zastosowanie przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej do gospodarstw rolnych oznaczałoby, że właściciele lub posiadacze gospodarstwa musieliby spełnić podstawowy warunek, tj. uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców, co w praktyce oznaczałoby poważny problem biorąc pod uwagę tak znaczną liczbę rolników. Należy także zauważyć, iż niezbędne byłoby także wyodrębnienie z gospodarstwa rolnego, majątku służącego wyłącznie dla celów prowadzonej działalności rolniczej.

W świetle powyżej przedstawionych uwarunkowań, a zwłaszcza rozdrobnienia i dużej liczby gospodarstw rolnych w Polsce, zastosowanie przepisów prawa obowiązujących przedsiębiorców wobec rolników, mogłoby być rozważane po osiągnięciu stabilizacji sytuacji i struktury gospodarstw rolnych, dostosowanej do standardów krajów należących do Unii Europejskiej, tak aby stworzone rozwiązania systemowe zostały zaakceptowane przez wszystkie grupy rolników.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję Pana Marszałka, że rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne w przypadku problemów z regulowaniem swoich zobowiązań, mogą zawierać umowy ugody z wierzycielami na spłatę swoich zobowiązań, w tym również z bankami. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm.) w przypadku zobowiązań rolników prowadzących gospodarstwo rolne - poza przedmiotami wyłączonymi spod egzekucji administracyjnej na ogólnych zasadach - spod powyższej egzekucji ustawowo wyłączone zostały również m.in.: niektóre zwierzęta gospodarskie, zapasy paszy i ściółki dla inwentarza żywego, paliwa i innych środków do produkcji rolnej, niektóre maszyny rolnicze i sprzęt techniczny, zboże lub inne ziemiopłody niezbędne do najbliższych zasiewów, jeden ciągnik na 25 ha, zaliczki kontraktacyjne, zapasy opału, a także część wierzytelności pieniężnej z tytułu umowy kontraktacji itp.

Ponadto pragnę nadmienić, iż wobec pogarszającej się na początku lat dziewięćdziesiątych sytuacji finansowej znacznej liczby zadłużonych w bankach gospodarstw rolnych oraz podmiotów prowadzących działalność w otoczeniu rolnictwa, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (Dz.U. Nr 49, poz. 222 i z późniejszymi zmianami) utworzony został Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), w celu zapewnienia stabilizacji finansowania rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Zgodnie z w/w rozporządzeniem działalność Funduszu RiOR prowadzona była za pośrednictwem banków, a środki tego Funduszu przeznaczone były na następujące cele:

- wykup wierzytelności oraz pomoc w ich spłacie, polegającą na wydłużeniu okresu spłaty rat kapitału wraz z odsetkami oraz obniżeniu oprocentowania,

- udzielanie kredytów i pożyczek na warunkach preferencyjnych,

- lokaty terminowe w bankach stanowiące zabezpieczenie udzielanych gwarancji i poręczeń kredytowych,

- dofinansowanie szczególnie ważnych przedsięwzięć określonych w planie finansowym Funduszu.

Pomocą finansową FRiOR objęci byli rolnicy indywidualni, indywidualni producenci działów specjalnych produkcji rolnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie zgłoszenia w urzędach, spółki cywilne, spółki prawa handlowego (za wyjątkiem spółek akcyjnych), fundacje prowadzące działalność w zakresie produkcji rolnej, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie.

Wykupem ze środków FRiOR były objęte wierzytelności banków z tytułu kredytów:

- udzielonych do 14 listopada 1991 r. i przeterminowanych do dnia 30.06.1992 r.

- nie przeterminowanych do dnia podpisania umowy o cesję wierzytelności, o ile:

a) były objęte w okresach od 15 listopada 1991 r. do 30 czerwca 1992 r. pomocą w ramach akcji restrukturyzacji zadłużenia podjętej przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz w ramach indywidualnych działań banków kredytujących,

b) kredytobiorcy zaciągnęli do dnia 30 czerwca 1992 r. nowe kredyty na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych do dnia 14 listopada 1991 r.

Warunkiem wykupu wierzytelności od banków kredytujących przez bank działający w imieniu i na rzecz Funduszu było:

- wykorzystanie kredytów na cele produkcyjne i inwestycyjne w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej, wyłącznie na cele inwestycyjne w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz usługach na rzecz rolnictwa,

- w zależności od kwoty zadłużenia, przygotowanie przez dłużnika programu naprawczego, wskazującego na odzyskanie sprawności ekonomicznej i zdolności do spłaty zadłużenia,

- wyrażenie zgody przez kredytobiorcę na warunki restrukturyzacji długu określone przez bank regionalny,

- wystawienie certyfikatu przez bank zbywający wierzytelność, tj. określenie wartości kredytu wraz z odsetkami na dzień podpisania umowy o przejęciu zadłużenia, nie później niż do dnia 30 listopada 1992 r.

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy ze środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa wykupem nie zostały objęte wierzytelności banków wynikające z kredytów preferencyjnych oraz udzielonych ze środków zagranicznych. W odniesieniu do wykupionych ze środków FRiOR wierzytelności ustalone zostały nowe warunki spłaty, tj.:

- oprocentowanie w wysokości 5% w stosunku rocznym,

- okres spłaty - 7 lat,

- karencja spłaty rat i odsetek do 12 miesięcy.

