Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z PRAC KOMISJI SENACKICH

1 lipca 1999 r.

Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą na posiedzeniu w dniu 1 lipca omawiała sprawozdanie z wyjazdu delegacji komisji do Kazachstanu. W maju br. w Kazachstanie gościła delegacja sejmowo-senacka, która odwiedziła miejscowości zamieszkane przez Polaków, zapoznając się z warunkami ich życia i problemami. Podczas posiedzenia komisji senatorowie zastanawiali się, w jaki sposób można pomóc Polakom z Kazachstanu. Zwracali uwagę na konieczność możliwie szybkiego uchwalenia ustawy repatriacyjnej, organizowania doraźnej pomocy (pomoc finansowa i rzeczowa, stypendia), a także zaangażowanie samorządów lokalnych w akcję sprowadzania do kraju polskich rodzin z Kazachstanu.

* * *

Komisja Ochrony Środowiska omówiła wnioski z odbytej w dniach 27-28 maja sesji wyjazdowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. W sesji, której pierwsza część odbyła się w Piszu, wzięli udział senatorowie oraz zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Banku Ochrony Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a także przedstawiciele lokalnych władz i samorządów. Senatorowie zapoznali się z realizacją Masterplanu ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, który przewidywał budowę 10 dużych oczyszczalni ścieków, inwestycje w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza (modernizacja systemów ciepłowniczych). Mówiono także o programie "Zielone Płuca Polski", który został wstrzymany. Podczas dyskusji zgłaszano konkretne wnioski, których realizacja może pomóc rozwojowi regionu. Pytano m.in. o możliwości wykorzystania funduszy pomocowych dla regionu.

Drugi dzień sesji senatorowie poświęcili na wizytację w terenie. Zwiedzili miejsca zdewastowane przez nadmierny rozwój populacji bobrów oraz śluzę na Kanale Mazurskim. W posumowaniu sesji zwrócono uwagę na konieczność wznowienia i realizacji planów ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, podjęcia działań mających na celu zmniejszenie populacji bobra i kormorana, pomocy dla samorządów w zapoznaniu się z programami pomocowymi, poparcia starań o dofinansowanie budowy kolektora sanitarnego z Ogonek do Węgorzewa.

12 lipca 1999 r.

Komisja Gospodarki Narodowej na posiedzeniu wyjazdowym w Tarnowie w dniach 12-13 lipca zapoznała się z sytuacją w opolskim przemyśle chemicznym oraz perspektywami jego rozwoju. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw sektora chemii oraz Polskiej Izby Przemysłu. Reprezentanci polskiej chemii zapoznali senatorów ze swoim stanowiskiem w kwestii polityki ekologicznej i przemysłowej. Za czynniki osłabiające branżę uznali m.in. nadmierny fiskalizm i nierównomierne rozłożenie obciążeń finansowych wynikające z wadliwych instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska, istnienie pozarynkowych czynników zniekształcających relacje gospodarcze w ochronie środowiska. Wobec rozpoczętego procesu prywatyzacji przedstawiciele przemysłu zaapelowali o podjęcie przez rząd skoordynowanych działań mających na celu prowadzenie dynamicznej promocji polskiej gospodarki, w tym polskiej chemii. Chcą także mieć rzeczywisty udział w opiniowaniu przygotowywanych aktów prawnych, których adresatem jest branża.

13 lipca 1999 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu odbyła w dniach 13-14 lipca br. wyjazdowe posiedzenie w Bydgoszczy i Gnieźnie. Było to wspólne posiedzenie komisji senackiej oraz sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Podczas pobytu w Bydgoszczy senatorowie zapoznali się z problemami województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie ochrony dóbr kultury i działalności kulturalnej. Przedstawili je senatorom i posłom wojewoda kujawsko-pomorski Michał Jachimowski, wicemarszałek sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Jan Szopiński, przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy Felicja Gwiczyńska, dyrektor Filharmonii Pomorskiej Eleonora Harendarska oraz prezydent Bydgoszczy Ryszard Jaszakiewicz.

W drugim dniu wyjazdowego posiedzenia senatorowie gościli w Gnieźnie. Osiągnięcia i problemy regionu w dziedzinie kultury przedstawili Prezydent Gniezna Bogdan Trepiński, wicewojewoda Wielkopolski Bogdan Stępień oraz Prezydent Poznania Ryszard Grobelny.

Przewodnicząca senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Krystyna Czuba zapowiedziała, że wnioski z wyjazdowego posiedzenia w województwie kujawsko-pomorskim oraz Wielkopolsce znajdą odzwierciedlenie w stanowisku w sprawie finansowania kultury, które komisja zamierza w najbliższym czasie przedstawić prezesowi Rady Ministrów.

14 lipca 1999 r.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przyjęta przez Sejm 8 lipca nowelizacja ustawy z 17 grudnia 1998 r. dotyczy problemu zawieszania prawa do emerytury (renty) lub zmniejszania świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności przez emeryta (rencistę). Ustawa m.in. doprecyzowuje pojęcie "dochodu", odnosząc je do konkretnej kategorii osób (chodzi przede wszystkim o osoby prowadzące działalność gospodarczą), do przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja pozwoli osobom na wcześniejszych emeryturach i rencistom zarabiać praktycznie bez ograniczeń. Komisja przyjęła proponowaną ustawę bez poprawek.

W drugim punkcie obrad Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła ustawę o dodatku rodzinnym w 1999 r. Określa ona zasady oraz tryb przyznawania i wypłaty dodatku rodzinnego, który jest jednorazowym świadczeniem socjalnym. W myśl ustawy wypłata dodatku rodzinnego uprawnionym w wysokości 137 zł na każde dziecko nastąpi łącznie z wypłatą zasiłków rodzinnych za wrzesień. Komisja przyjęła nowelizację bez poprawek.

* * *

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa, uchwalona przez Sejm w dniu 9 lipca br., zakłada, że administracja rządowa ma być podzielona na działy, z których premier na mocy rozporządzeń będzie mógł tworzyć nowe resorty. Nowelizacja zwiększa liczbę działów z 28 do 31 oraz wprowadza nowe działy. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Sejmu RP, Kancelarii Premiera RP oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po zapoznaniu się z opiniami ekspertów i dyskusji komisja postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie ustawy z poprawkami. Na sprawozdawcę komisji został wybrany senator Mieczysław Janowski. Komisja m.in. proponuje, by pozostawić jednostki BOR, GROM oraz nowo tworzone Centrum Kryminalistyki w strukturze MSWiA, a także by Rządowe Centrum Studiów Strategicznych podlegało Prezesowi Rady Ministrów.

W drugim punkcie porządku obrad Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej omówiła wnioski zgłoszone podczas posiedzenia wyjazdowego w dniach 22-23 czerwca br. w Rybakach pod Olsztynem. Komisja zajmowała się wówczas problemami związanymi ze współpracą miedzy administracją rządową a administracją samorządową. W trakcie spotkania z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej województwa warmińsko-mazurskiego senatorowie wysłuchali wiele krytycznych uwag wynikających z troski o prawidłowe funkcjonowanie samorządów po reformie ustrojowej państwa. W stanowisku, które zostanie przekazane rządowi, komisja zwraca uwagę m.in. na konieczność pilnego przygotowania ustawy regulującej kwestie polityki regionalnej. Wskazano także na konieczność przekazania samorządom zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, uruchomienia rezerw w budżecie państwa na wdrożenie reformy terytorialnej i doszacowanie dochodów powiatów i samorządów województw, zdynamizowania działań w sprawie regulacji stanu mienia nowych jednostek samorządu terytorialnego.

W przyjętym stanowisku komisja stwierdziła ponadto, że mimo trudności i kłopotów uczestnicy spotkania w Rybakach podkreślali celowość przeprowadzonej reformy administracji publicznej, a także fakt, iż po upływie pół roku od jej wprowadzenia osiągnięte efekty napawają optymizmem. Senatorowie zwrócili także uwagę, że potrzebna jest twórcza współpraca obu izb parlamentu, rządu oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.

15 lipca 1999 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej dokonała oceny polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji niemieckiej w Unii, a także omówiła zadania polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji fińskiej w Unii. Komisja Zajęła się również kwestią bezpieczeństwa w regionie Bałtyku (stanowisko polskie na tle stanowisk innych aktorów sceny europejskiej przed XIV Konferencją przewodniczących komisji spraw zagranicznych parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów państw kandydujących do członkostwa w Unii, jaka odbędzie się w dniach 19-21 lipca br. w Helsinkach).

W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ośrodka Studiów Wschodnich. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Ananicz wysoko ocenił okres prezydencji niemieckiej w Unii Europejskiej. Przypomniał, że właśnie w tym okresie, m.in. dzięki poparciu Niemiec, Polska stała się członkiem NATO. Ten fakt zmienił naszą pozycję, jeśli chodzi o negocjowanie z Unią Europejską. Jarosław Pietras, podsekretarz stanu w KIE, podkreślił, że w okresie prezydencji niemieckiej udało się doprowadzić do tego, że obecnie zamknięte jest osiem obszarów negocjacyjnych. Uczestnicy posiedzenia podkreślali, że w okresie rezydencji fińskiej Polska oczekuje dalszego intensywnego prowadzenia procesu integracyjnego.

Podczas dyskusji nad kwestią bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego podkreślano, że obszar ten jest niezwykle ważny dla polskiej polityki zagranicznej, m.in. ze względu na militarne znaczenie Obwodu Kaliningradzkiego oraz z uwagi na fakt, że w tym regionie realizowana jest część polityki NATO. Piotr Piątkowski z Ministerstwa Obrony Narodowej mówił o znaczeniu procesów integracyjnych państw bałtyckich z NATO i Unią Europejską oraz integracji rosyjsko-białoruskiej dla bezpieczeństwa w regionie. Zwrócił też uwagę na wysoki poziom militaryzacji Obwodu Kaliningradzkiego. W tym kontekście ważna rola przypada OBWE, przede wszystkim w zakresie budowy środków zaufania.

* * *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. Uchwalona przez Sejm 9 lipca br. ustawa stwarza możliwość dostosowania dopłat do kredytów do stopy redyskontowej i w praktyce oznacza zmniejszenie oprocentowania dla kredytobiorców. Dotyczy to kredytów dla krajowych przedsiębiorców na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich oraz na skup produktów rolnych od producentów krajowych i przechowywanie produktów rolnych i zapasów przetworów z tych produktów, a także zapasów półproduktów z owoców i warzyw. Po zapoznaniu się z opiniami przedstawicieli rządu oraz agend rządowych działających na rzecz rolnictwa komisja zdecydowała rekomendować Senatowi przyjęcie nowelizacji z jedną poprawką, dotyczącą terminu wejścia w życie znowelizowanej ustawy.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment