Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

Posiedzenia

23 czerwca br. odbyło się 60. posiedzenie Prezydium Senatu. Prezydium omówiło wnioski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o dofinansowanie kolonii polonijnych dla dzieci z Belgradu, Kazachstanu, Białorusi i Ukrainy oraz nagrania programu rozrywkowego pt. "Podwieczorek z... Polonią", emitowanego comiesięcznie w TVP i WOT. Oba wnioski zostały odrzucone z uwagi na znaczną kwotę przekazaną już Stowarzyszeniu (zgodnie z nadesłanym harmonogramem) celem realizacji podobnych zadań.

Wniosek Fundacji Kultury Akademickiej "UNIWERSITAS' o dofinansowanie Campusu Akademickiego "Integracja 2000", w którym mieliby wziąć udział studenci polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy, nie uzyskał akceptacji.

Rozpatrzono wniosek Towarzystwa Solidarnej Pomocy przy Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Sędzimira w Krakowie o dofinansowanie wypoczynku dzieci z polskich rodzin mieszkających na Ukrainie i Litwie; postanowiono przyznać 15 tys. zł.

Nie uzyskał akceptacji wniosek Towarzystwa Przyjaciół "Ziemi Mielnickiej" o dofinansowanie obchodów "Dni Ziemi Mielnickiej".

Prezydium zaakceptowało wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Przemyślu, przyznając dofinansowanie kosztów pobytu rekreacyjnego w Babicach dzieci polskich z Ukrainy w wys. 20 tys. zł. Kolonie te zyskały opinię dobrze zorganizowanych.

Również uzyskał akceptację wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Przemyskiej. Przyznano 10 tys. zł. na projekt pn. "Wspólne Wakacje", zapewniający letni wypoczynek w Trójcy dla dzieci polskich z Ukrainy wraz z polskimi dziećmi okolic Przemyśla.

Nie uzyskał akceptacji wniosek Stowarzyszenia Pomocy Charytatywnej "Wschód" z siedzibą w Bydgoszczy o dofinansowanie prowadzonych w lipcu br. warsztatów doskonalenia znajomości języka polskiego i historii Polski wśród nauczycieli szkół polskich na Kresach.

Rozpatrzono prośbę Kurii Prowincjonalnej Zakonu Bonifratrów o pomoc finansową na prowadzoną charytatywnie Środowiskową Stację Opieki Medyczno-Pielęgnacyjnej na Ukrainie w Drohobyczu. Świadczeniami Stacji objęci są głównie Polacy - osoby starsze, chore i o niskim uposażeniu. Przyznano 20 tys. zł.

Powrócono do wniosku Kwatery Głównej ZHP o dofinansowanie akcji letniej dla środowisk polonijnych organizowanej przez Kwaterę Główną. Wniosek został oddalony z zaznaczeniem, że ewentualna pomoc finansowa może być przyznana, ale na wniosek poszczególnych oddziałów.

W związku z planowanym w lipcu br. wyjazdem delegacji Polsko-Peruwiańskiej Grupy Parlamentarnej do Peru, na zaproszenie Peruwiańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, Prezydium wyraziło zgodę na udział w delegacji senatora Grzegorza Lipowskiego.

Prezydium wyraziło wstępnie zgodę na urlop i korzystanie z paszportu dyplomatycznego w związku z planowanym przez senatora Janusza Okrzesika wyjazdem studyjnym na zaproszenie ambasady USA i United States Internation Agency do USA w dniach 11 lipca - 3 sierpnia br. Nie zgodzono się natomiast na przyznanie stosownych diet.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację zawartą w piśmie senatora Ryszarda Sławińskiego o zorganizowanym "Biegu Milowego Słupa". Stwierdzono, że imprezę tę o pogodnym, rekreacyjno-apolitycznym charakterze, można propagować poprzez kluby.

Prezydium zaakceptowało ideę uczczenia pamięci senatora trzech kadencji i wicemarszałka Senatu I i III kadencji - śp. Zofii Kuratowskiej. Prośbę Parlamentarnej Grupy Kobiet o zorganizowanie uroczystości wspomnieniowej Prezydium przekazało na ręce wicemarszałka Donalda Tuska z sugestią zorganizowania takiej uroczystości. Nie ma bowiem zwyczaju, by tego typu uroczystości odbywały się pod patronatem Prezydium; zorganizować może je klub lub (w tym wypadku) Parlamentarna Grupa Kobiet.

* * *

30 czerwca br. odbyło się 61. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z przewidywanym porządkiem uroczystości związanych z 10-leciem odrodzenia Senatu w III Rzeczypospolitej. Zaakceptowano przedstawiony program, na który składają się: msza św. dziękczynna w kościele św. Aleksandra, odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci senatorów RP zamordowanych, poległych, zaginionych i zmarłych podczas II wojny światowej, uroczyste posiedzenie Senatu, koktail w Sali Kolumnowej. Na uroczystości zaproszeni zostali senatorowie poprzednich kadencji, a także rodziny senatorów II RP, których nazwiska widnieją na pamiątkowej tablicy. Odsłonięcia tablicy dokona marszałek Alicja Grześkowiak, a w imieniu rodzin głos zabierze Andrzej Ehrenkreutz - syn zamordowanego przez NKWD senatora i ostatniego rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie prof. Stefana Ehrenkreutza. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu, transmitowanego przez radio i TV, wygłoszą wystąpienia: marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, prezydent Aleksander Kwaśniewski, marszałek Sejmu Maciej Płażyński, premier Jerzy Buzek, marszałek Senatu I kadencji Andrzej Stelmachowski. Wręczone zostaną uroczyście miniatury lasek marszałkowskich marszałkom Senatu kolejnych kadencji: Andrzejowi Stelmachowskiemu, Augustowi Chełkowskiemu, Adamowi Struzikowi oraz Alicji Grześkowiak. Minutą ciszy oddany zostanie hołd zmarłym senatorom I, II i III kadencji. Z uwagi na wyjątkowy charakter posiedzenia wyrażono opinię, że sprawy proceduralne należy ograniczyć do minimum, porządek posiedzenia powinien być zawczasu przyjęty przez kluby, nie należy też przewidywać składania oświadczeń senatorskich.

Marszałek A. Grześkowiak poinformowała Prezydium o śmierci senatora Andrzeja Rozmarynowicza - członka Komisji Konstytucyjnej I kadencji. W uroczystościach pogrzebowych 2 lipca w Krakowie weźmie udział senator Stefan Jurczak.

Uchwały

UCHWAŁA Nr 96

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 lipca 1999 r.

w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i poz. 528) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur wynosi 1062 zł miesięcznie na każdego senatora - członka klubu lub koła.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 12 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół oraz funkcjonowaniem ich biur, zmieniona uchwałą Nr 37 Prezydium Senatu z dnia 24 lutego 1997 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 marca 1999 r.

MARSZAŁEK SENATU
Alicja GRZEŚKOWIAK


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment