Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Kontakty międzynarodowe

1 lipca br. przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski uczestniczył w sesji zamykającej działalność Bundestagu w Bonn i uroczystości zaprzysiężenia nowego prezydenta Niemiec Johannesa Raua - na osobiste zaproszenie prezydenta elekta.

* * *

13 lipca br. nowo mianowany ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Sergiej S. Razow złożył wizytę przewodniczącemu Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senatorowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Ambasadorowi towarzyszyli: Andrej Szugow - radca ambasady, oraz Michał Judin - II sekretarz ambasady.

Podczas rozmowy omówiono obecny stan stosunków między Polską a Federacją Rosyjską, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów między Senatem a Rosyjską Radą Federacji.

* * *

14 lipca br. wizytę w Senacie RP złożył przebywający w Polsce przewodniczący Bundesratu - wyższej izby parlamentu Republiki Federalnej Niemiec, premier Hesji Roland Koch. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski oraz przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski.

Roland Koch, który funkcję przewodniczącego wyższej izby parlamentu niemieckiego pełni od kwietnia br., zadeklarował chęć nawiązania bliższych, bardziej ożywionych kontaktów miedzy polskim Senatem i Bundesratem.

Marszałek A. Grześkowiak przyjęła z aprobatą propozycję rozwijania współpracy, bezpośredniego dialogu między obu izbami. Marszałek przedstawiła historię Senatu, jego uprawnienia, wskazała na różnice między wyższymi izbami polskiego i niemieckiego parlamentu.

R. Koch poinformował o uprawnieniach Bundesratu we współkształtowaniu polityki Niemiec w ramach Unii Europejskiej i możliwościach współpracy naszych izb również na tym polu.

Senator W. Bartoszewski przypomniał wypowiedź Helmuta Kohla podczas uroczystego posiedzenia połączonych izb parlamentu niemieckiego 1 lipca br. o konieczności - dla dobra Europy i Niemiec - poszerzenia UE na wschód, o Polskę. Senator zapytał gościa, czy ta ważna dla naszego państwa opinia jest tylko poglądem wybitnego polityka, czy stanowiskiem Niemiec.

Przewodniczący Bundesratu zapewnił, że w ocenie niemieckich władz, nie ma pokojowej, rozwijającej się Europy bez Polski w Unii Europejskiej. Zdaniem R. Kocha, między Polską i Niemcami nie ma problemów, których nie można rozwiązać z korzyścią dla obu stron. Polacy - jak stwierdził Koch - mają prawo obawiać się wykupu ziemi przez bardziej majętnych Niemców, a Niemcy napływu taniej siły roboczej z Polski, ale zadaniem polityków jest, by te sprawy rozwiązywać.

Marszałek A. Grześkowiak poinformowała gościa o sprawowaniu przez Senat opieki nad Polonią. Marszałek zwróciła się do przewodniczącego Bundesratu o uwzględnienie potrzeb naszych rodaków będących obywatelami Niemiec.

* * *

14 lipca br. przebywający w Polsce prezydent Republiki Armenii Robert Koczarian złożył wizytę w Senacie RP. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Andrzej Chronowski i Tadeusz Rzemykowski.

Marszałek A. Grześkowiak przypomniała, że w kwietniu br. Senat gościł delegację Zgromadzenia Narodowego RA, z jego ówczesnym przewodniczącym. Marszałek stwierdziła, że wizyty przedstawicieli najwyższych władz Armenii najlepiej świadczą o coraz lepszych stosunkach między naszymi krajami.

Marszałek podkreśliła rolę parlamentu w dokonywaniu reform systemowych, zwłaszcza w dostosowywaniu systemu prawnego.

Marszałek wspomniała o znaczącej roli, jaką Ormianie odegrali w przeszłości w Polsce. Jak powiedziała marszałek, "nasze narody łączy historia, teraz może nas łączyć przyszłość".

Prezydent Armenii podkreślił, że wszystkie spotkania, w których uczestniczył podczas obecnej wizyty w Polsce, dowodzą, iż należy zaktywizować współpracę polsko-armeńską, a sprzyja temu podobieństwo historii, mentalności i wola polityczna.

Marszałek A. Grześkowiak podkreśliła, że poza współpracą gospodarczą warto także współdziałać w dziedzinie kultury, której wspólnym fundamentem jest chrześcijaństwo.

Rozmówcy wymienili również poglądy na temat diaspory. Według statystyk, jedna trzecia Polaków żyje poza Polską. W wypadku Ormian ten wskaźnik jest jeszcze większy - ponad 50% Ormian żyje poza Armenią.

Marszałek A. Grześkowiak poinformowała prezydenta o szczególnej roli Senatu, jaką jest opieka nad Polonią. Marszałek wyraziła opinię, iż elementem polityki zagranicznej państwa musi być troska o rodaków - upominanie się o przestrzeganie praw i stwarzanie warunków rozwoju przez państwa, których stali się oni obywatelami.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment