Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 83
5 kwietnia 2001 r.

obejmuje okres od 16 do 31 marca 2001 r.

 

78. posiedzenie Senatu
Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekacji Weterynaryjnej, ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz ustawy o ochronie zwierząt
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy-Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o opłacie skarbowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy-Prawo o notariacie
Trzecie czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 78. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
16 marca 2001 r.
20 marca 2001 r.
21 marca 2001 r r.
27 marca 2001 r.
29 marca 2001 r

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"