Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 76
20 grudnia 2000 r.

obejmuje okres od 1 do 15 grudnia 2000 r.

70. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o urzędzie Prezesa Głównego Urzędu Administracji Publicznej .
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o żegludze śródlądowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Inspekcji Handlowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy - Prawo działalności Gospodarczej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
Oświadczenia złożone na 70. posiedzeniu Senatu
71. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dozorze technicznym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
Oświadczenia złożone na 71. posiedzeniu Senatu
Posiedzenia Prezydium Senatu
Zgromadzenie Narodowe
88 posiedzenie
89 posiedzenie
Uchwały Prezydium
Z prac komisji senackich
5 grudnia 2000 r.
6 grudnia 2000 r.
7 grudnia 2000 r.
8 grudnia 2000 r.
12 grudnia 2000 r.
13 grudnia 2000 r.
14 grudnia 2000 r.
15 grudnia 2000 r.
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"