Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

Posiedzenia

24 kwietnia 2002 r. odbyło się 18. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia wysłuchano informacji o stanie prac nad przygotowaniem posiedzenia Senatu 30 kwietnia 2002 r. Ustalono kolejność mówców w pierwszej części posiedzenia - do przerwy, podczas której przewiduje się wręczenie odznaczeń. Przedyskutowano sprawę napływających próśb o umożliwienie udziału w debacie i w drodze wyjątku postanowiono zaprosić na debatę Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Stwierdzono, że z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę miejsc na sali nie można spełnić prośby wszystkich zainteresowanych. Ze względu na to zdecydowano o zwróceniu się do wszystkich senatorów o zadeklarowanie obecności na posiedzeniu 30 kwietnia 2002 r., by móc odpowiednio dysponować miejscami, rozsadzając gości. Podkreślono duże zainteresowanie debatą w mediach i przewidywaną w radio i TV bezpośrednią transmisję.

2 maja 2002 r. nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności Bożej - Narodowego Wotum na Polach Wilanowskich w Warszawie. Ustalono, że w uroczystości weźmie udział wicemarszałek Jolanta Danielak. Nadesłane zaproszenia zostaną przekazane senatorom chętnym do udziału w tym wydarzeniu.

Tego samego dnia, po południu, w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" odbędzie się uroczysty koncert z okazji ustanowienia 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował prezydium, że zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o to, aby informacja o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą oraz treść uchwały została przekazana przez MSZ do wszystkich polskich placówek dyplomatycznych na świecie z jednoczesnym zaleceniem godnego podkreślenia tego święta po raz pierwszy obchodzonego w III RP.

Ustalono, że w uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 maja 2002 r. udział wezmą: marszałek L. Pastusiak, wicemarszałkowie Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz oraz szef Kancelarii Senatu minister Adam Witalec. Podniesiona została sprawa umożliwienia zajęcia honorowych miejsc na placu w czasie uroczystości gościom zaproszonym na debatę polonijną, którzy jeszcze będą w tym czasie w Warszawie. Stwierdzono, że sprawa zostanie zlecona Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska".

Podczas posiedzenia prezydium zapoznało się z informacją dotyczącą udziału w kolejnej cyklicznie organizowanej Konferencji Przewodniczących Zgromadzeń Parlamentarnych, która odbędzie się w Zagrzebiu 9-12 maja 2002 r., pod auspicjami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Tematem konferencji będzie "Demokracja wobec terroryzmu - strategie narodowe" oraz "Apel na rzecz Karty Obowiązków Państw". W konferencji wezmą udział delegacje parlamentarne ze wszystkich krajów członkowskich Rady Europy. Z państw posiadających parlamenty dwuizbowe każda izba wysyła własną delegację. W konferencji weźmie udział delegacja Sejmu RP pod przewodnictwem marszałka Marka Borowskiego i delegacja Senatu RP pod przewodnictwem marszałka L. Pastusiaka.

Odpowiadając na pismo przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Mariana Żenkiewicza, prezydium wyraziło zgodę na odbycie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniach 13 i 14 maja w Gdyni i Gdańsku na zaproszenie tamtejszych uczelni.

Porządek posiedzenia prezydium rozszerzono o krótką informację marszałka L. Pastusiaka dotyczącą wizyty delegacji Senatu RP w Rumunii. Marszałek podkreślił trójwymiarowy charakter wizyty: polityczny, polonijny i ekonomiczny, zaznaczając, że na wszystkich tych płaszczyznach spotkania były niezwykle owocne. Podziękował senatorom biorącym udział w spotkaniach za bardzo aktywne włączanie się w rozmowy.

UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 15

PREZYDIUM SENATU

z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2002 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 370 270 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt zł) na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Przyznane kwoty dotacji dla Fundacji "Oświata Polska za Granicą" oraz dla Lubelskiego Klubu Polonijnego uwzględniają koszty ogólne w wysokości - odpowiednio: 8 250 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) i 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta zł), których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconych zadań państwowych.

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami wymienionymi w załączniku do uchwały umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 6.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych jednostkom wymienionym w załączniku do uchwały podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki wymienione w załączniku do uchwały zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

Załącznik
do uchwały nr 15
Prezydium Senatu
z dnia 10 kwietnia 2002 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą zleconych w 2002 r.

1.

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T.Goniewicza
ul. Jana Sawy 5
20 - 632 L u b l i n

Dofinansowanie kosztów wydania numerów 45/46, 47 i 48 kwartalnika "Rota"

132 250 zł

2.

Fundacja "Oświata Polska za Granicą"
Skwer Wyszyńskiego 9
01 - 015 W a r s z a w a

Program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie

114 600 zł

3.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Oddział Stołeczny
ul. Krakowskie Przemieście 64
00 - 322 W a r s z a w a

Pobyt polskojęzycznej młodzieży ze Średniej Szkoły w Dowbyszu na Ukrainie

6 000 zł

4.

Towarzystwo Porozumienia Polsko - Białoruskiego
ul. Górskiego 7
00 - 033 W a r s z a w a

Niesienie pomocy polskim dzieciom z Białorusi, dotkniętym chorobą "Czarnobyla"

50 000 zł

5.

Lubelski Klub Polonijny
Plac Litewski 3, pok. 20
20 - 080 L u b l i n

Przygotowanie i wydanie dwu numerów specjalnych "Forum Polonijnego"

67 420 zł

Razem:

370 270 zł

UCHWAŁA Nr 16

PREZYDIUM SENATU

z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2002 r., określonych w uchwale nr 12 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

§ 2.

Rozszerzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do uchwały.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 9 644 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego, do wysokości 13% całkowitej kwoty dotacji, tj. maksymalnie do kwoty 1 254 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery złote).

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadnia państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Środki finansowe, o których mowa w § 3, będą przekazane Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".

§ 7.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

Załącznik
do uchwały nr 16
Prezydium Senatu
z dnia 10 kwietnia 2002 r.

Zadanie państwowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zlecone
w 2002 r.

Stowarzyszenie

"Wspólnota Polska"

Krakowskie Przedmieście 64

00 - 322 Warszawa

W ramach zadania: Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą w punkcie Finansowanie działalności programowej organizacji polonijnych i polskich na świecie,

rozszerzenie zadania o:

 
 

Dofinansowanie kosztów spektaklu Teatru Współczesnego Pantomimy z Wrocławia, wystawionego w ramach Dni Polskich w Bratysławie, organizowanych przez Klub Polski Stowarzyszenie Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji

 

9 644 zł

 

Razem:

9 644 zł

UCHWAŁA Nr 17

PREZYDIUM SENATU

z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2002 r. zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2002 r., określonych w uchwale nr 13 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

§ 2.

Rozszerzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do uchwały.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 9 310 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zleconego zadania państwowego, do wysokości 13% całkowitej kwoty dotacji brutto, tj. maksymalnie do kwoty 1 210 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych).

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie" umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Środki finansowe, o których mowa w § 3, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 7.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

Załącznik
do uchwały nr 17
Prezydium Senatu
z dnia 10 kwietnia 2002 r.

Zadanie państwowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zlecone Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2002 r.

 

Fundacja
"Pomoc Polakom na Wschodzie"
Al. Ujazdowskie 19
00-577 Warszawa

W ramach zadania: Prasa polskojęzyczna,

rozszerzenie zadania o:

Sfinansowanie kosztów zakupu komputera oraz dyktafonu dla redakcji pisma "Rodacy", organu prasowego Kulturalno - Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasja (Federacja Rosyjska)

 

 

9 310 zł

   

Razem:

9 310 zł


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment