Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 18
20 lipca 1998 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lipca 1998 r.

 

15. posiedzenie Senatu
Ustawa- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie felczera
Ustawa o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Zmiany w składzie komisji senackiej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 15. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
32. posiedzenie
33. posiedzenie

Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
1 lipca 1998 r.
3 lipca 1998 r.
7 lipca 1998 r.
8 lipca 1998 r.
9 lipca 1998 r.
10 lipca 1998 r.
14 lipca 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Senat i Polonia

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"