Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 37
5 maja 1999 r.

obejmuje okres od 16 do 30 kwietnia 1999 r.

 

34 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych,
Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego,
Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu ustawy o Funduszu Obrony Niepodległości,
Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji,
Drugie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim,
Drugie czytanie projektu ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynależności do Narodu Polskiego osób polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej,
Drugie czytanie projektu ustawy o repatriacji.

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 34. posiedzeniu Senatu

 

Posiedzenia Prezydium Senatu
51. posiedzenie
52. posiedzenie
53. posiedzenie
54. posiedzenie
Uchwały Prezydium

 

Z prac komisji senackich
20 kwietnia 1999 r.
28 kwietnia 1999 r.
29 kwietnia 1999 r.

 

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka

 


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"