Na sfinansowanie pomocy w formie wykupu i restrukturyzacji wierzytelności banków w stosunku do podmiotów sektora rolno-spożywczego wydatkowano ponad 210 mln zł. Poza restrukturyzacją zadłużenia ciążącego na rolnikach i podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego udzielane były kredyty naprawcze i modernizacyjne. Kredyty te oprocentowane były dla kredytobiorcy w wysokości 20% w skali roku i udzielane były na okres 7 lat, z roczną karencją w płacie rat kapitału i odsetek. Na sfinansowanie pomocy w formie kredytów modernizacyjnych i naprawczych wydatkowano ponad 88 mln zł.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369 z późniejszymi zmianami) na restrukturyzację trudnych wierzytelności w bankach spółdzielczych przekazane zostały obligacje Skarbu Państwa w kwocie 290 mln zł. W wyniku tego procesu został uchroniony przed upadkiem spółdzielczy sektor bankowy, który prowadzi obsługę finansową rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. W ramach restrukturyzacji wierzytelności trudnych banków dokonano (poprzez m.in. zawarcie ugód, umorzeń wierzytelności, ustalenie nowych warunków spłaty na raty zobowiązań itp.) restrukturyzacji kredytów udzielonych m.in. rolnikom, zakładom przetwórczym, wydatkując na ten cel 130 mln zł i obejmując tym procesem 7.100 wierzytelności banków spółdzielczych. Obsługę obligacji serii "D", tj. wykup rat kapitałowych i odsetek budżet państwa będzie prowadził do 2009 roku. Ponadto pomoc finansowa ze środków publicznych na rzecz BGŻ S.A. została udzielona na podstawie ustawy budżetowej na 1996 r. z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz.U. nr 19, poz. 87), która upoważniła Ministra Finansów do emisji obligacji na ogólną kwotę 700 mln zł. Powyższa emisja miała na celu przeprowadzenie procesu restrukturyzacji BGŻ S.A., jak i zadłużenia Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w której Bank jest głównym wierzycielem. Obsługa przez budżet tej emisji (wykup rat kapitałowych i odsetek) będzie trwać do końca 2011 r.

Równocześnie od początku procesu transformacji gospodarki stosowane były i są z budżetu państwa dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych gospodarstwom rolnym na zakup środków do produkcji rolnej, hodowlanych zwierząt gospodarskich oraz na skup niektórych produktów rolnych, a także na przedsięwzięcia inwestycyjne i likwidację skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Dopłaty ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania w/w kredytów inwestycyjnych są zróżnicowane w zależności od linii kredytowej i kształtują się w granicach od 1,0 do 0,625 stopy redyskontowej weksli.

Sekretarz Stanu

Czesław Siekierski

* * *

Informację w związku z oświadczeniem senatora Witolda Gładkowskiego, złożonym na 10. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 9), przekazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Warszawa, 17 kwietnia 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na pismo z dnia 5 marca 2002 r., sygn. RJ/043/69/02/V, przekazujące oświadczenie Senatora RP Pana Witolda Gładkowskiego, złożone w dniu 27 lutego 2002 r., podczas 10. posiedzenia Senatu, w sprawie możliwości przeprowadzenia lokalnego referendum w sprawie utworzenia województwa środkowopomorskiego, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Ocena nowego, trójstopniowego podziału terytorialnego kraju oraz funkcjonowania administracji publicznej w zmienionych strukturach administracyjnych państwa, została już dokonana na przełomie 2000 i 2001 roku.

Problemy związane z obowiązującym podziałem terytorialnym kraju powinny jednak być przedmiotem dalszych wnikliwych badań i analiz.

Po dokonaniu wspomnianej oceny, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło wiele wniosków i propozycji wprowadzenia korekt odnoszących się głównie do podziału terytorialnego stopnia gminnego oraz powiatowego.

W napływających do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji listach i wystąpieniach samorządów lokalnych, organizacji społeczno-politycznych oraz grup inicjatywnych, prezentowane są różne propozycje odnośnie ewentualnych zmian w obowiązującym podziale terytorialnym kraju. Wśród nich jest także szereg wniosków dotyczących utworzenia województwa środkowopomorskiego.

Każda z powyższych inicjatyw oraz komentarzy dotyczących funkcjonowania administracji publicznej w nowych strukturach podziału terytorialnego jest wnikliwie analizowana, stanowi bowiem wyraz społecznych oczekiwań dopełniających całościową ocenę konieczną do wprowadzenia merytorycznie uzasadnionych korekt w zasadniczym trójstopniowym podziale terytorialnym pastwa. Zważywszy, że w kwestiach tego typu zmian nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące referendum lokalnego (co potwierdza utrwalona już linia orzecznicza sądu administracyjnego), natomiast przeprowadzenie konsultacji społecznych pozostaje suwerenną decyzją lokalnych władz (ich wyniki nie są wiążące - w przypadku korekt w podziale wojewódzkim - dla Sejmu RP), wpływające w ww. zakresie uwagi, wnioski i opinie stanowią tym bardziej cenną informację.

Pragnę zapewnić, że intencją Rządu nie jest dokonywanie tego rodzaju zmian, które pozostawałyby w sprzeczności z nastrojami mieszkańców i ich wolą przynależności terytorialnej, o ile oczywiście spełniać będą kryteria wskazywane przez obowiązujące przepisy prawa.

Łączę wyrazy szacunku

Krzysztof Janik


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment