Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 93
5 września 2001 r.

obejmuje okres od 16 do 31 sierpnia 2001 r.

 

89. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo farmaceutyczne, o wyrobach medycznych, o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych i lecznictwie uzdrowiskowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o transporcie drogowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podpisie elektronicznym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o towarach paczkowanych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie baz danych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Powszechnym Funduszu Stypendialnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bibliotekach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie zagranicznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 89. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
22 sierpnia 2001 r.
23 sierpnia 2001 r.
24 sierpnia 2001 r.
28 sierpnia 2001 r.
29 sierpnia 2001 r.
30 sierpnia 2001 r.
31 sierpnia 1999 r.

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"